Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Naam archiefvormer Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Naam, varianten VNG; Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
Periode van bestaan 1912-heden
Organisatie en inrichting

De VNG is een particuliere vereniging waarvan de Nederlandse gemeenten lid zijn. De Vereniging kent als hoogste orgaan de ledenvergadering. Daarnaast is er een bestuur, samengesteld uit burgemeesters en wethouders, en een dagelijks bestuur, directieraad genoemd. Voor specifieke onderwerpen bestaan een aantal vaste beleidscommissies ter advisering van het bestuur, die zich op hun beurt kunnen laten adviseren door (tijdelijke) subcommissies. Als lid van bestuur en commissies kunnen burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers van gemeenteraden worden benoemd.

Taak, activiteiten

De taak van de VNG is tweeledig: (1) Belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. Tweede Kamer, kabinet en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke gesprekspartners; (2) Dienstverlening: advisering aan alle leden over actuele ontwikkelingen (pro-actief) en advisering aan individuele leden (op verzoek).

Literatuur

- Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937, 1912-1937 ('s-Gravenhage [Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten] 1937), 612 p.

- 40 jaren Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1912-1952 ('s-Gravenhage, [1952]). [De Nederlandse gemeente, 6e jrg., p. 219-292.]

- Poelje, G.A. van, Vijftig jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten ([Z.pl.] 1962), 12 p.

- Vijftig jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten ('s-Gravenhage 1962), 80 p. [Speciaal nummer van De Nederlandse gemeente 16 (1962) p. 373-452.]

- Berg, E.L., en D. Hillenius, De VNG in de jaren zeventig. Portret van een belangenorganisatie ('s-Gravenhage 1979), 221 p.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten ((1908) 1910 - 1989 (1990))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.185)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nr. 11. Wijziging art. 144 der grondwet (1922).

(Belangenvertegenwoordiging VNG bij minister en Tweede Kamer. Bevat een advies van de VNG aan de Tweede Kamer over grondwetsherziening en in het bijzonder art. 144, zeer waarschijnlijk gedateerd 09-05-1922. De eerste bladzijden van dit advies zijn slecht leesbaar. Bevat tevens concepten van begeleidende brieven aan afzonderlijke Kamerleden en een wethouder; aan de griffier van de Tweede Kamer en aan de minister van Binnenlandse Zaken.)

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 12. Staatscommissie herziening grondwet. Vertegenwoordiging (1950-1954).

De VNG was vertegenwoordigd in de commissie-Van Schaik via het commissielid H.J.D. Revers, adjunct-directeur van de VNG. Correspondentie van Revers met de minister-president betreffende het aannemen en beëindigen van het lidmaatschap; een ledenlijst; afschriften van de KB's van instelling, opheffing en tussentijdse personele wijzigingen van de staatscommissie; een persbericht. NB. De dossiers met commissiestukken zijn vernietigd.

 

inv. nr. 13. Advies aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake rapport grondwetscommissie (1954).

Belangenvertegenwoordiging van de VNG bij de minister. Bevat onder meer het eindrapport en de ontwerpgrondwet van de commissie-Van Schaik en een verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan de VNG om commentaar hierbij (17-2-1954); stukken betreffende de instelling van een commissie binnen de VNG ter voorbereiding van het conceptadvies aan de minister; vergaderstukken, concepten en correspondentie van deze commissie en een afschrift van het advies aan de minister van Binnenlandse Zaken, dat 30-6-1954 werd verzonden.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 14. Proeve nieuwe grondwet (1966-1967).

Belangenvertegenwoordiging van de VNG bij de minister van Binnenlandse Zaken. Correspondentie met de minister betreffende de aanbieding van de 'Proeve', het verzoek van de minister om advies hierover en de uiteindelijke advisering door de VNG; vergaderstukken (nota's, notulen en conceptadviezen) van het bestuur, van de Commissie bestuurlijke organisatie en van een subcommissie voor de 'Proeve van een nieuwe grondwet' betreffende de voorbereiding van het advies; documentatie en correspondentie met de Raad voor de territoriale decentralisatie betreffende het advies van deze raad over de 'Proeve'.

4 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 14. Proeve nieuwe grondwet (1966-1967).

Belangenvertegenwoordiging van de VNG bij de minister van Binnenlandse Zaken. Correspondentie met de minister betreffende de aanbieding van de 'Proeve', het verzoek van de minister om advies hierover en de uiteindelijke advisering door de VNG; vergaderstukken (nota's, notulen en conceptadviezen) van het bestuur, van de Commissie bestuurlijke organisatie en van een subcommissie voor de 'Proeve van een nieuwe grondwet' betreffende de voorbereiding van het advies; documentatie en correspondentie met de Raad voor de territoriale decentralisatie betreffende het advies van deze raad over de 'Proeve'.

 

inv. nr. 15. Wetsontwerp grondwetsherziening (1976-1980).

Belangenvertegenwoordiging van de VNG bij de minister van Binnenlandse Zaken en bij Kamerleden. Vergaderstukken (nota's, notulen) van de Commissie bestuurlijke organisatie en van de directieraad betreffende de wetsontwerpen voor grondwetsherziening ten aanzien van de gemeenten en de ambtenaren; de behandeling van deze wetsontwerpen in het parlement; documentatie; correspondentie met het PVDA-Eerste Kamerlid G.W. Kolthoff en andere Kamerleden en bijlagen met adviezen voor deze Kamerleden.

