Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerraad (en onderraden)

Naam archiefvormer Ministerraad (en onderraden)
Periode van bestaan 1823-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Raad van Ministers; MR.

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Ministerraad, Rijksministerraad en onderraden :

In 1823 werd bij Koninklijk Besluit een Raad van Ministers ingesteld, bedoelt als adviesraad voor het staatshoofd. De raad vergaderde zonder dat de Koning aanwezig was. Naast de ministers waren ook enkele niet-departementshoofden lid van deze Raad. In 1842 werd de Ministerraad omgevormd tot een college van departementshoofden. De Grondwet van 1848 regelde de ministeriële verantwoordelijkheid, waardoor de verhouding tussen het staatshoofd en de ministers ingrijpend gewijzigd werd. Vanaf dat moment waren zij niet meer primair de uitvoerders van de besluiten van de koning, zoals voorheen het geval was. Daarmee verkreeg de Ministerraad ook een veel zelfstandiger functie: hij moest de eenheid van het beleid bevorderen. Het reglement van orde van 1850 bepaalde dat de Raad zou besluiten bij meerderheid van stemmen.

 

Tot 1948 bestond de Ministerraad uit de ministers, in hun kwaliteit van hoofden van de departementen. De raad koos uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter. Over het algemeen was dit de minister van Binnenlandse Zaken die tevens als politiek leider van het kabinet fungeerde. In de periode 1901-1905 en vanaf 1937 werd de raad voorgezeten door de minister-president. Tot 1945 benoemde de raad uit zijn midden een secretaris, na de oorlog werden ambtelijke secretarissen aangesteld.

 

Met de proclamatie op 29 december 1954 trad het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden in werking, waarmee een einde kwam aan de koloniale verhoudingen tussen Nederland (rijk in Europa) en de overzeese gebieden. De nieuwe rechtsorde noodzaakte tot het vaststellen van een nieuw reglement van orde voor de ministerraad (KB van 9 juni 1956). Zaken die het gehele koninkrijk aangaan (zoals wijzigingen in het Statuut) worden beslist in de zogenaamde Raad van ministers van het Koninkrijk, ook wel Rijksministerraad (RMR) genoemd. Hij bestaat uit de leden van de Ministerraad en de gevolmachtigd ministers van de overzeese gebieden.

 

Daarnaast kent de Ministerraad een aantal onderraden. De oudste daarvan is de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA, ingesteld in juni 1945). De REA kent een groot aantal ministers als leden, waaronder die van Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk. De REA heeft als taak de voorbereiding van besluitvorming van de ministerraad voor het terrein van de sociaal-economische en financiëel-monetaire politiek. De minister-president is voorzitter van de REA.

 

Een van de onderraden op het gebied van het overheidspersoneelsbeleid is de Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst (RBR 1953-1965), in 1965 opgevolgd door de Raad voor de Rijksdienst (RRD 1965-1995). De RBR bereidde de besluitvorming voor op het gebied van overheidspersoneelsbeleid en de organisatie van de Rijksdienst.

 

Werkwijze van de Ministerraad

Volgens de reglementen van 1901 en 1905 bracht de voorzitter 'alle ingekomen stukken ter tafel en desvereischt in overweging'. Hij regelde de orde der werkzaamheden. Alle ter overweging bestemde stukken moesten voor de zitting, in welke zij behandeld werden, bij de leden rondgaan.

 

De notulen

Vanaf 1945 maakte de secretaris volgens het in dat jaar opgestelde reglement van de vergaderingen een 'kort verslag'. De notulen waren strikt geheim. Tijdens de vergadering van de Ministerraad van 3 juli 1946 (de eerste vergadering van het kabinet Beel I) werd een besluit genomen over de notulen: 'Besloten wordt, dat bij de samenstelling van de notulen zal worden volstaan met een algemeene samenvatting van de gedachtenwisseling, onder vermelding van de conclusie, waartoe werd besloten, behoudens dat aanteekening zal plaatsvinden van de algemeene opvatting afwijkende meeningen, indien een of meer leden den wensch daartoe te kennen geven. Uitdrukkelijk wordt vastgeteld, dat het daarbij niet de bedoeling is, dat alleen de beslissingen in de notulen worden vermeld, ook de tendenz der besprekingen zal daarin tot uitdrukking moeten komen. De suggestie om naast de notulen in beperkten vorm, algemeene notulen te doen samenstellen, welke onder berusting van den President zouden kunnen blijven, vindt onvoldoende steun' (notulen 3 juli 1946, punt 9).

 

Ministerraad en emigratiebeleid

De Ministerraad is hét centrale regeringsorgaan waar het beleid wordt besproken en wordt vastgesteld, waarna de Staten-Generaal aan zet zijn. Voor alle beleidsterreinen en dus ook emigratiebeleid is het archief van de Ministerraad van belang. Daarnaast is het emigratiebeleid meermalen ingebracht in de Raad voor Economische Aangelegenheden en enige malen, in het bijzonder in geval van nationaliteitsvraagstukken, in de Rijksministerraad.

Als ambtelijk secretaris van de Ministerraad fungeerden vanaf 1945:

1 april - 1 juli 1945 J.F.W. Nubour en C. Drooglever Fortuyn

1 juli 1945-3 juli 1946 P. Sanders

3 juli 1946-5 juni 1950 M.J. Prinsen

5 juni 1950-1 mei 1977 J. Middelburg

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Volgens de Grondwet beraadslaagt en besluit de Ministerraad over het algemene regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Hiertoe beraadslaagt en besluit de Raad ondermeer:

- over de onderwerpen van rijkswet en van wet en over de ontwerpen van algemene maatregelen van rijksbestuur en van bestuur voordat deze worden toegezonden aan de Raad van State

- over overeenkomsten met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties voordat deze ter stilzwijgende goedkeuring worden toegezonden aan beide Kamers der Staten-Generaal

- over nota's aan de Staten-Generaal of adviesaanvragen aan adviesorganen die verstrekkende politieke of financiële consequenties kunnen hebben

- over het bekendheid geven aan beleidsvoornemens die politiek of financiële consequenties hebben voor het Kabinet etc.

 

Taken en werkwijze worden uitgebreid beschreven en geregeld in reglementen van orde. Voor de onderzoeksperiode zijn van belang de reglementen uit 1945 en 1956 (deze laatste gold tot 1979). De tekst van de reglementen zijn o.a. te vinden in Parlement en Kiezer of in Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland .

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Voor een literatuuroverzicht ten aanzien van de ministerraad, zie o.m. Daalder, H. en J.G. Gosman, 'Ministerraad, ministers en staatssecretarissen' in: Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland, A 0500.

 

Andeweg, R.B. (red.), Ministers en ministerraad ('s-Gravenhage 1990).

 

Hoekstra, R.J., De ministerraad in Nederland. Preadvies (Zwolle 1983). [Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland]

 

Hoekstra, R.J., Ministerraad en vorming van regeringsbeleid (Zwolle 1988).

 

Hovy, L., Coördinatie op hoog niveau. Institutioneel onderzoek naar de ministeriele coördinatieorganen en de ambtelijke voorportalen, 1945-1990 ('s-Gravenhage 1992).

 

Maarseveen, H.Th.J.F. van, De heerschappij van de ministerraad , ('s-Gravenhage 1969).

 

Nispen tot Pannerden, A.J.M. van, 'De Ministerraad sedert 1945', in: Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis aangeboden aan prof. mr. B.H.D. Hermesdorf ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in Romeins en oud-vaderlands recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (Deventer 1965) 231-246.

Doorgenomen archieven / series

archieven van de Raad van Ministers, 1823-1984

Periode archief

1823-1984

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Stukken ouder dan 25 jaar zijn openbaar. Een uitzondering hierop vormen de aantekeningen van de secretaris die pas na 50 jaar openbaar zijn. Op deze beperking wordt geen ontheffing verleend. Voor stukken jonger dan 25 jaar kan ontheffing worden aangevraagd bij de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

158,25 m., 2390 inv. nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

voor de periode na 1945 niet

Toegang(en)

Jongbloed, H.J. Inventaris van de archieven van de Raad van Ministers, 1823-1984 (Den Haag 1994) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.02.05.02

Indices op toegang

index op inventarisnummers

index op de agenda's (op microfiche raadpleegbaar)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's Ministerraad [geïndiceerd op microfiche, de trefwoordtoekenning varieert per periode]

- Notulen van de ministerraad en onderraden*

Statistische gegevens

geen

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
 • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
 • 1959 Wet Lening Development Loan Fund woningbouw emigranten Australië, Stb.no. 95
 • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1949 Vestigingsverdrag boeren Nederland-Frankrijk (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1955 Migratieovereenkomst Rhodesia en Nyasaland (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
 • 1953 ICEM, Statuut Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (extern)
 • 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (extern)
Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Ministerraad (en onderraden)
Inventaristekst

Inleiding

De Ministerraad vergaderde in principe iedere week, aanvankelijk veelal op maandag, later op vrijdag. In de jaren 1945-1949 vonden er zeer veel buitengewone vergaderingen plaats die gewijd waren aan de kwestie Indonesië. Ook de kwestie Nieuw-Guinea slorpte in de jaren 1960-1962 veel tijd van de Raad op.

De meeste agendapunten handelden over ontwerpbesluiten of wetsontwerpen. Vanaf 1945 had de agenda een bepaalde structuur. Na punt 1 met de notulen, zowel 'tekstueel' als 'naar aanleiding van', kwam punt 2 met de ingekomen stukken en mededelingen. Daarop volgde tot januari 1950 het punt Indonesië, vanaf januari 1950 heette dit 'Uniezaken'. Punt 4 betrof het buitenlands beleid, waarna de andere punten in een minder vaste volgorde kwamen. Vanaf 13 november 1959 werden de ingekomen stukken en mededelingen aan het eind van de vergadering behandeld. Na punt 1 - notulen van de vorige vergadering(en) - volgde dan doorgaans het buitenlands beleid. Vanaf de eerste zitting van het kabinet-Cals op 15 april 1965 verscheen het agendapunt 'hamerstukken'. Hierover werd niet gediscussieerd.

 

De originele notulen werden gestencild en waren geheim. Naast de serie officiële notulen die hier geraadpleegd is, bestaan er nog aantekeningen die gemaakt zijn door de ambtelijke secretarissen van de Ministerraad. Deze serie, in de wandelgangen ook wel 'notulen Middelburg' genaamd, was tijdens de het onderzoek grotendeels niet openbaar en is voor deze toegang niet geraadpleegd.

 

In deze dossierbeschrijving zijn alle agendapunten opgenomen die betrekking hebben op het onderwerp, zoals ze zijn gevonden onder de rubrieken 'emigratie' en 'migratie' van de index. De gebruiker dient zich bewust te zijn van het feit dat andere trefwoorden uit de index soms nog nieuwe, ook voor het onderzoek mogelijk relevante verwijzingen opleveren. Zo worden onder de afzonderlijke 'landen' (niet alle landen zijn systematisch geïndiceerd) vaak bilaterale migratieverdragen (of verdragen betreffende sociale zekerheid van migrerende arbeiders) vermeld, die niet allemaal onder de trefwoorden 'emigratie' of 'migratie' zijn opgenomen (bijvoorbeeld Nyasaland). Het trefwoord 'industrialisatie' geeft verwijzingen naar de data van vergaderingen van de Ministerraad (en/of de Raad voor Economische Aangelegenheden) waarin de industrialisatienota's zijn besproken, waarin de relatie met het emigratiebeleid wordt genoemd. Het trefwoord 'Indonesië' bevat een onderrubriek 'Nederlanders in Indonesië', waarin m.n. voor het jaar 1952 verwijzingen zijn te vinden naar vergaderingen van de ministerraad waarin is gesproken over 'plaatsing van Nederlanders in Indonesië'; een 'immigratiecontingent van Nederlanders in Indonesië' en 'beperkte immigratie van Nederlanders in Indonesië.' Het trefwoord 'landbouw' leverde geen directe verwijzing naar emigratiebeleid op.

 

Onder de datum van de vergadering volgen: agendapunt; formele omschrijving van het agendapunt zoals gevonden in de index (eerste lid); waar nodig een summiere samenvatting in trefwoorden en vervolgens een opsomming van de betrokken ministers.

 

Ministerraad

25-02-1946

7- Emigratie naar Frankrijk (Drees/Mansholt/Lieftinck/Van Royen)

 

01-04-1946

9- Landbouwcentrum Meridon in Frankrijk (O.K.W.) (Drees/Ringers)

 

16-09-1946

15- Landbouwemigratie naar Frankrijk (Drees) aangehouden

 

23-09-1946

13- Subsidies voor landbouwcentrum Meridon

 

19-05-1947

28 h- Artikel in Commentaar 13-1-1947

 

02-07-1947

7- Nota Ministère des Affaires Etrangères betreffende sluiten van een Frans-Nederlands akkoord. Op deze datum is geen vergadering gehouden

 

20-09-1948

4- Wetsontwerp goedkeuring arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk 02-06-1948

 

01-11-1948

17- Emigratie naar Australië; Emigratiepolitiek/Emigratie vaklieden/Emigratie boeren en ongeschoolden; instelling commissie m.b.t. emigratiepolitiek (Commissie Landbouw-Emigratie) (Joekes/Mansholt/Van den Brink/Götzen/M.-P.)

 

22-11-1948

4- Ontwerp wet goedkeuring akkoord arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk 02-06-1948

 

06-12-1948

2 d- Emigratiepolitiek; agendapunt betreft geen emigratie

2 g- Emigratiepolitiek; Boerenzoons zonder land/ Landbouw Emigratie Centrale/ Stichting Landverhuizing Nederland/ Emigratie vakarbeiders; verantwoordelijkheid Sociale Zaken m.b.t in te stellen commissie betreffende emigratiepolitiek (Commissie Landbouw-Emigratie) (Joekes/Lieftinck/Götzen/Mansholt/Van den Brink/M.-P.)

