Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Raad van Bestuur in Arbeidszaken

Naam archiefvormer Raad van Bestuur in Arbeidszaken
Periode van bestaan 1941-1967
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Raad van Beheer in Arbeidszaken, RBA

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De geschiedenis van deze organisatie valt uiteen in de periodes 1941-1945 en 1945-heden. De oprichting per 1 januari 1941 van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken vond plaats op initiatief van het Verbond van Nederlandse Werkgevers. Deelnemers waren de vier grote vakcentrales van werkgevers: Verbond van Nederlandse Werkgevers, R.-K. Verbond van Werkgeversvakverenigingen, het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland en Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden.

Onder druk van de bezetter droegen deze organisaties hun bevoegdheden en werkzaamheden op het gebied van de sociale wetgeving en dat der arbeidsvoorwaarden over aan de Raad. Uit de Raad werd een Dagelijks Bestuur gevormd. De Raad staakte zijn activiteiten na liquidatie van de centrales van werkgevers door de bezetter in augustus 1941.

 

Met de oprichting van de Stichting van de Arbeid herrees ook de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. De Raad was als vereniging aangesloten bij de Stichting van de Arbeid en daaraan in zekere mate ondergeschikt (de Raad onderwierp zich aan haar toezicht). Eind 1945 werd een voorlopig Dagelijks Bestuur gevormd. Naast de vier bovengenoemde centrales van werkgevers participeerden hierin ook de drie, verzuilde centrale organisaties van boeren en tuinders (de Christelijke Boeren- en Tuindersbond CBTB, de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB, en het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité KNLC) en de Commissie van Overleg van de Middenstandsvakcentralen. Deze Commissie van Overleg vertegenwoordigde op haar beurt de Koninklijke Nederlandse Middenstands Bond, de Christelijke Middenstandsbond en de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Volgens art. 3 van de uit september 1945 daterende conceptstatuten had de Raad tot doel: 'op het terrein van den arbeid de samenwerking der werkgeverscentralen te bevorderen, voorts langs organisatorische weg te streven naar een samenwerking met de arbeiderscentralen en op deze wijze de totstandkoming alsmede het voortduren van goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven te verzekeren.'

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Slotemaker, B.C., 'Een Raad van Bestuur in Arbeidszaken', in: Economisch-Statistische Berichten , 26 februari 1941, no. 1310.

Doorgenomen archieven / series

archief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken

 

Collectie H. Neuteboom, IISG Amsterdam (zie opmerkingen)

Periode archief

1941-1967

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

7,2 m; 170 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Bervoets, J.A.A. en C.C.J.M. Strik, Inventaris van het archief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken (Den Haag 1989, 2003) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.19.103.10

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Archief van de Commissie Internationale Arbeidszaken

 

opmerkingen structuur archief

Het archief bestond aanvankelijk uit 6 inv.nrs. In 2003 werden stukken van het archief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aangetroffen in het aldaar berustende archief van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond. Deze zijn overgebracht naar het Nationaal Archief en toegevoegd aan de collectie. Tevens zijn als aanvulling op het archief van de Raad toegevoegd enkele stukken van het Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond (NKOV).

Seriële bescheiden

-Bestuursstukken van de Raad 1951-1966 (inv.nrs. 1-5)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Oudere stukken (later toegevoegd) 1941-1950 (inv.nr. 6)*

- (afkomstig van het NKOV) circulaires van de Raad 1957-1962 (inv.nrs. 7-8)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Volgens de literatuur adviseerde ook de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over de gewenste organisatievorm van het emigratiebestel in Nederland in de periode 1949-1951, evenals de Stichting van de Arbeid en de Commissie Landbouw-Emigratie. Volgens D.A. Piers werd er een emigratiecommissie van de RBA ingesteld (Piers, Wisselend getij , 316).

