Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden

Naam archiefvormer Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden
Periode van bestaan 1950-1968
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden; C.C.K.P.; CCKP

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In juli 1950 werd het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van gerepatrieerden opgericht op initiatief van diverse kerken en particuliere organisaties, na een verzoek hiertoe van de Dienst Maatschappelijk Zorg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze dienst was in begin 1950 belast met de voorziening in de eerste materiële nood van Nederlanders die naar Nederland terugkeerden vanuit voormalig Nederlands-Indië. In het besef dat uitsluitend materiële opvang onvoldoende was, deed de Dienst Maatschappelijk Zorg een beroep op particuliere organisaties.

 

De volgende kerken en organisaties waren vertegenwoordigd in of gaven steun aan het CCKP: de Rooms-katholieke kerk en het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum; de samenwerkende Protestantse kerken (Contact in Overheidszaken);

Nederland helpt Indië; de Nederlands Indische Bond van ex-krijgsgevangenen, Geïnterneerden en Gerepatrieerden (NIBEG); het Nederlandse Rode Kruis; de Samenwerkende Vakorganisaties; de Stichting Pelita; het Nederlandse Vrouwen Comité; de Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting; de Stichting van de Arbeid; de Nederlandse Huishoudraad; de Nederlands Israëlitische Gemeente; de Samenwerkende Indische Werknemers Organisatie (SIWO); de Raad van Vakcentralen; de Stichting Humanitas; Ons Aller Belang; het Van Weerden-Poelmanfonds; de Nederlands Indische Officiersvereniging; de Vereniging Indische Nederlanders; de Federatie van Ambtenaren uit Indonesië (FAI); De Zorg Voor Gerepatrieerden (ZVG) (samenstelling dd. 1951, inleiding inventaris p. 4)

 

Het CCKP stond onder leiding van een Algemeen Bestuur dat uit zijn midden een Dagelijks Bestuur benoemde. Het secretariaat van het landelijk bestuur was gevestigd te Den Haag. Het CCKP richtte naast het landelijke comité ook provinciale en plaatselijke comités op. Na in 1953 een stichtingsvorm te hebben verkregen, ging het CCKP eind 1968 tot opheffing over.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De belangrijkste doelstelling van het CCKP was integratie van gerepatrieerden uit voormalig Nederlands-Indië in de Nederlandse maatschappij. Hiertoe had het CCKP overleg met de overheid, met name met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Maatschappelijk Werk (dit overleg vond plaats in de Coördinatie Commissie Gerepatrieerden (CCG)) en werkte het CCKP samen met de aangesloten organisaties en was aanvullend op terreinen die onvoldoende werden bestreken.

 

Als concrete taken had de CCKP o.m. gezinszorg (uitgevoerd door de kerken en Humanitas via de Commissie Maatschappelijk Werk); organisatie van vrijetijdsbesteding (ontspanning; lectuurverspreiding); voorlichting aan gerepatrieerden (op sociaal; sociaal-pedagogisch; financieel- economisch gebied etc.); algemene publiciteit en voorlichting over het gerepatrieerdenvraagstuk ten behoeve van de Nederlandse bevolking. Ook bood de CCKP hulp aan gerepatrieerden die wensten te emigreren vanuit Nederland. Zij voerde hiertoe beleidsmatig overleg met de overheid en particuliere emigratiecentrales en verrichte coördinerende werkzaamheden (o.a. bij de aanvraag voor maatschappelijke rapportages) in de uitvoering van de emigratieprocedure, die werd uitgevoerd door de erkende openbare en particuliere aanmeldingsorganen.

 

De CCKP streefde nadrukkelijk naar 'zelfliquidatie' zodra haar taken door de Nederlandse samenleving zelf zouden worden uitgevoerd of daartoe de voorwaarden zouden zijn geschapen.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Jaarverslag …. van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden en de Commissie van Maatschappelijk Werk [ca. 1957]-1968. [ook onder de titel Verslag over de jaren … van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden en de Commissie van Maatschappelijk Werk en Verslag over de jaren … tevens eindverslag van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden C.C.K.P.]

 

Hillen, W.A.L.M., Verslag over de jaren 1960, 1961, 1962, 1963 van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden C.C.K.P.: de repatriëring uit Nieuw-Guinea en Indonesië en de maatschappelijke verzorging van de gerepatrieerden in de contractpensions (Den Haag 1964).

 

De Repatriëring uit Indonesië. Verslag over de jaren 1964 t/m 1968 tevens eindverslag van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden (Den Haag 1969).