 

20-06-1949

2 j- Emigratie militairen naar Australië; percentage Indisch bloed van 5000 militairen/Reis naar Australië van de heer Van Luik (Joekes/Lieftinck)

 

25-07-1949

4 b- Emigratieovereenkomst met Frankrijk; Ratificatie emigratieovereenkomst 25 mei 1949/Wijziging 20 juli 1949; Memorie van Toelichting (Joekes/Wyers)

 

31-10-1949

15 - Ontwerpverdrag met Frankrijk betreffende de sociale verzekering (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 22-10-1949 met bijlagen; vertalingen aan Joekes (Teulings)

 

16-01-1950

2 i- Coördinatie m.b.t. de Emigratiepolitiek. Onderwerp komt niet in ministerraad maar in Raad voor de Economische Aangelegenheden ter sprake op 11-01-1950

4 c- Emigratie naar Australië; Opname door Australië van 1500 Nederlandse militairen/Voorbereiding Emigratieverdrag met Australië/uitrusting schepen/gelijke verdeling kosten Australië en Nederland/uitrusting Australische ambassade (Stikker/Joekes)

 

23-01-1950

2 j- Emigratie naar Australië; Kosten emigratie Nederlandse militairen/Accommodatie troepentransportschepen onvoldoende voor gezinnen/Transport Sibajak/Toegangseisen Australië m.b.t. Javaanse vrouwen van Nederlandse militairen/Tarieven scheepvaartmaatschappijen (Joekes/Lieftinck/Mansholt/M.-P.)

 

20-03-1950

5 - Mondeling verslag van Z.K.H. Prins Bernhard over zijn reis naar de West en andere landen in Noord- en Zuid-Amerika; Emigratie naar Brazilië (Verslag Z.K.H. Prins Bernhard); Brazilië stelt prijs op Nederlandse kolonisten; Canada zal de vestiging van Nederlandse industriearbeiders bevorderen; Canada laat minder landbouwers toe, uitsluitend gezinnen.

 

08-05-1950

16- Emigratieverdrag met Brazilië (Ontwerpverdrag, aangeboden bij brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 24-04-1950) akkoord

 

12-06-1950

15 en 16- Emigratieovereenkomst met Australië (Brief minister van Sociale Zaken 8 juni 1950 nr. 4205)/Emigratieovereenkomst met Nieuw-Zeeland (Brief minister Sociale Zaken 8 juni 1950 nr. 4206); Beschikbare scheepsruimte/Ombouw troepenschepen tot passagiersschepen; steun van de VS in de vorm van beschikbaarstelling van een schip; hoge toename beroepsbevolking; aantallen opname emigranten Australië en Nieuw-Zeeland/Vervoer per vliegtuig (Joekes/Lieftinck/Van den Brink)

 

19-06-1950

2 a - Emigratie; Scheepsruimte/Bevordering emigratie als gevolg van industrialisatieprogramma/Stichting Landverhuizing/Australië/ Opname Australië van 20 à 30.000 personen/Gunstige verwachtingen Nieuw-Zeeland (Lieftinck/Spitzen/Joekes/Van den Brink/Stikker/M.-P.)

 

03-07-1950

2 k- Overige onderwerpen; mogelijke Emigratie naar Nieuw-Guinea (Joekes)

 

21-08-1950

19 - Emigratieovereenkomst met Nieuw-Zeeland (Brief minister Sociale Zaken 11 aug. 1950 met bijl.) Bekrachtiging overeenkomst (Stikker)

 

28-08-1950

15 - Eindrapport Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 7.8.1950, no. 5759 met bijlagen) aangehouden

 

02-09-1950

15 - Eindrapport Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (Brief minister van Sociale Zaken 7 aug. 1950, no. 5759 met bijl.) aangehouden

 

04-09-1950

23 - Eindrapport Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (Brief minister van Sociale Zaken 7 aug. 1950, no. 5759 met bijl.) aangehouden

 

11-09-1950

22 - Eindrapport-Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (Brief minister van Sociale Zaken 7 aug. 1950, no. 5759 met bijl.); Bespreking met ministers Joekes, Lieftinck, Van den Brink, Mansholt, Schokking, minister van Buitenlandse Zaken en M.-P.

 

25-09-1950

2 b - Emigratiemissie naar Australië; Wenselijkheid reis door vertegenwoordigers Ministerie van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken naar Australië (Joekes/Blom)

2 c - Bespreking emigratienota; Commissie Schilthuis/Bespreking 4 oktober 1950 (Van den Brink)

 

04-10-1950 Ministeriële bespreking eindverslag Commissie Landbouw-Emigratie (M.-P./Van den Brink/Joekes/Lieftinck/Mansholt/Schokking)

 

09-10-1950

14 - Emigratie Indische Nederlanders naar Suriname (Brief van minister Götzen d.d. 21 september 1950); Overleg met Suriname over overname transferkosten; emigratie Indische Nederlanders valt onder Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Götzen/Joekes/M.-P.)

 

23-10-1950

2 f - Vervoer van emigranten per vliegtuig; Gedeelde kosten door Ministerie van Oorlog en Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen door meename retourvlucht militairen en burgers/geen inschakeling buitenlandse luchtvaartmaatschappijen (Spitzen/Joekes/'s Jacob/M.-P.)

 

18-11-1950

2 d - Landbouwkolonie Ribeirao in Brazilië. Geen MR op deze datum

 

11-12-1950

2 d - Nieuwe organisatie voor de emigratie (zie verslag van de ministeriële bespreking op 11 sept. 1950); uitbreiding leden Emigratiebestuur; vertegenwoordiging ministeries Buitenlandse Zaken en Financiën (Joekes/Lieftinck/M.-P.)

 

18-12-1950

1c, 2e - Notulen van de vergadering van 11 december 1950/Opmerking n.a.v. punt 2 d (Nieuwe organisatie voor de emigratie); Regeling voor bijwonen der vergaderingen door vertegenwoordiger ministerie Buitenlandse Zaken (Joekes/Stikker (Blom)/M.-P.)

 

27-12-1950

2 h - Garantie voor een krediet ten behoeve van de Rooms-katholieke Nederlandse Boerenkolonie Ribeirao in Brazilië (zie notulen REA d.d. 21 december 1950, punt 3); mogelijke garanties krediet/tijdelijke waarneming Heymeyer door C. Hogenboom in Ribeirao (M.-P./Joekes)

 

15-01-1951

2 c - Regeringscommissaris Boerenkolonie Ribeirao; kwestie financiering regeringscommissaris (Joekes/Lieftinck/M.-P.)

 

05-02-1951

12 - pag. 11 Werkzaamheden voor emigranten naar Australië i.v.m. verlaging Begroting 1951 (Joekes/Lieftinck) akkoord

 

12-02-1951

10 - Emigratieovereenkomst met Australië (Brief van minister van Sociale Zaken d.d. 8 februari 1951); Vooral financiële regeling/spoedige ondertekening i.v.m. bijdrage Australië in emigratiekosten per 1-1-1951/Economische Zaken toezicht op selectie emigranten/aanbeveling niet-meenemen houten huizen i.v.m. hoge vervoerskosten in Australië/leren Engelse taal/behoud rechten vakverenigingen/toekenning sociale voorzieningen van Australië/overleg over te hoge bijdrage Australië Nederlanders in Indonesië (Struycken/Lieftinck/Van den Brink/Götzen/In 't Veld/Rutten/Joekes/M.-P.) akkoord

 

05-03-1951

2 d - Wijziging Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting 1951 (Verlening van garantie van rente en aflossing van een lening ten behoeve van de Nederlandse kolonie Ribeirao) (Wetsontwerp (Joekes/ Lieftinck) akkoord

 

02-04-1951

2 f - Branden op emigrantenschip; voorafgaand aan opnieuw uitvaren zijn nieuwe maatregelen getroffen (Joekes)

11 a - Organisatie van het Nederlandse emigratieapparaat in Australië (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 22 maart 1951 met bijlagen)

11 b - Het emigratiebeleid (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 22 maart 1951 met nota; brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 29 maart 1951; op korte termijn voortzetting overleg tussen Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken/kosten kunnen hoger uitvallen (Stikker/Joekes/Lieftinck) punt aangehouden

 

23-04-1951

2 f - De Kolonie Ribeirao; tekst lening wijzigen (Joekes/Lieftinck/Van Maarseveen/M.-P.)

 

04-06-1951

2 d - Organisatie emigratieapparaat in Australië (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 31 mei 1951, nr. 3028, met bijlagen); verzoek Joekes om eventuele opmerkingen over vergadering 2 april notulen punt 11 bij hem in te leveren.

 

18-06-1951

22 - Wet op de organen voor de emigratie (wetsontwerp); tijdstip liquidatie Stichting Landverhuizing opnemen in wet; kostenpost nieuwe organisatie; aanstelling (interdepartementale) Regeringscommissaris van Sociale Zaken, Economische Zaken, Landbouw & Visserij, Financiën en Buitenlandse Zaken (Mansholt/Van den Brink/Mulderije/Lieftinck/Joekes)

 

16-07-1951

10 - Goedkeuring van de overeenkomst tussen Nederland en Brazilië betreffende emigratie en kolonisatie (Wetsontwerp) (Sociale Zaken; Buitenlandse Zaken.); grenzen aan Nederlandse transfermogelijkheden t.b.v. groepsemigratie (Lieftinck/Joekes)

 

27/28-08-1951

6 - blz.15 - Rijksbegroting 1952 (Algemene Beschouwingen) Hoofdstuk XII (Sociale Zaken); Emigratiemogelijkheden (Stikker)

 

10-09-1951

18 - Eerste Emigratienota (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 6 september 1951); Buitenlandse Zaken akkoord; Economische Zaken nog opmerkingen (Blom/Albregts/M.-P.)

 

17-09-1951

6 - Eerste Emigratienota (Brief van Sociale Zaken d.d. 15 september 1951, nr. 10483); aandacht voor emigratie naar overzeese rijksdelen: Nieuw-Guinea ongeschikt vanwege vochtig klimaat; Suriname meer in trek; strenge eisen van Australië en Nieuw-Zeeland t.o.v. mogelijk strafregister emigranten gedurende naoorlogse jaren; organisatie apparaat ter plekke onvoldoende bezet: na overeenstemming Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken spoedige verbetering (Mulderije/Götzen/Mansholt/M.-P.)

 

01-10-1951

2 d - Instructie voor Nederlandse delegatie naar de internationale migratieconferentie te Napels (georganiseerd door International Labour Organization) (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 29 september 1951, nr. 10640); Brief Koningin Juliana aan president Truman betreffende vluchtelingenvraagstuk; aanvaarding ontwerpinstructie (Blom)

 

12-11-1951

4 c - Conferentie over het vluchtelingenvraagstuk; Instructie voor Nederlandse delegatie naar de internationale migratieconferentie te Napels (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 29 september 1951, nr. 10640). Komt in dit agendapunt niet aan de orde

 

26-11-1951

2 a - Migratieconferentie in Brussel (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 22 november 1951, nr. 851; zie notulen MR d.d. 12-11-1951, punt 4 c) (oprichtingsconferentie Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME); vluchtelingen in kampen in Duitsland en Oostenrijk komen als eerste in aanmerking voor emigratie; Ministerie van Justitie opnemen in interdepartementaal overleg; overbrenging emigranten kostbaar (Mulderije/Joekes/Wemmers/M.-P.)

 

10-12-1951

4 c - Migratieconferentie te Brussel; instelling intergouvernementele commissie ter bevordering van emigratie van 100.000 à 110.000 extra- emigranten uit Europese landen w.o. Nederland; gebruik schepen van de IRO (Internationaal Refugee Organisation); Nederland in beginsel akkoord instelling commissie (Joekes)

 

22-12-1951

4 c - Migratieconferentie in Brussel (zie notulen MR d.d. 26-11-1951, punt 2 a) (Joekes)

 

07-01-1952

2 a - Financiering kolonie Ribeirao

2 f - Bemoeilijking van de emigratie; antecedentenonderzoek adspirant emigranten (Mansholt/Van den Brink/Mulderije)

 

24-03-1952

20 - Wijziging van de Machtigingswet van 13-07-1951 betreffende de financiering van de kolonie Ribeirao in Brazilië (brief van de minister van Sociale Zaken d.d.21-03-1952 nr. 794) akkoord

 

03-06-1952

3 d - Immigratiecontingent voor Nederlanders in Indonesië; maximum toelating Nederlandse emigranten door Indonesië op Java (Albregts/M.-P.)

 

09-06-1952

1 d - Opmerking naar aanleiding van punt 3 d (Immigratiecontingent voor Nederlanders in Indonesië); toelating broeders- onderwijzers voor ambachtscholen in Java (Götzen)

 

23-06-1952

23 - Uitvoering van de Wet op de organen van de emigratie (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 19 juni 1952, nr. 1938, met ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

04-08-1952

3 e - Beperkte immigratie van Nederlanders in Indonesië; geen numerus clausus voor toelating Indonesische zijde (Götzen)

 

25-08-1952

2 a - Het vervoer van emigranten; uitbreiding van emigrantenvervoer door aanschaf vliegtuigen; waarde vervoer via schepen blijft bestaan (M.-P./Wemmers/Van den Brink)

 

06-10-1952

2 d - Afgifte bewijs van goed gedrag bij emigratie; antecedentenonderzoek (M.-P./Van de Kieft/Staf/Mansholt/Donker/Witte)

 

20-10-1952

12 - Tweede nota over de emigratie (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 15 oktober 1952, nr. 3580, met nota) aangehouden tot de volgende vergadering

 

27-10-1952

13 - Tweede nota over de emigratie (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 15 oktober 1952, nr. 3580, met nota) aangehouden tot de volgende vergadering

 

03-11-1952

16 - Tweede nota over de emigratie (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 30 oktober 1952, nr. 3816, met nota); advies Emigratiebestuur betreffende doelmatig gebruik van vervoerscapaciteit; besparing deviezen door gebruik Nederlandse schepen; akkoord nota na enkele redactiewijzigingen (Algera/Suurhoff)

 

10-11-1952

2 a - Decoraties; benoeming T. Cnossen, directeur van de Christelijke Emigratie Centrale vanwege 25-jarig jubileum van de CEC tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau; richtlijnen decoratiebeleid; akkoord voordracht T. Cnossen (M.-P./ Zijlstra/Suurhoff/Algera/Cals)

 

05-01-953

2 g - Samenstelling Emigratiebestuur; overeenstemming definitieve samenstelling; nader overleg tussen betrokken ministeries (Suurhoff)

 

14-09-1953

20 - Ontwerpstatuut van de Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (ICEM) (Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken d.d. 1 september 1953, nr. 3853, met bijlagen); bezwaren tegen zware opzet nieuwe organisatie; belastingvrijdom; akkoord ontwerpverdrag (Beel/Kernkamp/Suurhoff/M.-P.)

