Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X037r_021_1 CA_A_X037v_021_2 B CA_B_X027r_021_1 CA_B_X027v_021_2

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [37]r-[37]v, nr. [184] (primaire registratie).
B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 27r-27v, nr. 115 (1316 kort na augustus 22, naar A).
Opschrift:

Lettre van den Vriesen dat si over een ghedraghen waren met den grave Florensa ende sine nacomelinghe.b

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 78-79, ad 1309 februari 26, 'Ex Archiv. Hannon. pag. 243 & seq. Et les Chartres des Comtes d'Holl. &c. van de L.K. pag. 139 versa & seq.'

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast; zie de Inleiding.

Vgl. nrs. CA 18-20.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het (niet steeds vlekkeloze) afschrift B. In de noten staat een aantal afwijkende lezingen uit de editie door Van Mieris, die zich baseerde op andere bronnen dan A en B. Het is, gezien de toevoeging daarin van graaf Jan I in de eerste regels van de tekst (zie voetnoten o en r), waarschijnlijk dat die versie een later stadium (de netuitvaardiging?) vertegenwoordigt dan die in A, die mogelijk teruggaat op een concept.

[c Wi scepene ende Raet ende ghemeente] ghemeenlike van Drechterlantd, van Houderwoud[e]rambochte, van Niedorpef, van d[en Langhendike, van Thessele ende van W]iering[herlant]g ende d[a]ertoe ghemeenlikeh al die vani Westvr[i]eslandj maken kond al den ghenen die nu [sijn ende toecomende sijn ende die dese] lettren s[ul]len sien of horen lesen, dat van den twist endek onminnel ende oerloghe d[iem onse vorders ende] wi [ghehad hebben tieghens] onsen lie[v]en here den grave Florensn o, wilen grave van Hollandp q, daer God die z[ie]l[e] of h[ebben] moete, me[t] hem [over een g]hed[raghen waren] ende gheacordeirt ende te sierer ghenaden ende in siere onderhoerichedes com[en, in sulk]er [m]anieren da[t] wi ende al onse na[co]melinghen bliven sullen onderdanich onsen lieven ende gherechten here den grave v[ors. ende s]ine nacomelinghe [graven] van Holland, [ende] wi den grave vors. ende sine nacomelinghen gravet van Holland houden [ende houden sullen] ewel[i]ke ende ons[e] nacomelinghe [voe]r onsen lieven gherechten here, ende wi nemmermee te ghene daghe noch [on]se naco[melinghe ti]eghens onsen lieven here [endeu sine naco]melinghe grave van Holland zetten v sullen noch jeghens hem do[en i]n ghenen zaken [n]och bi gh[enen liste]; ende ghevielle dat w[i] jof [o]nse [n]acomelinghen iet ghinghen jof deden jeghens onsen li[eve]n her[e]n den [g]raven vors. jof [jeghe]n sinen nacomelinghen, dat [nemmermeer dat g]hescien en [se]l jof God wille, zoe verbonden w[i] ons [ende noch verbinden bi] onsen vrien w[il]le eenen eersamen vad[er in] Goede [den] bisscop van Utre[c]htw, zoe wie dat hi es [of] wes[e]n zel, dat hi [ons verw]aten mo[c]hte ende al dat tlant van V[r]ieslandx besla[en] zonder ons te daghene, ende dat hi ons [soude ne]men [the]lighe sa[crament] tote dier wil[en toe] dat wi ende onsen nacomelinghe [den] grave voernoemdy endez s[ine n]acomelinghen gheheellike ende a[l gh]ebetert zouden hebben [d]ien misdaet, ende dat w[i] inpetreiren zouden ende [bej]aghen op ons selves cost dat [onse] helighe vader die pa[e]fs v[an Romen onsa'] confermeren soud[e] alle die dinghen vors.

