Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Commissie-Simons

Herzieningsjaar Grondwet 1972
Naam (-voorzitter) Commissie-Simons
Officiƫle naam Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis
KB instelling commissie zie: Opmerkingen
KB ontbinding commissie zie: Opmerkingen
Naam, varianten Commissie belastingvrijdom, Commissie-Simons
Opdracht commissie regeling van de belastingvrijdom van het Koninklijk Huis in de grondwet
Jaren 1967-1969
Datum eindverslag 22-4-1969
Datum aanbieding Tweede Kamer 18-6-1969
Verslagen

Handelingen Tweede Kamer, 1968-1969, Bijlage 10173, nr. 1

Opmerkingen

De commissie werd in december 1967 ingesteld en aan de Tweede Kamer bekendgemaakt bij brief van 11-6-1968 (Kamerstuknr. 8683 nr. 5). De inleiding bij de inventaris van het Archief van het Ministerie van Algemene Zaken/Kabinet Minister-President (Nationaal Archief, Den Haag) bevat daarnaast nog de volgende informatie: 'De Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis werd in december 1967 door de minister-president namens de Ministerraad ingesteld. Zij moest advies uitbrengen over de grondwettelijke belastingvrijdom van het Koninklijk Huis. Dit was noodzakelijk in het bredere kader van de voorgenomen herziening van de financiële verhouding tussen het Rijk en dat Huis die bij de in voorbereiding genomen herziening van de Grondwet zijn beslag zou moeten krijgen. De Commissie Belastingvrijdom bestond dan ook uit leden van de Staatscommissie Grondwetsherziening. De commissie adviseerde een gedifferentieerde handhaving of afschaffing van de bestaande belastingvrijdom, naar gelang de bron der middelen, hun functie in de uitoefening van de publieke taak, en de aard van de belastingen. Het commissierapport werd aan de voorzitter van de Tweede Kamer gezonden en is bekend als Tweede-Kamerstuk 10173 van de zitting 1968-1969.'  

 

Overige betrokkenen, personen


Overige betrokkenen, instellingen

1 
Aard van de documentatie ambtelijke ondersteuning
Naam archiefvormer/collectie
(Periode archief)
Ministerie van Algemene Zaken / Kabinet Minister-President (1945-1979)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief (2.03.01)
Meer Verberg

Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Kenmerk toegang 2.03.01
Inventarisnummers 11990-11992
Inhoud

Onderstaande stukken zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van A.J.M. van Nispen tot Pannerden, secretaris van de commissie-Simons.

 

inv. nr. 11990. Knipsels betreffende werkzaamheden en rapportages commissie 1965-1969

Voornamelijk knipsels, een knipselkrant, uitgetypte radiofragmenten en documentatie. Daarnaast enkele aantekeningen en het afschrift van een brief.

 

inv. nr. 11991. Aantekeningen persconferentie presentatie eindrapport 1969

Bevat een afschrift van het eindrapport van de commissie en een notitie getiteld 'Aantekeningen voor de persconferentie van 18 juni 1969'. Van de notitie, die bedoeld lijkt voor commissievoorzitter Simons, is een definitief exemplaar in stencil en een concept met marginalia aanwezig.

 

inv. nr. 11992. Eindrapport 1969

Eindrapport van de commissie, eenmaal in stencil met de handtekeningen van de commissieleden, eenmaal als gedrukt Kamerstuk (1968-1969, Bijlage 10173, nr. 1).

Opmerkingen overig

De stukken zijn in de jaren 1996-1997 afgezonderd uit een van de diverse 'geheime' archieven van Algemene Zaken.


2 
Aard van de documentatie ambtelijke ondersteuning
Naam archiefvormer/collectie
(Periode archief)
Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Grondwetzaken (onbekend)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (5.068.5283)
Meer Verberg

Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) inventaris
Kenmerk toegang 5.068.5283
Inventarisnummers 116-120, 175-176, 180, 193, 195-197, 205, 208, 261
Inhoud

Herziening van de Grondwet 1963 (de tekst van de herziene Grondwet is bekend gemaakt bij besluit van 17 april 1972, Stb. 193)

