Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Rooms-katholieke orden, congregaties en seculiere instituten actief in overzeese missies

Naam archiefvormer Rooms-katholieke orden, congregaties en seculiere instituten actief in overzeese missies
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Missie- en zendingswerk vanuit Nederland ontstond rond 1800, beleefde een hoogtijperiode tussen het laatste kwart van de negentiende eeuw en 1940 en eindigde circa 1960. In de naoorlogse periode veranderde het sterk van karakter onder invloed van wereldwijde dekolonisatieprocessen en veranderden de inzichten binnen de zendende kerken. De duizenden missionarissen en zendelingen waren op meer vlakken bezig dan alleen bekeringsarbeid. Zij bestudeerden religies en landstreken, verrichten antropologisch onderzoek, stichtten naast kerken ook scholen, ziekenhuizen en waren op allerlei andere manieren sociaal actief. Werken onder of met Nederlandse emigranten 'in den vreemde' vormde voor de katholieke missie één van de aspecten van deze sociale en pastorale arbeid. Missionarissen schreven vaak dagboeken en correspondeerden intensief met het thuisfront.

 

Deze beschrijving is bedoeld als verzamelbeschrijving ter signalering van de archieven van rooms-katholieke orden, congregaties en seculiere instituten actief in overzeese missies, die ook archiefbescheiden met betrekking tot het onderwerp naoorlogse emigratie uit Nederland over de periode 1945-1967 bevatten.

 

De gegevens zijn een eerste vrucht van het onderzoek ten behoeve van het project 'Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven, ca. 1800-1960. Dit project van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis startte in 2006 en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen (missie) en de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) (zending) te Kampen. De indeling zoals gepresenteerd in de voorlopige systematische lijst van het project is hier aangehouden.

 

Voor meer informatie over het project en over de desbetreffende orden, congregaties etc. wordt verwezen naar het ING-project: RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960

 

 

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

missie, zielzorg

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Voor informatie over het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, zie

http://www.Kloostersintaegten.nl en De Gelderlander , 27 mei 2006 (digitaal raadpleegbaar via website Konferentie Nederlandse Religieuzen).

Doorgenomen archieven / series

Priester-religieuzen

a) Paters Assumptionisten-Communiteiten

b) Paters Assumptionisten-Nederlandse Provincie

c) Congregatie van het H. Sacrament Nijmegen

d) Paters Kruisheren-Uden

e) Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus

f) Missionarissen van Marianhill

g) Priesters van het H. Hart van Jezus, bestuursarchief

h) Paters Redemptoristen (Congregatie van de Allerheiligste Verlosser), bestuursarchief

i) Paters Redemptoristen-Brazilië

j) Minderbroeders Franciscanen Nederland

k) Minderbroeders Franciscanen-Nederland-Missie

 

Direct ondersteunende instellingen

l) Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken

m) Centraal Missie Commissariaat

 

Indirect ondersteunende instellingen

n) Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

a-b) Paters Assumptionisten, Kasteel Stapelen, Boxtel, circa 15 m. wordt t.z.t. overgebracht naar Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk. De overige archivalia worden naar Rome overgebracht.

 

c-e) Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk

 

f) de Nederlandse Provincie van de Missionarissen van Mariannhill, Arcen

 

g) wordt t.z.t. overgebracht naar Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk. Circa 3 m. bevindt zich bij het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen

 

h-i) Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk

 

j-k) Het Utrechts Archief, Utrecht

 

l-n) Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a-i) inventaris of plaatsingslijst per orde of congregatie, gemaakt door Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland (KAN)

 

j-k) inventaris [digitaal raadpleegbaar]

 

l-n) inventaris of plaatsingslijst opgesteld door het KDC

Kenmerk toegang

zie [inhoud overig]

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Priester-religieuzen

 

Paters Assumptionisten-Communiteiten (KAN P01a)

110 Nieuw Zeeland algemeen: - Algemene gegevens over NZ; landkaarten; algemene informatie voor emigranten; overzicht NZ. (inv.nr. A 110/03)

111 Nieuw Zeeland, stukken en correspondentie uit het huisarchief:

- Emigratie: gegevens; correspondentie van p. Th. Homan betreffende zijn benoeming voor NZ en emigratiewerk (1952-1960); correspondentie Homan (1953-1961). 1952-1962 (inv.nr. A 111/06)