 

In het IISG, Amsterdam bevindt zich de Collectie H. Neuteboom, onder meer lid van het Dagelijks Bestuur van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Van deze collectie is doorgenomen inv.nr. 130 (vergaderstukken DB RBA 1948-1951). Tot en met 1949 bevat de portefeuille zowel agenda's en verslagen van de vergaderingen van het DB, als vergaderstukken. Hoewel niet met zekerheid valt vast te stellen of de notulenserie compleet is, is de dichtheid van verslagen over het najaar van 1949 voldoende om vast te kunnen stellen, dat het onderwerp emigratie in dat jaar niet op de agenda stond. Voor het jaar 1950 bevat inv.nr. 130 vooral verslagen van de commissie waarvan H. Neuteboom lid was en geen agenda's of notulen van het DB, zodat niet valt vast te stellen of het onderwerp toen op de agenda stond. Op grond van de serie aanwezig in het Nationaal Archief blijkt dat dit voor 1951-1955 niet het geval is geweest.

 

Het is mogelijk dat Piers door de jaarverslagen van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité op het verkeerde spoor is gezet in zijn veronderstelling dat ook de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over emigratie adviseerde. In het KNLC-jaarverslag over 1949 wordt vermeld dat de Raad van Bestuur in Arbeidszaken een adviescommissie instelde, terwijl de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid, ingesteld in hetzelfde jaar, niet wordt genoemd (p. 7). Het jaarverslag over 1950 vermeldt: 'een andere commissie bracht advies uit aan de Stichting van de Arbeid'(p. 7). Het ligt voor de hand te veronderstellen dat hiermee de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid zelf wordt bedoeld en niet een niet-getraceerde emigratiecommissie van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Uit de notulen van het bestuur van Stichting van de Arbeid blijkt wel, dat de Raad van Bestuur in Arbeidszaken gevraagd zou worden een vertegenwoordiger aan te wijzen voor de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid (IISG, archief Stichting van de Arbeid, inv.nr. 207)

 

2) Ter signalering: de Raad van Bestuur in Arbeidszaken houdt zich in 1949 intensief bezig met Belgische grensarbeiders; gerepatrieerden.

Titel Dossierbeschrijving Raad van Bestuur in Arbeidszaken
Inventaristekst

- inv.nrs. 1-5 Bestuursstukken van de Raad 1951-1966 (inv.nrs. 1-5)

Conform inventarisbeschrijving. Over de periode 1951-1955 zijn geen stukken aangetroffen van belang voor emigratieonderzoek.

 

- inv.nr. 6 Oudere stukken (later toegevoegd) 1941-1950

De omslag bevat geen stukken van belang voor emigratieonderzoek.

 

- inv.nrs. 7-8 (afkomstig van het NKOV) circulaires van de Raad 1957-1962

De omslag bevat geen stukken van belang voor emigratieonderzoek.

Algemeen

Naam, varianten

Raad van Beheer in Arbeidszaken, RBA

Organisatie en inrichting

De geschiedenis van deze organisatie valt uiteen in de periodes 1941-1945 en 1945-heden. De oprichting per 1 januari 1941 van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken vond plaats op initiatief van het Verbond van Nederlandse Werkgevers. Deelnemers waren de vier grote vakcentrales van werkgevers: Verbond van Nederlandse Werkgevers, R.-K. Verbond van Werkgeversvakverenigingen, het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland en Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden.

Onder druk van de bezetter droegen deze organisaties hun bevoegdheden en werkzaamheden op het gebied van de sociale wetgeving en dat der arbeidsvoorwaarden over aan de Raad. Uit de Raad werd een Dagelijks Bestuur gevormd. De Raad staakte zijn activiteiten na liquidatie van de centrales van werkgevers door de bezetter in augustus 1941.

 

Met de oprichting van de Stichting van de Arbeid herrees ook de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. De Raad was als vereniging aangesloten bij de Stichting van de Arbeid en daaraan in zekere mate ondergeschikt (de Raad onderwierp zich aan haar toezicht). Eind 1945 werd een voorlopig Dagelijks Bestuur gevormd. Naast de vier bovengenoemde centrales van werkgevers participeerden hierin ook de drie, verzuilde centrale organisaties van boeren en tuinders (de Christelijke Boeren- en Tuindersbond CBTB, de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB, en het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité KNLC) en de Commissie van Overleg van de Middenstandsvakcentralen. Deze Commissie van Overleg vertegenwoordigde op haar beurt de Koninklijke Nederlandse Middenstands Bond, de Christelijke Middenstandsbond en de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond.

