Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Anti-Revolutionaire Partij

Naam archiefvormer Anti-Revolutionaire Partij
Periode van bestaan 1879-1980
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Anitirevolutionaire Partij; A.R.P.; ARP

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Al voor 1879 bestond er een groot aantal kiesverenigingen met gelijksoortige ideeën. Door het Sociaal Program van Kuyper te aanvaarden, gingen deze kiesverenigingen deel uitmaken van de ARP. Lokale afdelingen van het Anti-Schoolwet Verbond werden ook als kiesvereniging beschouwd.

 

De ARP kende een gecompliceerde en federale structuur.

 

Het landelijk bestuur werd gevormd door het Centraal Comité, dat boven de kiesverenigingen stond. Geleidelijk werd het partijapparaat steeds verder uitgebreid. Voor elke algemene verkiezing was er een Deputatenvergadering (= congres), waarop het program van de ARP en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer werden vastgesteld. Alle kiesverenigingen stuurden een afgevaardigde naar de Deputatenvergadering. Uit de kiesverenigingen werden afgevaardigden gekozen voor de Staten Centrales, opgericht in verband met de Provinciale Statenverkiezingen. Uit de Statencentrales werden weer leden van de Kamercentrales gekozen, die de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer opstelden. Waar de kamerkieskringgrens samenviel met die van de provincie, werkten Kamercentrale en Statencentrale samen in een Provinciaal Comité.

 

In het Centraal Comité zaten afgevaardigden van zowel de Eerste als de Tweede Kamerfractie en vertegenwoordigers van Kamercentrales. De voorzitter van het Centraal Comité was tevens partijvoorzitter. Daarnaast waren er twee ondervoorzitters. De voorbereiding van het werk van het Centraal Comité werd gedaan door een Moderamen. Het Centraal Comité kwam vijf à zes keer per jaar bij elkaar en vergaderde dan een hele dag. Ereleden werden ook uitgenodigd voor deze vergaderingen.

 

Het Partij Convent, de bijeenkomst waar de politieke richting van de partij werd bepaald, kwam twee maal per jaar bijeen en werd bezocht door ca. 300 afgevaardigden uit vrijwel alle partijorganen.

Ideeën gelanceerd vanuit de kiesverenigingen, kwamen in eerste instantie via de Deputatenvergaderingen terecht bij de Organisatie Commissie. Deze legde de kwesties vervolgens voor aan het Algemeen Organisatie Comité, die adviezen doorstuurde naar het Centraal Comité.

 

De ledenadministratie e.d. werd bijgehouden op het secretariaat, van waaruit ook het contact werd onderhouden tussen de verschillende partijorganen.

 

Door het Centraal Comité werden jaarlijks ca. 100 deskundigen benoemd in een College van Advies. In subcommissies formuleerde dit College van Advies rapporten over allerlei vraagstukken. Het bestuur van het College van Advies berustte bij een centrale commissie, die gekozen werd door de Deputatenvergadering. Het secretariaat van het College van Advies werd verzorgd door de Dr. Abraham Kuyperstichting, het wetenschappelijk bureau van de ARP. Zij verstrekte adviezen aan de leden van de Staten-Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraden en andere belangstellenden.

 

In 1980 ging de ARP op in het CDA.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Program van Actie 1963 formuleerde het doel aldus: ' De A.R. Partij wil als Christus-belijdende partij werken in het Schriftuurlijk besef, dat Gods kracht in menselijke zwakheid wordt volbracht. Van dit besef uit wil zij haar bijdrage leveren aan goede binnenlandse politiek en aan het aandeel van ons land in een rechtvaardige en voorspoedige ontwikkeling der internationale samenleving'.

 

Om dat te bewerkstellingen werden als taken geformuleerd:

- de gelijkgerichte visie van haar leden verwerken in een beginselprogram

- haar idealen vastleggen in een staatkundig program en deze idealen trachten te verwezenlijken in de politiek

- per vier jaar een program van actie, en met behulp daarvan wensen verwezenlijken die speciaal betrekking hebben op de vierjarige zittingsperiode van de Tweede en Eerste Kamer.

Voorloper

Anti-Schoolwet Verbond

Opvolger

Christen Democratisch Appèl

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken en uitgaven

Anti-revolutionaire Staatkunde. Orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen. [registers 1947-1953: vermelding van twee artikelen betreffende emigratie (A. Warnaar en T Cnossen); register 1954-1961: geen artikelen over emigratie]

 

Stapelkamp, A., Verantwoorde Emigratie ([Den Haag 1951]).