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden

Periode archief

1950-1968

Vindplaats

Protestants Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht (hulpdepot Wierden)

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging is te verkrijgen via de archivaris van de Protestantse Kerk in Nederland, Protestants Landelijk Dienstencentrum Utrecht.

Omvang; inventarisnummers

72 m., 799 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Het beleidsarchief is geschoond; de beide series persoonsdossiers zijn ongeschoond.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden (CCKP) 1950-1968 (Den Haag 1987-1988) [de inventaris is gemaakt door archivarissen van het Nationaal Archief, Den Haag]

Kenmerk toegang

geen [voormalig toegangsnummer Nationaal Archief: 2.19.080 ]

Indices op toegang

Aanvulling 1988 (Stichting Censio, poging tot voortzetting van de CCKP); lijst van voor vernietiging vatbare stukken.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

- Archief van de Stichting Helpt Onze Mensen in Indonesië (SHOMI), (oude inv.nrs. 42-50)

opmerkingen structuur archief

Het beleidsarchief van het CCKP is rubrieksmatig gevormd en geordend (naar de archieven van de interne commissies van het CCKP). Het correspondentiebestand is in een systematische ordening ondergebracht. Daarnaast bestaat het archief uit twee grote series persoonsdossiers: spijtoptantendossiers en dossiers betreffende individuele assistentie aan gerepatrieerden in geval van bijzondere problemen.

 

Het CCKP-archief is bij de liquidatie in 1968 ondergebracht in de archiefbewaarplaats van de Nederlandse Hervormde Kerk, hulpdepot Wierden. In 1984 is het CCKP-archief samen met het archief van de Nederlandse Hervormde Kerk overgebracht naar het toenmalige Algemeen Rijksarchief, Den Haag, waar het in 1987-1988 voorlopig werd geordend en beschreven. Per 2005 is het CCKP-archief, gelijktijdig met de andere nog op het Nationaal Archief aanwezige archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk overgebracht naar het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht (hulpdepot Wierden). Hier zal het worden gereed gemaakt voor overbrenging naar Het Utrechts Archief.

Seriële bescheiden

Hieronder worden alleen de notulenseries van de grotere organisatorische bestanddelen van de CCKP opgesomd, niet die van de diverse werkcommissies binnen de CCKP:

 

- Notulen en bijlagen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur CCKP, 1950 (inv.nr. 9)

 

- Notulen en bijlagen van het Algemeen Bestuur CCKP 1951-1963 (inv.nrs. 10-16)

 

- Notulen en bijlagen van het Dagelijks Bestuur CCKP 1951-1959, 1964-1968 (inv.nrs. 17-20; 26-29)

 

- Notulen van de Commissie Maatschappelijk Werk en de gecombineerde vergaderingen van de Commissie Maatschappelijk Werk en het Dagelijks Bestuur van de CCKP 1955-1962 (inv.nrs. 21-25)

 

- Notulen werkbesprekingen Commissie Maatschappelijk Werk en notulen vergaderingen CCKP met het Ministerie van Maatschappelijk Werk 1954-1964 (inv.nr. 30)

 

- Notulen van de vergaderingen van de Commissie Contact in Overheidszaken 1950-1968 (inv.nrs. 34-36)

 

- Notulen van de vergaderingen van de eerste en tweede Coördinatie Commissie Gerepatrieerden 1950-1957 (inv.nr. 73)

 

- Jaarverslagen en maandoverzichten CCKP 1953-1959; 1961-1967 (inv.nrs. 31-33)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Hulp bij emigratie :

- Ingekomen emigratierapporten van Gewestelijke arbeidsbureaus of andere instanties. Alfabetisch geordend A-Z 1958-1959 (inv.nrs. 328-330)*

 

- Stukken betreffende emigratie van gerepatrieerden naar de Verenigde Staten van Amerika, Suriname; Congo, Brazilië, alsmede rapporten over gerepatrieerden die wensten te emigreren 1954-1956 (inv.nr. 331)*

 

- Diversen met betrekking tot emigratie; pensioenen, financiële rehabilitatie z.j. (inv.nr. 343)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Onderzoek in het CCKP-archief heeft plaatsgevonden voor overbrenging naar Utrecht/Wierden. De inventarisnummers verwijzen naar de door het Nationaal Archief opgestelde voorlopige inventaris 2.19.080.