 

30-11-1953

18 - Bezoldigingsbesluit Nederlandse Emigratiedienst (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 19 november 1953, nr. 7750, met ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

28/29-12-1953

18 - Ontwerpstatuut van het Intergovernmental Committee for European Migration (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 15 december 1953, nr. 5472, met bijlagen); kwestie belastingvrijdom zwevende gebleven; akkoord onderhavige overeenkomst (Van de Kieft/Suurhoff/M.-P.)

 

17-05-1954

3 j - Extra emigratie naar Amerika; tijdelijke ruimere emigratie naar de VS; contacten met de BVD (Binnenlandse Veiligheids Dienst) (Suurhoff/M.-P.)

 

19-07-1954

20 - Jaarlijkse vergoeding aan de aanmeldingsorganenvoor emigratie; aangehouden

 

26-07-1954

13 b - Rijksbegroting 1955/Vervoerscapaciteit emigratieschepen; door terugloop aantal emigranten is nieuw schip overbodig (Suurhoff) akkoord

15 - Jaarlijkse vergoeding aan de aanmeldingsorganen voor emigratie (Nota van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 13 juli 1954, nr. 5362, met bijlagen); verplichtingen Rijk in 1951 afgekocht; wel per 1-1-1952 een vergoedingsregeling; verhouding vergoeding emigratiecentrales - Rijksarbeidsbureaus; garantiebedrag; akkoord onderhavige voorstel (Suurhoff/Beel/M.-P.)

16 - Wijziging van het voorstel van subsidiëring van emigranten (Nota van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 13 juli 1954, nr. 5362, met bijlagen); vragen rond vaststelling maximumbijdrage Rijk en de consequenties; uitvoer industrialisatieprogramma in gevaar door emigratie van vaklieden door aansporing Rijk d.m.v. subsidiëring; reiskosten; ruime emigratie buiten de gevestigde emigratiekanalen; eisen minimum eigen bijdrage overleg in ICEM; streefcijfer voor emigratie van 60.00 Nederlanders; permanente emigratiestroom van groot belang; geen steun voor de alleronmisbaarste arbeidskrachten (Hoogovens) (Beel/Suurhoff/Van Thiel/De Bruijn/M.-P.)

 

16-08-1954

2 c - Aankoop van emigrantenschip; aanvulling waarschijnlijk niet nodig maar mogelijk wel wenselijk i.v.m. exploitatie (M.-P./Suurhoff/Beel) aangehouden

18 - Kredietverstrekking aan emigranten; aangehouden

 

23-08-1954

1 - Notulen van de vergadering van 16 augustus 1954/Aankoop van emigrantenschip(Van de Kieft/Beel/Witte/Suurhoff/M.-P.) akkoord

 

30/31-08-1954

12 - Wijziging van hoofdstuk III der Rijksbegroting voor 1954 (Wetsontwerp); Extra bijdrage aan Intergouvernementeel migratie comité (M.-P./Suurhoff) akkoord

 

13-09-1954

2 d - Aankoop van emigrantenschip (zie notulen MR d.d. 23 augustus 1954, punt 1); onderzoek in VS naar aankoop en verbouwing schip waarvan de kosten fl. 20 mln. worden geschat - inmiddels koopcontract gesloten onder voorbehoud - nota wordt opgesteld voor Ministerraad (voor goedkeuring achteraf) (Algera/M.-P.)

18 - Kredietverstrekking aan emigranten (Brief van de ministers van Sociale Zaken en van Financiën d.d. 11 augustus 1954, nr. 6153, met bijlage); stimulering emigratie; situatie arbeidsmarkt; onderhandelingen met banken over deelname van 50% (Zijlstra/Suurhoff/Van Kieft)

 

20-09-1954

9 - Aankoop emigrantenschip (Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16 september 1954, nr. 401.400/EG/2-2-2); vervanging gecharterde schepen; vraag of uitbreiding scheepsruimte noodzakelijk is; door hoogconjunctuur minder emigratie; onduidelijk beleid betrokken directie; vervoer van toeristen (M.-P./Suurhoff/Van de Kieft/Algera)

 

21-02-1955

3 a - Reis van minister Suurhoff naar Australië en Nieuw-Zeeland; uitbreiding bijdrageregeling Australische Regering t.b.v. Nederlandse emigranten; verruiming emigratie Nieuw-Zeeland (Suurhoff)

 

21-03-1955

2 j - Emigratievoorlichting op E 55; begrotingsbedrag (fl. 87.000,--) Emigratiebestuur bestemmen voor voorlichting op tentoonstelling E 55; kan echter niet zonder toestemming Financiën en Sociale Zaken (Suurhoff/M.-P.) aangehouden

 

28-03-1955

16 - Emigratievoorlichting op E 55 (Nota van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 24 maart 1955, nr. 2535); discussie rond toekenning gelden (van Emigratiebestuur) aan een film over emigratie dan wel aan deelname aan de tentoonstelling E 55 (M.-P./Staf/Algera/Suurhoff)

 

12-04-1955

3 b - Migratieakkoord met Australië (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 4 april 1955, nr. 956, met bijlage); afwerking kwestie verlaat i.v.m. samenhang nieuw subsidiëringsysteem bij de emigratie (Suurhoff/Van de Kieft/M.-P.) na verwerking opmerkingen akkoord

 

18-04-1955

3 c - Gewijzigde bijdrage aan de Intergouvernementele Commissie voor de Europese Migratie (ICEM) (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 15 april 1955, nr. 1181, met bijlage); subsidies ICEM; nader overleg Financiën en Sociale Zaken over bijdrage Nederland (Van de Kieft/Suurhoff/M.-P.) aldus besloten

 

06-05-1955

9 - Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur (Ontwerpbesluit) akkoord

 

06-06-1955

7 - Wijziging van hoofdstuk XII der Rijksbegroting voor 1955 (Garanties in verband met aan emigranten te verlenen kredieten) (Wetsontwerp) zonder discussie aanvaard

 

11-07-1955

3 c - Comite van ministers, Raad van Europa: gecoordineerd Europees emigratiebeleid (plan Schneiter) afgewezen.

 

24-10-1955

13 - Ondertekening van met de Federatie van Rhodesia & Nyasaland te sluiten migratieovereenkomst (Brief van de minister van Sociale Zaken 18-10-1955 nr. 3034, met bijlage) zonder discussie aanvaard

 

14-11-1955

2 g - Aankoop van een voor emigrantenvervoer bestemd schip; geen aankoop i.v.m. investeringsbeperking (Algera) akkoord

 

05-12-1955

6 - Stilzwijgende goedkeuring van de emigratieovereenkomst met Rhodesia en Nyasaland (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 28 november 1955, nr. 3707, met bijlage); kwestie Rassendiscriminatie (M.-P./Suurhoff)

18 - Europees vestigingsverdrag (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 28-11-1955, nr. 161575)

 

19-12-1955

3 c - Comite van ministers, Raad van Europa, instelling coordinatiecommissie voor gemeenschappelijke Europese emigratiepolitiek afgewezen.

 

06-02-1956

24 - Rijksbijdrage aan de maatschappelijke emigratieorganisaties; aangehouden

 

13-02-1956

3 b - Toelating van Spanje tot de Intergouvernementele Commissie voor Europeese Migratie (ICEM) (zie notulen MR d.d. 23 januari 1956, punt 3 b) (Beyen) akkoord

15 - Rijksbijdrage aan de maatschappelijke emigratieorganisaties (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 19 januari 1956, nr.1041, met ontwerpbesluit) akkoord

 

16-04-1956

11 - Wijziging van Hoofdstuk XII der rijksbegroting voor 1956 betreffende omzetting van de aan de Cooperativa Agro Pecuaria Holambra verstrekte geldlening (Wetsontwerp) (M.-P./De Bruijn/Suurhoff) akkoord

 

07-05-1956

16 - Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen (Brief van de minister van Onderwijs d.d. 27 maart 1956, nr. 245, met bijlage); opname in bestuur van de voorzitter van de Emigratieraad (Van de Kieft/Suurhoff) akkoord

 

02-07-1956

6 - Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van nieuwe migratieovereenkomst met Australië (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 19 juni 1956, nr. 2986, met bijlagen) zonder discussie aanvaard

 

09-07-1956

8 - Vergoedingsregelingvoor particuliere emigratieorganisaties voor 1956 (Brief van de minister van Sociale Zaken 26-06-1956 nr. 2640, met bijlagen); minimum bijdrage aan de drie organisaties (M.-P./Suurhoff) akkoord

10- Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van nieuwe migratieovereenkomst Nieuw Zeeland (Brief van de minister van Sociale Zaken 26-06-1956 nr. 3092, met bijlagen) zonder discussie aanvaard

 

30-07-1956

23 e - Scheepvaartfonds; Afstoting emigrantenschepen (Suurhoff/Algera/Van Thiel) akkoord

 

10-09-1956

3 d - Ondertekening van overeenkomst met Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (ICEM) (Brief van de minister van Sociale Zaken 29-08-1956, nr. 3388, met bijlagen) (Beyen) akkoord

 

04-03-1957

6 - Overeenkomst met het Intergouvernementele Comité voor Europese Migratie betreffende de emigratie gedurende 1957 (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 20 februari 1957, nr. 564, met bijlagen) zonder discussie aanvaard

 

01-04-1957

13- Wijziging van het besluit op Raad voor de Emigratie (Ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

22-07-1957

15 - Jaarlijkse vergoeding aan door het Emigratiebestuur erkende aanmeldingsorganen (Ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

29-07-1957

7 - Goedkeuring Europees Vestigingsverdrag (Wetsontwerp) (Samkalden) akkoord

 

01-08-1957

9 e - Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid; Kosten migratie arbeiders binnen Nederland en binnen Europa (Suurhoff)

 

20-09-1957

9 - Nota betreffende een overeenkomst met ICEM betreffende de regeling en de financiering van het vervoer van emigranten (Nota van de minister van Sociale Zaken 11-09-1957 nr. 4101, met bijlagen) zonder discussie aanvaard

11 - Uitvoering van het Europese Vestigingsverdrag betreffende het verhaal van proceskosten (Wetsontwerp) zonder discussie aanvaard

 

06-12-1957

9 - Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de sociale zekerheid van migrerende werknemers (Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken d.d. 25 november 1957, nr. 5192, met bijlagen); alleen betrekking op Nederland (niet op het gehele koninkrijk); overheidspersoneel; EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) (Struycken/Suurhoff/M.-P.) akkoord

 

17-01-1958

8 - Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van een migratieovereenkomst met Chili (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 13 januari 1958, nr. 75 met bijlagen) (Helders) akkoord

 

28-03-1958

3 g - Regeling betreffende rechtszekerheid voor migrerende arbeiders; (M.-P./Suurhoff)

 

03-04-1958

3 e - Europees Verdrag betreffende sociale zekerheid voor migrerende arbeiders (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 1 april 1958, nr. 49033); EEG-regeling t.o.v. EGKS-verdrag - uitstel beslissing (Suurhoff/M.-P.)

 

02-05-1958

3b - Bezoek minister Luns aan de VS; Amerikaanse bijdrage in huizenbouw t.b.v. emigratie Indonesische repatrianten naar Amerika

 

06-06-1958

3 b - Onderhandelingen over Amerikaanse lening voor emigrantenwoningbouw; huisvesting Nederlandse emigranten in Australië (Suurhoff); overleg met Hofstra

 

04-07-1958

2 j - Reiskostenvergoeding emigranten; praktische oplossing voor toekenning maximum reiskostenvergoeding (Suurhoff)

 

03-10-1958

16 - Bevordering van de landbouwemigratie (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 22 september 1958, nr. 3558, met bijlagen) aangehouden

 

10-10-1958

19 - Bevordering van de landbouwemigratie; aangehouden

 

17/18-10-1958

18 - Bevordering van de landbouwemigratie (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 22 september 1958, nr. 3558, met bijlagen); premieregeling zou kunnen ontaarden in discriminatie; geen onderzoekscommissie maar aanstelling ambtenaar Sociale Zaken & Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor zuiver ambtelijk advies; verschil landbouwers en landarbeiders; dalende tendens agrarische emigratie; Emigratieraad betrekken in advies; financieel belang stimulatie vertrek boeren i.v.m. bedrijfsvergroting; nogmaals nadruk op boeren en niet op landarbeiders (Hofstra/Zijlstra/Witte/Suurhoff/Vondeling/M.-P.) akkoord voorstel ambtenaren i.p.v. commissie

 

24-10-1958

6 - Oprichting van een Nederlands centrum voor tropisch landbouwonderzoek in de Latijns-Amerikaanse landen (Nota van de ministers van Zaken Overzee en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening d.d. 2 oktober 1958, nr. L 47, met bijlagen); voorstel tot bijdrage vragen aan bedrijfsleven; bespreking met Suriname over 10-jaren plan (Hofstra/Staf/Suurhoff/M.-P.)

