Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X003v_018_1 NH_G_X004r_018_2 C NH_K_X003r_018_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 3v-4r, nr. 18 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Bewijsinge voirden kinderen schult vander Wateringe.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 3r, nr. 18 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem veren Baerten zone.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 69.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. NH 19-20.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat wi bi onsen Rade over een ghedraghen sijn jeghens Willame verBaertend sone, onsen rentemeister van Kenemaer land ende van Vriesland, alse van hondert ende tachtich pond Hollandse die hi an ghereden ghelde gheleent hadde Dieric van den Wale ende die kindere van der Wateringhef, die in horen ghemenen orbaer gheleghen worden ende hore scout mede betaelt worden, ende si hem noch sculdich waren op dien dach dat dese lettere ghemaket was, dat wi bi wille ende bi gheheynghenesse der kindere van der Wateringhe voers. ende hore vriende ende Dierix erfnamen van den Wale voers. hem bewijst hebben an dien lande tote Helsghestg van den zuitwest ende van Reynsburchh te Theylinghei waerd, wilc land hebben nu in hureware Jan Naghel, Claisj Heye, Domaes Hughen sone, Benne, Meensk van Elsghest, Ermine, Dieric Naghel, Pieter Erminen sone wielmakre, Dieric Thede, Claisl heren Thedemans sone, Mens Liedelden sone ende Hogheland, ende in die hant gheset hebben al ditm voernoemde goed daer ute te nemen jaerlix bi hem selven jof sinen ghewaerden bode den voerseiden Willaem ende sinen nacomelinghen achtien pond Hollandsn, enen groten Tornoiso voer achte penninghe Hollandsp gherekentq, te betalen elkes jaers ten termine als men daer hure pleghet te betalen daer dat land gheleghen is; ende in dat voirseide goet ghelove wi voer ons ende voer onse nacomelingher Willaem voers. ende sine nacomelingher te houden ende te doen houden jeghens elken mensche in desen voerseide renten, so sal die voerghenoemde Willaem ende sine nacomelingher also alst voerseid es besitten ende ghebruken erflike ende ewelike met sulken voerdwaerden als hier na ghescrevenr staen. Dat es te verstane dat die kindere van der Wateringhe voers. jof Dierix erfnamen van den Wale voers. moghen elkes jaers dese voerseide renten ledighen ende vrien uppe die daghe alse men die hure van dien selven lande sculdich is te betalen, met neghentich pond Hollandss paymends voers. ende metter hure van dien selve termine neghen pond Hollandst erflike ende ewelike, jof met hondert ende tachtich pond Hollandsu ende die volle hure van dien lande die achtien pond Hollandsv voirseyd gheheylike, sonder nimmermeer Willaemw ver Barten sone ende sine nacomelinghen alst voers. es an den lande voers. an te talen noch an te spreke after dien dat Willaem jof sine nacomelinghe voers. alst voerghescreven es kennen sullen met horen open letteren dat hem ghenoech van dien pachte ende van den ghelde voers. ghedaen si. Ende omme dat wi oppe dat voerscreven goet bewijst hebben onse ghesteliken vader in Gode, Jacoppe bider ghenaden x bisscop van Zuden, ende sinen nacomelinghen commandors in Haerlem over ghelt dat hem Dieric van den Wale ende die kindere van der Wateringhe voers. sculdich waren, alse die brieve daer of spreke die daer op ghemaket sien, so bewisen wi voer ons ende voer onse nacomelinghe Willaem voers. ende sine nacomelinghen waer dat sake dat hi van den lande voers. jof sine nacomelinghen niet jaerlix hebben en mochten alst voers. es, dat hi jof sine erfnamen dats hem ghebreken soude in nameny die voerseide achtien lb. mede te voldoen van den renten van den lande die daer in gheleghen es alre naest noerdwaerd te Theylinghewaerd, ende hi des lands ghebrukede ende sine erfname alse dat ander land dat hier boven ghescreven es, in dier manieren alst voren gheseid es.

Ende daer dit ghesciede waren over onse gheestelike vader in Gode, Jacob bi der ghenaden Goeds bisscop van Zuden voernoemd, onse lieve ende ghetrouwe man onse lieve neve Gheraerd here van Voerne, burchgrave van Zeland, Dieric here van Brederode, dien wilken wi ghebeden hebben dat si dese voernoemde dinghen met ons kennen willen, in orkonden ende kennessen horen zeghelen met onsen zeghelen an deser lettere ghehanghen willen; Dieric here van Wassenare, Simon van Benthemz, Karstans ende Gheraerda' van Raporst, broeders, ende Jan van Duvenvoerdeb', ridders, Jan van Polanen, Willaem sijn broeder, Arnoud van den Dorpe, Danekijn heren Daniels sone van der Mereweydec', cnapen, ende her Colijnd' van Ghent, monec van Middelburch, Dierixe' bichter van den Wale voers. Ende wi Jacob bi der ghenaden Gods bisscop van Zuden, Gheraerdf' here van Vorneg', borchgrave van Zeland, ende Dieric here van Brederode, ridders voernoemd, omme willen ende beden ons liefs heren des graven voers. ende omme Willaems voers. willen ende sine erfnamen, der kinder van der Wateringhen ende Dierix erfnamen voers. van den Wale, in kennessen deser dinghen hebben onse zeghele ghehanghen an deser lettere met ons liefs heren zeghele ons heren des graven voernoemd.

Dit was ghedaen in die Haghe des zaterdaghes voer sinte Agnieten daghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
Holl. BC.
d
veren Berten C.
e
Holl. BC.
f
Weteringhe C.
g
Helstghest C.
h
Rensburch C.
i
Theylige, de h bovengeschreven C.
j
Claes C.
k
Mens C.
l
Claes C.
m
dat C.
n
Holl. BC.
o
Torn. B; Tor. C.
p
Holl. BC.
q
ghereken C.
r
bescreven C.
s
Holl. BC.
t
Holl. BC.
u
Holl. BC.
v
Holl. BC.
w
Will. C.
x
hier Goeds C.
y
nemen met een correctie in de m C.
z
Benthen C.
a'
Gher. C.
b'
Duuenuoerde B; Duueruoerde C.
c'
Moereweyde C.
d'
Colien C.
e'
Dieric C.
f'
Gher'd BC.
g'
Voerne C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland en West-Friesland