Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03101
09-12-1976
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1254/76. Topconferentie à la Rambouillet-Puerto Rico.
1) In Brussel is aangekondigd dat de voorzitter vertrouwelijk overleg wil plegen over de plannen voor een nieuwe topconferentie. De Franse president is voornemens in de naaste toekomst zijn partners een brief hierover te schrijven met voorstellen voor een topberaad.
2) Wie er aan de conferentie mogen deelnemen is nog niet duidelijk, evenmin wie van de EG-lidstaten. Tijdens de Europese Raad van 12/13 juli heeft Den Uyl enkele (niet weersproken) conclusies getrokken. Hierin is vastgelegd dat de lidstaten zich in een zo vroeg mogelijk stadium zullen beraden. De vraag is of en zo ja op welke wijze de EG moet zijn vertegenwoordigd.
3a) De belangrijkste vraag is of Nederland eraan moet meewerken of de EG als zodanig tijdens dit topberaad zal zijn vertegenwoordigd. Italianer adviseert, ondanks de bekende bezwaren, top op een Gemeenschapsvertegenwoordiging aan te dringen. B) Daarbij lijkt een vertegenwoordiging door de voorzitters van de Raad en de Commissie het enige wat haalbaar is. D) De vraag is of de EG-vertegenwoordigers ook machtiging moeten hebben om meet te werken aan besluitvorming die onder Gemeenschaps-verantwoordelijkheid vallen. Italianer is geneigd dit niet uit te sluiten.