Onder dit hoofd in de inventaris vindt men het ambtelijke archief van de grondwetsherziening van 1972. De indeling van de dossiers is gereconstrueerd aan de hand van in de dossiers aanwezige getypte ‘inhoudsopgaven’. De in deze inhoudsopgave gehanteerde nummering is hieronder in Romeinse cijfers aangegeven, waar de nummering onzeker is zijn de Romeinse cijfers tussen teksthaken geplaatst. Het betreft alleen die wijzigingen, die in 1972 ook daadwerkelijk van kracht werden of in elk geval niet later opnieuw aan de orde werden gesteld. Dossiers van voorgestelde wijzigingen die uiteindelijk zijn uitgesteld tot de algehele grondwetsherziening van 1983 zijn, zoals dat ook in de oorspronkelijke ordening is gebeurd, elders ondergebracht. De onderstaande inventarisnummers bevatten stukken die hetzij direct, hetzij indirect betrekking hebben op de opdracht aan de commissie-Simons.

 

Algemeen

- inv. nr. 116. Tijdschema, 1969–1971

I. Documentatie en nota’s betreffende de planning en voortgang van de herziening van 1972; notities betreffende de herzieningen van 1953, 1956 en 1963; Kamerstukken betreffende het tijdschema (1969-1970 – 9181, nrs 14, 15, 17, 19); correspondentie met andere afdelingen, met andere ministeries en met de Tweede Kamer; persberichten; stukken betreffende overleg in de ministerraad; een ontwerp-ontbindingsbesluit voor de beide Kamers.

- inv. nr. 119. Overzicht van het gevoerde beleid over de jaren 1967-1971 (onder andere Nota Wapenfeiten), 1969–1971

II. Dossier betreffende de voorbereiding van een overzicht, door de minister van Binnenlandse Zaken aan de minister-president te verstrekken, van het door hem gevoerde beleid in de periode 1967-1969, in latere stukken aangeduid als de halfjaarlijks bij te houden ‘Nota Wapenfeiten’. Daarnaast ook (soortgelijke) overzichten ter voorbereiding van diverse begrotingen en behandeling van de begroting. Onder andere correspondentie met de Afdeling Voorlichting van het ministerie; nota’s en notities; Kamerstukken.

- inv. nr. 120, Procedure van Rijkswet of gewone wetsprocedure bij voorstellen tot Grondwetsherziening, 1969-1970

III. Overleg met het kabinet van de vice-ministerpresident over de punten van de partiële herziening waarbij de rijkswetgevingsprocedure moet worden ingeschakeld: correspondentie en enkele notities. 

 

Artikel 21a: Wijziging van de bepalingen inzake lidmaatschap van het Koninklijk Huis. 

- inv. nr. 117. Rapport van de Staatscommissie van Advies Grondwet/Kieswet (inzake lidmaatschap Koninklijk Huis); kamerstuk 11018, 1969–1970

V.A. Voorbereiding van wetgeving en beantwoording van Kamervragen daaromtrent door de minister-president. Correspondentie; het interim-rapport van de staatscommissie betreffende het lidmaatschap van het Koninklijk Huis (commissie-Simons); nota’s en notities; Kamerstukken; concepten van het wetsontwerp; stukken betreffende overleg in de ministerraad, met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer en met de koningin; persberichten.

- inv. nr. 118. (Regeling inzake lidmaatschap van het Koninklijk Huis) rapport van het ambtelijk overleg, 1970

V.B. Voorbereiding. Verslagen van en correspondentie betreffende interdepartementaal ambtelijk overleg; concepten van een rapport als resultaat van dit overleg; stukken betreffende de behandeling van het rapport in de Ministerraad.

- inv. nr. 175. Eerste lezing: Kamerstuk 11095, Wet van 11 maart 1971, Stb. 108 houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, 1970–1971

V.D. Voorbereiding en eerste lezing. Bespreking in de ministerraad; indiening bij en rapportage van de Raad van State; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; behandeling door beide Kamers en publicatie in het Staatsblad.

- inv. nr. 176. Tweede lezing: Kamerstuk 11309, Wet van 10 februari 1972 (Stb. 102) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van het een bepaling inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, 1971–1972

V.E. Tweede lezing. Overleg in de ministerraad; advies van de Raad van State; behandeling door beide Kamers, publicatie in het Staatsblad. Stukken betreffende overleg met de Hoge Raad van Adel.

 

Wijziging van de bepalingen inzake het inkomen van de Kroon.

