Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00050
25-10-1958
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Europese universiteit.

Cals stuurt een nota met betrekking tot de op te richten Europese universiteit. In een werkgroep die door Euratom is ingesteld, heeft Nederland het standpunt ingenomen dat het mede op grond van financiële overwegingen nu geen verplichtingen voor onderwijs en research in Euratomverband kan aanvaarden. Nederland vindt dat de te vestigen instelling tot doel heeft het hoger onderwijs te bevorderen evenals het wetenschappelijk onderzoek in Euratomverband. Bevordering van de samenwerking in Europees verband is een nevendoel. Aanbevolen werd om de op te richten instelling op te zetten als een Europees instituut voor postuniversitair onderwijs op het gebied van de nucleaire wetenschappen met de mogelijkheid dit onderwijs te plaatsen in het bredere kader van de Europese samenwerking. Duitsland, Italië en Luxemburg willen een volledige, ondeelbare Europese universiteit. Wellicht hangt deze overtuiging samen met de "dringende behoefte de jeugd te behoeden voor het enge nationalisme, dat in deze landen zo veel onheil heeft gesticht." Frankrijk en België komen nog het dichtst bij het Nederlandse standpunt. Uit discussie bleek dat Nederland de keuze heeft tussen enerzijds een strakke interpetatie van het Euratomverdrag en anderzijds meewerken aan een poging de huidige impasse zodanig te doorbreken dat de Nederlandse interpretatie het dichtst mogelijk wordt benaderd. Voor het eerste standpunt is geen enkele steun te verkrijgen dus het laatste alternatief verdient de voorkeur. Ofwel: een Europese universiteit van federatieve allure, maar die de grondslag van het Nederlandse standpunt niet aantast.
Zie ook