Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X085r_472_1 B NH_G_X069v_472_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 85r, nr. 470 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 69v, nr. 461 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jacob van Moirdrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 505, ad 1330 november 18.

Deze oorkonde is gedateerd op zondag na sint Maartensdag, zonder nadere verduidelijking. Hoewel het gezien de omringende oorkonden aannemelijk is dat daarmee sint Maartensdag in de winter (11 november) wordt bedoeld, is een datering naar sint Maartensdag in de zomer (4 juli) niet geheel uitgesloten, ook vanwege de vertraging waarmee niet-grafelijke oorkonden vaak werden geregistreerd.

Ic Jacob van Moirdrechta, ridder, make cond ende kenlic allen luden dat ic bi minen vrien wille vercoft hebbe minen lievenb here heren Willamec grave etc. den corentiende ende den smaltiende legghende in den ambocht van Moirdrechtd dat ic houde van minen here heren Janne van Heynnegouwene, ende sceldene quite ende draghen op minen here Janne voirs. toit mijns heren sgraven behoef voirscreven ende des gheens jof der gheenre behoef die hi wille datten hebben; ende bidde minen lieven here heren Janne voirs. dat hi desen voirs. tiende verlien wille den ghenen diene mijn here die grave wille verleent hebben, in alden rechte te lene van hem te houden dat icken van hem helt.

Ende want ict doe mit vrien wille ende omme noet mijns livesf ende mire eren, zo hebbe ic ghebeden edelen luden den here van der Lecke, heren Nyclaesg van der Merewedeh, ridderen, mijns heren sgraven manne, Tielman den Moilnairi, Gheridj Alewijns sone ende Pouwels den Toilnairk, mijns heren Jans manne voirs., dat si omme dat sire jeghenwoirdich waren in orkondscip desen brief mit mi beseghell mit horen seghelen. Ende wi Pieter van der Lecke, Claysm van der Merweden, ridderen, Tielman die Moilnairo, Gheridp Alewijns f. ende Pouwels die Toilnairq omme bede heren Jacobs ende omme dat wire over gheweset hebben, zo hebben wi desen brief als orkonde mit hem beseghelt mit onsen seghelen. Ghegheven Tordrechtr des sonnendaghes na sente Martijns dach int jaer ons Heren M CCC ende dortich.

a
Moirdr. A.
b
li verbeterd uit b A.
c
Will. AB.
d
Moirdr. AB.
e
Heynn. AB.
f
lieves met de eerste e geëxpungeerd B.
g
Niclais B.
h
M'ewede A; Meerwede B.
i
Moirlnair A; Moelnair B.
j
Gheret B.
k
Toelnaer B.
l
bezeghelen B.
m
Clais B.
n
M'ewede AB.
o
Moelnair B.
p
Gheret B.
q
Tolnaer B.
r
Tordr. AB.
Oorkonder: heer Jacob van Moordrecht, ridder
Destinataris: graaf Willem III