Taak, activiteiten

Volgens art. 3 van de uit september 1945 daterende conceptstatuten had de Raad tot doel: 'op het terrein van den arbeid de samenwerking der werkgeverscentralen te bevorderen, voorts langs organisatorische weg te streven naar een samenwerking met de arbeiderscentralen en op deze wijze de totstandkoming alsmede het voortduren van goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven te verzekeren.'

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Slotemaker, B.C., 'Een Raad van Bestuur in Arbeidszaken', in: Economisch-Statistische Berichten , 26 februari 1941, no. 1310.

Doorgenomen archieven / series

archief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken

 

Collectie H. Neuteboom, IISG Amsterdam (zie opmerkingen)

Periode archief

1941-1967

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

7,2 m; 170 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Bervoets, J.A.A. en C.C.J.M. Strik, Inventaris van het archief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken (Den Haag 1989, 2003) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.19.103.10

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Archief van de Commissie Internationale Arbeidszaken

 

opmerkingen structuur archief

Het archief bestond aanvankelijk uit 6 inv.nrs. In 2003 werden stukken van het archief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aangetroffen in het aldaar berustende archief van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond. Deze zijn overgebracht naar het Nationaal Archief en toegevoegd aan de collectie. Tevens zijn als aanvulling op het archief van de Raad toegevoegd enkele stukken van het Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond (NKOV).

Seriële bescheiden

-Bestuursstukken van de Raad 1951-1966 (inv.nrs. 1-5)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Oudere stukken (later toegevoegd) 1941-1950 (inv.nr. 6)*

- (afkomstig van het NKOV) circulaires van de Raad 1957-1962 (inv.nrs. 7-8)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Volgens de literatuur adviseerde ook de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over de gewenste organisatievorm van het emigratiebestel in Nederland in de periode 1949-1951, evenals de Stichting van de Arbeid en de Commissie Landbouw-Emigratie. Volgens D.A. Piers werd er een emigratiecommissie van de RBA ingesteld (Piers, Wisselend getij , 316).

 

In het IISG, Amsterdam bevindt zich de Collectie H. Neuteboom, onder meer lid van het Dagelijks Bestuur van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Van deze collectie is doorgenomen inv.nr. 130 (vergaderstukken DB RBA 1948-1951). Tot en met 1949 bevat de portefeuille zowel agenda's en verslagen van de vergaderingen van het DB, als vergaderstukken. Hoewel niet met zekerheid valt vast te stellen of de notulenserie compleet is, is de dichtheid van verslagen over het najaar van 1949 voldoende om vast te kunnen stellen, dat het onderwerp emigratie in dat jaar niet op de agenda stond. Voor het jaar 1950 bevat inv.nr. 130 vooral verslagen van de commissie waarvan H. Neuteboom lid was en geen agenda's of notulen van het DB, zodat niet valt vast te stellen of het onderwerp toen op de agenda stond. Op grond van de serie aanwezig in het Nationaal Archief blijkt dat dit voor 1951-1955 niet het geval is geweest.

 

Het is mogelijk dat Piers door de jaarverslagen van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité op het verkeerde spoor is gezet in zijn veronderstelling dat ook de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over emigratie adviseerde. In het KNLC-jaarverslag over 1949 wordt vermeld dat de Raad van Bestuur in Arbeidszaken een adviescommissie instelde, terwijl de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid, ingesteld in hetzelfde jaar, niet wordt genoemd (p. 7). Het jaarverslag over 1950 vermeldt: 'een andere commissie bracht advies uit aan de Stichting van de Arbeid'(p. 7). Het ligt voor de hand te veronderstellen dat hiermee de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid zelf wordt bedoeld en niet een niet-getraceerde emigratiecommissie van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Uit de notulen van het bestuur van Stichting van de Arbeid blijkt wel, dat de Raad van Bestuur in Arbeidszaken gevraagd zou worden een vertegenwoordiger aan te wijzen voor de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid (IISG, archief Stichting van de Arbeid, inv.nr. 207)

 

2) Ter signalering: de Raad van Bestuur in Arbeidszaken houdt zich in 1949 intensief bezig met Belgische grensarbeiders; gerepatrieerden.