- inv. nr. 180. Behandeling in de ministerraad (onder andere het rapport van de Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis), 1969–1970

VI.A. Voorbereiding. Overleg binnen het departement van Binnenlandse Zaken, met de koningin, in de ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; concepten van het wetsvoorstel.

- inv. nr. 193. Behandeling van de wetsontwerpen inzake het inkomen van de Kroon en het Financieel Statuut Koninklijk Huis in de ministerraad en toezending aan de Raad van State, 1970

VI.B. Voorbereiding. Overleg met de Commissie-Belastingvrijdom (-Simons), met het presidium van de Commissie-Cals/Donner en in de ministerraad; stukken betreffende toezending van het wetsontwerp aan de Raad van State.

- inv. nr. 195. Advies van de Raad van State en nader rapport aan de Koningin, 1970

VI.C. Voorbereiding. Advies van de Raad van State; het nader rapport; een persbericht; stukken betreffende overleg in de ministerraad.

- inv. nr. 196. Behandeling in de Tweede Kamer van kamerstukken 10683 en 10685, 1970

VI.D. Eerste lezing (Tweede Kamer). Bevat stukken betreffende de indiening en discussie in de Tweede Kamer en overleg met het ministerie van Algemene Zaken.

- inv. nr. 197. Behandeling in de Eerste kamer van kamerstukken 10683 en 10685, Wetten van 10 december 1970, Stb. 571 en 573, Eerste lezing, 1970

VI.E. Eerste lezing (Eerste Kamer). Indiening bij en bespreking in de Eerste Kamer; publicatie in het Staatsblad; stukken betreffende intern overleg en overleg met andere ministeries.

- inv. nr. 261. Herziening Grondwet 1972: wijziging van de bepalingen inzake uitkeringen aan en belastingvrijdom voor Koning en andere leden van het Koninklijk Huis; kamerstuk 11303, Wet van 10 februari 1972, Stb. 103, tweede lezing. 1971-1972

VI.F. Tweede lezing. Overleg in de ministerraad, het advies van de Raad van State, een persbericht, stukken betreffende de indiening en bespreking in Tweede en Eerste Kamer, afkondiging in het Staatsblad.

 

inv. nr. 208. [Tweede lezing.] Indiening en behandeling van ontwerpen tot grondwetsherziening in de tweede lezing, 1971–1972

XIV. Overwegend documentatie en enkele originele stukken over de werkwijze ten aanzien van de tweede lezing. Nota’s, stukken betreffende overleg in de ministerraad en intern overleg, advies van de Raad van State, Kamervragen.

 

inv. nr. 205. [Plechtige afkondiging van de grondwetswijzigingen.] Totstandkoming van het Koninklijk Besluit van 28 maart 1972 (Stb. 151) houdende regeling van plechtige afkondiging van de op 10 februari en 11 maart 1972 vastgestelde veranderingen in de Grondwet en Koninklijk Besluit van 17 april 1972 (Stb. 193) ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet, 1971–1972

XV. Voorbereiding van de plechtige afkondiging. Nota’s en notities, correspondentie met andere ministers, proefdruk van een buitengewone Staatscourant, stukken betreffende bekendmaking in de pers.

 

Opmerkingen overig

In deze collectie bevindt zich ook het archief van de Commissie-Cals/Donner, die in haar tweede interimrapport voortbouwde op het advies van de Commissie-Simons. Zie voor een nadere beschrijving van deze dossiers onder 'Commissie-Cals/Donner', in het bijzonder de stukken van de commissie ad hoc (inv. nrs. 858-860).

 

Het archief bevond zich in 2009 nog onder het beheer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar zou op afzienbare termijn worden overgedragen aan het Nationaal Archief.


Opdracht

De ‘Commissie Belastingvrijdom’, naar haar voorzitter ook bekend als de ‘Commissie-Simons’, werd in december 1967, enkele maanden na de installatie van de Commissie-Cals/Donner, ingesteld in verband met de door de regering voorgenomen herziening van de financiële verhouding tussen Rijk en Koninklijk Huis. Dit voornemen had het kabinet-De Jong overigens overgenomen van één van haar voorgangers, het kabinet-Cals.[1]

De commissie-Simons zou zich in opdracht van de regering specifiek richten op artikel 24 van de grondwet, dat de belastingvrijdom van het Koninklijk Huis regelt. De commissie bestond uit drie leden van de Commissie-Cals/Donner - D. Simons, J. van der Hoeven en J.W. de Pous - en moest allereerst aan deze staatscommissie voor algehele grondwetsherziening te rapporteren. Het eindrapport van de commissie zou vervolgens aan de regering worden uitgebracht, zo luidde de instructie aan de commissie.