 

2) het KDC beheert het archief van de Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1938-1967 (KGZ, omvang 2 m.). Hierin:

- Stukken betreffende emigratiemogelijkheden van uit Indonesië gerepatrieerde gezinnen naar de Verenigde Staten 1958-1959 (inv.nr. 76)

Titel Dossierbeschrijving Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden
Inventaristekst

- inv.nrs. 328-330 Ingekomen emigratierapporten van Gewestelijke arbeidsbureaus of andere instanties. Alfabetisch geordend A-Z 1958-1959

Het betreft hier ingevulde formulieren 'Aanvraag Maatschappelijk Rapport in verband met Emigratie naar USA' (onder Pastore-Walter Act) ten behoeve van particulieren. Soms met aantekeningen van het CCKP betreffende de aanvrager of afschriften van het eigenlijke rapport.

 

NB: De aanvraag werd ingezonden door het aanmeldingskantoor waar de aspirant-emigrant zich had aangemeld (Gewestelijke Arbeidsbureaus; plaatselijke kantoren van de Christelijke Emigratie Centrale; de Algemene Emigratie Centrale; de (diocesane) Katholieke Emigratie Stichtingen) of de sponsor van de aspirant-emigrant in de Verenigde Staten (Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen (Committee of Interchurch Aid and Service to Refugees), Utrecht; de National Catholic Welfare Conference, Den Haag) en was gericht aan het CCKP. Het CCKP zond de aanvraag vervolgens door aan de maatschappelijk werkster (per denominatie van de emigrant). De formulieren geven inzicht in opstelling en doorzending van het eigenlijke rapport.

 

- inv.nr. 331 Stukken betreffende emigratie van gerepatrieerden naar de Verenigde Staten van Amerika, Suriname; Congo, Brazilië, alsmede rapporten over gerepatrieerden die wensten te emigreren 1954-1956

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat daarnaast correspondentie tussen CCKP en de Nederlandse Emigratie Dienst, Commissariaat voor de Emigratie en de erkende emigratiecentrales betreffende de taakverdeling van werkzaamheden bij aanvragen tot emigratie van gerepatrieerden.

 

- inv.nr. 343 Diversen met betrekking tot emigratie; pensioenen, financiële rehabilitatie z.j.

Het dossier bevat vooral circulaires uitgegeven door de CCKP betreffende genoemde onderwerpen.

Algemeen

Naam, varianten

Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden; C.C.K.P.; CCKP

Organisatie en inrichting

In juli 1950 werd het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van gerepatrieerden opgericht op initiatief van diverse kerken en particuliere organisaties, na een verzoek hiertoe van de Dienst Maatschappelijk Zorg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze dienst was in begin 1950 belast met de voorziening in de eerste materiële nood van Nederlanders die naar Nederland terugkeerden vanuit voormalig Nederlands-Indië. In het besef dat uitsluitend materiële opvang onvoldoende was, deed de Dienst Maatschappelijk Zorg een beroep op particuliere organisaties.

 

De volgende kerken en organisaties waren vertegenwoordigd in of gaven steun aan het CCKP: de Rooms-katholieke kerk en het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum; de samenwerkende Protestantse kerken (Contact in Overheidszaken);

Nederland helpt Indië; de Nederlands Indische Bond van ex-krijgsgevangenen, Geïnterneerden en Gerepatrieerden (NIBEG); het Nederlandse Rode Kruis; de Samenwerkende Vakorganisaties; de Stichting Pelita; het Nederlandse Vrouwen Comité; de Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting; de Stichting van de Arbeid; de Nederlandse Huishoudraad; de Nederlands Israëlitische Gemeente; de Samenwerkende Indische Werknemers Organisatie (SIWO); de Raad van Vakcentralen; de Stichting Humanitas; Ons Aller Belang; het Van Weerden-Poelmanfonds; de Nederlands Indische Officiersvereniging; de Vereniging Indische Nederlanders; de Federatie van Ambtenaren uit Indonesië (FAI); De Zorg Voor Gerepatrieerden (ZVG) (samenstelling dd. 1951, inleiding inventaris p. 4)

 

Het CCKP stond onder leiding van een Algemeen Bestuur dat uit zijn midden een Dagelijks Bestuur benoemde. Het secretariaat van het landelijk bestuur was gevestigd te Den Haag. Het CCKP richtte naast het landelijke comité ook provinciale en plaatselijke comités op. Na in 1953 een stichtingsvorm te hebben verkregen, ging het CCKP eind 1968 tot opheffing over.

