Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01421
03-02-1964
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raden van Ministers EEG en Euratom op 24 en 25 februari 1964.
Uitvoerig werd gesproken over de fusie van de executieven en de versterking van de rol van het Europees Parlement. Inzake de fusie werd een rapport van Coreper besproken, waarin aan de orde kwamen het aantal leden, de vestigingsplaats en de termijn waarop ook de Gemeenschappen dienden te fuseren. Luns presenteerde de Nederlandse voorstellen voor versterking van het Europees Parlement. Hij herrinert eraan dat de Tweede Kamer had gesteld dat de regering slechts haar medewerking zou verlenen aan de totstandkoming van een uitvoeringsregeling van het EOGFL, indien gewaarborgd is, dat het Europees Parlement soortgelijke budgettaire bevoegdheden zou krijgen, als die welke de nationale parlementen zouden ontvallen. Ook diende het EP de bevoegdheid moeten krijgen in te stemmen met de voorgedragen leden van de Europese Commissie. Italië bracht een voorstel naar voren betreffende rechtstreekse verkiezingen.
Frankrijk staat afwijzend tegen al deze voorstellen.