Werkwijze

Vanwege het ontbreken van een commissiearchief - de archivalia over het functioneren van de commissie in het archief van secretaris A.J.M. van Nispen tot Pannerden in het archief van het ministerie van Algemene Zaken is althans te mager om als zodanig te bestempelen - is over het functioneren van de commissie zelf niet meer bekend dan de commissie zelf in haar rapport schrijft. Hierin staat dat de commissie haar secretaris gegevens liet verzamelen over de financiën van het Koninklijk Huis, maar ook informatie over de fiscale regelingen voor Koninklijke huizen van andere Europese landen in haar afweging betrok. Op 22 april 1969, bijna anderhalf jaar na haar instelling, rondde de commissie haar werkzaamheden af met de vaststelling van haar rapport.[2]

Rapportage

Uit de stukken van de commissie-Cals/Donner is gebleken dat de commissie-Simons, via de regering, vervolgens inderdaad eerst aan deze commissie rapporteerde.[3] De commissie-Cals/Donner stelde ter bespreking van dit rapport en andere grondwetsartikelen betreffende het inkomen van de Kroon een speciale commissie ad hoc in, waarin naast de drie leden van de commissie-Simons ook voorzitters Cals en Donner zitting hadden. In mei 1969 vergaderde deze speciale subcommissie twee maal. Het rapport van de commissie ad hoc zou, na bespreking in de plenaire vergadering van de Commissie-Cals/Donner, worden opgenomen in het tweede interimrapport van deze commissie.[4]

Ongeveer gelijktijdig met het vaststellen van dit deel van het interimrapport van de commissie-Cals/Donner, in juni 1969, zond de minister-president het rapport van de commissie-Simons aan de Tweede Kamer.[5] Wetsvoorstellen terzake zouden pas worden ingediend na het verschijnen van het Tweede rapport van de Commissie-Cals/Donner. De wijziging van de grondwettelijke regeling van de belastingvrijdom van het Koninklijk Huis zou met de grondwetsherziening van 1972 uiteindelijk zijn beslag krijgen.[6]

Handelingen Tweede Kamer (HTK) 1967-1968 B 8683, nr. 5 (Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën, 11-06-1968). Met deze brief maakte het kabinet de instelling van de Commissie-Simons bekend aan de Tweede Kamer.

De brief van minister-president De Jong aan commissie-Cals/Donner ter toezending van het rapport, met bijlage, kan worden gevonden onder volgnr. 501. Commissiearchief Cals/Donner (1) NL-HaNA, BiZa/Grondwetszaken, 5.068.5283, inv.nr. 858.

Notulen Commissie-Cals/Donner, commissie ad hoc 10-05-1969 en 30-05-1969 en notulen Commissie-Cals/Donner plenair vergadering 12-06-1969; Commissie-Cals/Donner, Tweede Rapport 19-09-1969.

HTK 1968-1969 B 10173 nr. 1 (Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken 18-06-1969).

Zie de wetsontwerpen HTK 1969-1970 B 10683 en HTK 1969-1970 B 10685 (eerste lezing) en HTK 1971 B 11303 (tweede lezing).


Noten


[1]

Handelingen Tweede Kamer (HTK) 1967-1968 B 8683, nr. 5 (Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën, 11-06-1968). Met deze brief maakte het kabinet de instelling van de Commissie-Simons bekend aan de Tweede Kamer.

[2]

Verslag 22-04-1969.

[3]

De brief van minister-president De Jong aan commissie-Cals/Donner ter toezending van het rapport, met bijlage, kan worden gevonden onder volgnr. 501. Commissiearchief Cals/Donner (1) NL-HaNA, BiZa/Grondwetszaken, 5.068.5283, inv.nr. 858.

[4]

Notulen Commissie-Cals/Donner, commissie ad hoc 10-05-1969 en 30-05-1969 en notulen Commissie-Cals/Donner plenair vergadering 12-06-1969; Commissie-Cals/Donner, Tweede Rapport 19-09-1969.

