Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X003r_011_1 BR_G_X003v_011_2 C BR_K_X002r_011_1 BR_K_X002v_011_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 3r-3v, nr. 7 (6) (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan van Drongelen.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 2r-2v, nr. 11 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 261.

Vgl. nr. BR 12, alwaar wordt gemeld dat de onderhavige oorkonde was bezegeld met het grootzegel van de hertog, alsmede nr. BR 13.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Jan bi der gracien Gods hertoghe van Lothringhea, van Brabant ende van Limburchb maken cond allen luden dat wi met enen edelen ende moghenden man, onsen lieve neve den grave van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelande en here van Vriesland, van den hoghen gherechten van den ambochten die Jan van Dronghelen besit ende Jan van Hoysdenef seggheng dat hem toe behoren soude, over een ghedraghen sien als wath die here van Erclei die hoghe gherechten van den ambochten voirs. in sinen handen hebben zal ende besitten van beyden partien weghen, tote dier tijd dat besceyden es wie dat hoghe gherechten van hem twien metten rechte van ons houden zal. Voirt zal ons die grave van Heynnegouwen voirseyd onsen scade die ons zelven ghesciet es ane onsen properen goede, ende die scade die onse poirteren van den Bosche  ende onsen mannen ende onsen lieden die sine viande niet en sien, ghelden also groet als edelen luden heren Florensj Bartoutk here van Machlen, heren Gherardl here van Voirne, borchgrave van Zeelandm, heren Janne here van Erkeln ende Rogier van Levedale, riddere, ter waerheyden vinden selen ende groten dat ons ghesciet es van sinen luden die hi ghesent hadde omme siereo viande mede te krenkene, ende dair of zal hi bi desen vieren ghemenen acoirde voirscreven ons ghelden ocht onse ghemoede hebben voir alle dinc; ende des ghelike zullen wi den grave van Heynnegouwen voirs. voir alle dinc sine scade ghelden ocht sine ghemoede die hem ghescietp es an sinen propren goede van sinen ouderen toe comende bi desen vieren voirscreven, in alre manieren hi dat onsen scade ghelden zal. Voirt sien wi van allen tuyste, broeke ende eyske die die grave van Heynnegouwen voirs. ende sinen hulperen ons ende onsen hulperen eyskende sien, ende wi ende onse hulpere hem weder, van den oirloghe van Hoysdeneq ende dat dair of roerde ende ghesciet sien toit op den dach van huden, ende van allen twiste, broke ende eyske die die grave van Heynnegouwenr ende sinen helperen ende die van den Brokes eyskende sien Janne van Hoysdenet, ende dat dair of roerde ende ghescietu sien toit op den dach van huden, ende van allen tuystev, broeke ende eyske die die grave van Heynnegouwenw ende sine helperen ende die vanden Broeke eyskende sien Janne van Hoysdenne , Jannex van den Elshoute ende horen hulpereny, ende si hem weder van allen twiste, broeke ende eyske die hair Jan van der Dusen, ridder, Jan van Dronghele, Jan van Wiskel, Heynricz Marien sone, Tielman die Moylnaera' ende hoir helperen eyskende sijn Janne van Hoysdenne , Janne van Elshoute ende horen helperen, ende si hem weder, uyt ghenomen den here vanb' Zaffenberghec' die hem zelven uyt gheset hevet, ghebleven sien an dend' here van Machlen ende den here van Voirne, den here van Arkele' ende ane heren Rogiref' van Levedale voirs.; ende so wad dese viere voirs. ghemeenlike over een draghen ende met ghemenen acoirde zullen segghen van den oirloghe voirs., dat gheloven wi voir ons ende voir onse helperen, vor Janne van Hoysdenne , Janne van Elshoute ende horen helperen, ghetrouweliken te houden ende te doen houdene. Ende waer dat zake dat dese vier segheren voirs. in enighen ponte discordeirden, so souden si eer si enich segghen seyden van den oirloghe voirs. enen over man nemeng' bi ghemenen acoirde, ende die hem allen vieren ghenoechde; ende met wilken horen twien van den vieren voirs. dat die over man mede over een droghe alse van den ponte dair si omme discoirdeirden, dat soude ghestade bliven. Ende omme dat wi ene ghestade soene hebben willen, so hebben wi gheloeft hoir segghen te houden, oec so wat si segghen van den oirloghe voirs.; daden wijs niet, wi souden den grave van Heynnegouwen voirs. gheven tienh' dusent pond Tornoysei', den groeten voir sestien penninghe gherekent. Ende hier bi zel die grave van Heynnegouwen ende sine helperen voirs. ende wi ende onse helperen onderlinghe ghesoent sien, ende die partien ende hore helperen onderlinghe ghesoent sien, ende Jan van Hoisdenne ende Jan van denj' Elshoute ende hore helperenk' jeghen den gravel' van Heynnegouwen ende die van den Broeke versoent sijn, ende hair Jan van der Dussen, Jan van Dronghele, Jan van Wiskel, Heynricm' Marien sone, Tielman die Moilnaern' ende hoir helperen jeghens ons versoent sien, ende alle die ghene die ter oirloghen voirs. behoreno' ende hore helperen van allen syden; ende die in dese soene versoent sien als voirscreven es, die zullen hoirs goeds vriliken ghebruken ghelike dat si daden eer dit oirloghe voirs. beghonde. Ende waer dat sake dat van desen vier seggheren voirs. enich storve ocht kenlijc moede sakep' hadde, so souden wi van onser siden waer dat hi ons dair ghebrake, ocht die grave van Heynnegouwen van siere siden waer dat hi ghebrake, enen anderen in sinen stede setten; ende alle dese stuckenq' te doene sonder archlist.