[Ende]b' na d[i]en dat d[e]s mensschen sijnc' meerset in hem ende wast, zoe [is sculdic]h [di]e ghetr[o]uw[ich]ede in hem te meersene e[n]de te wassene, ende die meer dat die ghetrouwichede in den mensche meersetd' ende wass[et, a]l soe veel meer zoe es [hi scul]dich onderhoerich te zine sinen gherechtene' here; wi die altoes begheren ende willen gheheellik[e e]nde [al] onderdanich f' w[esen o]nsen lieveng' gherechtenh' here heren Willemi', grave van Henegouwenj' etc.k', ende sine na[c]omelinghen gra[ven] van Holland, hebben gheloef[t ende] gheloven van nyewes ons allen ende elken bezonder voer ons ende onse nacomelinghen dat wi onsen lieven voer[noem]den here den grave l' ende sine nacomelinghen grave van Holland onde[r]hoer[ic]h sullen sijn [e]wel[ike] als[e] onsen lieven gherech[ten here, en]de dat wi nemmermeer te ghenen daghe noch onse nacomeli[ng]hen onderlinghe in si[ne]n lande m' verbind [mak]en zullen noch met yement binnenslants noch der butenn'o', noch [nie]ment in help[e no]ch in stade te stane bi ghen[en] list[e], hetp' en ware selve onsen lieven q' here den grave vors. jof sine nacom[el]inghen, maer [a]lt[oes] sull[e]n wi ende ghelov[e]n m[it g]oeder trouwen hem te helpen r' zijn recht ende sijn land te houdene ende te verw[a]rens' jegh[en a]llen luden; endet' ware [dat s]ake dat gheviele dat wi jof onse nacomelinghe hier namaels [tote en]igh[er] tijt iet [deden of mi]sdaden jeghens [onsen] gherechten here den grave voerseyt jof sine nacomelinghen in enighe[n] zak[e]n, dat God [verbieden] moete, zo[e] h[a]d [wi] verbuert gheheellike ende al jeghens hem ende sine nacomelinghen grave van Holland lijf [ende goet, sonder] verd[rach, ende daer]toe souden wi u' verlies[e]nv' al onse recht ende vry[hede]. Ende hebben beloeft ende [noch loven] ende [ons dartoe ver]bindenw' ende noch ver[bi]nden ende alle onse n[acome]linghen dat wi tuisk[en hier ende] sente Bave[n daghex' di]e naest coemt em[pet]reren zullen ende hal[e]n [o]p onsen cost[e] eene confermatie v[an onsen hey]lighen vad[er den pae]fs van Romeny' [dat hi] alle dese s[ticken vors.z'] conferm[eren se]l [ende] bringhen gheb[ulliert mits] pa[e]fs b[ulle, ende su]ll[en] l[et]tre br[in]g[hen] van den p[aefs] data'' ware d[at sak]e dat [wi] iet d[eden of b'' ghin]ghen jeghens [die sticken die voerscreven staen of jeghens] die sone ende [onder]danichedec'' di[e wi] ghem[aect hebben] jeghens den grave [Florensd'' ende den gra]ve Jannee'' f'', daer G[od di]e sielen of hebben [mote]g'', wi ende ons[e naco]melinghe [die daer] jeghens do[en souden] endeh'' i'' zetten, die zouden zijn verwaten ende in den ban van [des paefs] monde, [sonder d]aghen, ende al[t lant van Vri]eslantj'' [s]oude bliven besleghen endek'' th[e]lighe sacramen[t] nemmermeer [in den l]and[e] van V[rieselantl'' te hebbenem''] noch te makene vo[er di]enn'' dat wi onsen lieven o'' e[n]de gh[e]r[ec]htenp'' here [den grave vo]er[no]emd jof [sinen nacomelingh]en gheh[ee]llike ende al ghebetert zoudenq'' hebben die mes[d]aet; ende beloeft [hebben ende bel]oven te [bejaghene ende te] bringhene up al die voerscreven zaken vorseitr'' spaefs briev[e]n gh[e]bul[liert van der confermatien van der zoene] ende bel[oef]te alst vorseit es, tuisken hier ende sente Baven daghe vorseits'' [die naest coemt. Ende ware dat sake dat wi de]s niet en deden, zoe verwill[ec]oren wi ons ende verbinden ende [al onse nacomelinghe dat al sulc recht alse onse li]eve here vorseit verwillekoert[t] heeft dat men ghemeenlike t'' [in Kenemarelant, quite wesen soude ende te ni]ete, ende daer na nemmermeer wi en souden moghen [e]essche[n onsen lieven gherechten here noch sine nacomeling]he grave van Holland dat h[i] ons K[ene]meru'' recht gave, maer [wi souden ons houden sonder meer an onse recht] dat wi ghehouden hebben tote desen daghe toe; endev'' daer omme [en soudwiw'' niet bliven, wien souden houde]n tbeloef ende tverbindx'' daer wi onsy'' ende onse nacomelinghe [ofz'' verbonden sijn aena''' onsen lieven b''' gherechten here] den grave vors. Alle des[e] voers[c]reven stucken ende elke besonder [ghelove wi al voer ons ende c''' onse nacomelinghe ghe]trouwelike te doene, [te] houde[ne, te] doe[n h]ouden ende ted''' [volcomenee''' van poynte te poynte alst vors. is, sond]er arglist, om al sulke pijne ende [ban al]st voerscreven es; ende [renuncieren ende weder segghen ende van ons doen] alle die dinghen die onsf''' jof onse nac[om]elinghe helpen mochte[n jof in stade staen om te comene jeghen die b]eloefte ende den pointen vors. Ende [je]ghen d[ese] v[oe]rseid[e beloefte ende poynte te ghane en sul wi soeken] noch doen soeken bi ons noch bi iement gh[i]enen lis[te, wa]er bi dat sij ghemindert jof ghecranket sullen wesen van ons jof [van onsen nacomelinghen.]

