Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02496
24-02-1971
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 24 februari 1971.
De CoCo besprak de voorstellen van de Europese Commissie voor prijs- en structuurmaatregelen in de landbouwsector, ter voorbereiding op de Landbouwraad van 8 en 9 maart. De CoCo kwam niet tot eensluidende conclusies en liet de verdere standpuntbepaling over aan de REZ.
1. Koppeling prijs- en structuurmaatregelen. De Europese Commissie presenteerde deze als één geheel. De Nederlandse ministerraad wees deze binding echter af. L&V acht een zekere koppeling wel aanvaardbaar, zij het dat men de besluitvorming over de prijzen voorrang dient te krijgen. Hiermee kon de CoCo zich verenigen.
2. Evenwicht tussen vraag en aanbod. L&V meent dat na een periode van uitzonderlijke productietoename het evenwicht tussen productie en afzetmogelijkheden wel is hersteld. De andere ministeries trokken dit in twijfel. Zij willen het prijsbeleid zo veranderen zodat de prijsgarantie kan worden beperkt tot bepaalde hoeveelheden van een product. Een ongenuanceerde prijsverhoging zou kunnen leiden tot verder, c.q. nieuwe overproductie.
3. Inkomenspositie van de landbouw. Er bestond geen overeenstemming over de vraag of deze is achteruit gegaan of niet.
4. Andere overwegingen. Van verschillende zijden werd gewezen op de ongunstige repercussies die een prijsverhoging op dit ogenblik zal hebben voor de relatie tussen de EEG en de toetredingskandidaten en anderzijds verschillende geïnteresseerde derde landen.
6. Structuurvoorstellen. Deze waren nog onvoldoende door de CoCo bestudeerd. Men kon zich verenigen met de algemene benaderingswijze van L&V. Een korte discussie over de financiële aspecten leidde niet tot overeenstemming.
Zie ook