 

Sluis, W.R. van der, Wegwijs in de A.R. Partij (Den Haag 1964). [Uitgave van het Centraal Comité van de ARP, met gedetailleerde uiteenzetting opbouw van de ARP]

 

 

literatuur

Bosscher, D., Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden, 1939-1952 (Alphen aan den Rijn 1980).

 

Bremmer, C. (red.), ARP. Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij (Franeker [1980]).

 

Bruins Slot, J.A.H.J.S., ...en ik was gelukkig. Herinneringen (Baarn 1972).

 

Harinck, G., R. Kuiper en P. Bak red., De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 (Hilversum 2001). [Bundel met bijdragen van: Arie van Deursen, Rienk Janssens, Roel Kuiper, Hans van Spanning, George Harinck, Wim Fieret, Jan P. Stoop, Peter Bak, Hans-Martien ten Napel en Jan-Jaap van den Berg]

 

Ruiter, A.C. de, De grenzen van de overheidstaak in de antirevolutionaire staatsleer ( Kampen 1961).

 

Onderstaande is grotendeels gebaseerd op de publicatie Wegwijs in de A.R. Partij door W.R. van der Sluis (1964).

Doorgenomen archieven / series

a) Notulenboeken Centraal Comité 1945-1967 en Moderamen van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen 1945-1967

 

b) nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1945-1980

 

c) nrs. 276 Archief van de Dr. Abraham Kuyper Stichting

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) niet van toepassing

b) 45 m.

c) 117 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

Het archief van de periode vóór 1945 is voor het grootste deel in de Tweede Wereldoorlog vernietigd.

Toegang(en)

a) niet van toepassing

 

b) Drexhage-Zijlstra, I., Voorlopige plaatsingslijst (Amsterdam 1992)

 

c) Dijkstra, Elise, Plaatsingslijst Doctor Abraham Kuyperstichting (Amsterdam 2008)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1945-1980

De toegang is gesorteerd op onderwerpen, die vervolgens gecodeerd zijn in codes van vier tot vijf cijfers:

 

1000 ontstaansgeschiedenis, doelstelling, maatschappijvisie

2000 interne partijstructuur

2200 ledenstructuur

2300 (Partij) organisatie hulpdiensten

2400 jaarverslagen

3000 politieke ontwikkelingen

4000 vergaderingen

5000 verkiezingen

6000 kabinetsformaties -crises

7000 relatie met andere politieke partijen

8000 Europese integratie

9000 partij publicaties

Seriële bescheiden

Notulenboeken Centraal Comité en Moderamen Centraal Comité

- Notulen Centraal Comité 1951-1953*

- Notulen Moderamen van het Centraal Comité 1945-1952*

 

nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1945-1980

geen [m.b.t. emigratie]

 

nr. 276 Archief Abraham Kuyperstichting

Ter signalering:

- Jaarverslagen Abraham Kuyperstichting 1949-1952; 1954-1955 (doos 4)

- Correspondentie met Centraal Comité 1947-1955 (doos 4)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1879-1980

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Economisch-sociale Commissie, 1945-1952 (inv.nr. 150:1618)

- Economisch-sociale Commissie, 1946-1951 (inv.nr. 150:1619)

- Sociaal-economische conferentie, 1946-1947 (inv.nr. 95:1245)

- Verslag van bijeenkomst leidende figuren ARP en het CNV, 1949 (inv.nr. 248:2370)

- Verslag van bijeenkomst leidende figuren ARP en het CNV, 1955 (inv.nr. 248:2368)

- Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers, 1954 (inv.nr. 78:1135)

 

 

nr. 276 Archief Abraham Kuyperstichting

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Conceptrapport Kleine Boerenprobleem 1958 (doos 62)

- Vaste Commissie buitenlandse aangelegenheden 1956-1959 (doos 72)

- Sociaal Economische Commissie (vast) 1956-1961 (doos 73)


Notulenboeken Centraal Comité en Moderamen Centraal Comité

1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Antirevolutionaire Partij
Inventaristekst

Notulenboeken Centraal Comité en Moderamen Centraal Comité

Doorgenomen: Notulen Centraal Comité 1951-1953

- 18-04-1951: instelling commissie ad hoc op verzoek van H. Algra om verschillende vraagstukken inzake emigratie te onderzoeken. Samenstelling commissie: A. Stapelkamp (vz); H. Algra; J.S. Biesheuvel; T. Cnossen; W. v.d. Mast; P. Prins; H. van Riessen; J. Tjalma; A.A. de Vries; A. Warnaar Jzn. De commissie richtte zich met name op de concept-Wet op de organen voor de emigratie en rapporteerde op 19 juli 1951 in de vorm van de publicatie, getiteld Verantwoorde Emigratie.

