Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X033r_144_1 B UT_G_X026r_144_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 33r, nr. 142 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 26r, nr. 142 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die biscop van Utrechta.

In de marge een diagonale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 508-509, ad 1331 januari 18 (met de tekst van nr. UT 139). – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 382-383, noot 1 bij nr. 993.

Vgl. nr. UT 139, een oorkonde van dezelfde datum met een grotendeels overeenkomstige inhoud. Vgl. voorts nrs. UT 114, 137 en 143.

Wi Jan bi der ghenaden Gods biscop tUtrechtb maken cond ende kenlijcc etc. Want een edeld ende hoghe prinche here Willaeme grave etc. onsen borghen, dien wi sculdich sien ende ons uyt ghedaen hebben ende fineerd, alse heren Heynricf van Loenreslote, deken van Sente Janne tUtrecht, heren Ghisebrechtg here van Yselsteyne, heren Rutghereh uteWaerdei, heren Zueder van den Boeselairj, heren Thomaes van Diest onsen broeder, heren Arnoud van Yselsteyne, heren Willaemk van Boecstelle onsen neve ende heren Steven van Zulen, IIIIM lb. zuarter Tornoysel, den ouden groeten over sestien penninghe gherekent, heeft beloeft waer dat hem enich hinderm ofte comer gheviele alse van der bewisinghe ende betailinghe van den IIIIM lb. voirscreven, alse die open brief dair of spreket die die grave voirs. hem dair of bezeghelt heft mid ons, dat hi hoir hulpere wesen sal ende bliven toter tijd dat die voirs. borghe dat n horeo in hebben na der manieren van den brieve dair op ghemact; so hebben wi, den grave voirs. of sinen arfnamen van deser belofte ende sekeringhe te ontheffen ende te bet te bewaren ende om te houden dair of sonder scade, p bevolen ende bevelen mit desen brieve heren Thomaes van Diest, onsen broeder voerseyd ende onsen borchsate van Vollenhoe, heren Willaemq van Bocstel, onsen neve voirs. ende onsen borchsate van der Horst, ende heren Arnoude van IJsselsteyner, onsen neve voirs. ende onsen borchsate van Stoutenberchs, dat si onse huse ende borghen voirscreven nyemant op leveren noch in handen laten comen ten si bi sgraven wille voirscreven of siere erfnamen, mair dat sire op blivent ende onder houden toit ter tijd toe dat wi den grave of sinen erfnamen van der belofte ende sekeringhe die hi onsen borghen voirscreven ghedaen heeft, alst voirscreven es ende openbair es bi sinen openen brieven, ende van alre anderu v borchtochte die hi voir ons ghedaen heeft ende van allen coste ende scade die hem dair of quame, ontheven hebben ende scadeloes houden, sonder archlist.

Ende wi Thomaes van Diest, Willaemw here van Boecstelx ende Arnoudy van Yselsteynez, riddere, borchsate van den drien husen voirscreven, om onsen lieven here den grave voerghenoemd ende sinen arfnamen te bet te versekeren ende te verwaren in desen stucken beloven ende verbinden ons selven ende onse arfnamena' bi onser trouwen ende sekerhede ende bi onsen ede, alse bi beveelnisseb' ons lieves heren des biscops voirs., des graven helpere te sinec' voirscreven ende dat wi noch onser ghene noch onse arfnamen die voirs. huse niemand op leveren sullen noch in handen laten comen na onser macht, sonder archlist, ten si bi ons heren sgraven wille voirs. of siere arfnamen, mair dair op te bliven ende onder te houden toit ter tijd toe dat hi van allen beloften ende sekerheden alst voirscreven es ende van allen coste ende scade die hem dair op quame quite ende scadeloes d' ontheven si, sonder archlist; ende so wanneer die grave of sine arfname ontheven sien ende ghequit sien van alre belofte voerscreven ende van allen coste ende scade die hem dair of quame, so zullen wi ende onse arfnamene' behouden ande den huse ende ambochten alle brieven ende alle voerwarden die ons onse lieve here van Utrecht dair of beloeftf' ende bezeghelt hadde mit sinen openen brieve, het si vore ofte nae. Ende ware dat sake dat wi Jan biscop tUtrecht voirs. enich van desen borchludeng' voirs. ontsetten ofh' so voldaeni' in alder voerwarden dat die ghene ghedaen hadde diemen of dede ende des sinen openen brief den grave overgheven, ende waneer wi Jan biscop van Utrecht voirs. kenlicj' ghequit hebben den grave of sinen arfnamen ende onse borghen in allen manieren alst voirscreven es, so es dese brief doet.

In kennessen hier of ende dat wi dit trouweliken houden sullen ende willen, so hebben wi Jan bi der ghenade Gods biscop tUtrecht, Thomaesk' van Diest, Willaeml' here van Boecstelle ende Arnoud van IJselsteynem' voerscreven desen brief open bezeghelt mit onsen seghelen. Ghegheven tUtrecht op sente Pieters dach ad cathedram int jaer ons Heren M CCC° een ende dortich.

a
Utr. B.
b
tUtr. AB; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
c
ende kenlijc ontbr. B.
d
d verbeterd uit l A.
e
Will. AB.
f
Heynr. AB.
g
Ghisebr. AB.
h
Rtgh'e AB, de t onduidelijk vanwege een correctie A.
i
uten Wairde B.
j
se onduidelijk, gecorrigeerd B.
k
Will. AB.
l
Torn. A; Tor' B.
m
hinner B.
n
hier dat herhaald A; hier dat, doorgestreept B.
o
na de e een geradeerde n B.
p
hier beloven, doorgestreept A.
q
Will. AB.
r
Yselsteyne B.
s
Stoutenborch B.
t
op' brieven B.
u
anders B.
v
hier belofte, doorgestreept A.
w
Will. AB.
x
Boechstel B.
y
Arn. A; Arnd B.
z
op rasuur A.
a'
te bet te versekeren ... arfnamen ontbr. B.
b'
ee gecorrigeerd B.
c'
boven de e een geradeerde afkortingsstreep A.
d'
hier een vijftal letters, gecorrigeerd en vervolgens doorgestreept A.
e'
zullen wi ende onse arfnamen op rasuur A.
f'
boven de regel toegevoegd B.
g'
borch boven de regel toegevoegd A.
h'
hierboven door andere hand toegevoegd: te of tedaden B, mogelijk ter vervanging of ter explicatie van het volgende so voldoen.
i'
verbeterd uit voldeden A; voldoen B.
j'
k onduidelijk, verbeterd uit z A.
k'
gecorrigeerd A.
l'
Will. AB.
m'
Yselsteyne B.
Oorkonder: Jan III (van Diest) bisschop van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III