[5]

HTK 1968-1969 B 10173 nr. 1 (Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken 18-06-1969).

[6]

Zie de wetsontwerpen HTK 1969-1970 B 10683 en HTK 1969-1970 B 10685 (eerste lezing) en HTK 1971 B 11303 (tweede lezing).

Grondwetten

De discussies in de notulen hebben de hieronder vermelde grondwet tot uitgangspunt.
Kies voor de integrale grondwettekst: pdf-grondwet.
Kies voor de historie per artikel: Nederlandse grondwet (PDC).Verslag

Plenair:
Toon Plenair Verberg Plenair

Algemeen:

Naam, varianten Commissie belastingvrijdom, Commissie-Simons
Opdracht commissie regeling van de belastingvrijdom van het Koninklijk Huis in de grondwet
Jaren 1967-1969
Datum eindverslag 22-4-1969
Datum aanbieding Tweede Kamer 18-6-1969
Verslagen

Handelingen Tweede Kamer, 1968-1969, Bijlage 10173, nr. 1

Opmerkingen

De commissie werd in december 1967 ingesteld en aan de Tweede Kamer bekendgemaakt bij brief van 11-6-1968 (Kamerstuknr. 8683 nr. 5). De inleiding bij de inventaris van het Archief van het Ministerie van Algemene Zaken/Kabinet Minister-President (Nationaal Archief, Den Haag) bevat daarnaast nog de volgende informatie: 'De Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis werd in december 1967 door de minister-president namens de Ministerraad ingesteld. Zij moest advies uitbrengen over de grondwettelijke belastingvrijdom van het Koninklijk Huis. Dit was noodzakelijk in het bredere kader van de voorgenomen herziening van de financiële verhouding tussen het Rijk en dat Huis die bij de in voorbereiding genomen herziening van de Grondwet zijn beslag zou moeten krijgen. De Commissie Belastingvrijdom bestond dan ook uit leden van de Staatscommissie Grondwetsherziening. De commissie adviseerde een gedifferentieerde handhaving of afschaffing van de bestaande belastingvrijdom, naar gelang de bron der middelen, hun functie in de uitoefening van de publieke taak, en de aard van de belastingen. Het commissierapport werd aan de voorzitter van de Tweede Kamer gezonden en is bekend als Tweede-Kamerstuk 10173 van de zitting 1968-1969.'  

 


Leden:


Overige betrokkenen:Archivalia:

1 
Aard van de documentatie ambtelijke ondersteuning
Naam archiefvormer/collectie
(Periode archief)
Ministerie van Algemene Zaken / Kabinet Minister-President (1945-1979)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief (2.03.01)
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Kenmerk toegang 2.03.01
Inventarisnummers 11990-11992
Inhoud

Onderstaande stukken zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van A.J.M. van Nispen tot Pannerden, secretaris van de commissie-Simons.

 

inv. nr. 11990. Knipsels betreffende werkzaamheden en rapportages commissie 1965-1969

Voornamelijk knipsels, een knipselkrant, uitgetypte radiofragmenten en documentatie. Daarnaast enkele aantekeningen en het afschrift van een brief.

 

inv. nr. 11991. Aantekeningen persconferentie presentatie eindrapport 1969

Bevat een afschrift van het eindrapport van de commissie en een notitie getiteld 'Aantekeningen voor de persconferentie van 18 juni 1969'. Van de notitie, die bedoeld lijkt voor commissievoorzitter Simons, is een definitief exemplaar in stencil en een concept met marginalia aanwezig.

 

inv. nr. 11992. Eindrapport 1969

Eindrapport van de commissie, eenmaal in stencil met de handtekeningen van de commissieleden, eenmaal als gedrukt Kamerstuk (1968-1969, Bijlage 10173, nr. 1).

Opmerkingen overig

De stukken zijn in de jaren 1996-1997 afgezonderd uit een van de diverse 'geheime' archieven van Algemene Zaken.