 

inv. nr. 16. Wetsontwerp grondwetsherziening (1981-1986).

Belangenvertegenwoordiging van de VNG bij Eerste en Tweede Kamer. Vergaderstukken (nota's, notities) van de directieraad en het bestuur betreffende de voorbereiding van een conceptadvies inzake de tweede lezing van de voorstellen tot grondwetsherziening. Tevens correspondentie met het Interprovinciaal Overleg betreffende een eventueel gezamenlijk optreden bij dit advies; correspondentie met de leden van Tweede en Eerste Kamer en met de minister van Binnenlandse Zaken; documentatie.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten ((1908) 1910 - 1989 (1990))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.185)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nr. 11. Wijziging art. 144 der grondwet (1922).

(Belangenvertegenwoordiging VNG bij minister en Tweede Kamer. Bevat een advies van de VNG aan de Tweede Kamer over grondwetsherziening en in het bijzonder art. 144, zeer waarschijnlijk gedateerd 09-05-1922. De eerste bladzijden van dit advies zijn slecht leesbaar. Bevat tevens concepten van begeleidende brieven aan afzonderlijke Kamerleden en een wethouder; aan de griffier van de Tweede Kamer en aan de minister van Binnenlandse Zaken.)

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 12. Staatscommissie herziening grondwet. Vertegenwoordiging (1950-1954).

De VNG was vertegenwoordigd in de commissie-Van Schaik via het commissielid H.J.D. Revers, adjunct-directeur van de VNG. Correspondentie van Revers met de minister-president betreffende het aannemen en beëindigen van het lidmaatschap; een ledenlijst; afschriften van de KB's van instelling, opheffing en tussentijdse personele wijzigingen van de staatscommissie; een persbericht. NB. De dossiers met commissiestukken zijn vernietigd.

 

inv. nr. 13. Advies aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake rapport grondwetscommissie (1954).

Belangenvertegenwoordiging van de VNG bij de minister. Bevat onder meer het eindrapport en de ontwerpgrondwet van de commissie-Van Schaik en een verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan de VNG om commentaar hierbij (17-2-1954); stukken betreffende de instelling van een commissie binnen de VNG ter voorbereiding van het conceptadvies aan de minister; vergaderstukken, concepten en correspondentie van deze commissie en een afschrift van het advies aan de minister van Binnenlandse Zaken, dat 30-6-1954 werd verzonden.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 14. Proeve nieuwe grondwet (1966-1967).

Belangenvertegenwoordiging van de VNG bij de minister van Binnenlandse Zaken. Correspondentie met de minister betreffende de aanbieding van de 'Proeve', het verzoek van de minister om advies hierover en de uiteindelijke advisering door de VNG; vergaderstukken (nota's, notulen en conceptadviezen) van het bestuur, van de Commissie bestuurlijke organisatie en van een subcommissie voor de 'Proeve van een nieuwe grondwet' betreffende de voorbereiding van het advies; documentatie en correspondentie met de Raad voor de territoriale decentralisatie betreffende het advies van deze raad over de 'Proeve'.

4 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 14. Proeve nieuwe grondwet (1966-1967).

Belangenvertegenwoordiging van de VNG bij de minister van Binnenlandse Zaken. Correspondentie met de minister betreffende de aanbieding van de 'Proeve', het verzoek van de minister om advies hierover en de uiteindelijke advisering door de VNG; vergaderstukken (nota's, notulen en conceptadviezen) van het bestuur, van de Commissie bestuurlijke organisatie en van een subcommissie voor de 'Proeve van een nieuwe grondwet' betreffende de voorbereiding van het advies; documentatie en correspondentie met de Raad voor de territoriale decentralisatie betreffende het advies van deze raad over de 'Proeve'.

 

inv. nr. 15. Wetsontwerp grondwetsherziening (1976-1980).

Belangenvertegenwoordiging van de VNG bij de minister van Binnenlandse Zaken en bij Kamerleden. Vergaderstukken (nota's, notulen) van de Commissie bestuurlijke organisatie en van de directieraad betreffende de wetsontwerpen voor grondwetsherziening ten aanzien van de gemeenten en de ambtenaren; de behandeling van deze wetsontwerpen in het parlement; documentatie; correspondentie met het PVDA-Eerste Kamerlid G.W. Kolthoff en andere Kamerleden en bijlagen met adviezen voor deze Kamerleden.

 

inv. nr. 16. Wetsontwerp grondwetsherziening (1981-1986).

Belangenvertegenwoordiging van de VNG bij Eerste en Tweede Kamer. Vergaderstukken (nota's, notities) van de directieraad en het bestuur betreffende de voorbereiding van een conceptadvies inzake de tweede lezing van de voorstellen tot grondwetsherziening. Tevens correspondentie met het Interprovinciaal Overleg betreffende een eventueel gezamenlijk optreden bij dit advies; correspondentie met de leden van Tweede en Eerste Kamer en met de minister van Binnenlandse Zaken; documentatie.