Taak, activiteiten

De belangrijkste doelstelling van het CCKP was integratie van gerepatrieerden uit voormalig Nederlands-Indië in de Nederlandse maatschappij. Hiertoe had het CCKP overleg met de overheid, met name met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Maatschappelijk Werk (dit overleg vond plaats in de Coördinatie Commissie Gerepatrieerden (CCG)) en werkte het CCKP samen met de aangesloten organisaties en was aanvullend op terreinen die onvoldoende werden bestreken.

 

Als concrete taken had de CCKP o.m. gezinszorg (uitgevoerd door de kerken en Humanitas via de Commissie Maatschappelijk Werk); organisatie van vrijetijdsbesteding (ontspanning; lectuurverspreiding); voorlichting aan gerepatrieerden (op sociaal; sociaal-pedagogisch; financieel- economisch gebied etc.); algemene publiciteit en voorlichting over het gerepatrieerdenvraagstuk ten behoeve van de Nederlandse bevolking. Ook bood de CCKP hulp aan gerepatrieerden die wensten te emigreren vanuit Nederland. Zij voerde hiertoe beleidsmatig overleg met de overheid en particuliere emigratiecentrales en verrichte coördinerende werkzaamheden (o.a. bij de aanvraag voor maatschappelijke rapportages) in de uitvoering van de emigratieprocedure, die werd uitgevoerd door de erkende openbare en particuliere aanmeldingsorganen.

 

De CCKP streefde nadrukkelijk naar 'zelfliquidatie' zodra haar taken door de Nederlandse samenleving zelf zouden worden uitgevoerd of daartoe de voorwaarden zouden zijn geschapen.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken

Jaarverslag …. van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden en de Commissie van Maatschappelijk Werk [ca. 1957]-1968. [ook onder de titel Verslag over de jaren … van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden en de Commissie van Maatschappelijk Werk en Verslag over de jaren … tevens eindverslag van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden C.C.K.P.]

 

Hillen, W.A.L.M., Verslag over de jaren 1960, 1961, 1962, 1963 van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden C.C.K.P.: de repatriëring uit Nieuw-Guinea en Indonesië en de maatschappelijke verzorging van de gerepatrieerden in de contractpensions (Den Haag 1964).

 

De Repatriëring uit Indonesië. Verslag over de jaren 1964 t/m 1968 tevens eindverslag van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden (Den Haag 1969).

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden

Periode archief

1950-1968

Vindplaats

Protestants Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht (hulpdepot Wierden)

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging is te verkrijgen via de archivaris van de Protestantse Kerk in Nederland, Protestants Landelijk Dienstencentrum Utrecht.

Omvang; inventarisnummers

72 m., 799 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Het beleidsarchief is geschoond; de beide series persoonsdossiers zijn ongeschoond.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden (CCKP) 1950-1968 (Den Haag 1987-1988) [de inventaris is gemaakt door archivarissen van het Nationaal Archief, Den Haag]

Kenmerk toegang

geen [voormalig toegangsnummer Nationaal Archief: 2.19.080 ]

Indices op toegang

Aanvulling 1988 (Stichting Censio, poging tot voortzetting van de CCKP); lijst van voor vernietiging vatbare stukken.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

- Archief van de Stichting Helpt Onze Mensen in Indonesië (SHOMI), (oude inv.nrs. 42-50)

opmerkingen structuur archief

Het beleidsarchief van het CCKP is rubrieksmatig gevormd en geordend (naar de archieven van de interne commissies van het CCKP). Het correspondentiebestand is in een systematische ordening ondergebracht. Daarnaast bestaat het archief uit twee grote series persoonsdossiers: spijtoptantendossiers en dossiers betreffende individuele assistentie aan gerepatrieerden in geval van bijzondere problemen.

 

Het CCKP-archief is bij de liquidatie in 1968 ondergebracht in de archiefbewaarplaats van de Nederlandse Hervormde Kerk, hulpdepot Wierden. In 1984 is het CCKP-archief samen met het archief van de Nederlandse Hervormde Kerk overgebracht naar het toenmalige Algemeen Rijksarchief, Den Haag, waar het in 1987-1988 voorlopig werd geordend en beschreven. Per 2005 is het CCKP-archief, gelijktijdig met de andere nog op het Nationaal Archief aanwezige archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk overgebracht naar het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht (hulpdepot Wierden). Hier zal het worden gereed gemaakt voor overbrenging naar Het Utrechts Archief.

