Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Gemeenschappelijke handelspolitiek EEG.
Tijdens de jongste vergadering van de DG's voor handelspolitiek van de EEG-landen op 4 april kwam dit onderwerp aan de orde. Van Oorschot wil de conclusies aan de orde stellen in de IRHP van 18 april en daarna ter goedkeuring aan de REA. Op 4 april werd geconstateerd dat op het terrein van de handelspolitiek nog weinig voortgang is gemaakt. Van Oorschot zag zelf wel vooruitgang, met name waar het het gezamenlijk optreden in multilateraal overleg (m.n. in het GATT) betreft.
Conclusies die in de IRHP getrokken dienen te worden zijn: a) bij de regeling van de externe betrekkingen van de EEG dient de multilaterale benaderingswijze te worden aangehouden, b) voorzover op grond van politieke overwegingen hiervan moet worden afgeweken, dienen regelingen te worden gegoten in de vorm van een vrijhandelszone of douaneunie, overeenkomstig de in het GATT hiervoor gestelde regels. Een op deze grondslagen te voeren beleid draagt bij tot zuivere handelspolitieke verhoudingen en tot handhaving van de noodzakelijke orde op handelspolitiek terrein.