Ende o[m] dat wi willen dat alle dese stickeng''' voernoemdh''' seker, vas[te ende ghestade bliven] ende v[or]t an totei''' allen daghen van ons ende van onse nacomelinghe ghetrouwelik[e]j''' houde[nk''', hebben] wi in kennesse d[er] wareide ende in vastenesse dese lettre bezeghelt met onsen [g]hem[enen] zeghele[n] van [Vr]ieslandl'''. Ghedaen ende ghegheven in den Haghe des wonsdaghesm''' v[oe]rn''' [sente] Pieter[s] daghe in [selle int] jaer ons sHeren M CCC ende neghene.

a
Flor. B.
b
opschrift in rode inkt, door de kopiist van de tekst B.
c
hier B.
d
Drecht'lant A; D'cht'lant B.
e
Houderwoud[.]ramb. A; Houtwoud'ambocht B.
f
Niedorp' B.
g
Wiringherl. B.
h
alghemeenlike B.
i
die van ontbr. B.
j
Westf'esel. B.
k
ontbr. ChHZ.
l
on minne A; dergelijke woordscheidingen en -splitsingen hierna stilzwijgend genormaliseerd.
m
ende B.
n
Flor. B.
o
hier ende den grave Jan zynen zone ChHZ.
p
Holl. AB; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
q
hier van Hollant (Holl.) van Zeelant (Zeel.) ende here van Vrieselant (V'eselant) B.
r
hier en in de volgende zinnen vormen van hare (meervoud) i.p.v. siere (enkelvoud) ChHZ.
s
onderdanicheden B.
t
den graven B.
u
noch jegens ChHZ.
v
hier en B.
w
Utecht B.
x
V'eslant B.
y
volgorde den voernoemden grave B.
z
of B.
a'
ontbr. ChHZ.
b'
ontbr. B.
c'
sin B.
d'
meerstet A.
e'
rechten B.
f'
hier te B.
g'
ontbr. B.
h'
rechten B.
i'
Willaem B.
j'
Heneg. AB.
k'
van Hollant, van Zeelant ende heere van Vrieslant i.p.v. etc. ChHZ.
l'
hier Willem ChHZ.
m'
hier noch der buten ChHZ.
n'
buden A.
o'
met niement i.p.v. noch met yement binnenslants noch der buten ChHZ.
p'
ontbr. B.
q'
hier ende gerechten ChHZ.
r'
hier ende te starcken ChHZ.
s'
verweeren ChHZ.
t'
ontbr. B.
u'
hier ende onse nacommelinghe ChHZ.
v'
verloren hebben ChHZ.
w'
verbonden hebben ChHZ.
x'
1 oktober.
y'
Remen A; Rome B.
z'
als 't voirseit es ChHZ.
a''
ontbr. B.
b''
hier iet ChHZ.
c''
onderhoerichede ChHZ.
d''
Flor. B.
e''
Jan B.
f''
hier zynen zone voirseit ChHZ.
g''
daer God die sielen of hebben mote ontbr. ChHZ.
h''
onduidelijk (correctie?) A.
i''
hier der jegens ChHZ.
j''
Vriesel. B; Westvrieslant ChHZ.
k''
ontbr. B.
l''
Vriesel. B; Westvrieslant ChHZ.
m''
volgorde inden lande van Vrieselant nemmermeer te hebbene B.
n''
ontbr. B.
o''
hier here, doorgestreept A.
p''
ghetrouwen B.
q''
ontbr. B.
r''
eit gecorrigeerd A.
s''
ontbr. B.
t''
hier houd ChHZ.
u''
K[...]mer (onduidelijk) A; Kenemaer B.
v''
ontbr. B.
w''
soude ChHZ.
x''
verbint B.
y''
ontbr. B.
z''
in ChHZ.
a'''
ende B.
b'''
hier ende ChHZ.
c'''
hier voir ChHZ.
d'''
ontbr. B.
e'''
volcomelike B.
f'''
onduidelijk A.
g'''
dinghe B.
h'''
vors., boven de regel toegevoegd B.
i'''
van B.
j'''
lezing onzeker A.
k'''
gehouden ChHZ.
l'''
Vrieselant B; Westvrieslant ChHZ.
m'''
volgorde des woensdaghes in die Haghe B.
n'''
[na] aldus ChHZ.
Oorkonder: schepenen, Raad en gemeenten van Drechterland, Hoogwouderambacht, Nieuwe-Niedorp, Langedijk, Texel en Wieringen en van de hele gemeente van West-Friesland
Destinataris: graaf Willem III