 

19-12-1958

13 - Besluit vergoeding Emigratieorganen (Ontwerpbesluit) akkoord

 

23-01-1959

3 d - Amerikaans krediet voor woningbouw Nederlandse emigranten in Australië(zie Notulen M.R. 6 juni 1958, punt 3 b); in verband met spoed stukken alvast naar Raad van State(M.- P./Zijlstra) akkoord

 

30-01-1959

15 - Goedkeuring van de leningsovereenkomst met het Development Loan Fund betreffende woningbouw voor Nederlandse emigranten in Australië (Wetsontwerp) zonder discussie aanvaard

 

03-07-1959

20 - Kredietverlening aan emigranten in Australië (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 15-06-1959, nr. 2003) (Van den Bergh/Zijlstra/Van Rooy/Klompé/M.-P.) aangehouden

 

 

3/4/5-09-1959

17 - Vervoer van gesubsidieerde emigranten onder vreemde vlag (Brief van de minister van Sociale Zaken 24-08-1959, nr. 2790) zonder discussie aanvaard

 

06-11-1959

11 - Kredietverlening aan emigranten in Australië (Brieven van de minister van Sociale Zaken d.d. 15-06-1959 en 08-10-1959, resp. nrs. 2003 en 3213, met bijlagen) (Zijlstra/Beerman/Van Rooy/Van Aartsen/M.-P.)

 

18-12-1959

10 - Kredietverlening aan emigranten in Australië (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 01-12-1959, nr. 3948, met bijlage); valutagarantie voor 4000 woningen; voorstel tot algemene discussie t.z.t. over het emigratiebeleid (Zijlstra/Van Rooy/M.-P.) akkoord

 

29-04-1960

4 i - Polemiek betreffende emigratiebeleid; blad Emigratie waarin beschouwingen zijn opgenomen van oud-minister Van den Bergh (Cals/Van Rooy)

 

13-05-1960

14 - Financiering van de huisvesting van Nederlandse emigranten in Australië (Ontwerpbesluit); onderhavige regeling is afsluiting woningproject in Australië (Zijlstra/Van Rooy) akkoord

 

27-05-1960

27 - Verlenging van het besluit rijksbijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties (ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

22-07-1960

2 b 9 - Hoofdstuk XII, Sociale Zaken en Volksgezondheid begroting 1961; heroverweging emigratiebeleid door structurele aard van tekort op de arbeidsmarkt; industrialisatie (De Pous/Zijlstra/Marijnen/Van Rooy) akkoord

 

16-09-1960

18 - Het Emigratiebeleid (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 8-9-1960); (Zijlstra/Van Rooy) aangehouden

 

30-09-1960

17 b - Industrialisatienota (De Pous/Van Aartsen)

 

24-02-1961

21 f - Ronselen arbeidskrachten voor Duitsland (De Pous/Van Rooy)

 

14-07-1961

16 e - Toekomstig emigratiebeleid; (Marijnen)

 

04-08-1961

11 d - Publicatie van rapport betreffende Emigratiebeleid. (Veldkamp)

 

25-08-1961

4 - Verlenging migratieovereenkomst met Australië (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken a.i. d.d. 18 augustus 1961, nr. 116316) zonder discussie aanvaard

 

15-09-1961

11 - Emigratiebeleid (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 4 september 1961, nr. 02195, met bijlagen); mogelijke samenwerking met België; is afschaffing radiopraatjes wel verstandig; structureel geen overschot meer aan arbeidskrachten; opzetten nieuwe activiteiten niet nodig; overdracht emigrantenschepen aan afzonderlijke maatschappij; nadruk op vervoer van emigranten via Nederlandse vervoerders; moet de taak van de ICEM worden omgebogen; economische motieven voor krachtig emigratiebeleid niet meer van toepassing; voorstel subsidiesysteem veranderen in voorschotsysteem; bijsturing beleid i.p.v. ombuiging beleid gewenst (De Pous/Zijlstra/Korthals/Van Houten/Veldkamp/M.-P.) Raad eens met strekking nota met uitzondering van De Pous, wel nader overleg over verdere uitwerking

 

16-03-1962

13 - Toepassing voorschotsysteem bij ongehuwde emigranten (Brief van de minister van Sociale Zaken 07-03-1962, nr. 536)

 

19-11-1962

3 - Overeenkomst met de ICEM voor 1962 (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 14-11-1962, nr. 2195, met bijlage)

 

10-05-1963

14 - Bijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties voor 1963(Ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

20-09-1963

13 a - 6e Het loonbeleid/Beperking faciliteiten bij emigratie; (Veldkamp)

 

7/08-11-1963

10 - Besluit rijksbijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties 1963 (Brief van de minister van Sociale Zaken 18-10-1963, nr. 22067, met bijlagen)(Witteveen/Veldkamp) akkoord

 

10-04-1964

5 - Bezoek aan Nieuw-Zeeland en Australië (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 31 maart 1964, nr. 45663; Emigratie naar Nieuw-Zeeland van Nederlandse boeren (Veldkamp/Biesheuvel)

 

09-10-1964

12 - Adviesaanvrage aan de SER over herziening van de wetgeving betreffende de emigratie (Brief van de minister van Sociale Zaken 24-09-1964, nr. 1718-G, met bijlagen (Schouwenaar/Scholten/Veldkamp/Witteveen) akkoord voorstel tot advies in een commissie van de SER

 

15-01-1965

5 - Opdracht aan het Emigratiebestuur tot het verstrekken van leningen aan Nederlandse emigranten (Ontwerpbesluit) akkoord

 

14-05-1965

6 d - Ondertekeningen stilzwijgende goedkeuring van een overeenkomst met Australië betreffende migratie en vestiging (Suurhoff/Samkalden/Veldkamp) akkoord

 

24-06-1966

15 - Intrekking van de Landverhuizingswet en wijziging en aanvulling van de Wet op de organen voor de Emigratie (Brief minister van Sociale Zaken 16-05-1966, nr. 75840 met bijlagen) (Bogaers/Vondeling/Veldkamp/Den Uyl/Samkalden/ akkoord

 

03-11-1967

13 - Migratie van academici (Brief van de minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 30 oktober 1967, nr. 162.804, met bijlagen) zonder discussie aanvaard

 

 

Rijksministerraad

03-07-1959

RMR-6- Alg. verlofverlening aan Nederlanders om in Burgerlijke staatsdienst van immigratielanden te treden; aangehouden

 

20-07-1959

RMR-3- Alg. verlofverlening aan Nederlanders om in Burgerlijke staatsdienst van immigratielanden te treden; aangehouden

 

 

Raad voor de Economische Aangelegenheden

17-09-1945

2 a - Ingekomen stukken/Schrijven van de Netherland Canada Society d.d. 16 augustus 1945, waarin de wenselijkheid van emigratie naar Canada tot uitdrukking wordt gebracht. Drees wijst op de Stichting Landverhuizing (secr. Mr. J.J. Vriesendorp)

 

01-10-1945

2 a - Mededelingen en ingekomen stukken/over het Rapport Van Riel betreffende Emigratie (secr. P. Sanders)

 

17-06-1946

11 - Landbouwemigratie naar Frankrijk. Punt niet behandeld

 

18-12-1946

11 a - Rondvraag/Schrijven van de minister van Financiën d.d. 16 december 1946 over het standpunt van de Deviezencommissie ten aanzien van het meenemen van bedrijfsinventaris door Nederlandse landbouwers die naar Frankrijk emigreren.

11 d Verzoek van de Internationale Emigration Commission om deelname aan kosten van fl. 300.000 (plv. secr. REA: E.H. van der Beugel)

 

09-04-1947

12 b- Voorbereiding nota over emigratie (Drees) (plv. secr. E.H. van der Beugel)

 

05-11-1947

5 - Emigratiedeviezen (Drees) afgevoerd (plv. secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

22-04-1948

2a - Ingekomen stukken en mededelingen/Emigratie naar Canada (Lieftinck) (wnd. secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

12-10-1949

8 - Rapport van de Nederlandse delegatie naar de wetenschappelijke conferentie der VN betreffende behoud en gebruik van natuurlijke hulpbronnen (E.Z.) uitzenden van deskundigen ten behoeve van emigratie naar Australië (Mansholt/Lieftinck) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

11-01-1950

pag. 2 - De coördinatie met betrekking tot de emigratiepolitiek (Lieftinck/Mansholt/Joekes) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

01-02-1950

2b Brief van H.J. de Lugt-Knoester d.d. 10 januari 1950 betreffende 'Emigratie met winst voor Nederland'. (secr. A.W.H.J. Quadvlieg) Tevens aanwezig B.W. Haveman (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, per 20-11-1950 benoemd als Commissaris voor de Emigratie)

 

14-03-1950

7. 3 - Centraal Economisch Plan 1950 (EZ) (voortzetting)/Emigratiepolitiek (Joekes) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg) Tevens aanwezig B.W. Haveman (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)

 

11-07-1950

9 - Emigratie Argentinië (Brief van de minister van LVV d.d. 7 juli 1950, afd. Algemene Zaken, No. LAZ/2439 met 1 bijlage) (Mansholt/Lieftinck) akkoord (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

26-07-1950

9 - Nota betreffende de noodzaak en mogelijkheid van emigratie (E.Z.) (Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 14 juli 1950, no. 41555, H.A. (met 1 bijlage) aangehouden (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

08-08-1950

4 - Noodzaak en mogelijkheid van emigratie (E.Z.) (Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 14 juli 1950, no. 41555, H.A. (met 1 bijlage) (Joekes/In 't Veld/Lieftinck)

5 - Herziening berekening aantal arbeiders in verband met industrialisatie (Brief van de plv. secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken d.d. 2 augustus 1950, no. 45681 HA met 1 bijlage) (secr. J. Middelburg). Tevens aanwezig B.W. Haveman.

 

18-10-1950

3 - Ontwerpresolutie van de ECOSOC betreffende de werkgelegenheidspolitiek (S.Z.). (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 8 September 1950, I.C.W. 113) (Van den Brink/Lieftinck) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg). Tevens aanwezig B.W. Haveman.

 

25-10-1950

3 - Vervoer van emigranten naar Australië en Nieuw Zeeland in 1951 (Nota van de ministers van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Werkgelegenheid en Financiën. Oktober 1950); Garantie aan aannemers die in Australië t.b.v. Nederlandse emigranten woningen bouwen (Mansholt/Götzen/Van den Brink/Lieftinck/Spitzen/Joekes/M.-P.) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg). Tevens aanwezig o.a. B.W. Haveman.

 

02-11-1950

2c - Ingekomen stukken en mededelingen/Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 1 november 1950 betreffende emigratieovereenkomst met Australië (Joekes/Lieftinck/Götzen/Spitzen) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg). Tevens aanwezig B.W. Haveman.

 

15-11-1950

1b - Opmerkingen n.a.v. het verslag/Het Bedrag aan subsidie door Australië te verstrekken aan Nederlandse emigranten; Verschillen vervoerkosten per Nederlands schip en Engelse vervoerprijzen (Joekes/M.-P.)

6 - Kapitaalverstrekking aan emigranten (Brief van de minister van Sociale Zaken, d.d. 4 november1950, afd. RAB. met 1 bijlage) (Joekes/Götzen/In 't Veld/Mansholt/Lieftinck) (Secr. A.W.H.J. Quadvlieg). Tevens aanwezig B.W. Haveman.

 

21-12-1950

3 - Garantie voor een krediet ten behoeve van de R.-K. Nederlandse Boerenkolonie Ribeirao in Brazilië (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 15 december 1950 nr. 8864 met bijlagen) (M.-P./Mansholt) aangehouden (secr. J. Middelburg). Tevens aanwezig o.a. wnd. regeringscommissaris J. Tinbergen.

 

04-05-1951

1b - Verslag van de vergadering van 18 april 1951/Opmerkingen naar aanleiding van de notulen; Invoer van huizen in Nieuw Zeeland t.b.v. emigranten (Joekes) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

12-03-1952

2 e - Stagnatie in emigratie naar Canada Ontsmettingsmaatregelen t.b.v. mond- en klauwzeer (Joekes) (secr. J. Middelburg)

 

21-05-1952

7 - Het beleid betreffende vervoer van emigranten (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 15-05- 1952, nr. 15138 EMC, met 1 bijlage) (Joekes/M.-P.) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

28-05-1952

5 - Het beleid betreffende vervoer van emigranten (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 15-05- 1952, nr. 15138 EMC, met 1 bijlage) (Lieftinck/Albregts/Joekes/M.-P.) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg). Tevens aanwezig B.W. Haveman.

 

20-07-1955

6 - Een verkenning der economische toekomstmogelijkheden van Nederland 1950-1970 (Nota van het Centraal Planbureau, aangeboden door de minister van Economische Zaken) blz. 7 Emigratie en economische mogelijkheden Nederlanders periode 1950- 1970 (wnd. secr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden)

 

(Na 1955 zijn in de indices van de REA geen verwijzingen naar emigratie aangetroffen)

 

NB: voor een chronologisch geordende collectie rapporten en ingekomen stukken van diverse ministeries bij de Raad voor de Economische Aangelegenheden 1947-1954 zie bijvoorbeeld:

Nationaal Archief, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Regeringscommissariaat voor het Europese Herstelprogramma / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma, 2.05.117, inv.nrs. 23066-23094.

 

Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst

05-08-1954

3 Uitbetaling spaarkorting en bijslag bij emigratie (ministerie van Buitenlandse Zaken 08-06-1954 nr. 19630)

 

 

Algemeen

Naam, varianten

Raad van Ministers; MR.

Organisatie en inrichting

Ministerraad, Rijksministerraad en onderraden :

In 1823 werd bij Koninklijk Besluit een Raad van Ministers ingesteld, bedoelt als adviesraad voor het staatshoofd. De raad vergaderde zonder dat de Koning aanwezig was. Naast de ministers waren ook enkele niet-departementshoofden lid van deze Raad. In 1842 werd de Ministerraad omgevormd tot een college van departementshoofden. De Grondwet van 1848 regelde de ministeriële verantwoordelijkheid, waardoor de verhouding tussen het staatshoofd en de ministers ingrijpend gewijzigd werd. Vanaf dat moment waren zij niet meer primair de uitvoerders van de besluiten van de koning, zoals voorheen het geval was. Daarmee verkreeg de Ministerraad ook een veel zelfstandiger functie: hij moest de eenheid van het beleid bevorderen. Het reglement van orde van 1850 bepaalde dat de Raad zou besluiten bij meerderheid van stemmen.

