Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Algemene Rekenkamer

Naam archiefvormer Algemene Rekenkamer
Periode van bestaan 1814-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Rekenkamer, AR

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, dat in de huidige vorm is ingesteld bij de Grondwet van 1814 en bestaat uit drie voor het leven benoemde leden (het College). Eén van de drie leden vervult het presidentschap.

 

Daarnaast beschikt de Rekenkamer over een door de Kroon benoemde secretaris. Deze vormt de schakel tussen het College en het ambtelijk apparaat belast met de controleonderzoeken, dat gedeeltelijk bij de te controleren ministeries is gehuisvest.

 

De controles van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de organen voor de emigratie werden uitgevoerd door Afdeling II, Bureau Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het controleren van rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid, controle op privaatrechtelijke personen en rapportage aan de Staten-Generaal. De taken van de Algemene Rekenkamer zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Comptabiliteitswet.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Margry, P., E.C. van Heukelom en A.J.R.M. Linders (red.), Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen rekenkamer (Den Haag 1989).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Algemene Rekenkamer

Periode archief

1944-1981

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Inv.nr. 2790 is niet openbaar.

Omvang; inventarisnummers

289 m., 2798 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

vernietiging van indices (kaartsysteem) na microfichering

Toegang(en)

Dronkert, Kees en Iris Heidebrink, Inventaris van het archief van de Algemene Rekenkamer, 1944-1981 (Den Haag 1994) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.02.15

Indices op toegang

Op het microfichebestand werd een afzonderlijke toegang gemaakt: de zogenaamde 'documentatielijsten' (toegang 2.02.16 en inv.nr. 2797)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

de archieven die ontstaan zijn bij de onderzoeken van de diverse bureaus van de Algemene Rekenkamer kunnen zich elders bevinden

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris, niet m.b.t. emigratie

opmerkingen structuur archief

Het betreft hier uitsluitend het door het College gevormde archief en niet dat van de diverse bureaus van de Algemene Rekenkamer.

Seriële bescheiden

- Notulen van het College betreffende het onderwerp emigratie 03-12-1951 (inv.nr. 8)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
  • 1956 Emigratiebijslagregeling
Inhoud overig

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over (het ontwerp van) de Wet op de organen voor de emigratie 1952, 1951-1952 (inv.nrs. 342, 344, 388)*

 

- Correspondentie (30-03-1953 no. 917 R) met de minister van Financiën betreffende de controlerapporten 'eigen bijdrage' van gesubsidieerde emigranten 1953 (inv.nr. 430)

 

- Correspondentie (27-04-1953, no. 1183 R en no. 1168 R) met de minister van Financiën betreffende subsidie vervoerskosten emigranten en waarborgsommen voor aspirant-emigranten (inv.nr. 435)

 

- Correspondentie (08-03-1954 569 R) met de minister van Sociale Zaken (en Financiën) inzake de controlerapporten 'eigen bijdrage' van gesubsidieerde emigranten 1954 (inv.nr. 482)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie boekjaar 1956, 1959 (inv.nr. 701)*

 

- Correspondentie (23-09-1957 no. 2065 R en 05-05-1958 no. 1025 R) met de minister van Sociale Zaken over de rijksbijdrage voor de Algemene Emigratie Centrale 1957-1958, 1958 (inv.nr. 667)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de delegatie van tekenbevoegdheid aan het Emigratiebestuur m.b.t. kredietverlening aan emigranten op basis van een door bemiddeling van het Intergovernmental Committee for European Migration verkregen lening van de Verenigde Staten 1961 (inv.nr. 835)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over leningstransacties Nederlandse Emigratie Dienst, 1962 (inv.nr. 848)*

 

- Nota (27 april 1962 no. 993) betreffende betekenis van een organisatorische scheiding tussen het Commissariaat voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratiedienst (inv.nr. 854)

 

- Verslag van en correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een onderzoek bij het Commissariaat voor de Emigratie / de Directie voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratie Dienst boekjaar 1963-1964, 1964 (inv.nr. 983)*

 

- Verslag van en correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een onderzoek bij de Directie voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratie Dienst boekjaar 1965, 1966-1967 (inv.nrs. 1048, 1060, 1068, 1089, 1105)*

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende verleende vergoedingen voor representatiekosten aan de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1962-1963 n.a.v. een controle bij het Ministerie van Sociale Zaken over 1965 (inv.nrs. 998, 1021)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie over de boekjaren 1960-1962, 1963 (inv.nr. 1979)*

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie, 1965-1966 (1966, 1969) (inv.nr. 2004, 1161)*

 

- Correspondentie (31-01-1967 no. 189 R) met de minister van Sociale Zaken over de Algemene Emigratie Centrale, in zake Rijkssubsidie 1967-1969 (inv.nrs. 1076, 1090, 1104)

 

- Brief d.d. 12-02-1968 no. 328 van de minister van Sociale Zaken aan de Algemene Rekenkamer met opgave van de Rijksbijdragen aan aanmeldingsorganen voor de Emigratie 1965-1966 ten behoeve van het antwoord op vragen van de Vaste Commissie voor de Rijksuitgaven betreffende het verslag van de Algemene Rekenkamer over 1966 (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1967 -9148, no. 3) (inv.nr. 1120)

 

- Verslag van een onderzoek bij de Directie voor de Emigratie boekjaar 1967, 1968 (inv.nr. 2023)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Algemene Rekenkamer
Inventaristekst

- inv.nr. 8 Notulen van het College betreffende het onderwerp emigratie d.d. 03-12-1951

NB. de notulen zijn zeer beknopt. Doorgenomen zijn de klappers van de notulenboeken 1950 t/m 1955 en 1962 t/m 1967.

Alleen in bovengenoemd inv.nr. 8 is emigratie als agendapunt behandeld. Hoewel het onderwerp vaker is geagendeerd, werden de meeste agendapunten (en de daarmee samenhangende stukken) met betrekking tot emigratie voor kennisgeving afgedaan en niet als zodanig in het College besproken.

 

- inv.nrs. 342, 344, 388 Correspondentie met het Ministerie van Sociale Zaken over de Wet op de organen voor de emigratie 1951-1952

De inv.nrs. bevatten een nota (no. 2475 R) en een minuut van een brief aan de minister van Sociale Zaken (30-07-1951, no. 2475 R) met een advies over de artikelen 15 en 16 van de Wet (bepalingen toezicht op het financieel beheer van het Emigratiebestuur); een rappel aan de minister van Sociale Zaken de redactie van de Wet bij te stellen op basis van het uitgebrachte advies (14-08-1951, no. 2585 R); het (negatieve) antwoord van de minister van Sociale Zaken en het daarop volgende besluit van de Rekenkamer (09-06-1952 no. 1646).

 

- inv.nr. 701 Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie 1956, 1959

Briefwisseling (23-02-1959 no. 423) n.a.v. problemen bij de vaststelling van de Rijksbijdrage over 1956 voor de particuliere aanmeldingsorganen Algemene Emigratie Centrale, Christelijke Emigratie Centrale en Katholieke Centrale Emigratie Stichting als gevolg van de eigen inkomsten van deze aanmeldingsorganen.

 

- inv.nr. 848 Correspondentie met de minister van Sociale Zaken omtrent leningstransacties Nederlandse Emigratie Dienst, 1962

Briefwisseling (12-03-1962 no. 603R) naar aanleiding van het controlerapport 1960 over het feit dat het toezicht op financiële transacties (inclusief leningen van ICEM aan het Emigratiebestuur van hfl. 400.000, - ) behoorde te worden uitgevoerd door het Hoofd van de Financiële Administratie van de Nederlandse Emigratie Dienst en niet door anderen.

Inliggend het controlerapport 1960 met onderliggende stukken: staat van baten en lasten, balans Emigratiebestuur 1960; personeelssterkte NED 1960-1962; vertrekcijfers 1959-1961; advies Raad voor de Emigratie inzake het emigratiebeleid 1961; tentoonstellingskosten 1960.