- 23-7-1951: bespreking rapport commissie Stapelkamp.

 

Doorgenomen: Notulen Moderamen van het Centraal Comité 1945-1952

De notulen bevatten geen agendapunten en besprekingen betreffende het onderwerp emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

Anitirevolutionaire Partij; A.R.P.; ARP

Organisatie en inrichting

Al voor 1879 bestond er een groot aantal kiesverenigingen met gelijksoortige ideeën. Door het Sociaal Program van Kuyper te aanvaarden, gingen deze kiesverenigingen deel uitmaken van de ARP. Lokale afdelingen van het Anti-Schoolwet Verbond werden ook als kiesvereniging beschouwd.

 

De ARP kende een gecompliceerde en federale structuur.

 

Het landelijk bestuur werd gevormd door het Centraal Comité, dat boven de kiesverenigingen stond. Geleidelijk werd het partijapparaat steeds verder uitgebreid. Voor elke algemene verkiezing was er een Deputatenvergadering (= congres), waarop het program van de ARP en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer werden vastgesteld. Alle kiesverenigingen stuurden een afgevaardigde naar de Deputatenvergadering. Uit de kiesverenigingen werden afgevaardigden gekozen voor de Staten Centrales, opgericht in verband met de Provinciale Statenverkiezingen. Uit de Statencentrales werden weer leden van de Kamercentrales gekozen, die de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer opstelden. Waar de kamerkieskringgrens samenviel met die van de provincie, werkten Kamercentrale en Statencentrale samen in een Provinciaal Comité.

 

In het Centraal Comité zaten afgevaardigden van zowel de Eerste als de Tweede Kamerfractie en vertegenwoordigers van Kamercentrales. De voorzitter van het Centraal Comité was tevens partijvoorzitter. Daarnaast waren er twee ondervoorzitters. De voorbereiding van het werk van het Centraal Comité werd gedaan door een Moderamen. Het Centraal Comité kwam vijf à zes keer per jaar bij elkaar en vergaderde dan een hele dag. Ereleden werden ook uitgenodigd voor deze vergaderingen.

 

Het Partij Convent, de bijeenkomst waar de politieke richting van de partij werd bepaald, kwam twee maal per jaar bijeen en werd bezocht door ca. 300 afgevaardigden uit vrijwel alle partijorganen.

Ideeën gelanceerd vanuit de kiesverenigingen, kwamen in eerste instantie via de Deputatenvergaderingen terecht bij de Organisatie Commissie. Deze legde de kwesties vervolgens voor aan het Algemeen Organisatie Comité, die adviezen doorstuurde naar het Centraal Comité.

 

De ledenadministratie e.d. werd bijgehouden op het secretariaat, van waaruit ook het contact werd onderhouden tussen de verschillende partijorganen.

 

Door het Centraal Comité werden jaarlijks ca. 100 deskundigen benoemd in een College van Advies. In subcommissies formuleerde dit College van Advies rapporten over allerlei vraagstukken. Het bestuur van het College van Advies berustte bij een centrale commissie, die gekozen werd door de Deputatenvergadering. Het secretariaat van het College van Advies werd verzorgd door de Dr. Abraham Kuyperstichting, het wetenschappelijk bureau van de ARP. Zij verstrekte adviezen aan de leden van de Staten-Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraden en andere belangstellenden.

 

In 1980 ging de ARP op in het CDA.

Taak, activiteiten

Het Program van Actie 1963 formuleerde het doel aldus: ' De A.R. Partij wil als Christus-belijdende partij werken in het Schriftuurlijk besef, dat Gods kracht in menselijke zwakheid wordt volbracht. Van dit besef uit wil zij haar bijdrage leveren aan goede binnenlandse politiek en aan het aandeel van ons land in een rechtvaardige en voorspoedige ontwikkeling der internationale samenleving'.