 

120 Nieuw-Zeeland, Wellington, Porrirua, Tawa, communiteit en college

- Correspondentie vooral communiteitprovinciaal; benoeming regionale overste (1962); financiën; vergadering in Boxtel met paters uit NZ (1966); correspondentie met bisdom en emigratiestichting; Mgr. Zwartkruis; consultatie overste (1970), 1960-1970 (inv.nr. A 120/02)

 

- [vestiging Wellington] Vergaderstukken: huiskapittel; huisvergadering (1977-1989); vergadering emigratieaalmoezeniers (1961-1965,1968), 1961-1989, met hiaten (inv.nr. A 120/06).

 

Paters Assumptionisten-Nederlandse Provincie (KAN P01c)

120 Emigratie

- Correspondentie AA bestuur met Assumptionisten in de emigratie; Katholieke Emigratie Stichting 1955-1991 (inv.nr. C 120).

 

Congregatie van het H. Sacrament Nijmegen (KAN P06a)

- Meel, T. van der en en J.W.P. Elferink (ed.) , Geschreven portretten van Nederlandse Emigrantenpriesters in Australië (Zoetermeer 1994) NB: Uitgave van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden. In het boek wordt aandacht besteed aan drie paters van SSS: P. Kocks, J. Beurskens en J. Dekker (inv.nr. 255).

 

Paters Kruisheren-Uden (KAN P13a)

- Godsdienstcursus (typescript) ten behoeve van emigranten gegeven door J. Verkuijlen o.s.c. z.j. (inv.nr. 660).

 

Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus (KAN P19a)

- Publicaties van p. N. Onstenk MSC: 'Emigranten-zielzorg. Pauselijke richtlijnen', in: Nederlandse Katholieke Stemmen nr. 2 (1953), overdruk (inv.nr. 2068).

 

Missionarissen van Marianhill (KAN P20a)

- Brieven en circulaires van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting en de Emigratiedienst, evenals een formulier voor emigranten met betrekking tot de federatie van Rhodesië en Nyasaland 1962-1963, 1968 (inv.nr. 158).

 

Priesters van het H. Hart van Jezus, bestuursarchief (KANP30a)

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting over werkzaamheden in Canada 1971 (inv.nr. 606).

 

Paters Redemptoristen (Congregatie van de Allerheiligste Verlosser), bestuursarchief (KAN P31a)

- Stukken betreffende de zielzorg, uitgeoefend door p. A. Pieters CssR, p. H. Vijgen CssR en p. Van Os CssR onder Nederlandse emigranten in West-Australië en door eerstgenoemde op de olievelden van Shell in Venezuela 1950-1962 (inv.nr. 1774)

 

- Stukken betreffende de zielzorg, uitgeoefend door p. C. Heineman CssR in Pretoria (Zuid-Afrika) en Canada 1958-1961 (inv.nr. 1775).

 

Paters Redemptoristen-Brazilië (KAN P31o)

- Correspondentie tussen p. C. Donker Cssr, aanvankelijk provinciaal overste, vanaf 1 mei 1951 overste van de missie van Garanhuns, vanaf 24 augustus 1953 vice-proviniaal, en particulieren over zijn bemiddelingshulp bij hun emigratiepoging naar Brazilië 1950-1951. 1954 (inv.nr. 5015).

 

Minderbroeders Franciscanen Nederland (HUA 522)

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en de Bisschoppelijk Commissaris voor Emigratie en emigranten in Australië 1948-1972, 1979 (inv.nr. 1486).

 

Minderbroeders Franciscanen-Nederland-Missie (HUA 606)

- Documentatie betreffende de status van Nieuw-Guinea, het emigratievraagstuk, de geestelijke en economische ontwikkeling van Nieuw-Guinea 1948-1961 (inv.nr. 1169).

 

Direct ondersteunende instellingen

 

Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken (KDC)

- Emigratie van katholieke gezinnen naar Zuid-Afrika, 1954, 1957 (inv.nr. 340).

