Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag Interdepartementale Adviescommissie inzake Integratie-Vraagstukken.
De commissie is bijeengeroepen n.a.v. het besluit van Messina tot instelling van een Commissie van Regeringsgedelegeerden ter bestudering van de in de resolutie genoemde vraagstukken. Verrijn Stuart zal als Nederlandse gedelegeerde optreden.
In het verslag wordt de te volgen procedure vastgelegd. Verder wordt ingegaan op de taakstelling van de Commissie-Spaak. Van belang is dat de Benelux-partners nauw contact onderhouden. Nederland steunt het Belgische voorstel om bij de bestudering van de gemeenschappelijke markt te beginnen bij de afbraak van handelsbelemmeringen.
Het ligt niet in de bedoeling om naast het VK ook andere landen uit te nodigen tot deelname aan het werk van de studiecommissie. Het is aan de zes regeringen om te beslissen welke andere landen zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan de regeringsconferenties.