In kennesse der waerheyt hebben wi dese letteren bezeghelt met onsen zeghele. Die waren ghescreven intr' jaer ons Heren als men scrift M CCCo ende XXIo des dinxendaghe voir sintes' Lucust' dach ewangelisten.

 

u' ¶ Hanc litteram posuit Gherardusv' Alewini de Leyden sub Enghelbartow' receptore Noirthollandiex'.

[Dienstaantekening:]

Per commune consilium domini comitis et ducis.

a
Loch., met Lo verbeterd uit H B; Loth. C.
b
Limb. BC.
c
Heynn. BC; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
d
Holl. BC.
e
Zeel. B; Zell. C.
f
Hoesdane C.
g
aldus BC; lees segghet.
h
aldus BC; lees dat.
i
le verbeterd uit h B; Arcle C.
j
Floren B; Flor. C.
k
Bartoud C.
l
Gher. BC.
m
Zeell. C.
n
Arcle C.
o
gecorrigeerd B.
p
hier en hierna tekstverlies vanwege een groot gat in het perkament ten gevolge van muizenvraat C.
q
[..]ysdane C.
r
voirs. i.p.v. van Heynnegouwen C.
s
Broeke C.
t
Hoysdane C; hierna steeds deze schrijfwijze in C.
u
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in vouwen in het perkament C.
v
onduidelijk vanwege een correctie B.
w
Heyn. C.
x
Jannē B.
y
hup'en B.
z
Henr. C.
a'
Moelnair C.
b'
ontbr. B.
c'
Saffenb'ghe C.
d'
ontbr. BC.
e'
Arcle C.
f'
Rogiere C.
g'
ontbr. C.
h'
de eerste letter onduidelijk B.
i'
Torn. BC.
j'
boven de regel toegevoegd B.
k'
helpen B.
l'
..grave C.
m'
Henr. C.
n'
Moelnar C.
o'
beheren B; behoeren C.
p'
aldus BC; lees noed sake.
q'
tucken B.
r'
in B.
s'
voirsinte, de woorden gescheiden d.m.v. een verticaal streepje B.
t'
Lucas C.
u'
hier vóór in de marge: Nota BC.
v'
Gher'dus B; Ger'dus C.
w'
Enghelb'to C.
x'
Noirtholl. B; Northoll. C.
Oorkonder: hertog Jan III van Brabant
Destinataris: graaf Willem III