2 
Aard van de documentatie ambtelijke ondersteuning
Naam archiefvormer/collectie
(Periode archief)
Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Grondwetzaken (onbekend)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (5.068.5283)
Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) inventaris
Kenmerk toegang 5.068.5283
Inventarisnummers 116-120, 175-176, 180, 193, 195-197, 205, 208, 261
Inhoud

Herziening van de Grondwet 1963 (de tekst van de herziene Grondwet is bekend gemaakt bij besluit van 17 april 1972, Stb. 193)

Onder dit hoofd in de inventaris vindt men het ambtelijke archief van de grondwetsherziening van 1972. De indeling van de dossiers is gereconstrueerd aan de hand van in de dossiers aanwezige getypte ‘inhoudsopgaven’. De in deze inhoudsopgave gehanteerde nummering is hieronder in Romeinse cijfers aangegeven, waar de nummering onzeker is zijn de Romeinse cijfers tussen teksthaken geplaatst. Het betreft alleen die wijzigingen, die in 1972 ook daadwerkelijk van kracht werden of in elk geval niet later opnieuw aan de orde werden gesteld. Dossiers van voorgestelde wijzigingen die uiteindelijk zijn uitgesteld tot de algehele grondwetsherziening van 1983 zijn, zoals dat ook in de oorspronkelijke ordening is gebeurd, elders ondergebracht. De onderstaande inventarisnummers bevatten stukken die hetzij direct, hetzij indirect betrekking hebben op de opdracht aan de commissie-Simons.

 

Algemeen

- inv. nr. 116. Tijdschema, 1969–1971

I. Documentatie en nota’s betreffende de planning en voortgang van de herziening van 1972; notities betreffende de herzieningen van 1953, 1956 en 1963; Kamerstukken betreffende het tijdschema (1969-1970 – 9181, nrs 14, 15, 17, 19); correspondentie met andere afdelingen, met andere ministeries en met de Tweede Kamer; persberichten; stukken betreffende overleg in de ministerraad; een ontwerp-ontbindingsbesluit voor de beide Kamers.

- inv. nr. 119. Overzicht van het gevoerde beleid over de jaren 1967-1971 (onder andere Nota Wapenfeiten), 1969–1971

II. Dossier betreffende de voorbereiding van een overzicht, door de minister van Binnenlandse Zaken aan de minister-president te verstrekken, van het door hem gevoerde beleid in de periode 1967-1969, in latere stukken aangeduid als de halfjaarlijks bij te houden ‘Nota Wapenfeiten’. Daarnaast ook (soortgelijke) overzichten ter voorbereiding van diverse begrotingen en behandeling van de begroting. Onder andere correspondentie met de Afdeling Voorlichting van het ministerie; nota’s en notities; Kamerstukken.

- inv. nr. 120, Procedure van Rijkswet of gewone wetsprocedure bij voorstellen tot Grondwetsherziening, 1969-1970

III. Overleg met het kabinet van de vice-ministerpresident over de punten van de partiële herziening waarbij de rijkswetgevingsprocedure moet worden ingeschakeld: correspondentie en enkele notities. 

 

Artikel 21a: Wijziging van de bepalingen inzake lidmaatschap van het Koninklijk Huis. 

- inv. nr. 117. Rapport van de Staatscommissie van Advies Grondwet/Kieswet (inzake lidmaatschap Koninklijk Huis); kamerstuk 11018, 1969–1970

V.A. Voorbereiding van wetgeving en beantwoording van Kamervragen daaromtrent door de minister-president. Correspondentie; het interim-rapport van de staatscommissie betreffende het lidmaatschap van het Koninklijk Huis (commissie-Simons); nota’s en notities; Kamerstukken; concepten van het wetsontwerp; stukken betreffende overleg in de ministerraad, met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer en met de koningin; persberichten.

- inv. nr. 118. (Regeling inzake lidmaatschap van het Koninklijk Huis) rapport van het ambtelijk overleg, 1970

V.B. Voorbereiding. Verslagen van en correspondentie betreffende interdepartementaal ambtelijk overleg; concepten van een rapport als resultaat van dit overleg; stukken betreffende de behandeling van het rapport in de Ministerraad.

- inv. nr. 175. Eerste lezing: Kamerstuk 11095, Wet van 11 maart 1971, Stb. 108 houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, 1970–1971

V.D. Voorbereiding en eerste lezing. Bespreking in de ministerraad; indiening bij en rapportage van de Raad van State; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; behandeling door beide Kamers en publicatie in het Staatsblad.