 

Centraal Missie Commissariaat (KDC)

- Brief van drs. J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, aan mr.dr. G.J.R. van Rijsbergen CM over dr. Alois Bucher die sociografisch onderzoek wil verrichten op West-Borneo. Met bijlage 1964 (inv.nr. 3367)

 

- Correspondentie tussen mr.dr. G.J.R. van Rijsbergen CM en drs. J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Met bijlagen 1963, 1965 (inv.nr. 3399)

1 omslag

 

- Verslag van C.J.M. Wijnen over zijn praktijktijd op de landbouw- en veeteeltcoöperatie in Brazilië als stagiaire van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting [1963] (inv.nr. 3524).

 

Indirect ondersteunende instellingen

 

Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs (KDC)

- Krantenartikelen over emigratie 1954 (inv.nr. 629)

 

- Stukken betreffende emigratie 1951 (inv.nr. 1241).

Bestemmingslanden

Algemeen

Organisatie en inrichting

Missie- en zendingswerk vanuit Nederland ontstond rond 1800, beleefde een hoogtijperiode tussen het laatste kwart van de negentiende eeuw en 1940 en eindigde circa 1960. In de naoorlogse periode veranderde het sterk van karakter onder invloed van wereldwijde dekolonisatieprocessen en veranderden de inzichten binnen de zendende kerken. De duizenden missionarissen en zendelingen waren op meer vlakken bezig dan alleen bekeringsarbeid. Zij bestudeerden religies en landstreken, verrichten antropologisch onderzoek, stichtten naast kerken ook scholen, ziekenhuizen en waren op allerlei andere manieren sociaal actief. Werken onder of met Nederlandse emigranten 'in den vreemde' vormde voor de katholieke missie één van de aspecten van deze sociale en pastorale arbeid. Missionarissen schreven vaak dagboeken en correspondeerden intensief met het thuisfront.

 

Deze beschrijving is bedoeld als verzamelbeschrijving ter signalering van de archieven van rooms-katholieke orden, congregaties en seculiere instituten actief in overzeese missies, die ook archiefbescheiden met betrekking tot het onderwerp naoorlogse emigratie uit Nederland over de periode 1945-1967 bevatten.

 

De gegevens zijn een eerste vrucht van het onderzoek ten behoeve van het project 'Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven, ca. 1800-1960. Dit project van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis startte in 2006 en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen (missie) en de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) (zending) te Kampen. De indeling zoals gepresenteerd in de voorlopige systematische lijst van het project is hier aangehouden.

 

Voor meer informatie over het project en over de desbetreffende orden, congregaties etc. wordt verwezen naar het ING-project: RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960

 

 

Taak, activiteiten

missie, zielzorg

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Voor informatie over het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, zie

http://www.Kloostersintaegten.nl en De Gelderlander , 27 mei 2006 (digitaal raadpleegbaar via website Konferentie Nederlandse Religieuzen).

Doorgenomen archieven / series

Priester-religieuzen

a) Paters Assumptionisten-Communiteiten

b) Paters Assumptionisten-Nederlandse Provincie

c) Congregatie van het H. Sacrament Nijmegen

d) Paters Kruisheren-Uden

e) Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus

f) Missionarissen van Marianhill

g) Priesters van het H. Hart van Jezus, bestuursarchief

h) Paters Redemptoristen (Congregatie van de Allerheiligste Verlosser), bestuursarchief

i) Paters Redemptoristen-Brazilië

j) Minderbroeders Franciscanen Nederland

k) Minderbroeders Franciscanen-Nederland-Missie

 

Direct ondersteunende instellingen

l) Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken

m) Centraal Missie Commissariaat

 

Indirect ondersteunende instellingen

n) Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

a-b) Paters Assumptionisten, Kasteel Stapelen, Boxtel, circa 15 m. wordt t.z.t. overgebracht naar Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk. De overige archivalia worden naar Rome overgebracht.

 

c-e) Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk

 

f) de Nederlandse Provincie van de Missionarissen van Mariannhill, Arcen

 

g) wordt t.z.t. overgebracht naar Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk. Circa 3 m. bevindt zich bij het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen

 

h-i) Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk

 

j-k) Het Utrechts Archief, Utrecht

 

l-n) Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a-i) inventaris of plaatsingslijst per orde of congregatie, gemaakt door Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland (KAN)

 

j-k) inventaris [digitaal raadpleegbaar]

 

l-n) inventaris of plaatsingslijst opgesteld door het KDC

Kenmerk toegang

zie [inhoud overig]

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Priester-religieuzen

 

Paters Assumptionisten-Communiteiten (KAN P01a)

110 Nieuw Zeeland algemeen: - Algemene gegevens over NZ; landkaarten; algemene informatie voor emigranten; overzicht NZ. (inv.nr. A 110/03)

111 Nieuw Zeeland, stukken en correspondentie uit het huisarchief:

- Emigratie: gegevens; correspondentie van p. Th. Homan betreffende zijn benoeming voor NZ en emigratiewerk (1952-1960); correspondentie Homan (1953-1961). 1952-1962 (inv.nr. A 111/06)

 

120 Nieuw-Zeeland, Wellington, Porrirua, Tawa, communiteit en college

- Correspondentie vooral communiteitprovinciaal; benoeming regionale overste (1962); financiën; vergadering in Boxtel met paters uit NZ (1966); correspondentie met bisdom en emigratiestichting; Mgr. Zwartkruis; consultatie overste (1970), 1960-1970 (inv.nr. A 120/02)

 

- [vestiging Wellington] Vergaderstukken: huiskapittel; huisvergadering (1977-1989); vergadering emigratieaalmoezeniers (1961-1965,1968), 1961-1989, met hiaten (inv.nr. A 120/06).

 

Paters Assumptionisten-Nederlandse Provincie (KAN P01c)

120 Emigratie

- Correspondentie AA bestuur met Assumptionisten in de emigratie; Katholieke Emigratie Stichting 1955-1991 (inv.nr. C 120).

 

Congregatie van het H. Sacrament Nijmegen (KAN P06a)

- Meel, T. van der en en J.W.P. Elferink (ed.) , Geschreven portretten van Nederlandse Emigrantenpriesters in Australië (Zoetermeer 1994) NB: Uitgave van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden. In het boek wordt aandacht besteed aan drie paters van SSS: P. Kocks, J. Beurskens en J. Dekker (inv.nr. 255).

 

Paters Kruisheren-Uden (KAN P13a)

- Godsdienstcursus (typescript) ten behoeve van emigranten gegeven door J. Verkuijlen o.s.c. z.j. (inv.nr. 660).

 

Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus (KAN P19a)

- Publicaties van p. N. Onstenk MSC: 'Emigranten-zielzorg. Pauselijke richtlijnen', in: Nederlandse Katholieke Stemmen nr. 2 (1953), overdruk (inv.nr. 2068).

 

Missionarissen van Marianhill (KAN P20a)

- Brieven en circulaires van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting en de Emigratiedienst, evenals een formulier voor emigranten met betrekking tot de federatie van Rhodesië en Nyasaland 1962-1963, 1968 (inv.nr. 158).

 

Priesters van het H. Hart van Jezus, bestuursarchief (KANP30a)

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting over werkzaamheden in Canada 1971 (inv.nr. 606).

 

Paters Redemptoristen (Congregatie van de Allerheiligste Verlosser), bestuursarchief (KAN P31a)

- Stukken betreffende de zielzorg, uitgeoefend door p. A. Pieters CssR, p. H. Vijgen CssR en p. Van Os CssR onder Nederlandse emigranten in West-Australië en door eerstgenoemde op de olievelden van Shell in Venezuela 1950-1962 (inv.nr. 1774)

 

- Stukken betreffende de zielzorg, uitgeoefend door p. C. Heineman CssR in Pretoria (Zuid-Afrika) en Canada 1958-1961 (inv.nr. 1775).

 

Paters Redemptoristen-Brazilië (KAN P31o)

- Correspondentie tussen p. C. Donker Cssr, aanvankelijk provinciaal overste, vanaf 1 mei 1951 overste van de missie van Garanhuns, vanaf 24 augustus 1953 vice-proviniaal, en particulieren over zijn bemiddelingshulp bij hun emigratiepoging naar Brazilië 1950-1951. 1954 (inv.nr. 5015).

 

Minderbroeders Franciscanen Nederland (HUA 522)

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en de Bisschoppelijk Commissaris voor Emigratie en emigranten in Australië 1948-1972, 1979 (inv.nr. 1486).