Doorgenomen archieven / series

archief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken

 

Collectie H. Neuteboom, IISG Amsterdam (zie opmerkingen)

Periode archief

1941-1967

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

7,2 m; 170 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Bervoets, J.A.A. en C.C.J.M. Strik, Inventaris van het archief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken (Den Haag 1989, 2003) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.19.103.10

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Archief van de Commissie Internationale Arbeidszaken

 

opmerkingen structuur archief

Het archief bestond aanvankelijk uit 6 inv.nrs. In 2003 werden stukken van het archief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aangetroffen in het aldaar berustende archief van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond. Deze zijn overgebracht naar het Nationaal Archief en toegevoegd aan de collectie. Tevens zijn als aanvulling op het archief van de Raad toegevoegd enkele stukken van het Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond (NKOV).

Seriële bescheiden

-Bestuursstukken van de Raad 1951-1966 (inv.nrs. 1-5)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Oudere stukken (later toegevoegd) 1941-1950 (inv.nr. 6)*

- (afkomstig van het NKOV) circulaires van de Raad 1957-1962 (inv.nrs. 7-8)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Volgens de literatuur adviseerde ook de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over de gewenste organisatievorm van het emigratiebestel in Nederland in de periode 1949-1951, evenals de Stichting van de Arbeid en de Commissie Landbouw-Emigratie. Volgens D.A. Piers werd er een emigratiecommissie van de RBA ingesteld (Piers, Wisselend getij , 316).

 

In het IISG, Amsterdam bevindt zich de Collectie H. Neuteboom, onder meer lid van het Dagelijks Bestuur van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Van deze collectie is doorgenomen inv.nr. 130 (vergaderstukken DB RBA 1948-1951). Tot en met 1949 bevat de portefeuille zowel agenda's en verslagen van de vergaderingen van het DB, als vergaderstukken. Hoewel niet met zekerheid valt vast te stellen of de notulenserie compleet is, is de dichtheid van verslagen over het najaar van 1949 voldoende om vast te kunnen stellen, dat het onderwerp emigratie in dat jaar niet op de agenda stond. Voor het jaar 1950 bevat inv.nr. 130 vooral verslagen van de commissie waarvan H. Neuteboom lid was en geen agenda's of notulen van het DB, zodat niet valt vast te stellen of het onderwerp toen op de agenda stond. Op grond van de serie aanwezig in het Nationaal Archief blijkt dat dit voor 1951-1955 niet het geval is geweest.

 

Het is mogelijk dat Piers door de jaarverslagen van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité op het verkeerde spoor is gezet in zijn veronderstelling dat ook de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over emigratie adviseerde. In het KNLC-jaarverslag over 1949 wordt vermeld dat de Raad van Bestuur in Arbeidszaken een adviescommissie instelde, terwijl de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid, ingesteld in hetzelfde jaar, niet wordt genoemd (p. 7). Het jaarverslag over 1950 vermeldt: 'een andere commissie bracht advies uit aan de Stichting van de Arbeid'(p. 7). Het ligt voor de hand te veronderstellen dat hiermee de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid zelf wordt bedoeld en niet een niet-getraceerde emigratiecommissie van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Uit de notulen van het bestuur van Stichting van de Arbeid blijkt wel, dat de Raad van Bestuur in Arbeidszaken gevraagd zou worden een vertegenwoordiger aan te wijzen voor de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid (IISG, archief Stichting van de Arbeid, inv.nr. 207)

 

2) Ter signalering: de Raad van Bestuur in Arbeidszaken houdt zich in 1949 intensief bezig met Belgische grensarbeiders; gerepatrieerden.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Raad van Bestuur in Arbeidszaken
Inventaristekst

- inv.nrs. 1-5 Bestuursstukken van de Raad 1951-1966 (inv.nrs. 1-5)

Conform inventarisbeschrijving. Over de periode 1951-1955 zijn geen stukken aangetroffen van belang voor emigratieonderzoek.

 

- inv.nr. 6 Oudere stukken (later toegevoegd) 1941-1950

De omslag bevat geen stukken van belang voor emigratieonderzoek.

 

- inv.nrs. 7-8 (afkomstig van het NKOV) circulaires van de Raad 1957-1962

De omslag bevat geen stukken van belang voor emigratieonderzoek.