Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X087r_556_1 WI_G_X087v_556_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 87r-87v, nr. 540 (na 1345 juli 26), naar A.
Opschrift:

Goeswijn van Zivel, leen.

Het slot van de tekst door andere hand voltooid.

Ic Goeswijn van Zivel, ridder, make cond allen luden dat mich mijn lieve here van Hollanda ghegheven heft CC gulden mitb scildenc, in zulker ghevuech dat ic hem also vele van minen eyghenen goede op draghen sulde, ende dat sal ic van heme hauden ten erfleen niet verstervenden; ende daer om ben ic comen int ampt van Mersen voir rechterd ende scepen ende druch op twelvee bůnre lands die gheleghen sijn in Ambenderf velt op Colenre straet, ende gaf daer mijn vry eyghendom op tot mijns lieven heren behoef van Holland endeg sulker ghevůech alst voirs. is. Hier over waren mede mijns liefs heren manne van Holland: haer Goeswijn van Ruchusen ende her Reynard van den Berghe, riddere.

In kennesse hier of soe heb ic desen brief beseghelt met minen seghel. Ende ic Goeswijnh van Ruchusen ende Reynaird van den Berghe, ridder voirscreven, omme dat wi hier over waren gheroupen als ons liefs heren manne van Holland, soe hebben wi desen brief mede beseghelt mit onsen seghel. Ende ic Goeswijn van Zivel voirs., om minen lieven here van Holland te voldoen, zoe hebbe ic ghebeden minen here van Valkenburch dat hi i brif mede wil bezeghelen mit sinen seghel, als een here daer dit landj onder gheleghen is. Ende wi Diederic here van Monyoye, van Valkenburchk, van Voirne ende borchgrave van Zeeland, om bede wille heren Goeswijns van Tsivel l ende om dat ons cont es dat hi twelve bonre lants up ghedraghen heeft als voirs. es, ende si wel IIC scilde wardich zijn, soe heb wi desen brief voir biseghelt mit onsen zeghel. Ghegheven int jair XLVo des anderen daghes na Invocavit.

a
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
b
of mogelijk iint B.
c
gecorrigeerd B.
d
gecorrigeerd B.
e
tvuelve B.
f
aldus B; mogelijk te lezen als Ambeijder.
g
en B.
h
vóór de G een onvoltooide s B.
i
hier ontbreekt wel desen B.
j
d verbeterd uit t B.
k
Valkē. B.
l
het vervolg geschreven door een tweede hand B.
Oorkonder: Gozewijn van Zivel, ridder
Destinataris: graaf Willem IV