 

- inv.nr. 983 Verslag van en correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een onderzoek bij het Commissariaat voor de Emigratie / de Directie voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratie Dienst boekjaar 1963-1964, 1964

De controle vond plaats direct na de overgang van het Emigratiecommissariaat tot Directie voor de Emigratie in oktober 1964. Het verslag (18 januari 1965 no. 70 R) had betrekking op: kasbeheer; verificatie van bewijsstukken kasopneming; jaarstukken NED boekjaar 1963; personeelsbezetting buitenlandse emigratievertegenwoordiging; controle op debiteuren; controle op door het Intergovernmental Committee for European Migration verstrekte gelden ter bekostiging van voorlichtingsactiviteiten.

 

inv.nrs. 1048, 1060, 1068, 1089, 1105 Verslag van en correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een onderzoek bij de Directie voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratie Dienst 1965, 1967-1966

Het verslag van het in 1965-1966 uitgevoerde onderzoek over het boekjaar 1965 bevindt zich in inv.nr. 1048; substantiële correspondentie in inv.nr. 1105. De overige inv.nrs. bevatten m.n. rappels van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Sociale Zaken.

 

De controle/rapportage had betrekking op: kasbeheer; verificatie van bewijsstukken kasopneming; personeelsbezetting emigratievertegenwoordiging in het buitenland; grootboekkaarten van de Directie voor de Emigratie; controle op debiteuren; controle op door het Intergovernmental Committee for European Migration verstrekte gelden ter bekostiging van voorlichtingsactiviteiten.

 

De correspondentie betreft m.n. de post debiteuren, o.m. het terugvorderen van verleende emigratiebijslag aan emigranten, die binnen bepaalde tijd naar Nederland zijn teruggekeerd (art. 8 Emigratiebijslagregeling). De gevoerde correspondentie geeft zicht op de achterliggende intentie van dit artikel en de administratieve problemen bij de uitvoering ervan.

 

- inv.nr. 1979 Correspondentie met de minister van Sociale Zaken omtrent de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie over de jaren 1960-1962, 1963

De omslag bevat de correspondentie en het dossier met retroacta (dossier 5/1963) van de Algemene Rekenkamer met de minister van Sociale Zaken over de verhouding tussen het teruglopend aantal aanmeldingen, de stijging van de kosten voor het aanmeldingsapparaat en zet vraagtekens bij de rationaliteit van de organisatorische verdeling van de werkzaamheden tussen de diverse particuliere (en openbare) aanmeldingsorganen.

 

- inv.nrs. 2004, 1161 Correspondentie met de minister van Sociale Zaken omtrent de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie 1965-1966 (1966, 1969)

- inv.nr. 2004 bevat de correspondentie en het dossier met retroacta (dossier 28/1966) van de Algemene Rekenkamer met de minister van Sociale Zaken over de vraag of het aanbeveling verdiende verband te leggen tussen de toegekende garantiebedragen en het aantal aanmeldingen - gezien de grote verschillen in het aantal aanmeldingen per particulier aanmeldingsorgaan (De AEC behandelde meer dossiers dan de KCES en de CEC en kreeg eenzelfde garantiebedrag). Een en ander met verwijzing naar de controles uit 1963.

- inv.nr. 1161 bevat een nota van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van o.m. rapport 6560 (boekjaar 1967) van de afdeling Comptabiliteit van het Ministerie van Sociale Zaken over dezelfde kwestie, met verwijzing naar dossier 28/1966.

 

- inv.nr. 2023 Verslag van een onderzoek bij de Directie voor de Emigratie 1967, 1968

De omslag bevat de correspondentie en het dossier met retroacta en nota's (dossier 94/1968) van de Algemene Rekenkamer met de minister van Sociale Zaken naar aanleiding van een in 1967 uitgevoerd onderzoek bij de Nederlandse Emigratiedienst (over het dienstjaar 1966).

De controle/rapportage had betrekking op: kasopneming; geboekte posten; conceptjaarstukken Nederlandse Emigratiedienst 1966; bekostiging voorlichtingsactiviteiten uit gelden verstrekt door het Intergovernmental Committee for European Migration; ten laste van het Rijk komende emigratiebijslag; vordering op teruggekeerde emigranten; verstrekte c.q. gegarandeerde leningen (t.g.v. Holambra, Brazilië).

Algemeen

Naam, varianten

Rekenkamer, AR

Organisatie en inrichting

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, dat in de huidige vorm is ingesteld bij de Grondwet van 1814 en bestaat uit drie voor het leven benoemde leden (het College). Eén van de drie leden vervult het presidentschap.