 

Tot 1948 bestond de Ministerraad uit de ministers, in hun kwaliteit van hoofden van de departementen. De raad koos uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter. Over het algemeen was dit de minister van Binnenlandse Zaken die tevens als politiek leider van het kabinet fungeerde. In de periode 1901-1905 en vanaf 1937 werd de raad voorgezeten door de minister-president. Tot 1945 benoemde de raad uit zijn midden een secretaris, na de oorlog werden ambtelijke secretarissen aangesteld.

 

Met de proclamatie op 29 december 1954 trad het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden in werking, waarmee een einde kwam aan de koloniale verhoudingen tussen Nederland (rijk in Europa) en de overzeese gebieden. De nieuwe rechtsorde noodzaakte tot het vaststellen van een nieuw reglement van orde voor de ministerraad (KB van 9 juni 1956). Zaken die het gehele koninkrijk aangaan (zoals wijzigingen in het Statuut) worden beslist in de zogenaamde Raad van ministers van het Koninkrijk, ook wel Rijksministerraad (RMR) genoemd. Hij bestaat uit de leden van de Ministerraad en de gevolmachtigd ministers van de overzeese gebieden.

 

Daarnaast kent de Ministerraad een aantal onderraden. De oudste daarvan is de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA, ingesteld in juni 1945). De REA kent een groot aantal ministers als leden, waaronder die van Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk. De REA heeft als taak de voorbereiding van besluitvorming van de ministerraad voor het terrein van de sociaal-economische en financiëel-monetaire politiek. De minister-president is voorzitter van de REA.

 

Een van de onderraden op het gebied van het overheidspersoneelsbeleid is de Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst (RBR 1953-1965), in 1965 opgevolgd door de Raad voor de Rijksdienst (RRD 1965-1995). De RBR bereidde de besluitvorming voor op het gebied van overheidspersoneelsbeleid en de organisatie van de Rijksdienst.

 

Werkwijze van de Ministerraad

Volgens de reglementen van 1901 en 1905 bracht de voorzitter 'alle ingekomen stukken ter tafel en desvereischt in overweging'. Hij regelde de orde der werkzaamheden. Alle ter overweging bestemde stukken moesten voor de zitting, in welke zij behandeld werden, bij de leden rondgaan.

 

De notulen

Vanaf 1945 maakte de secretaris volgens het in dat jaar opgestelde reglement van de vergaderingen een 'kort verslag'. De notulen waren strikt geheim. Tijdens de vergadering van de Ministerraad van 3 juli 1946 (de eerste vergadering van het kabinet Beel I) werd een besluit genomen over de notulen: 'Besloten wordt, dat bij de samenstelling van de notulen zal worden volstaan met een algemeene samenvatting van de gedachtenwisseling, onder vermelding van de conclusie, waartoe werd besloten, behoudens dat aanteekening zal plaatsvinden van de algemeene opvatting afwijkende meeningen, indien een of meer leden den wensch daartoe te kennen geven. Uitdrukkelijk wordt vastgeteld, dat het daarbij niet de bedoeling is, dat alleen de beslissingen in de notulen worden vermeld, ook de tendenz der besprekingen zal daarin tot uitdrukking moeten komen. De suggestie om naast de notulen in beperkten vorm, algemeene notulen te doen samenstellen, welke onder berusting van den President zouden kunnen blijven, vindt onvoldoende steun' (notulen 3 juli 1946, punt 9).

 

Ministerraad en emigratiebeleid

De Ministerraad is hét centrale regeringsorgaan waar het beleid wordt besproken en wordt vastgesteld, waarna de Staten-Generaal aan zet zijn. Voor alle beleidsterreinen en dus ook emigratiebeleid is het archief van de Ministerraad van belang. Daarnaast is het emigratiebeleid meermalen ingebracht in de Raad voor Economische Aangelegenheden en enige malen, in het bijzonder in geval van nationaliteitsvraagstukken, in de Rijksministerraad.

Als ambtelijk secretaris van de Ministerraad fungeerden vanaf 1945:

1 april - 1 juli 1945 J.F.W. Nubour en C. Drooglever Fortuyn

1 juli 1945-3 juli 1946 P. Sanders

3 juli 1946-5 juni 1950 M.J. Prinsen

5 juni 1950-1 mei 1977 J. Middelburg

Taak, activiteiten

Volgens de Grondwet beraadslaagt en besluit de Ministerraad over het algemene regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Hiertoe beraadslaagt en besluit de Raad ondermeer:

- over de onderwerpen van rijkswet en van wet en over de ontwerpen van algemene maatregelen van rijksbestuur en van bestuur voordat deze worden toegezonden aan de Raad van State

- over overeenkomsten met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties voordat deze ter stilzwijgende goedkeuring worden toegezonden aan beide Kamers der Staten-Generaal

- over nota's aan de Staten-Generaal of adviesaanvragen aan adviesorganen die verstrekkende politieke of financiële consequenties kunnen hebben

- over het bekendheid geven aan beleidsvoornemens die politiek of financiële consequenties hebben voor het Kabinet etc.

 

Taken en werkwijze worden uitgebreid beschreven en geregeld in reglementen van orde. Voor de onderzoeksperiode zijn van belang de reglementen uit 1945 en 1956 (deze laatste gold tot 1979). De tekst van de reglementen zijn o.a. te vinden in Parlement en Kiezer of in Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland .

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Voor een literatuuroverzicht ten aanzien van de ministerraad, zie o.m. Daalder, H. en J.G. Gosman, 'Ministerraad, ministers en staatssecretarissen' in: Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland, A 0500.

 

Andeweg, R.B. (red.), Ministers en ministerraad ('s-Gravenhage 1990).

 

Hoekstra, R.J., De ministerraad in Nederland. Preadvies (Zwolle 1983). [Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland]

 

Hoekstra, R.J., Ministerraad en vorming van regeringsbeleid (Zwolle 1988).

 

Hovy, L., Coördinatie op hoog niveau. Institutioneel onderzoek naar de ministeriele coördinatieorganen en de ambtelijke voorportalen, 1945-1990 ('s-Gravenhage 1992).

 

Maarseveen, H.Th.J.F. van, De heerschappij van de ministerraad , ('s-Gravenhage 1969).

 

Nispen tot Pannerden, A.J.M. van, 'De Ministerraad sedert 1945', in: Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis aangeboden aan prof. mr. B.H.D. Hermesdorf ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in Romeins en oud-vaderlands recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (Deventer 1965) 231-246.

Doorgenomen archieven / series

archieven van de Raad van Ministers, 1823-1984

Periode archief

1823-1984

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Stukken ouder dan 25 jaar zijn openbaar. Een uitzondering hierop vormen de aantekeningen van de secretaris die pas na 50 jaar openbaar zijn. Op deze beperking wordt geen ontheffing verleend. Voor stukken jonger dan 25 jaar kan ontheffing worden aangevraagd bij de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

158,25 m., 2390 inv. nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

voor de periode na 1945 niet

Toegang(en)

Jongbloed, H.J. Inventaris van de archieven van de Raad van Ministers, 1823-1984 (Den Haag 1994) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.02.05.02

Indices op toegang

index op inventarisnummers

index op de agenda's (op microfiche raadpleegbaar)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's Ministerraad [geïndiceerd op microfiche, de trefwoordtoekenning varieert per periode]

- Notulen van de ministerraad en onderraden*

Statistische gegevens

geen

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
 • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
 • 1959 Wet Lening Development Loan Fund woningbouw emigranten Australië, Stb.no. 95
 • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1949 Vestigingsverdrag boeren Nederland-Frankrijk (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1955 Migratieovereenkomst Rhodesia en Nyasaland (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
 • 1953 ICEM, Statuut Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (extern)
 • 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (extern)
Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

archieven van de Raad van Ministers, 1823-1984

Periode archief

1823-1984

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Stukken ouder dan 25 jaar zijn openbaar. Een uitzondering hierop vormen de aantekeningen van de secretaris die pas na 50 jaar openbaar zijn. Op deze beperking wordt geen ontheffing verleend. Voor stukken jonger dan 25 jaar kan ontheffing worden aangevraagd bij de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

158,25 m., 2390 inv. nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

voor de periode na 1945 niet

Toegang(en)

Jongbloed, H.J. Inventaris van de archieven van de Raad van Ministers, 1823-1984 (Den Haag 1994) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.02.05.02

Indices op toegang

index op inventarisnummers

index op de agenda's (op microfiche raadpleegbaar)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's Ministerraad [geïndiceerd op microfiche, de trefwoordtoekenning varieert per periode]

- Notulen van de ministerraad en onderraden*

Statistische gegevens

geen

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
 • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
 • 1959 Wet Lening Development Loan Fund woningbouw emigranten Australië, Stb.no. 95
 • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1949 Vestigingsverdrag boeren Nederland-Frankrijk (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1955 Migratieovereenkomst Rhodesia en Nyasaland (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
 • 1953 ICEM, Statuut Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (extern)
 • 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (extern)
Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerraad (en onderraden)
Inventaristekst

Inleiding

De Ministerraad vergaderde in principe iedere week, aanvankelijk veelal op maandag, later op vrijdag. In de jaren 1945-1949 vonden er zeer veel buitengewone vergaderingen plaats die gewijd waren aan de kwestie Indonesië. Ook de kwestie Nieuw-Guinea slorpte in de jaren 1960-1962 veel tijd van de Raad op.

De meeste agendapunten handelden over ontwerpbesluiten of wetsontwerpen. Vanaf 1945 had de agenda een bepaalde structuur. Na punt 1 met de notulen, zowel 'tekstueel' als 'naar aanleiding van', kwam punt 2 met de ingekomen stukken en mededelingen. Daarop volgde tot januari 1950 het punt Indonesië, vanaf januari 1950 heette dit 'Uniezaken'. Punt 4 betrof het buitenlands beleid, waarna de andere punten in een minder vaste volgorde kwamen. Vanaf 13 november 1959 werden de ingekomen stukken en mededelingen aan het eind van de vergadering behandeld. Na punt 1 - notulen van de vorige vergadering(en) - volgde dan doorgaans het buitenlands beleid. Vanaf de eerste zitting van het kabinet-Cals op 15 april 1965 verscheen het agendapunt 'hamerstukken'. Hierover werd niet gediscussieerd.

 

De originele notulen werden gestencild en waren geheim. Naast de serie officiële notulen die hier geraadpleegd is, bestaan er nog aantekeningen die gemaakt zijn door de ambtelijke secretarissen van de Ministerraad. Deze serie, in de wandelgangen ook wel 'notulen Middelburg' genaamd, was tijdens de het onderzoek grotendeels niet openbaar en is voor deze toegang niet geraadpleegd.

 

In deze dossierbeschrijving zijn alle agendapunten opgenomen die betrekking hebben op het onderwerp, zoals ze zijn gevonden onder de rubrieken 'emigratie' en 'migratie' van de index. De gebruiker dient zich bewust te zijn van het feit dat andere trefwoorden uit de index soms nog nieuwe, ook voor het onderzoek mogelijk relevante verwijzingen opleveren. Zo worden onder de afzonderlijke 'landen' (niet alle landen zijn systematisch geïndiceerd) vaak bilaterale migratieverdragen (of verdragen betreffende sociale zekerheid van migrerende arbeiders) vermeld, die niet allemaal onder de trefwoorden 'emigratie' of 'migratie' zijn opgenomen (bijvoorbeeld Nyasaland). Het trefwoord 'industrialisatie' geeft verwijzingen naar de data van vergaderingen van de Ministerraad (en/of de Raad voor Economische Aangelegenheden) waarin de industrialisatienota's zijn besproken, waarin de relatie met het emigratiebeleid wordt genoemd. Het trefwoord 'Indonesië' bevat een onderrubriek 'Nederlanders in Indonesië', waarin m.n. voor het jaar 1952 verwijzingen zijn te vinden naar vergaderingen van de ministerraad waarin is gesproken over 'plaatsing van Nederlanders in Indonesië'; een 'immigratiecontingent van Nederlanders in Indonesië' en 'beperkte immigratie van Nederlanders in Indonesië.' Het trefwoord 'landbouw' leverde geen directe verwijzing naar emigratiebeleid op.

 

Onder de datum van de vergadering volgen: agendapunt; formele omschrijving van het agendapunt zoals gevonden in de index (eerste lid); waar nodig een summiere samenvatting in trefwoorden en vervolgens een opsomming van de betrokken ministers.

 

Ministerraad

25-02-1946

7- Emigratie naar Frankrijk (Drees/Mansholt/Lieftinck/Van Royen)

 

01-04-1946

9- Landbouwcentrum Meridon in Frankrijk (O.K.W.) (Drees/Ringers)

 

16-09-1946

15- Landbouwemigratie naar Frankrijk (Drees) aangehouden

 

23-09-1946

13- Subsidies voor landbouwcentrum Meridon

 

19-05-1947

28 h- Artikel in Commentaar 13-1-1947

 

02-07-1947

7- Nota Ministère des Affaires Etrangères betreffende sluiten van een Frans-Nederlands akkoord. Op deze datum is geen vergadering gehouden

 

20-09-1948

4- Wetsontwerp goedkeuring arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk 02-06-1948

 

01-11-1948

17- Emigratie naar Australië; Emigratiepolitiek/Emigratie vaklieden/Emigratie boeren en ongeschoolden; instelling commissie m.b.t. emigratiepolitiek (Commissie Landbouw-Emigratie) (Joekes/Mansholt/Van den Brink/Götzen/M.-P.)

 

22-11-1948

4- Ontwerp wet goedkeuring akkoord arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk 02-06-1948

 

06-12-1948

2 d- Emigratiepolitiek; agendapunt betreft geen emigratie

2 g- Emigratiepolitiek; Boerenzoons zonder land/ Landbouw Emigratie Centrale/ Stichting Landverhuizing Nederland/ Emigratie vakarbeiders; verantwoordelijkheid Sociale Zaken m.b.t in te stellen commissie betreffende emigratiepolitiek (Commissie Landbouw-Emigratie) (Joekes/Lieftinck/Götzen/Mansholt/Van den Brink/M.-P.)

 

20-06-1949

2 j- Emigratie militairen naar Australië; percentage Indisch bloed van 5000 militairen/Reis naar Australië van de heer Van Luik (Joekes/Lieftinck)

 

25-07-1949

4 b- Emigratieovereenkomst met Frankrijk; Ratificatie emigratieovereenkomst 25 mei 1949/Wijziging 20 juli 1949; Memorie van Toelichting (Joekes/Wyers)

 

31-10-1949

15 - Ontwerpverdrag met Frankrijk betreffende de sociale verzekering (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 22-10-1949 met bijlagen; vertalingen aan Joekes (Teulings)

 

16-01-1950

2 i- Coördinatie m.b.t. de Emigratiepolitiek. Onderwerp komt niet in ministerraad maar in Raad voor de Economische Aangelegenheden ter sprake op 11-01-1950

4 c- Emigratie naar Australië; Opname door Australië van 1500 Nederlandse militairen/Voorbereiding Emigratieverdrag met Australië/uitrusting schepen/gelijke verdeling kosten Australië en Nederland/uitrusting Australische ambassade (Stikker/Joekes)

 

23-01-1950

2 j- Emigratie naar Australië; Kosten emigratie Nederlandse militairen/Accommodatie troepentransportschepen onvoldoende voor gezinnen/Transport Sibajak/Toegangseisen Australië m.b.t. Javaanse vrouwen van Nederlandse militairen/Tarieven scheepvaartmaatschappijen (Joekes/Lieftinck/Mansholt/M.-P.)

 

20-03-1950

5 - Mondeling verslag van Z.K.H. Prins Bernhard over zijn reis naar de West en andere landen in Noord- en Zuid-Amerika; Emigratie naar Brazilië (Verslag Z.K.H. Prins Bernhard); Brazilië stelt prijs op Nederlandse kolonisten; Canada zal de vestiging van Nederlandse industriearbeiders bevorderen; Canada laat minder landbouwers toe, uitsluitend gezinnen.

 

08-05-1950

16- Emigratieverdrag met Brazilië (Ontwerpverdrag, aangeboden bij brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 24-04-1950) akkoord

 

12-06-1950

15 en 16- Emigratieovereenkomst met Australië (Brief minister van Sociale Zaken 8 juni 1950 nr. 4205)/Emigratieovereenkomst met Nieuw-Zeeland (Brief minister Sociale Zaken 8 juni 1950 nr. 4206); Beschikbare scheepsruimte/Ombouw troepenschepen tot passagiersschepen; steun van de VS in de vorm van beschikbaarstelling van een schip; hoge toename beroepsbevolking; aantallen opname emigranten Australië en Nieuw-Zeeland/Vervoer per vliegtuig (Joekes/Lieftinck/Van den Brink)

 

19-06-1950

2 a - Emigratie; Scheepsruimte/Bevordering emigratie als gevolg van industrialisatieprogramma/Stichting Landverhuizing/Australië/ Opname Australië van 20 à 30.000 personen/Gunstige verwachtingen Nieuw-Zeeland (Lieftinck/Spitzen/Joekes/Van den Brink/Stikker/M.-P.)

 

03-07-1950

2 k- Overige onderwerpen; mogelijke Emigratie naar Nieuw-Guinea (Joekes)

 

21-08-1950

19 - Emigratieovereenkomst met Nieuw-Zeeland (Brief minister Sociale Zaken 11 aug. 1950 met bijl.) Bekrachtiging overeenkomst (Stikker)

 

28-08-1950

15 - Eindrapport Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 7.8.1950, no. 5759 met bijlagen) aangehouden

 

02-09-1950

15 - Eindrapport Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (Brief minister van Sociale Zaken 7 aug. 1950, no. 5759 met bijl.) aangehouden

 

04-09-1950

23 - Eindrapport Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (Brief minister van Sociale Zaken 7 aug. 1950, no. 5759 met bijl.) aangehouden

 

11-09-1950

22 - Eindrapport-Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (Brief minister van Sociale Zaken 7 aug. 1950, no. 5759 met bijl.); Bespreking met ministers Joekes, Lieftinck, Van den Brink, Mansholt, Schokking, minister van Buitenlandse Zaken en M.-P.

 

25-09-1950

2 b - Emigratiemissie naar Australië; Wenselijkheid reis door vertegenwoordigers Ministerie van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken naar Australië (Joekes/Blom)

2 c - Bespreking emigratienota; Commissie Schilthuis/Bespreking 4 oktober 1950 (Van den Brink)

 

04-10-1950 Ministeriële bespreking eindverslag Commissie Landbouw-Emigratie (M.-P./Van den Brink/Joekes/Lieftinck/Mansholt/Schokking)

 

09-10-1950

14 - Emigratie Indische Nederlanders naar Suriname (Brief van minister Götzen d.d. 21 september 1950); Overleg met Suriname over overname transferkosten; emigratie Indische Nederlanders valt onder Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Götzen/Joekes/M.-P.)

 

23-10-1950

2 f - Vervoer van emigranten per vliegtuig; Gedeelde kosten door Ministerie van Oorlog en Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen door meename retourvlucht militairen en burgers/geen inschakeling buitenlandse luchtvaartmaatschappijen (Spitzen/Joekes/'s Jacob/M.-P.)

 

18-11-1950

2 d - Landbouwkolonie Ribeirao in Brazilië. Geen MR op deze datum

 

11-12-1950

2 d - Nieuwe organisatie voor de emigratie (zie verslag van de ministeriële bespreking op 11 sept. 1950); uitbreiding leden Emigratiebestuur; vertegenwoordiging ministeries Buitenlandse Zaken en Financiën (Joekes/Lieftinck/M.-P.)

 

18-12-1950

1c, 2e - Notulen van de vergadering van 11 december 1950/Opmerking n.a.v. punt 2 d (Nieuwe organisatie voor de emigratie); Regeling voor bijwonen der vergaderingen door vertegenwoordiger ministerie Buitenlandse Zaken (Joekes/Stikker (Blom)/M.-P.)

 

27-12-1950

2 h - Garantie voor een krediet ten behoeve van de Rooms-katholieke Nederlandse Boerenkolonie Ribeirao in Brazilië (zie notulen REA d.d. 21 december 1950, punt 3); mogelijke garanties krediet/tijdelijke waarneming Heymeyer door C. Hogenboom in Ribeirao (M.-P./Joekes)

 

15-01-1951

2 c - Regeringscommissaris Boerenkolonie Ribeirao; kwestie financiering regeringscommissaris (Joekes/Lieftinck/M.-P.)

 

05-02-1951

12 - pag. 11 Werkzaamheden voor emigranten naar Australië i.v.m. verlaging Begroting 1951 (Joekes/Lieftinck) akkoord

 

12-02-1951

10 - Emigratieovereenkomst met Australië (Brief van minister van Sociale Zaken d.d. 8 februari 1951); Vooral financiële regeling/spoedige ondertekening i.v.m. bijdrage Australië in emigratiekosten per 1-1-1951/Economische Zaken toezicht op selectie emigranten/aanbeveling niet-meenemen houten huizen i.v.m. hoge vervoerskosten in Australië/leren Engelse taal/behoud rechten vakverenigingen/toekenning sociale voorzieningen van Australië/overleg over te hoge bijdrage Australië Nederlanders in Indonesië (Struycken/Lieftinck/Van den Brink/Götzen/In 't Veld/Rutten/Joekes/M.-P.) akkoord

 

05-03-1951

2 d - Wijziging Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting 1951 (Verlening van garantie van rente en aflossing van een lening ten behoeve van de Nederlandse kolonie Ribeirao) (Wetsontwerp (Joekes/ Lieftinck) akkoord

 

02-04-1951

2 f - Branden op emigrantenschip; voorafgaand aan opnieuw uitvaren zijn nieuwe maatregelen getroffen (Joekes)

11 a - Organisatie van het Nederlandse emigratieapparaat in Australië (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 22 maart 1951 met bijlagen)

11 b - Het emigratiebeleid (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 22 maart 1951 met nota; brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 29 maart 1951; op korte termijn voortzetting overleg tussen Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken/kosten kunnen hoger uitvallen (Stikker/Joekes/Lieftinck) punt aangehouden

 

23-04-1951

2 f - De Kolonie Ribeirao; tekst lening wijzigen (Joekes/Lieftinck/Van Maarseveen/M.-P.)

 

04-06-1951

2 d - Organisatie emigratieapparaat in Australië (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 31 mei 1951, nr. 3028, met bijlagen); verzoek Joekes om eventuele opmerkingen over vergadering 2 april notulen punt 11 bij hem in te leveren.

 

18-06-1951

22 - Wet op de organen voor de emigratie (wetsontwerp); tijdstip liquidatie Stichting Landverhuizing opnemen in wet; kostenpost nieuwe organisatie; aanstelling (interdepartementale) Regeringscommissaris van Sociale Zaken, Economische Zaken, Landbouw & Visserij, Financiën en Buitenlandse Zaken (Mansholt/Van den Brink/Mulderije/Lieftinck/Joekes)

 

16-07-1951

10 - Goedkeuring van de overeenkomst tussen Nederland en Brazilië betreffende emigratie en kolonisatie (Wetsontwerp) (Sociale Zaken; Buitenlandse Zaken.); grenzen aan Nederlandse transfermogelijkheden t.b.v. groepsemigratie (Lieftinck/Joekes)

 

27/28-08-1951

6 - blz.15 - Rijksbegroting 1952 (Algemene Beschouwingen) Hoofdstuk XII (Sociale Zaken); Emigratiemogelijkheden (Stikker)

 

10-09-1951

18 - Eerste Emigratienota (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 6 september 1951); Buitenlandse Zaken akkoord; Economische Zaken nog opmerkingen (Blom/Albregts/M.-P.)

 

17-09-1951

6 - Eerste Emigratienota (Brief van Sociale Zaken d.d. 15 september 1951, nr. 10483); aandacht voor emigratie naar overzeese rijksdelen: Nieuw-Guinea ongeschikt vanwege vochtig klimaat; Suriname meer in trek; strenge eisen van Australië en Nieuw-Zeeland t.o.v. mogelijk strafregister emigranten gedurende naoorlogse jaren; organisatie apparaat ter plekke onvoldoende bezet: na overeenstemming Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken spoedige verbetering (Mulderije/Götzen/Mansholt/M.-P.)

 

01-10-1951

2 d - Instructie voor Nederlandse delegatie naar de internationale migratieconferentie te Napels (georganiseerd door International Labour Organization) (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 29 september 1951, nr. 10640); Brief Koningin Juliana aan president Truman betreffende vluchtelingenvraagstuk; aanvaarding ontwerpinstructie (Blom)

 

12-11-1951

4 c - Conferentie over het vluchtelingenvraagstuk; Instructie voor Nederlandse delegatie naar de internationale migratieconferentie te Napels (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 29 september 1951, nr. 10640). Komt in dit agendapunt niet aan de orde

 

26-11-1951

2 a - Migratieconferentie in Brussel (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 22 november 1951, nr. 851; zie notulen MR d.d. 12-11-1951, punt 4 c) (oprichtingsconferentie Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME); vluchtelingen in kampen in Duitsland en Oostenrijk komen als eerste in aanmerking voor emigratie; Ministerie van Justitie opnemen in interdepartementaal overleg; overbrenging emigranten kostbaar (Mulderije/Joekes/Wemmers/M.-P.)

 

10-12-1951

4 c - Migratieconferentie te Brussel; instelling intergouvernementele commissie ter bevordering van emigratie van 100.000 à 110.000 extra- emigranten uit Europese landen w.o. Nederland; gebruik schepen van de IRO (Internationaal Refugee Organisation); Nederland in beginsel akkoord instelling commissie (Joekes)

 

22-12-1951

4 c - Migratieconferentie in Brussel (zie notulen MR d.d. 26-11-1951, punt 2 a) (Joekes)

 

07-01-1952

2 a - Financiering kolonie Ribeirao

2 f - Bemoeilijking van de emigratie; antecedentenonderzoek adspirant emigranten (Mansholt/Van den Brink/Mulderije)

 

24-03-1952

20 - Wijziging van de Machtigingswet van 13-07-1951 betreffende de financiering van de kolonie Ribeirao in Brazilië (brief van de minister van Sociale Zaken d.d.21-03-1952 nr. 794) akkoord

 

03-06-1952

3 d - Immigratiecontingent voor Nederlanders in Indonesië; maximum toelating Nederlandse emigranten door Indonesië op Java (Albregts/M.-P.)

 

09-06-1952

1 d - Opmerking naar aanleiding van punt 3 d (Immigratiecontingent voor Nederlanders in Indonesië); toelating broeders- onderwijzers voor ambachtscholen in Java (Götzen)

 

23-06-1952

23 - Uitvoering van de Wet op de organen van de emigratie (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 19 juni 1952, nr. 1938, met ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

04-08-1952

3 e - Beperkte immigratie van Nederlanders in Indonesië; geen numerus clausus voor toelating Indonesische zijde (Götzen)

 

25-08-1952

2 a - Het vervoer van emigranten; uitbreiding van emigrantenvervoer door aanschaf vliegtuigen; waarde vervoer via schepen blijft bestaan (M.-P./Wemmers/Van den Brink)

 

06-10-1952

2 d - Afgifte bewijs van goed gedrag bij emigratie; antecedentenonderzoek (M.-P./Van de Kieft/Staf/Mansholt/Donker/Witte)

 

20-10-1952

12 - Tweede nota over de emigratie (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 15 oktober 1952, nr. 3580, met nota) aangehouden tot de volgende vergadering

 

27-10-1952

13 - Tweede nota over de emigratie (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 15 oktober 1952, nr. 3580, met nota) aangehouden tot de volgende vergadering

 

03-11-1952

16 - Tweede nota over de emigratie (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 30 oktober 1952, nr. 3816, met nota); advies Emigratiebestuur betreffende doelmatig gebruik van vervoerscapaciteit; besparing deviezen door gebruik Nederlandse schepen; akkoord nota na enkele redactiewijzigingen (Algera/Suurhoff)

 

10-11-1952

2 a - Decoraties; benoeming T. Cnossen, directeur van de Christelijke Emigratie Centrale vanwege 25-jarig jubileum van de CEC tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau; richtlijnen decoratiebeleid; akkoord voordracht T. Cnossen (M.-P./ Zijlstra/Suurhoff/Algera/Cals)

 

05-01-953

2 g - Samenstelling Emigratiebestuur; overeenstemming definitieve samenstelling; nader overleg tussen betrokken ministeries (Suurhoff)

 

14-09-1953

20 - Ontwerpstatuut van de Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (ICEM) (Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken d.d. 1 september 1953, nr. 3853, met bijlagen); bezwaren tegen zware opzet nieuwe organisatie; belastingvrijdom; akkoord ontwerpverdrag (Beel/Kernkamp/Suurhoff/M.-P.)

 

30-11-1953

18 - Bezoldigingsbesluit Nederlandse Emigratiedienst (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 19 november 1953, nr. 7750, met ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

28/29-12-1953

18 - Ontwerpstatuut van het Intergovernmental Committee for European Migration (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 15 december 1953, nr. 5472, met bijlagen); kwestie belastingvrijdom zwevende gebleven; akkoord onderhavige overeenkomst (Van de Kieft/Suurhoff/M.-P.)

 

17-05-1954

3 j - Extra emigratie naar Amerika; tijdelijke ruimere emigratie naar de VS; contacten met de BVD (Binnenlandse Veiligheids Dienst) (Suurhoff/M.-P.)

 

19-07-1954

20 - Jaarlijkse vergoeding aan de aanmeldingsorganenvoor emigratie; aangehouden

 

26-07-1954

13 b - Rijksbegroting 1955/Vervoerscapaciteit emigratieschepen; door terugloop aantal emigranten is nieuw schip overbodig (Suurhoff) akkoord

15 - Jaarlijkse vergoeding aan de aanmeldingsorganen voor emigratie (Nota van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 13 juli 1954, nr. 5362, met bijlagen); verplichtingen Rijk in 1951 afgekocht; wel per 1-1-1952 een vergoedingsregeling; verhouding vergoeding emigratiecentrales - Rijksarbeidsbureaus; garantiebedrag; akkoord onderhavige voorstel (Suurhoff/Beel/M.-P.)

16 - Wijziging van het voorstel van subsidiëring van emigranten (Nota van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 13 juli 1954, nr. 5362, met bijlagen); vragen rond vaststelling maximumbijdrage Rijk en de consequenties; uitvoer industrialisatieprogramma in gevaar door emigratie van vaklieden door aansporing Rijk d.m.v. subsidiëring; reiskosten; ruime emigratie buiten de gevestigde emigratiekanalen; eisen minimum eigen bijdrage overleg in ICEM; streefcijfer voor emigratie van 60.00 Nederlanders; permanente emigratiestroom van groot belang; geen steun voor de alleronmisbaarste arbeidskrachten (Hoogovens) (Beel/Suurhoff/Van Thiel/De Bruijn/M.-P.)

 

16-08-1954

2 c - Aankoop van emigrantenschip; aanvulling waarschijnlijk niet nodig maar mogelijk wel wenselijk i.v.m. exploitatie (M.-P./Suurhoff/Beel) aangehouden

18 - Kredietverstrekking aan emigranten; aangehouden

 

23-08-1954

1 - Notulen van de vergadering van 16 augustus 1954/Aankoop van emigrantenschip(Van de Kieft/Beel/Witte/Suurhoff/M.-P.) akkoord

 

30/31-08-1954

12 - Wijziging van hoofdstuk III der Rijksbegroting voor 1954 (Wetsontwerp); Extra bijdrage aan Intergouvernementeel migratie comité (M.-P./Suurhoff) akkoord

 

13-09-1954

2 d - Aankoop van emigrantenschip (zie notulen MR d.d. 23 augustus 1954, punt 1); onderzoek in VS naar aankoop en verbouwing schip waarvan de kosten fl. 20 mln. worden geschat - inmiddels koopcontract gesloten onder voorbehoud - nota wordt opgesteld voor Ministerraad (voor goedkeuring achteraf) (Algera/M.-P.)

18 - Kredietverstrekking aan emigranten (Brief van de ministers van Sociale Zaken en van Financiën d.d. 11 augustus 1954, nr. 6153, met bijlage); stimulering emigratie; situatie arbeidsmarkt; onderhandelingen met banken over deelname van 50% (Zijlstra/Suurhoff/Van Kieft)

 

20-09-1954

9 - Aankoop emigrantenschip (Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16 september 1954, nr. 401.400/EG/2-2-2); vervanging gecharterde schepen; vraag of uitbreiding scheepsruimte noodzakelijk is; door hoogconjunctuur minder emigratie; onduidelijk beleid betrokken directie; vervoer van toeristen (M.-P./Suurhoff/Van de Kieft/Algera)

 

21-02-1955

3 a - Reis van minister Suurhoff naar Australië en Nieuw-Zeeland; uitbreiding bijdrageregeling Australische Regering t.b.v. Nederlandse emigranten; verruiming emigratie Nieuw-Zeeland (Suurhoff)

 

21-03-1955

2 j - Emigratievoorlichting op E 55; begrotingsbedrag (fl. 87.000,--) Emigratiebestuur bestemmen voor voorlichting op tentoonstelling E 55; kan echter niet zonder toestemming Financiën en Sociale Zaken (Suurhoff/M.-P.) aangehouden

 

28-03-1955

16 - Emigratievoorlichting op E 55 (Nota van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 24 maart 1955, nr. 2535); discussie rond toekenning gelden (van Emigratiebestuur) aan een film over emigratie dan wel aan deelname aan de tentoonstelling E 55 (M.-P./Staf/Algera/Suurhoff)

 

12-04-1955

3 b - Migratieakkoord met Australië (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 4 april 1955, nr. 956, met bijlage); afwerking kwestie verlaat i.v.m. samenhang nieuw subsidiëringsysteem bij de emigratie (Suurhoff/Van de Kieft/M.-P.) na verwerking opmerkingen akkoord

 

18-04-1955

3 c - Gewijzigde bijdrage aan de Intergouvernementele Commissie voor de Europese Migratie (ICEM) (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 15 april 1955, nr. 1181, met bijlage); subsidies ICEM; nader overleg Financiën en Sociale Zaken over bijdrage Nederland (Van de Kieft/Suurhoff/M.-P.) aldus besloten

 

06-05-1955

9 - Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur (Ontwerpbesluit) akkoord

 

06-06-1955

7 - Wijziging van hoofdstuk XII der Rijksbegroting voor 1955 (Garanties in verband met aan emigranten te verlenen kredieten) (Wetsontwerp) zonder discussie aanvaard

 

11-07-1955

3 c - Comite van ministers, Raad van Europa: gecoordineerd Europees emigratiebeleid (plan Schneiter) afgewezen.

 

24-10-1955

13 - Ondertekening van met de Federatie van Rhodesia & Nyasaland te sluiten migratieovereenkomst (Brief van de minister van Sociale Zaken 18-10-1955 nr. 3034, met bijlage) zonder discussie aanvaard

 

14-11-1955

2 g - Aankoop van een voor emigrantenvervoer bestemd schip; geen aankoop i.v.m. investeringsbeperking (Algera) akkoord

 

05-12-1955

6 - Stilzwijgende goedkeuring van de emigratieovereenkomst met Rhodesia en Nyasaland (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 28 november 1955, nr. 3707, met bijlage); kwestie Rassendiscriminatie (M.-P./Suurhoff)

18 - Europees vestigingsverdrag (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 28-11-1955, nr. 161575)

 

19-12-1955

3 c - Comite van ministers, Raad van Europa, instelling coordinatiecommissie voor gemeenschappelijke Europese emigratiepolitiek afgewezen.

 

06-02-1956

24 - Rijksbijdrage aan de maatschappelijke emigratieorganisaties; aangehouden

 

13-02-1956

3 b - Toelating van Spanje tot de Intergouvernementele Commissie voor Europeese Migratie (ICEM) (zie notulen MR d.d. 23 januari 1956, punt 3 b) (Beyen) akkoord

15 - Rijksbijdrage aan de maatschappelijke emigratieorganisaties (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 19 januari 1956, nr.1041, met ontwerpbesluit) akkoord

 

16-04-1956

11 - Wijziging van Hoofdstuk XII der rijksbegroting voor 1956 betreffende omzetting van de aan de Cooperativa Agro Pecuaria Holambra verstrekte geldlening (Wetsontwerp) (M.-P./De Bruijn/Suurhoff) akkoord

 

07-05-1956

16 - Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen (Brief van de minister van Onderwijs d.d. 27 maart 1956, nr. 245, met bijlage); opname in bestuur van de voorzitter van de Emigratieraad (Van de Kieft/Suurhoff) akkoord

 

02-07-1956

6 - Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van nieuwe migratieovereenkomst met Australië (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 19 juni 1956, nr. 2986, met bijlagen) zonder discussie aanvaard

 

09-07-1956

8 - Vergoedingsregelingvoor particuliere emigratieorganisaties voor 1956 (Brief van de minister van Sociale Zaken 26-06-1956 nr. 2640, met bijlagen); minimum bijdrage aan de drie organisaties (M.-P./Suurhoff) akkoord

10- Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van nieuwe migratieovereenkomst Nieuw Zeeland (Brief van de minister van Sociale Zaken 26-06-1956 nr. 3092, met bijlagen) zonder discussie aanvaard

 

30-07-1956

23 e - Scheepvaartfonds; Afstoting emigrantenschepen (Suurhoff/Algera/Van Thiel) akkoord

 

10-09-1956

3 d - Ondertekening van overeenkomst met Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (ICEM) (Brief van de minister van Sociale Zaken 29-08-1956, nr. 3388, met bijlagen) (Beyen) akkoord

 

04-03-1957

6 - Overeenkomst met het Intergouvernementele Comité voor Europese Migratie betreffende de emigratie gedurende 1957 (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 20 februari 1957, nr. 564, met bijlagen) zonder discussie aanvaard

 

01-04-1957

13- Wijziging van het besluit op Raad voor de Emigratie (Ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

22-07-1957

15 - Jaarlijkse vergoeding aan door het Emigratiebestuur erkende aanmeldingsorganen (Ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

29-07-1957

7 - Goedkeuring Europees Vestigingsverdrag (Wetsontwerp) (Samkalden) akkoord

 

01-08-1957

9 e - Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid; Kosten migratie arbeiders binnen Nederland en binnen Europa (Suurhoff)

 

20-09-1957

9 - Nota betreffende een overeenkomst met ICEM betreffende de regeling en de financiering van het vervoer van emigranten (Nota van de minister van Sociale Zaken 11-09-1957 nr. 4101, met bijlagen) zonder discussie aanvaard

11 - Uitvoering van het Europese Vestigingsverdrag betreffende het verhaal van proceskosten (Wetsontwerp) zonder discussie aanvaard

 

06-12-1957

9 - Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de sociale zekerheid van migrerende werknemers (Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken d.d. 25 november 1957, nr. 5192, met bijlagen); alleen betrekking op Nederland (niet op het gehele koninkrijk); overheidspersoneel; EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) (Struycken/Suurhoff/M.-P.) akkoord

 

17-01-1958

8 - Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van een migratieovereenkomst met Chili (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 13 januari 1958, nr. 75 met bijlagen) (Helders) akkoord

 

28-03-1958

3 g - Regeling betreffende rechtszekerheid voor migrerende arbeiders; (M.-P./Suurhoff)

 

03-04-1958

3 e - Europees Verdrag betreffende sociale zekerheid voor migrerende arbeiders (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 1 april 1958, nr. 49033); EEG-regeling t.o.v. EGKS-verdrag - uitstel beslissing (Suurhoff/M.-P.)

 

02-05-1958

3b - Bezoek minister Luns aan de VS; Amerikaanse bijdrage in huizenbouw t.b.v. emigratie Indonesische repatrianten naar Amerika

 

06-06-1958

3 b - Onderhandelingen over Amerikaanse lening voor emigrantenwoningbouw; huisvesting Nederlandse emigranten in Australië (Suurhoff); overleg met Hofstra

 

04-07-1958

2 j - Reiskostenvergoeding emigranten; praktische oplossing voor toekenning maximum reiskostenvergoeding (Suurhoff)

 

03-10-1958

16 - Bevordering van de landbouwemigratie (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 22 september 1958, nr. 3558, met bijlagen) aangehouden

 

10-10-1958

19 - Bevordering van de landbouwemigratie; aangehouden

 

17/18-10-1958

18 - Bevordering van de landbouwemigratie (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 22 september 1958, nr. 3558, met bijlagen); premieregeling zou kunnen ontaarden in discriminatie; geen onderzoekscommissie maar aanstelling ambtenaar Sociale Zaken & Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor zuiver ambtelijk advies; verschil landbouwers en landarbeiders; dalende tendens agrarische emigratie; Emigratieraad betrekken in advies; financieel belang stimulatie vertrek boeren i.v.m. bedrijfsvergroting; nogmaals nadruk op boeren en niet op landarbeiders (Hofstra/Zijlstra/Witte/Suurhoff/Vondeling/M.-P.) akkoord voorstel ambtenaren i.p.v. commissie

 

24-10-1958

6 - Oprichting van een Nederlands centrum voor tropisch landbouwonderzoek in de Latijns-Amerikaanse landen (Nota van de ministers van Zaken Overzee en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening d.d. 2 oktober 1958, nr. L 47, met bijlagen); voorstel tot bijdrage vragen aan bedrijfsleven; bespreking met Suriname over 10-jaren plan (Hofstra/Staf/Suurhoff/M.-P.)