Seriële bescheiden

Hieronder worden alleen de notulenseries van de grotere organisatorische bestanddelen van de CCKP opgesomd, niet die van de diverse werkcommissies binnen de CCKP:

 

- Notulen en bijlagen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur CCKP, 1950 (inv.nr. 9)

 

- Notulen en bijlagen van het Algemeen Bestuur CCKP 1951-1963 (inv.nrs. 10-16)

 

- Notulen en bijlagen van het Dagelijks Bestuur CCKP 1951-1959, 1964-1968 (inv.nrs. 17-20; 26-29)

 

- Notulen van de Commissie Maatschappelijk Werk en de gecombineerde vergaderingen van de Commissie Maatschappelijk Werk en het Dagelijks Bestuur van de CCKP 1955-1962 (inv.nrs. 21-25)

 

- Notulen werkbesprekingen Commissie Maatschappelijk Werk en notulen vergaderingen CCKP met het Ministerie van Maatschappelijk Werk 1954-1964 (inv.nr. 30)

 

- Notulen van de vergaderingen van de Commissie Contact in Overheidszaken 1950-1968 (inv.nrs. 34-36)

 

- Notulen van de vergaderingen van de eerste en tweede Coördinatie Commissie Gerepatrieerden 1950-1957 (inv.nr. 73)

 

- Jaarverslagen en maandoverzichten CCKP 1953-1959; 1961-1967 (inv.nrs. 31-33)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Hulp bij emigratie :

- Ingekomen emigratierapporten van Gewestelijke arbeidsbureaus of andere instanties. Alfabetisch geordend A-Z 1958-1959 (inv.nrs. 328-330)*

 

- Stukken betreffende emigratie van gerepatrieerden naar de Verenigde Staten van Amerika, Suriname; Congo, Brazilië, alsmede rapporten over gerepatrieerden die wensten te emigreren 1954-1956 (inv.nr. 331)*

 

- Diversen met betrekking tot emigratie; pensioenen, financiële rehabilitatie z.j. (inv.nr. 343)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Onderzoek in het CCKP-archief heeft plaatsgevonden voor overbrenging naar Utrecht/Wierden. De inventarisnummers verwijzen naar de door het Nationaal Archief opgestelde voorlopige inventaris 2.19.080.

 

2) het KDC beheert het archief van de Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1938-1967 (KGZ, omvang 2 m.). Hierin:

- Stukken betreffende emigratiemogelijkheden van uit Indonesië gerepatrieerde gezinnen naar de Verenigde Staten 1958-1959 (inv.nr. 76)


Doorgenomen archieven / series

Archief van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden

Periode archief

1950-1968

Vindplaats

Protestants Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht (hulpdepot Wierden)

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging is te verkrijgen via de archivaris van de Protestantse Kerk in Nederland, Protestants Landelijk Dienstencentrum Utrecht.

Omvang; inventarisnummers

72 m., 799 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Het beleidsarchief is geschoond; de beide series persoonsdossiers zijn ongeschoond.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden (CCKP) 1950-1968 (Den Haag 1987-1988) [de inventaris is gemaakt door archivarissen van het Nationaal Archief, Den Haag]

Kenmerk toegang

geen [voormalig toegangsnummer Nationaal Archief: 2.19.080 ]

Indices op toegang

Aanvulling 1988 (Stichting Censio, poging tot voortzetting van de CCKP); lijst van voor vernietiging vatbare stukken.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

- Archief van de Stichting Helpt Onze Mensen in Indonesië (SHOMI), (oude inv.nrs. 42-50)

opmerkingen structuur archief

Het beleidsarchief van het CCKP is rubrieksmatig gevormd en geordend (naar de archieven van de interne commissies van het CCKP). Het correspondentiebestand is in een systematische ordening ondergebracht. Daarnaast bestaat het archief uit twee grote series persoonsdossiers: spijtoptantendossiers en dossiers betreffende individuele assistentie aan gerepatrieerden in geval van bijzondere problemen.

 

Het CCKP-archief is bij de liquidatie in 1968 ondergebracht in de archiefbewaarplaats van de Nederlandse Hervormde Kerk, hulpdepot Wierden. In 1984 is het CCKP-archief samen met het archief van de Nederlandse Hervormde Kerk overgebracht naar het toenmalige Algemeen Rijksarchief, Den Haag, waar het in 1987-1988 voorlopig werd geordend en beschreven. Per 2005 is het CCKP-archief, gelijktijdig met de andere nog op het Nationaal Archief aanwezige archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk overgebracht naar het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht (hulpdepot Wierden). Hier zal het worden gereed gemaakt voor overbrenging naar Het Utrechts Archief.

