Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4i. De landbouwprijzen in de EEG.
Lardinois heeft met Mansholt gesproken over de landbouwinkomens voor het komend jaar. Mansholt deed verslag van zijn gesprekken met de andere landbouwministers. Deze meende dat de Commissie met voorstellen moest komen die zouden leiden tot een grotere prijsverhoging voor de veehouderij dan die voor akkerbouwproducten. Spreker stelde echter dat Nederland zich negatief zou opstellen als de voorstellen in het nadeel van de akkerbouw zouden uitvallen.
Witteveen vindt deze mededelingen verontrustend gezien de overschotten in de zuivelsector en nu zou de Commissie op aandrang van Frankrijk tot hogere prijsverhogingen in de veehouderij komen. Ook voelt hij niets voor Lardinois' denkbeeld dat de akkerbouw een gelijke prijsverhoging zou moeten krijgen.
Ook Nelissen en De Koster hebben hiertegen bedenkingen.
Volgens Lardinois heeft Mansolt de overschotproblematiek bewust op alarmerende wijze in de publiciteit gebracht om iedereen te drijven in de richting van zijn structuurbeleid, ook al heeft dit geen enkele invloed op de overschotten.
Witteveen meent dat Lardinois moet trachten de prijsverhoging voor zuivelproducten aanzienlijk lager te doen uitkomen dan de voorgestelde 6 à 7%, die voor hem onaanvaardbaar is. Hij meent dat die in ieder geval beneden de 5% moet uitkomen.
Besloten wordt de zaak op 6 november opnieuw aan de orde te stellen a.d.h.v. een nota van L&V.