Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Voorbereiding van de beslissingen in de EEG-raad in december 1963

Ministers klagen over de procedure bij EEG-raadsvergaderingen. De voorbereiding is niet voldoende. Dat geldt ook voor de eerste vergadering van de REZ. Luns vreest dat dit vaak zo zal gaan als gevolg van de "haastfactor die aan de werkzaamheden van de EEG inherent blijkt te zijn." In de komende weken zal in Brussel worden beslist hoe de EEG er in de volgende jaren uit zal zien. De financiële aspec ten zijn ook van groot belang. Luns vindt daarom goed dat de REZ nu vergadert, zodat ook de onvolkomenheden bij de voorbereiding van het Nederlandse standpunt blijken. Afgesproken wordt om over de in Brussel aanhangige onderwerpen eerst op de betrokken departementen en vervolgens in de coördinatiecommissie grondige voorstudies te laten maken en de consequenties te laten onderzoeken ten aanzien van de prijzen, de budgettaire politiek, het landbouwbeleid, de relaties tot de derde landen en de lonen. De samenstelling van een nota dient onder één leiding te gebueren. Bewindslieden zullen ten aanzien van de grote lijnen door de Ministerraad of de REZ gebonden worden, maar dat laat onverlet dat een zekere marge nodig is om zelfstandig ter plaatse besluiten te nemen. Verder werd gesproken over de landbouwreglementen en de Kennedyonderhandelingen.