toon een folio

 
English | Nederlands
o verbeterd uit een rechte stok d verbeterd uit t verzen 7774 en 7775 in eerste instantie overgeslagen, maar met een verwijsteken in de marge onder de kolom genoteerd, door de kopiist zelf, in een wat losser schrift en met inkt van een andere kleur

Folio 49r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
7745     Bi moneke damme onder262 dat lant
7746     Tfolc gheureischet alte hant
7747     Ende sette hem dapperlike ter were
7748 VI 50   Als hi vermamen tfreemde here
7749     Kenemaers ende waterlandre
7750     Quamen daer ende menich andre
7751     De hem ter weren scoepen wale
7752     Wat holpe hier of langhe tale
7753 VI 55   Si voeren toe al sonder vaer
7754     Een groet scip si wonnen daer
7755     Met crachte doe263 den vriesen af
7756     So dat hem dat volc op gaf
7757     Die daer mede quamen gheuaren
7758 VI 60   Behaluen die daer versleghen waren
7759     Men ghinc daer houwen ende slaen
7760     Si vloen de mochten ontgaen
7761     Dat volc wart al ondaen
7762     Men sachter niement ter weren staen
7763 VI 65   De bisscob vlo sijnre veerde
7764     Want hi hem emmer niet en weerde
7765     Hi liet sijn scip het was so goet
7766     Ende spranc in enen mindren boet
7767     Daer hi mede ontfoer alte gader
7768 VI 70   Nv hoert van desen heyleghen vader
7769     Wat wondre dat hi heuet bedreuen
7770     Dat al daer verslaghen bleuen
7771     So uele lude dat wonder was
7772     Ende gheuanghen sijt seker das
7773 VI 75   So vele dat si seder gauen
7774     Menighen marc van hare hauen264
7775     Bisscop willem heuet dit ghedaen
7776     Noch suldijs meer verstaen
7777     Als de tijt coemt suldijt horen
7778 VI 80   Maer hier gaet een ander voren
7779     Als de bisscop dus hielt dien strijt
7780     Te menegher stede te meniger tijt
7781     Jeghen den graue waer hi mochte
7782     Nv hoert wat her wolfaert wrochte
7783 VI 85   Hi dede den bisscop spreken
7784     Of men den twiste mochte breken
7785     Tusschen den graue ende hem
7786     So datte bisscop willem
7787     Louede den pays ende quamer toe
7788 VI 90   Ende voer te dordrecht doe
7789     Ende voert ten veeren toten graue
7790     Daer blide doe sciet aue
7791     Also als men ghemerken mochte
7792     Jn weet wat hi int herte dochte
7793 VI 95   Men mochte doe sien wat hi wrochte
7794     Als men ten vtersten besochte
7795     Doe hi was comen in sijn lant
7796     Berieden hem recht alte hant
7797     Dat hi den graue hadde gheloeft
7798 VI 100   Jcne weet of hi was verdoeft
7799     Dat hi emmer orloghen woude
7800     Den graue. jc wane hier omme soude
7801     Steruen als zeeder gheuiel
7802     Hoet ghesciede seldi weel
7803 VI 105   Hier naer horen alst is stade
7804     Her wolfaert. de wort te rade
7805     Dat hi quam metten graue
7806     Jn hollant ende nam hier aue
7807     Raet wat men doe best dade
7808 VI 110   Doe wort men aldaer te rade
7809     Ende docht hem goet int ghemene
7810     Dat men ghijsbrecht van yselstene
7811     Ombode dat hi den graue
7812     Yselsteine sijn huys op gaue
7813 VI 115   Want hijt te lene van hem helt
7814     Ende hijt selue besitten wilt
7815     Tsinen behoef sijn orloghe duere
7816     Ende recht op de zelue huere
7817     Dattie orloghe waren gheent
7818 VI 120   Soude hijt weder onghescent
7819     Ende onghescaedt hem dan gheuen
7820     Ende alle sticken diere bleuen
7821     Soude hi hem gheelden scadeloes
7822     Ghisebrecht seide dat hi altoes
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
262: o verbeterd uit een rechte stok
263: d verbeterd uit t
264: verzen 7774 en 7775 in eerste instantie overgeslagen, maar met een verwijsteken in de marge onder de kolom genoteerd, door de kopiist zelf, in een wat losser schrift en met inkt van een andere kleur