Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X008v_052_1 KE_G_X009r_052_2 C KE_K_X010r_052_1 KE_K_X010v_052_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 8v-9r, nr. 53 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Willem vrouBairten zone.

In de ondermarge van f. 8v de custode jof elwair van achterstal.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 10r-10v, nr. 52 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 110.

Vgl. de volgende oorkonde nr. KE 53 in het register, alsmede nr. KE 61.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi a Jacob bi der ghenaden Gods biscop van Zuden, Diericb bi der selver ghenaden abt van Egmonde, Gheridc van Raporst, Symon van Benthemd, Daniel van der Merewedee bailiu van Kennemairlandf ende van Vrieslandg, ridderen, Jan van Polanenh, Enghebrechti rentemester van Noirthollandj, Jan die Keyser rentemester van Kennemairlandk ende van Vriesland, knapen, Jan van der Scure, Alebrechtl Wouters sone ende Jan Aelbrechtsm sone, scepen in Hairlem, Willaemn van den Velde ende Gherijdo die Starke, scepen in Delf, meester Andries ende Pieter Cokenaydsep, scepen in Leyden, ende Gherijdq Alewijns sone, van ons heren sgraven weghen ghesent toit Egmonde omme te verclaersen dat achterstal dat Willaemr veren Bairten sone ghelevert hevet op die goede lude van Alkemare, van Hairlems, van Kennemairlandt, van Vriesland ende elwair van ons heren sgraven lande, ende dat te besceyden mit den besten rechte wie dat sculdich es te ghelden na Willaemsu worden ende betoch ende der goeder lude betoch ende worde voirscreven; maken cond allen luden dat wi alle ghemeenlike over een ghedraghen sien dat ons beter recht denket, na worde ende na wederworde ende na betoghe mit brieven ende mit monde, dat elc wittichv man die onberuft es van quaden faite ende binnen vriheden wonet ende poirter es toit Alkemair, te Hairlem, te Medenblic jof elwair, van achterstal dat veroud es ende men hem eyschet, ende dair of binnen jare ende daghe onvermaend es bliven na den lesten daghe dat hijt sculdich soude hebben gheweset, dat hi sine onscoude dair of doe dairt Willaemw voirs. of anders yemant van Willaemsx weghen op hem starken soude. Voert denket ons recht wesen dat alsulke scoud ende achterstal als men Willaemy voirnoemd sculdich was van ons heren sgraven weghen voirs. die wile dat Hannekijnz Ynkarta' sijn clerc was tote dier tijd toe dat hine van hem dede, zo wad Hannekijn liet dat hi binnen dier tijd voirs. dair of ontfenc, dat dair mede die lude van den lande bewart bliven, want hem Willaemb' ghelovede ende sine stucken bevolen hadde. Voert denket ons redeliken wesen dat hair Daniel van der Merewedec', bailiu, ende Jan die Keyser, rentemester van Kennemairlandd' ende van Vriesland voirs., ene waerheyde ondersoeken van elken manne die int tachterstal staet ende buten vriheden wonet, es hi wel gheboren jof huysman; ende wad si vinden claerliken mitter warheyden verghouden, dat sal quite ende verghouden bliven. Ende so wad si ter waerheyden niet en vinden verghouden op enen wel gheboren man, die man sal voren sueren ende twe welgheboren manne na mit hem dat hi diere scult onsculdich es ende al betaild hevet den rentemester Willaeme' voirs. of sinen ghewarden boden, ende dair mede sal hi quite wesen. Ende so wad si ter warheyden niet en vinden verghouden op enen huysman, die man sal voren sueren ende ses manne na mit hem dat hi der sculd onsculdich es ende al betaild hevet Willaemf' voirs. jof sinen ghewarden boden, ende dair mede sal hi quite wesen. Ende so wie mit den anderen sullen sueren, die ne sullen van dier scoud dair si omme sueren noch winres noch verlieser wesen.

Ende omme dat wi des ghemeenliken over een ghedraghen sien, zo hebben wi alle ghemeenlike desen brief beseghelt mit onser alre seghel. Ghegheven toit Egmonde des dinxendaghes na onser Vrouwen dach in september int jaer ons Heren Mo CCCo twe ende twintich.

a
hier Willaem gr, doorgestreept B.
b
Dier. B.
c
Gherijd C.
d
Benthē C.
e
M’ewede BC.
f
Kennem’land B; Kenem’land C.
g
Vriesl. B.
h
Pollanen C.
i
Enghebr. B.
j
Noirtholl. B; Northoll. C.
k
Kennem’land B; Kenem’land C.
l
Alebr. C.
m
Aelbr. B; Alebr. C.
n
Will. B.
o
Gher. BC.
p
Cokenaedse C.
q
Gher. BC.
r
Will. BC.
s
Hairlaem C.
t
Kennem’land B; Kenem’land C.
u
Will’s BC.
v
wittachtich C.
w
Will. BC.
x
Will’s BC.
y
Will. BC.
z
Hannek. C.
a'
Ynkaert C.
b'
Will. BC.
c'
M’ewede BC.
d'
Kennem’land B; Kenem’lan C.
e'
Will. BC.
f'
Will. BC.
Oorkonder: Jacob bisschop van Zuden, Dirk abt van Egmond, enkele edelen, de baljuw en de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland, de rentmeester van Noordholland, schepenen van Haarlem, Delft en Leiden en Gerard Alewijnsz.
Destinataris: Willem vrouw Baartenz.