 

Daarnaast beschikt de Rekenkamer over een door de Kroon benoemde secretaris. Deze vormt de schakel tussen het College en het ambtelijk apparaat belast met de controleonderzoeken, dat gedeeltelijk bij de te controleren ministeries is gehuisvest.

 

De controles van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de organen voor de emigratie werden uitgevoerd door Afdeling II, Bureau Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Taak, activiteiten

Het controleren van rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid, controle op privaatrechtelijke personen en rapportage aan de Staten-Generaal. De taken van de Algemene Rekenkamer zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Comptabiliteitswet.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Margry, P., E.C. van Heukelom en A.J.R.M. Linders (red.), Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen rekenkamer (Den Haag 1989).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Algemene Rekenkamer

Periode archief

1944-1981

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Inv.nr. 2790 is niet openbaar.

Omvang; inventarisnummers

289 m., 2798 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

vernietiging van indices (kaartsysteem) na microfichering

Toegang(en)

Dronkert, Kees en Iris Heidebrink, Inventaris van het archief van de Algemene Rekenkamer, 1944-1981 (Den Haag 1994) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.02.15

Indices op toegang

Op het microfichebestand werd een afzonderlijke toegang gemaakt: de zogenaamde 'documentatielijsten' (toegang 2.02.16 en inv.nr. 2797)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

de archieven die ontstaan zijn bij de onderzoeken van de diverse bureaus van de Algemene Rekenkamer kunnen zich elders bevinden

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris, niet m.b.t. emigratie

opmerkingen structuur archief

Het betreft hier uitsluitend het door het College gevormde archief en niet dat van de diverse bureaus van de Algemene Rekenkamer.

Seriële bescheiden

- Notulen van het College betreffende het onderwerp emigratie 03-12-1951 (inv.nr. 8)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
  • 1956 Emigratiebijslagregeling
Inhoud overig

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over (het ontwerp van) de Wet op de organen voor de emigratie 1952, 1951-1952 (inv.nrs. 342, 344, 388)*

 

- Correspondentie (30-03-1953 no. 917 R) met de minister van Financiën betreffende de controlerapporten 'eigen bijdrage' van gesubsidieerde emigranten 1953 (inv.nr. 430)

 

- Correspondentie (27-04-1953, no. 1183 R en no. 1168 R) met de minister van Financiën betreffende subsidie vervoerskosten emigranten en waarborgsommen voor aspirant-emigranten (inv.nr. 435)

 

- Correspondentie (08-03-1954 569 R) met de minister van Sociale Zaken (en Financiën) inzake de controlerapporten 'eigen bijdrage' van gesubsidieerde emigranten 1954 (inv.nr. 482)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie boekjaar 1956, 1959 (inv.nr. 701)*

 

- Correspondentie (23-09-1957 no. 2065 R en 05-05-1958 no. 1025 R) met de minister van Sociale Zaken over de rijksbijdrage voor de Algemene Emigratie Centrale 1957-1958, 1958 (inv.nr. 667)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de delegatie van tekenbevoegdheid aan het Emigratiebestuur m.b.t. kredietverlening aan emigranten op basis van een door bemiddeling van het Intergovernmental Committee for European Migration verkregen lening van de Verenigde Staten 1961 (inv.nr. 835)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over leningstransacties Nederlandse Emigratie Dienst, 1962 (inv.nr. 848)*

 

- Nota (27 april 1962 no. 993) betreffende betekenis van een organisatorische scheiding tussen het Commissariaat voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratiedienst (inv.nr. 854)

 

- Verslag van en correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een onderzoek bij het Commissariaat voor de Emigratie / de Directie voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratie Dienst boekjaar 1963-1964, 1964 (inv.nr. 983)*

 

- Verslag van en correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een onderzoek bij de Directie voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratie Dienst boekjaar 1965, 1966-1967 (inv.nrs. 1048, 1060, 1068, 1089, 1105)*

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende verleende vergoedingen voor representatiekosten aan de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1962-1963 n.a.v. een controle bij het Ministerie van Sociale Zaken over 1965 (inv.nrs. 998, 1021)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie over de boekjaren 1960-1962, 1963 (inv.nr. 1979)*