Seriële bescheiden

Hieronder worden alleen de notulenseries van de grotere organisatorische bestanddelen van de CCKP opgesomd, niet die van de diverse werkcommissies binnen de CCKP:

 

- Notulen en bijlagen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur CCKP, 1950 (inv.nr. 9)

 

- Notulen en bijlagen van het Algemeen Bestuur CCKP 1951-1963 (inv.nrs. 10-16)

 

- Notulen en bijlagen van het Dagelijks Bestuur CCKP 1951-1959, 1964-1968 (inv.nrs. 17-20; 26-29)

 

- Notulen van de Commissie Maatschappelijk Werk en de gecombineerde vergaderingen van de Commissie Maatschappelijk Werk en het Dagelijks Bestuur van de CCKP 1955-1962 (inv.nrs. 21-25)

 

- Notulen werkbesprekingen Commissie Maatschappelijk Werk en notulen vergaderingen CCKP met het Ministerie van Maatschappelijk Werk 1954-1964 (inv.nr. 30)

 

- Notulen van de vergaderingen van de Commissie Contact in Overheidszaken 1950-1968 (inv.nrs. 34-36)

 

- Notulen van de vergaderingen van de eerste en tweede Coördinatie Commissie Gerepatrieerden 1950-1957 (inv.nr. 73)

 

- Jaarverslagen en maandoverzichten CCKP 1953-1959; 1961-1967 (inv.nrs. 31-33)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Hulp bij emigratie :

- Ingekomen emigratierapporten van Gewestelijke arbeidsbureaus of andere instanties. Alfabetisch geordend A-Z 1958-1959 (inv.nrs. 328-330)*

 

- Stukken betreffende emigratie van gerepatrieerden naar de Verenigde Staten van Amerika, Suriname; Congo, Brazilië, alsmede rapporten over gerepatrieerden die wensten te emigreren 1954-1956 (inv.nr. 331)*

 

- Diversen met betrekking tot emigratie; pensioenen, financiële rehabilitatie z.j. (inv.nr. 343)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Onderzoek in het CCKP-archief heeft plaatsgevonden voor overbrenging naar Utrecht/Wierden. De inventarisnummers verwijzen naar de door het Nationaal Archief opgestelde voorlopige inventaris 2.19.080.

 

2) het KDC beheert het archief van de Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1938-1967 (KGZ, omvang 2 m.). Hierin:

- Stukken betreffende emigratiemogelijkheden van uit Indonesië gerepatrieerde gezinnen naar de Verenigde Staten 1958-1959 (inv.nr. 76)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden
Inventaristekst

- inv.nrs. 328-330 Ingekomen emigratierapporten van Gewestelijke arbeidsbureaus of andere instanties. Alfabetisch geordend A-Z 1958-1959

Het betreft hier ingevulde formulieren 'Aanvraag Maatschappelijk Rapport in verband met Emigratie naar USA' (onder Pastore-Walter Act) ten behoeve van particulieren. Soms met aantekeningen van het CCKP betreffende de aanvrager of afschriften van het eigenlijke rapport.

 

NB: De aanvraag werd ingezonden door het aanmeldingskantoor waar de aspirant-emigrant zich had aangemeld (Gewestelijke Arbeidsbureaus; plaatselijke kantoren van de Christelijke Emigratie Centrale; de Algemene Emigratie Centrale; de (diocesane) Katholieke Emigratie Stichtingen) of de sponsor van de aspirant-emigrant in de Verenigde Staten (Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen (Committee of Interchurch Aid and Service to Refugees), Utrecht; de National Catholic Welfare Conference, Den Haag) en was gericht aan het CCKP. Het CCKP zond de aanvraag vervolgens door aan de maatschappelijk werkster (per denominatie van de emigrant). De formulieren geven inzicht in opstelling en doorzending van het eigenlijke rapport.

 

- inv.nr. 331 Stukken betreffende emigratie van gerepatrieerden naar de Verenigde Staten van Amerika, Suriname; Congo, Brazilië, alsmede rapporten over gerepatrieerden die wensten te emigreren 1954-1956

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat daarnaast correspondentie tussen CCKP en de Nederlandse Emigratie Dienst, Commissariaat voor de Emigratie en de erkende emigratiecentrales betreffende de taakverdeling van werkzaamheden bij aanvragen tot emigratie van gerepatrieerden.

 

- inv.nr. 343 Diversen met betrekking tot emigratie; pensioenen, financiële rehabilitatie z.j.

Het dossier bevat vooral circulaires uitgegeven door de CCKP betreffende genoemde onderwerpen.