personen

Sicco van Goslinga

geboren: 1664
overleden: 20-09-1731

opmerkingen

Overig: was grietman van Franekeradeel 1688-1731.
Was blijkens de lijst van Engels ook gedeputeerde ter Staten-Generaal (zie de institutionele toelichting bij dat college) in 1689-1690, maar dat moet, gezien zijn gelijktijdige lidmaatschap van de Raad van State, een extraordinaris deputatie hebben betroffen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 196.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 132 en II, 82.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 151.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 10-06-1688 - 29-04-1689
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 29-04-1689 - 31-07-1692
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 31-05-1695 - 09-05-1697
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 27-04-1699 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-02-1701 - 20-01-1703
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1705 - 1707
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1707 - 30-04-1710
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1710 - 30-04-1713
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-07-1713 - 09-02-1716
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1720 - 1724
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1726 - 1728
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1728 - 1729
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1728 - 07-06-1728
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1729 - 1730
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1729 - 1731
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.