 

Minderbroeders Franciscanen-Nederland-Missie (HUA 606)

- Documentatie betreffende de status van Nieuw-Guinea, het emigratievraagstuk, de geestelijke en economische ontwikkeling van Nieuw-Guinea 1948-1961 (inv.nr. 1169).

 

Direct ondersteunende instellingen

 

Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken (KDC)

- Emigratie van katholieke gezinnen naar Zuid-Afrika, 1954, 1957 (inv.nr. 340).

 

Centraal Missie Commissariaat (KDC)

- Brief van drs. J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, aan mr.dr. G.J.R. van Rijsbergen CM over dr. Alois Bucher die sociografisch onderzoek wil verrichten op West-Borneo. Met bijlage 1964 (inv.nr. 3367)

 

- Correspondentie tussen mr.dr. G.J.R. van Rijsbergen CM en drs. J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Met bijlagen 1963, 1965 (inv.nr. 3399)

1 omslag

 

- Verslag van C.J.M. Wijnen over zijn praktijktijd op de landbouw- en veeteeltcoöperatie in Brazilië als stagiaire van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting [1963] (inv.nr. 3524).

 

Indirect ondersteunende instellingen

 

Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs (KDC)

- Krantenartikelen over emigratie 1954 (inv.nr. 629)

 

- Stukken betreffende emigratie 1951 (inv.nr. 1241).

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Priester-religieuzen

a) Paters Assumptionisten-Communiteiten

b) Paters Assumptionisten-Nederlandse Provincie

c) Congregatie van het H. Sacrament Nijmegen

d) Paters Kruisheren-Uden

e) Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus

f) Missionarissen van Marianhill

g) Priesters van het H. Hart van Jezus, bestuursarchief

h) Paters Redemptoristen (Congregatie van de Allerheiligste Verlosser), bestuursarchief

i) Paters Redemptoristen-Brazilië

j) Minderbroeders Franciscanen Nederland

k) Minderbroeders Franciscanen-Nederland-Missie

 

Direct ondersteunende instellingen

l) Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken

m) Centraal Missie Commissariaat

 

Indirect ondersteunende instellingen

n) Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

a-b) Paters Assumptionisten, Kasteel Stapelen, Boxtel, circa 15 m. wordt t.z.t. overgebracht naar Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk. De overige archivalia worden naar Rome overgebracht.

 

c-e) Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk

 

f) de Nederlandse Provincie van de Missionarissen van Mariannhill, Arcen

 

g) wordt t.z.t. overgebracht naar Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk. Circa 3 m. bevindt zich bij het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen

 

h-i) Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Aegten, St. Agatha, Cuijk

 

j-k) Het Utrechts Archief, Utrecht

 

l-n) Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a-i) inventaris of plaatsingslijst per orde of congregatie, gemaakt door Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland (KAN)

 

j-k) inventaris [digitaal raadpleegbaar]

 

l-n) inventaris of plaatsingslijst opgesteld door het KDC

Kenmerk toegang

zie [inhoud overig]

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Priester-religieuzen

 

Paters Assumptionisten-Communiteiten (KAN P01a)

110 Nieuw Zeeland algemeen: - Algemene gegevens over NZ; landkaarten; algemene informatie voor emigranten; overzicht NZ. (inv.nr. A 110/03)

111 Nieuw Zeeland, stukken en correspondentie uit het huisarchief:

- Emigratie: gegevens; correspondentie van p. Th. Homan betreffende zijn benoeming voor NZ en emigratiewerk (1952-1960); correspondentie Homan (1953-1961). 1952-1962 (inv.nr. A 111/06)

 

120 Nieuw-Zeeland, Wellington, Porrirua, Tawa, communiteit en college

- Correspondentie vooral communiteitprovinciaal; benoeming regionale overste (1962); financiën; vergadering in Boxtel met paters uit NZ (1966); correspondentie met bisdom en emigratiestichting; Mgr. Zwartkruis; consultatie overste (1970), 1960-1970 (inv.nr. A 120/02)

 

- [vestiging Wellington] Vergaderstukken: huiskapittel; huisvergadering (1977-1989); vergadering emigratieaalmoezeniers (1961-1965,1968), 1961-1989, met hiaten (inv.nr. A 120/06).