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie, 1965-1966 (1966, 1969) (inv.nr. 2004, 1161)*

 

- Correspondentie (31-01-1967 no. 189 R) met de minister van Sociale Zaken over de Algemene Emigratie Centrale, in zake Rijkssubsidie 1967-1969 (inv.nrs. 1076, 1090, 1104)

 

- Brief d.d. 12-02-1968 no. 328 van de minister van Sociale Zaken aan de Algemene Rekenkamer met opgave van de Rijksbijdragen aan aanmeldingsorganen voor de Emigratie 1965-1966 ten behoeve van het antwoord op vragen van de Vaste Commissie voor de Rijksuitgaven betreffende het verslag van de Algemene Rekenkamer over 1966 (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1967 -9148, no. 3) (inv.nr. 1120)

 

- Verslag van een onderzoek bij de Directie voor de Emigratie boekjaar 1967, 1968 (inv.nr. 2023)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Algemene Rekenkamer

Periode archief

1944-1981

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Inv.nr. 2790 is niet openbaar.

Omvang; inventarisnummers

289 m., 2798 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

vernietiging van indices (kaartsysteem) na microfichering

Toegang(en)

Dronkert, Kees en Iris Heidebrink, Inventaris van het archief van de Algemene Rekenkamer, 1944-1981 (Den Haag 1994) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.02.15

Indices op toegang

Op het microfichebestand werd een afzonderlijke toegang gemaakt: de zogenaamde 'documentatielijsten' (toegang 2.02.16 en inv.nr. 2797)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

de archieven die ontstaan zijn bij de onderzoeken van de diverse bureaus van de Algemene Rekenkamer kunnen zich elders bevinden

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris, niet m.b.t. emigratie

opmerkingen structuur archief

Het betreft hier uitsluitend het door het College gevormde archief en niet dat van de diverse bureaus van de Algemene Rekenkamer.

Seriële bescheiden

- Notulen van het College betreffende het onderwerp emigratie 03-12-1951 (inv.nr. 8)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
  • 1956 Emigratiebijslagregeling
Inhoud overig

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over (het ontwerp van) de Wet op de organen voor de emigratie 1952, 1951-1952 (inv.nrs. 342, 344, 388)*

 

- Correspondentie (30-03-1953 no. 917 R) met de minister van Financiën betreffende de controlerapporten 'eigen bijdrage' van gesubsidieerde emigranten 1953 (inv.nr. 430)

 

- Correspondentie (27-04-1953, no. 1183 R en no. 1168 R) met de minister van Financiën betreffende subsidie vervoerskosten emigranten en waarborgsommen voor aspirant-emigranten (inv.nr. 435)

 

- Correspondentie (08-03-1954 569 R) met de minister van Sociale Zaken (en Financiën) inzake de controlerapporten 'eigen bijdrage' van gesubsidieerde emigranten 1954 (inv.nr. 482)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie boekjaar 1956, 1959 (inv.nr. 701)*

 

- Correspondentie (23-09-1957 no. 2065 R en 05-05-1958 no. 1025 R) met de minister van Sociale Zaken over de rijksbijdrage voor de Algemene Emigratie Centrale 1957-1958, 1958 (inv.nr. 667)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de delegatie van tekenbevoegdheid aan het Emigratiebestuur m.b.t. kredietverlening aan emigranten op basis van een door bemiddeling van het Intergovernmental Committee for European Migration verkregen lening van de Verenigde Staten 1961 (inv.nr. 835)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over leningstransacties Nederlandse Emigratie Dienst, 1962 (inv.nr. 848)*

 

- Nota (27 april 1962 no. 993) betreffende betekenis van een organisatorische scheiding tussen het Commissariaat voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratiedienst (inv.nr. 854)

 

- Verslag van en correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een onderzoek bij het Commissariaat voor de Emigratie / de Directie voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratie Dienst boekjaar 1963-1964, 1964 (inv.nr. 983)*

 

- Verslag van en correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een onderzoek bij de Directie voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratie Dienst boekjaar 1965, 1966-1967 (inv.nrs. 1048, 1060, 1068, 1089, 1105)*

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende verleende vergoedingen voor representatiekosten aan de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1962-1963 n.a.v. een controle bij het Ministerie van Sociale Zaken over 1965 (inv.nrs. 998, 1021)

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie over de boekjaren 1960-1962, 1963 (inv.nr. 1979)*

 

- Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie, 1965-1966 (1966, 1969) (inv.nr. 2004, 1161)*

 

- Correspondentie (31-01-1967 no. 189 R) met de minister van Sociale Zaken over de Algemene Emigratie Centrale, in zake Rijkssubsidie 1967-1969 (inv.nrs. 1076, 1090, 1104)

 

- Brief d.d. 12-02-1968 no. 328 van de minister van Sociale Zaken aan de Algemene Rekenkamer met opgave van de Rijksbijdragen aan aanmeldingsorganen voor de Emigratie 1965-1966 ten behoeve van het antwoord op vragen van de Vaste Commissie voor de Rijksuitgaven betreffende het verslag van de Algemene Rekenkamer over 1966 (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1967 -9148, no. 3) (inv.nr. 1120)

 

- Verslag van een onderzoek bij de Directie voor de Emigratie boekjaar 1967, 1968 (inv.nr. 2023)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Algemene Rekenkamer
Inventaristekst

- inv.nr. 8 Notulen van het College betreffende het onderwerp emigratie d.d. 03-12-1951

NB. de notulen zijn zeer beknopt. Doorgenomen zijn de klappers van de notulenboeken 1950 t/m 1955 en 1962 t/m 1967.

Alleen in bovengenoemd inv.nr. 8 is emigratie als agendapunt behandeld. Hoewel het onderwerp vaker is geagendeerd, werden de meeste agendapunten (en de daarmee samenhangende stukken) met betrekking tot emigratie voor kennisgeving afgedaan en niet als zodanig in het College besproken.

 

- inv.nrs. 342, 344, 388 Correspondentie met het Ministerie van Sociale Zaken over de Wet op de organen voor de emigratie 1951-1952

De inv.nrs. bevatten een nota (no. 2475 R) en een minuut van een brief aan de minister van Sociale Zaken (30-07-1951, no. 2475 R) met een advies over de artikelen 15 en 16 van de Wet (bepalingen toezicht op het financieel beheer van het Emigratiebestuur); een rappel aan de minister van Sociale Zaken de redactie van de Wet bij te stellen op basis van het uitgebrachte advies (14-08-1951, no. 2585 R); het (negatieve) antwoord van de minister van Sociale Zaken en het daarop volgende besluit van de Rekenkamer (09-06-1952 no. 1646).

 

- inv.nr. 701 Correspondentie met de minister van Sociale Zaken over de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie 1956, 1959

Briefwisseling (23-02-1959 no. 423) n.a.v. problemen bij de vaststelling van de Rijksbijdrage over 1956 voor de particuliere aanmeldingsorganen Algemene Emigratie Centrale, Christelijke Emigratie Centrale en Katholieke Centrale Emigratie Stichting als gevolg van de eigen inkomsten van deze aanmeldingsorganen.

 

- inv.nr. 848 Correspondentie met de minister van Sociale Zaken omtrent leningstransacties Nederlandse Emigratie Dienst, 1962

Briefwisseling (12-03-1962 no. 603R) naar aanleiding van het controlerapport 1960 over het feit dat het toezicht op financiële transacties (inclusief leningen van ICEM aan het Emigratiebestuur van hfl. 400.000, - ) behoorde te worden uitgevoerd door het Hoofd van de Financiële Administratie van de Nederlandse Emigratie Dienst en niet door anderen.

Inliggend het controlerapport 1960 met onderliggende stukken: staat van baten en lasten, balans Emigratiebestuur 1960; personeelssterkte NED 1960-1962; vertrekcijfers 1959-1961; advies Raad voor de Emigratie inzake het emigratiebeleid 1961; tentoonstellingskosten 1960.

 

- inv.nr. 983 Verslag van en correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een onderzoek bij het Commissariaat voor de Emigratie / de Directie voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratie Dienst boekjaar 1963-1964, 1964

De controle vond plaats direct na de overgang van het Emigratiecommissariaat tot Directie voor de Emigratie in oktober 1964. Het verslag (18 januari 1965 no. 70 R) had betrekking op: kasbeheer; verificatie van bewijsstukken kasopneming; jaarstukken NED boekjaar 1963; personeelsbezetting buitenlandse emigratievertegenwoordiging; controle op debiteuren; controle op door het Intergovernmental Committee for European Migration verstrekte gelden ter bekostiging van voorlichtingsactiviteiten.

 

inv.nrs. 1048, 1060, 1068, 1089, 1105 Verslag van en correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een onderzoek bij de Directie voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratie Dienst 1965, 1967-1966

Het verslag van het in 1965-1966 uitgevoerde onderzoek over het boekjaar 1965 bevindt zich in inv.nr. 1048; substantiële correspondentie in inv.nr. 1105. De overige inv.nrs. bevatten m.n. rappels van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Sociale Zaken.

 

De controle/rapportage had betrekking op: kasbeheer; verificatie van bewijsstukken kasopneming; personeelsbezetting emigratievertegenwoordiging in het buitenland; grootboekkaarten van de Directie voor de Emigratie; controle op debiteuren; controle op door het Intergovernmental Committee for European Migration verstrekte gelden ter bekostiging van voorlichtingsactiviteiten.

 

De correspondentie betreft m.n. de post debiteuren, o.m. het terugvorderen van verleende emigratiebijslag aan emigranten, die binnen bepaalde tijd naar Nederland zijn teruggekeerd (art. 8 Emigratiebijslagregeling). De gevoerde correspondentie geeft zicht op de achterliggende intentie van dit artikel en de administratieve problemen bij de uitvoering ervan.

 

- inv.nr. 1979 Correspondentie met de minister van Sociale Zaken omtrent de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie over de jaren 1960-1962, 1963

De omslag bevat de correspondentie en het dossier met retroacta (dossier 5/1963) van de Algemene Rekenkamer met de minister van Sociale Zaken over de verhouding tussen het teruglopend aantal aanmeldingen, de stijging van de kosten voor het aanmeldingsapparaat en zet vraagtekens bij de rationaliteit van de organisatorische verdeling van de werkzaamheden tussen de diverse particuliere (en openbare) aanmeldingsorganen.

 

- inv.nrs. 2004, 1161 Correspondentie met de minister van Sociale Zaken omtrent de Rijksbijdragen aan de aanmeldingsorganen voor de Emigratie 1965-1966 (1966, 1969)

- inv.nr. 2004 bevat de correspondentie en het dossier met retroacta (dossier 28/1966) van de Algemene Rekenkamer met de minister van Sociale Zaken over de vraag of het aanbeveling verdiende verband te leggen tussen de toegekende garantiebedragen en het aantal aanmeldingen - gezien de grote verschillen in het aantal aanmeldingen per particulier aanmeldingsorgaan (De AEC behandelde meer dossiers dan de KCES en de CEC en kreeg eenzelfde garantiebedrag). Een en ander met verwijzing naar de controles uit 1963.

- inv.nr. 1161 bevat een nota van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van o.m. rapport 6560 (boekjaar 1967) van de afdeling Comptabiliteit van het Ministerie van Sociale Zaken over dezelfde kwestie, met verwijzing naar dossier 28/1966.

 

- inv.nr. 2023 Verslag van een onderzoek bij de Directie voor de Emigratie 1967, 1968

De omslag bevat de correspondentie en het dossier met retroacta en nota's (dossier 94/1968) van de Algemene Rekenkamer met de minister van Sociale Zaken naar aanleiding van een in 1967 uitgevoerd onderzoek bij de Nederlandse Emigratiedienst (over het dienstjaar 1966).

De controle/rapportage had betrekking op: kasopneming; geboekte posten; conceptjaarstukken Nederlandse Emigratiedienst 1966; bekostiging voorlichtingsactiviteiten uit gelden verstrekt door het Intergovernmental Committee for European Migration; ten laste van het Rijk komende emigratiebijslag; vordering op teruggekeerde emigranten; verstrekte c.q. gegarandeerde leningen (t.g.v. Holambra, Brazilië).