 

Om dat te bewerkstellingen werden als taken geformuleerd:

- de gelijkgerichte visie van haar leden verwerken in een beginselprogram

- haar idealen vastleggen in een staatkundig program en deze idealen trachten te verwezenlijken in de politiek

- per vier jaar een program van actie, en met behulp daarvan wensen verwezenlijken die speciaal betrekking hebben op de vierjarige zittingsperiode van de Tweede en Eerste Kamer.

Voorloper

Anti-Schoolwet Verbond

Opvolger

Christen Democratisch Appèl

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken en uitgaven

Anti-revolutionaire Staatkunde. Orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen. [registers 1947-1953: vermelding van twee artikelen betreffende emigratie (A. Warnaar en T Cnossen); register 1954-1961: geen artikelen over emigratie]

 

Stapelkamp, A., Verantwoorde Emigratie ([Den Haag 1951]).

 

Sluis, W.R. van der, Wegwijs in de A.R. Partij (Den Haag 1964). [Uitgave van het Centraal Comité van de ARP, met gedetailleerde uiteenzetting opbouw van de ARP]

 

 

literatuur

Bosscher, D., Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden, 1939-1952 (Alphen aan den Rijn 1980).

 

Bremmer, C. (red.), ARP. Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij (Franeker [1980]).

 

Bruins Slot, J.A.H.J.S., ...en ik was gelukkig. Herinneringen (Baarn 1972).

 

Harinck, G., R. Kuiper en P. Bak red., De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 (Hilversum 2001). [Bundel met bijdragen van: Arie van Deursen, Rienk Janssens, Roel Kuiper, Hans van Spanning, George Harinck, Wim Fieret, Jan P. Stoop, Peter Bak, Hans-Martien ten Napel en Jan-Jaap van den Berg]

 

Ruiter, A.C. de, De grenzen van de overheidstaak in de antirevolutionaire staatsleer ( Kampen 1961).

 

Onderstaande is grotendeels gebaseerd op de publicatie Wegwijs in de A.R. Partij door W.R. van der Sluis (1964).

Doorgenomen archieven / series

a) Notulenboeken Centraal Comité 1945-1967 en Moderamen van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen 1945-1967

 

b) nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1945-1980

 

c) nrs. 276 Archief van de Dr. Abraham Kuyper Stichting

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) niet van toepassing

b) 45 m.

c) 117 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

Het archief van de periode vóór 1945 is voor het grootste deel in de Tweede Wereldoorlog vernietigd.

Toegang(en)

a) niet van toepassing

 

b) Drexhage-Zijlstra, I., Voorlopige plaatsingslijst (Amsterdam 1992)

 

c) Dijkstra, Elise, Plaatsingslijst Doctor Abraham Kuyperstichting (Amsterdam 2008)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1945-1980

De toegang is gesorteerd op onderwerpen, die vervolgens gecodeerd zijn in codes van vier tot vijf cijfers:

 

1000 ontstaansgeschiedenis, doelstelling, maatschappijvisie

2000 interne partijstructuur

2200 ledenstructuur

2300 (Partij) organisatie hulpdiensten

2400 jaarverslagen

3000 politieke ontwikkelingen

4000 vergaderingen

5000 verkiezingen

6000 kabinetsformaties -crises

7000 relatie met andere politieke partijen

8000 Europese integratie

9000 partij publicaties

Seriële bescheiden

Notulenboeken Centraal Comité en Moderamen Centraal Comité

- Notulen Centraal Comité 1951-1953*

- Notulen Moderamen van het Centraal Comité 1945-1952*

 

nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1945-1980

geen [m.b.t. emigratie]

 

nr. 276 Archief Abraham Kuyperstichting

Ter signalering:

- Jaarverslagen Abraham Kuyperstichting 1949-1952; 1954-1955 (doos 4)

- Correspondentie met Centraal Comité 1947-1955 (doos 4)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1879-1980

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Economisch-sociale Commissie, 1945-1952 (inv.nr. 150:1618)

- Economisch-sociale Commissie, 1946-1951 (inv.nr. 150:1619)

- Sociaal-economische conferentie, 1946-1947 (inv.nr. 95:1245)

- Verslag van bijeenkomst leidende figuren ARP en het CNV, 1949 (inv.nr. 248:2370)