- inv. nr. 176. Tweede lezing: Kamerstuk 11309, Wet van 10 februari 1972 (Stb. 102) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van het een bepaling inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, 1971–1972

V.E. Tweede lezing. Overleg in de ministerraad; advies van de Raad van State; behandeling door beide Kamers, publicatie in het Staatsblad. Stukken betreffende overleg met de Hoge Raad van Adel.

 

Wijziging van de bepalingen inzake het inkomen van de Kroon.

- inv. nr. 180. Behandeling in de ministerraad (onder andere het rapport van de Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis), 1969–1970

VI.A. Voorbereiding. Overleg binnen het departement van Binnenlandse Zaken, met de koningin, in de ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; concepten van het wetsvoorstel.

- inv. nr. 193. Behandeling van de wetsontwerpen inzake het inkomen van de Kroon en het Financieel Statuut Koninklijk Huis in de ministerraad en toezending aan de Raad van State, 1970

VI.B. Voorbereiding. Overleg met de Commissie-Belastingvrijdom (-Simons), met het presidium van de Commissie-Cals/Donner en in de ministerraad; stukken betreffende toezending van het wetsontwerp aan de Raad van State.

- inv. nr. 195. Advies van de Raad van State en nader rapport aan de Koningin, 1970

VI.C. Voorbereiding. Advies van de Raad van State; het nader rapport; een persbericht; stukken betreffende overleg in de ministerraad.

- inv. nr. 196. Behandeling in de Tweede Kamer van kamerstukken 10683 en 10685, 1970

VI.D. Eerste lezing (Tweede Kamer). Bevat stukken betreffende de indiening en discussie in de Tweede Kamer en overleg met het ministerie van Algemene Zaken.

- inv. nr. 197. Behandeling in de Eerste kamer van kamerstukken 10683 en 10685, Wetten van 10 december 1970, Stb. 571 en 573, Eerste lezing, 1970

VI.E. Eerste lezing (Eerste Kamer). Indiening bij en bespreking in de Eerste Kamer; publicatie in het Staatsblad; stukken betreffende intern overleg en overleg met andere ministeries.

- inv. nr. 261. Herziening Grondwet 1972: wijziging van de bepalingen inzake uitkeringen aan en belastingvrijdom voor Koning en andere leden van het Koninklijk Huis; kamerstuk 11303, Wet van 10 februari 1972, Stb. 103, tweede lezing. 1971-1972

VI.F. Tweede lezing. Overleg in de ministerraad, het advies van de Raad van State, een persbericht, stukken betreffende de indiening en bespreking in Tweede en Eerste Kamer, afkondiging in het Staatsblad.

 

inv. nr. 208. [Tweede lezing.] Indiening en behandeling van ontwerpen tot grondwetsherziening in de tweede lezing, 1971–1972

XIV. Overwegend documentatie en enkele originele stukken over de werkwijze ten aanzien van de tweede lezing. Nota’s, stukken betreffende overleg in de ministerraad en intern overleg, advies van de Raad van State, Kamervragen.

 

inv. nr. 205. [Plechtige afkondiging van de grondwetswijzigingen.] Totstandkoming van het Koninklijk Besluit van 28 maart 1972 (Stb. 151) houdende regeling van plechtige afkondiging van de op 10 februari en 11 maart 1972 vastgestelde veranderingen in de Grondwet en Koninklijk Besluit van 17 april 1972 (Stb. 193) ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet, 1971–1972

XV. Voorbereiding van de plechtige afkondiging. Nota’s en notities, correspondentie met andere ministers, proefdruk van een buitengewone Staatscourant, stukken betreffende bekendmaking in de pers.

 

Opmerkingen overig

In deze collectie bevindt zich ook het archief van de Commissie-Cals/Donner, die in haar tweede interimrapport voortbouwde op het advies van de Commissie-Simons. Zie voor een nadere beschrijving van deze dossiers onder 'Commissie-Cals/Donner', in het bijzonder de stukken van de commissie ad hoc (inv. nrs. 858-860).

 

Het archief bevond zich in 2009 nog onder het beheer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar zou op afzienbare termijn worden overgedragen aan het Nationaal Archief.Werkwijze:Scans:


Grondwetten

De discussies in de notulen hebben de hieronder vermelde grondwet tot uitgangspunt.
Kies voor de integrale grondwettekst: pdf-grondwet.
Kies voor de historie per artikel: Nederlandse grondwet (PDC).Verslag

Plenair: