Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X008v_026_1 GE_G_X009r_026_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 8v-9r, nr. 26 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Allairt van Buyeren.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 132.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen, Allaerd van Buren, knape, saluyt ende kennesse der wareyt. Ic make u cond dat mi mijn lieve ende gherechte here hair Willame, grave van Henegouwena, van Holland, van Zeeland ende here van Vriesland, hevet ontfanghen tsiere vrienscip ende hevet mi vergheven sinen evelen moet toet op den dach van huden. Voirt so hebbe ic van hem ontfanghen ten rechten liene ende hem op ghedraghen vijftich morghen lands die gheleghen sien in Aelwijc ende naiste dair omtrent. Voirt so hebbe ic hem ghelovet te dinen met vive ende twintich mannen te paerde op mijns zelfs coste zes weken, die eirste reyse dair hies te doen hevet ende hi mi ombiet; ende vielt dat hi te watere mijns te doen hadde, zoe sal ic hem in die zelve maniere also langhe alse die reyse duret dienen met twien cogghen vol lude. Ende hadde hi dair na mijns dienste in herevairden jof in reysen te doene, zo sal ic hem dienen ende hi zal ons doen als hi anders sinen welgheboren luden doet van sinen lande ende sinen mannen; ende hebben onsen lieven here voirs. ende sinen nacomelinghen graven van Holland ghelovet te dienen witteliken ende trouweliken, sonder arghenlist, ende hebbe hem in oirconde hier of dese lettere ghegheven bezeghelt met minen zeghele uythanghende.

Ghedaen in die Haghe op den dertiendach van meye int jaer ons Heren M CCC ende dertien.

a
Heneg. B.
Oorkonder: Allard van Buren, knaap
Destinataris: graaf Willem III