- Verslag van bijeenkomst leidende figuren ARP en het CNV, 1955 (inv.nr. 248:2368)

- Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers, 1954 (inv.nr. 78:1135)

 

 

nr. 276 Archief Abraham Kuyperstichting

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Conceptrapport Kleine Boerenprobleem 1958 (doos 62)

- Vaste Commissie buitenlandse aangelegenheden 1956-1959 (doos 72)

- Sociaal Economische Commissie (vast) 1956-1961 (doos 73)


Notulenboeken Centraal Comité en Moderamen Centraal Comité

1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) Notulenboeken Centraal Comité 1945-1967 en Moderamen van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen 1945-1967

 

b) nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1945-1980

 

c) nrs. 276 Archief van de Dr. Abraham Kuyper Stichting

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) niet van toepassing

b) 45 m.

c) 117 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

Het archief van de periode vóór 1945 is voor het grootste deel in de Tweede Wereldoorlog vernietigd.

Toegang(en)

a) niet van toepassing

 

b) Drexhage-Zijlstra, I., Voorlopige plaatsingslijst (Amsterdam 1992)

 

c) Dijkstra, Elise, Plaatsingslijst Doctor Abraham Kuyperstichting (Amsterdam 2008)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1945-1980

De toegang is gesorteerd op onderwerpen, die vervolgens gecodeerd zijn in codes van vier tot vijf cijfers:

 

1000 ontstaansgeschiedenis, doelstelling, maatschappijvisie

2000 interne partijstructuur

2200 ledenstructuur

2300 (Partij) organisatie hulpdiensten

2400 jaarverslagen

3000 politieke ontwikkelingen

4000 vergaderingen

5000 verkiezingen

6000 kabinetsformaties -crises

7000 relatie met andere politieke partijen

8000 Europese integratie

9000 partij publicaties

Seriële bescheiden

Notulenboeken Centraal Comité en Moderamen Centraal Comité

- Notulen Centraal Comité 1951-1953*

- Notulen Moderamen van het Centraal Comité 1945-1952*

 

nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1945-1980

geen [m.b.t. emigratie]

 

nr. 276 Archief Abraham Kuyperstichting

Ter signalering:

- Jaarverslagen Abraham Kuyperstichting 1949-1952; 1954-1955 (doos 4)

- Correspondentie met Centraal Comité 1947-1955 (doos 4)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

nr. 272 Archief van de Antirevolutionaire Partij 1879-1980

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Economisch-sociale Commissie, 1945-1952 (inv.nr. 150:1618)

- Economisch-sociale Commissie, 1946-1951 (inv.nr. 150:1619)

- Sociaal-economische conferentie, 1946-1947 (inv.nr. 95:1245)

- Verslag van bijeenkomst leidende figuren ARP en het CNV, 1949 (inv.nr. 248:2370)

- Verslag van bijeenkomst leidende figuren ARP en het CNV, 1955 (inv.nr. 248:2368)

- Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers, 1954 (inv.nr. 78:1135)

 

 

nr. 276 Archief Abraham Kuyperstichting

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Conceptrapport Kleine Boerenprobleem 1958 (doos 62)

- Vaste Commissie buitenlandse aangelegenheden 1956-1959 (doos 72)

- Sociaal Economische Commissie (vast) 1956-1961 (doos 73)


Notulenboeken Centraal Comité en Moderamen Centraal Comité

1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Antirevolutionaire Partij
Inventaristekst

Notulenboeken Centraal Comité en Moderamen Centraal Comité

Doorgenomen: Notulen Centraal Comité 1951-1953

- 18-04-1951: instelling commissie ad hoc op verzoek van H. Algra om verschillende vraagstukken inzake emigratie te onderzoeken. Samenstelling commissie: A. Stapelkamp (vz); H. Algra; J.S. Biesheuvel; T. Cnossen; W. v.d. Mast; P. Prins; H. van Riessen; J. Tjalma; A.A. de Vries; A. Warnaar Jzn. De commissie richtte zich met name op de concept-Wet op de organen voor de emigratie en rapporteerde op 19 juli 1951 in de vorm van de publicatie, getiteld Verantwoorde Emigratie.

- 23-7-1951: bespreking rapport commissie Stapelkamp.

 

Doorgenomen: Notulen Moderamen van het Centraal Comité 1945-1952

De notulen bevatten geen agendapunten en besprekingen betreffende het onderwerp emigratie.