 

19-12-1958

13 - Besluit vergoeding Emigratieorganen (Ontwerpbesluit) akkoord

 

23-01-1959

3 d - Amerikaans krediet voor woningbouw Nederlandse emigranten in Australië(zie Notulen M.R. 6 juni 1958, punt 3 b); in verband met spoed stukken alvast naar Raad van State(M.- P./Zijlstra) akkoord

 

30-01-1959

15 - Goedkeuring van de leningsovereenkomst met het Development Loan Fund betreffende woningbouw voor Nederlandse emigranten in Australië (Wetsontwerp) zonder discussie aanvaard

 

03-07-1959

20 - Kredietverlening aan emigranten in Australië (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 15-06-1959, nr. 2003) (Van den Bergh/Zijlstra/Van Rooy/Klompé/M.-P.) aangehouden

 

 

3/4/5-09-1959

17 - Vervoer van gesubsidieerde emigranten onder vreemde vlag (Brief van de minister van Sociale Zaken 24-08-1959, nr. 2790) zonder discussie aanvaard

 

06-11-1959

11 - Kredietverlening aan emigranten in Australië (Brieven van de minister van Sociale Zaken d.d. 15-06-1959 en 08-10-1959, resp. nrs. 2003 en 3213, met bijlagen) (Zijlstra/Beerman/Van Rooy/Van Aartsen/M.-P.)

 

18-12-1959

10 - Kredietverlening aan emigranten in Australië (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 01-12-1959, nr. 3948, met bijlage); valutagarantie voor 4000 woningen; voorstel tot algemene discussie t.z.t. over het emigratiebeleid (Zijlstra/Van Rooy/M.-P.) akkoord

 

29-04-1960

4 i - Polemiek betreffende emigratiebeleid; blad Emigratie waarin beschouwingen zijn opgenomen van oud-minister Van den Bergh (Cals/Van Rooy)

 

13-05-1960

14 - Financiering van de huisvesting van Nederlandse emigranten in Australië (Ontwerpbesluit); onderhavige regeling is afsluiting woningproject in Australië (Zijlstra/Van Rooy) akkoord

 

27-05-1960

27 - Verlenging van het besluit rijksbijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties (ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

22-07-1960

2 b 9 - Hoofdstuk XII, Sociale Zaken en Volksgezondheid begroting 1961; heroverweging emigratiebeleid door structurele aard van tekort op de arbeidsmarkt; industrialisatie (De Pous/Zijlstra/Marijnen/Van Rooy) akkoord

 

16-09-1960

18 - Het Emigratiebeleid (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 8-9-1960); (Zijlstra/Van Rooy) aangehouden

 

30-09-1960

17 b - Industrialisatienota (De Pous/Van Aartsen)

 

24-02-1961

21 f - Ronselen arbeidskrachten voor Duitsland (De Pous/Van Rooy)

 

14-07-1961

16 e - Toekomstig emigratiebeleid; (Marijnen)

 

04-08-1961

11 d - Publicatie van rapport betreffende Emigratiebeleid. (Veldkamp)

 

25-08-1961

4 - Verlenging migratieovereenkomst met Australië (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken a.i. d.d. 18 augustus 1961, nr. 116316) zonder discussie aanvaard

 

15-09-1961

11 - Emigratiebeleid (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 4 september 1961, nr. 02195, met bijlagen); mogelijke samenwerking met België; is afschaffing radiopraatjes wel verstandig; structureel geen overschot meer aan arbeidskrachten; opzetten nieuwe activiteiten niet nodig; overdracht emigrantenschepen aan afzonderlijke maatschappij; nadruk op vervoer van emigranten via Nederlandse vervoerders; moet de taak van de ICEM worden omgebogen; economische motieven voor krachtig emigratiebeleid niet meer van toepassing; voorstel subsidiesysteem veranderen in voorschotsysteem; bijsturing beleid i.p.v. ombuiging beleid gewenst (De Pous/Zijlstra/Korthals/Van Houten/Veldkamp/M.-P.) Raad eens met strekking nota met uitzondering van De Pous, wel nader overleg over verdere uitwerking

 

16-03-1962

13 - Toepassing voorschotsysteem bij ongehuwde emigranten (Brief van de minister van Sociale Zaken 07-03-1962, nr. 536)

 

19-11-1962

3 - Overeenkomst met de ICEM voor 1962 (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 14-11-1962, nr. 2195, met bijlage)

 

10-05-1963

14 - Bijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties voor 1963(Ontwerpbesluit) zonder discussie aanvaard

 

20-09-1963

13 a - 6e Het loonbeleid/Beperking faciliteiten bij emigratie; (Veldkamp)

 

7/08-11-1963

10 - Besluit rijksbijdrage maatschappelijke emigratieorganisaties 1963 (Brief van de minister van Sociale Zaken 18-10-1963, nr. 22067, met bijlagen)(Witteveen/Veldkamp) akkoord

 

10-04-1964

5 - Bezoek aan Nieuw-Zeeland en Australië (Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 31 maart 1964, nr. 45663; Emigratie naar Nieuw-Zeeland van Nederlandse boeren (Veldkamp/Biesheuvel)

 

09-10-1964

12 - Adviesaanvrage aan de SER over herziening van de wetgeving betreffende de emigratie (Brief van de minister van Sociale Zaken 24-09-1964, nr. 1718-G, met bijlagen (Schouwenaar/Scholten/Veldkamp/Witteveen) akkoord voorstel tot advies in een commissie van de SER

 

15-01-1965

5 - Opdracht aan het Emigratiebestuur tot het verstrekken van leningen aan Nederlandse emigranten (Ontwerpbesluit) akkoord

 

14-05-1965

6 d - Ondertekeningen stilzwijgende goedkeuring van een overeenkomst met Australië betreffende migratie en vestiging (Suurhoff/Samkalden/Veldkamp) akkoord

 

24-06-1966

15 - Intrekking van de Landverhuizingswet en wijziging en aanvulling van de Wet op de organen voor de Emigratie (Brief minister van Sociale Zaken 16-05-1966, nr. 75840 met bijlagen) (Bogaers/Vondeling/Veldkamp/Den Uyl/Samkalden/ akkoord

 

03-11-1967

13 - Migratie van academici (Brief van de minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 30 oktober 1967, nr. 162.804, met bijlagen) zonder discussie aanvaard

 

 

Rijksministerraad

03-07-1959

RMR-6- Alg. verlofverlening aan Nederlanders om in Burgerlijke staatsdienst van immigratielanden te treden; aangehouden

 

20-07-1959

RMR-3- Alg. verlofverlening aan Nederlanders om in Burgerlijke staatsdienst van immigratielanden te treden; aangehouden

 

 

Raad voor de Economische Aangelegenheden

17-09-1945

2 a - Ingekomen stukken/Schrijven van de Netherland Canada Society d.d. 16 augustus 1945, waarin de wenselijkheid van emigratie naar Canada tot uitdrukking wordt gebracht. Drees wijst op de Stichting Landverhuizing (secr. Mr. J.J. Vriesendorp)

 

01-10-1945

2 a - Mededelingen en ingekomen stukken/over het Rapport Van Riel betreffende Emigratie (secr. P. Sanders)

 

17-06-1946

11 - Landbouwemigratie naar Frankrijk. Punt niet behandeld

 

18-12-1946

11 a - Rondvraag/Schrijven van de minister van Financiën d.d. 16 december 1946 over het standpunt van de Deviezencommissie ten aanzien van het meenemen van bedrijfsinventaris door Nederlandse landbouwers die naar Frankrijk emigreren.

11 d Verzoek van de Internationale Emigration Commission om deelname aan kosten van fl. 300.000 (plv. secr. REA: E.H. van der Beugel)

 

09-04-1947

12 b- Voorbereiding nota over emigratie (Drees) (plv. secr. E.H. van der Beugel)

 

05-11-1947

5 - Emigratiedeviezen (Drees) afgevoerd (plv. secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

22-04-1948

2a - Ingekomen stukken en mededelingen/Emigratie naar Canada (Lieftinck) (wnd. secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

12-10-1949

8 - Rapport van de Nederlandse delegatie naar de wetenschappelijke conferentie der VN betreffende behoud en gebruik van natuurlijke hulpbronnen (E.Z.) uitzenden van deskundigen ten behoeve van emigratie naar Australië (Mansholt/Lieftinck) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

11-01-1950

pag. 2 - De coördinatie met betrekking tot de emigratiepolitiek (Lieftinck/Mansholt/Joekes) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

01-02-1950

2b Brief van H.J. de Lugt-Knoester d.d. 10 januari 1950 betreffende 'Emigratie met winst voor Nederland'. (secr. A.W.H.J. Quadvlieg) Tevens aanwezig B.W. Haveman (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, per 20-11-1950 benoemd als Commissaris voor de Emigratie)

 

14-03-1950

7. 3 - Centraal Economisch Plan 1950 (EZ) (voortzetting)/Emigratiepolitiek (Joekes) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg) Tevens aanwezig B.W. Haveman (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)

 

11-07-1950

9 - Emigratie Argentinië (Brief van de minister van LVV d.d. 7 juli 1950, afd. Algemene Zaken, No. LAZ/2439 met 1 bijlage) (Mansholt/Lieftinck) akkoord (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

26-07-1950

9 - Nota betreffende de noodzaak en mogelijkheid van emigratie (E.Z.) (Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 14 juli 1950, no. 41555, H.A. (met 1 bijlage) aangehouden (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

08-08-1950

4 - Noodzaak en mogelijkheid van emigratie (E.Z.) (Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 14 juli 1950, no. 41555, H.A. (met 1 bijlage) (Joekes/In 't Veld/Lieftinck)

5 - Herziening berekening aantal arbeiders in verband met industrialisatie (Brief van de plv. secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken d.d. 2 augustus 1950, no. 45681 HA met 1 bijlage) (secr. J. Middelburg). Tevens aanwezig B.W. Haveman.

 

18-10-1950

3 - Ontwerpresolutie van de ECOSOC betreffende de werkgelegenheidspolitiek (S.Z.). (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 8 September 1950, I.C.W. 113) (Van den Brink/Lieftinck) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg). Tevens aanwezig B.W. Haveman.

 

25-10-1950

3 - Vervoer van emigranten naar Australië en Nieuw Zeeland in 1951 (Nota van de ministers van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Werkgelegenheid en Financiën. Oktober 1950); Garantie aan aannemers die in Australië t.b.v. Nederlandse emigranten woningen bouwen (Mansholt/Götzen/Van den Brink/Lieftinck/Spitzen/Joekes/M.-P.) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg). Tevens aanwezig o.a. B.W. Haveman.

 

02-11-1950

2c - Ingekomen stukken en mededelingen/Nota van de minister van Sociale Zaken d.d. 1 november 1950 betreffende emigratieovereenkomst met Australië (Joekes/Lieftinck/Götzen/Spitzen) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg). Tevens aanwezig B.W. Haveman.

 

15-11-1950

1b - Opmerkingen n.a.v. het verslag/Het Bedrag aan subsidie door Australië te verstrekken aan Nederlandse emigranten; Verschillen vervoerkosten per Nederlands schip en Engelse vervoerprijzen (Joekes/M.-P.)

6 - Kapitaalverstrekking aan emigranten (Brief van de minister van Sociale Zaken, d.d. 4 november1950, afd. RAB. met 1 bijlage) (Joekes/Götzen/In 't Veld/Mansholt/Lieftinck) (Secr. A.W.H.J. Quadvlieg). Tevens aanwezig B.W. Haveman.

 

21-12-1950

3 - Garantie voor een krediet ten behoeve van de R.-K. Nederlandse Boerenkolonie Ribeirao in Brazilië (Brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 15 december 1950 nr. 8864 met bijlagen) (M.-P./Mansholt) aangehouden (secr. J. Middelburg). Tevens aanwezig o.a. wnd. regeringscommissaris J. Tinbergen.

 

04-05-1951

1b - Verslag van de vergadering van 18 april 1951/Opmerkingen naar aanleiding van de notulen; Invoer van huizen in Nieuw Zeeland t.b.v. emigranten (Joekes) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

12-03-1952

2 e - Stagnatie in emigratie naar Canada Ontsmettingsmaatregelen t.b.v. mond- en klauwzeer (Joekes) (secr. J. Middelburg)

 

21-05-1952

7 - Het beleid betreffende vervoer van emigranten (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 15-05- 1952, nr. 15138 EMC, met 1 bijlage) (Joekes/M.-P.) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg)

 

28-05-1952

5 - Het beleid betreffende vervoer van emigranten (Brief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 15-05- 1952, nr. 15138 EMC, met 1 bijlage) (Lieftinck/Albregts/Joekes/M.-P.) (secr. A.W.H.J. Quadvlieg). Tevens aanwezig B.W. Haveman.

 

20-07-1955

6 - Een verkenning der economische toekomstmogelijkheden van Nederland 1950-1970 (Nota van het Centraal Planbureau, aangeboden door de minister van Economische Zaken) blz. 7 Emigratie en economische mogelijkheden Nederlanders periode 1950- 1970 (wnd. secr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden)

 

(Na 1955 zijn in de indices van de REA geen verwijzingen naar emigratie aangetroffen)

 

NB: voor een chronologisch geordende collectie rapporten en ingekomen stukken van diverse ministeries bij de Raad voor de Economische Aangelegenheden 1947-1954 zie bijvoorbeeld:

Nationaal Archief, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Regeringscommissariaat voor het Europese Herstelprogramma / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma, 2.05.117, inv.nrs. 23066-23094.

 

Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst

05-08-1954

3 Uitbetaling spaarkorting en bijslag bij emigratie (ministerie van Buitenlandse Zaken 08-06-1954 nr. 19630)