 

Paters Assumptionisten-Nederlandse Provincie (KAN P01c)

120 Emigratie

- Correspondentie AA bestuur met Assumptionisten in de emigratie; Katholieke Emigratie Stichting 1955-1991 (inv.nr. C 120).

 

Congregatie van het H. Sacrament Nijmegen (KAN P06a)

- Meel, T. van der en en J.W.P. Elferink (ed.) , Geschreven portretten van Nederlandse Emigrantenpriesters in Australië (Zoetermeer 1994) NB: Uitgave van de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden. In het boek wordt aandacht besteed aan drie paters van SSS: P. Kocks, J. Beurskens en J. Dekker (inv.nr. 255).

 

Paters Kruisheren-Uden (KAN P13a)

- Godsdienstcursus (typescript) ten behoeve van emigranten gegeven door J. Verkuijlen o.s.c. z.j. (inv.nr. 660).

 

Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus (KAN P19a)

- Publicaties van p. N. Onstenk MSC: 'Emigranten-zielzorg. Pauselijke richtlijnen', in: Nederlandse Katholieke Stemmen nr. 2 (1953), overdruk (inv.nr. 2068).

 

Missionarissen van Marianhill (KAN P20a)

- Brieven en circulaires van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting en de Emigratiedienst, evenals een formulier voor emigranten met betrekking tot de federatie van Rhodesië en Nyasaland 1962-1963, 1968 (inv.nr. 158).

 

Priesters van het H. Hart van Jezus, bestuursarchief (KANP30a)

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting over werkzaamheden in Canada 1971 (inv.nr. 606).

 

Paters Redemptoristen (Congregatie van de Allerheiligste Verlosser), bestuursarchief (KAN P31a)

- Stukken betreffende de zielzorg, uitgeoefend door p. A. Pieters CssR, p. H. Vijgen CssR en p. Van Os CssR onder Nederlandse emigranten in West-Australië en door eerstgenoemde op de olievelden van Shell in Venezuela 1950-1962 (inv.nr. 1774)

 

- Stukken betreffende de zielzorg, uitgeoefend door p. C. Heineman CssR in Pretoria (Zuid-Afrika) en Canada 1958-1961 (inv.nr. 1775).

 

Paters Redemptoristen-Brazilië (KAN P31o)

- Correspondentie tussen p. C. Donker Cssr, aanvankelijk provinciaal overste, vanaf 1 mei 1951 overste van de missie van Garanhuns, vanaf 24 augustus 1953 vice-proviniaal, en particulieren over zijn bemiddelingshulp bij hun emigratiepoging naar Brazilië 1950-1951. 1954 (inv.nr. 5015).

 

Minderbroeders Franciscanen Nederland (HUA 522)

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en de Bisschoppelijk Commissaris voor Emigratie en emigranten in Australië 1948-1972, 1979 (inv.nr. 1486).

 

Minderbroeders Franciscanen-Nederland-Missie (HUA 606)

- Documentatie betreffende de status van Nieuw-Guinea, het emigratievraagstuk, de geestelijke en economische ontwikkeling van Nieuw-Guinea 1948-1961 (inv.nr. 1169).

 

Direct ondersteunende instellingen

 

Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken (KDC)

- Emigratie van katholieke gezinnen naar Zuid-Afrika, 1954, 1957 (inv.nr. 340).

 

Centraal Missie Commissariaat (KDC)

- Brief van drs. J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, aan mr.dr. G.J.R. van Rijsbergen CM over dr. Alois Bucher die sociografisch onderzoek wil verrichten op West-Borneo. Met bijlage 1964 (inv.nr. 3367)

 

- Correspondentie tussen mr.dr. G.J.R. van Rijsbergen CM en drs. J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Met bijlagen 1963, 1965 (inv.nr. 3399)

1 omslag

 

- Verslag van C.J.M. Wijnen over zijn praktijktijd op de landbouw- en veeteeltcoöperatie in Brazilië als stagiaire van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting [1963] (inv.nr. 3524).

 

Indirect ondersteunende instellingen

 

Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs (KDC)

- Krantenartikelen over emigratie 1954 (inv.nr. 629)

 

- Stukken betreffende emigratie 1951 (inv.nr. 1241).

Bestemmingslanden

Analyse archivalia