Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X036r_103_1 C ZE_K_X044v_103_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 36r, nr. 106 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Pieter Allairtsa Bruynen z., Wolffairt Elixz. ende Clais Hugen zone.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 44v, nr. 102 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 97.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond etc. dat wi Pieter Allaerdse Brunen sone vercoft hebben Hoybuycf Dommaesg soensh ambocht, dat groet es tieghens hondert ende twie ende twintich ghemete ende dertich ghemete Haymen ambochts, elc ghemet van den ambocht voerseit ter goeder maten, omme vijftichi scellinghe Tornoisj, den groten over sestien penninghe gherekent, ende elc ghemet van den heymen ambocht voers. omme tien scellinghe Tornoisk, payments voers., tebetalen die ene helfte binnen viertien nachten naest comende ende die ander helfte daer nal tote Bamissem naest comende, ende dat onsen rentemeister van Zelandn verzekeren binnen Zerixee also dats hem ghenoecht, in deser maniereno dat Wolfaerdp Elixq sone een verendeelr daer of hebben zal ende Clais Hughen zone een verendeel, also verre als siet selve betalen moghens ende tote hoers selfs behoeft houden willen. Ende si hebben hem voer ons verwilcoert dat si ditu ambocht voers. niemant vreemderv vercopen en zullen, hi en sie ghecomen van rechter stamme van Hoybuics vader weghen voers.; ende souder coep anegaen, zo zoude Hoybuycsw dochter voers. jof hoir kinder die naeste daer ofx wesen. Voerd ghevielt dat si enighen twyy onderlinghe hadden, so souden si ditz voerseide ambocht onderlinghe delen, op ene pene van vijftich ponden Tornoisa', ende die zouden wi hebben van den ghenen dies niet delen wildeb'. Ende en moghen Wolfaerdc' jof Clais voers. dit ghelt niet betalen ten eersten daghe jof versekeren ten lesten, zo sal Pieter die Brune tghelt gheven ende tambocht allene hebben; ende hoe vele dat hijs betaelt, eest al jof half, daer zal hi die ene helfte of hebben ende sijn wijf die ander helfte, ende die van ons ontfaen. Ende waer dat zake dat Hoybuycd' voers. te live bleve als hi jofte' God wil zal tote Bamisse toe jof langher, so souden wi tleste ghelt datmen tote Bamisse ghelden zoude verbeidef' tote twien maenden na ziere doet. Ende es dat zake dat Wolfaerd voers. ende Clais betalen hoer verendeel alse voerscreven es ende versekeren, so sel malc sijn verendeel van ons ontfaeng', ende wi zullen malc onsen brief daer of gheven van also vele als hijs van ons ontfaet.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Dordrecht des woensdaghes voer sinte Laurens daghe int jaer ons Heren M CCC endeh' een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Gherardumi' Alewini ex precepto domini.

a
All's B.
b
Will. B.
c
Heneg. B.
d
Holl. B; van Henegouwen, van Holland ontbr. C.
e
d uit s C.
f
Hoy buyc (het tweede deel van het woord op de volgende regel), met de c op rasuur (vermoedelijk stond er eerst een s) B; Hoybuic C.
g
Domas C.
h
bovengeschreven C.
i
vichtich, verbeterd uit tseventich C.
j
Tor. B; Tornoyse C.
k
Tor. B; Torn. C.
l
door andere hand bovengeschreven B.
m
1 oktober.
n
Zeelland C.
o
de eind-n gecorrigeerd B.
p
Wolfaird C.
q
Ellix C.
r
veren deel, het eerste woord verbeterd uit weder C.
s
volgorde: betalen moghen selve C.
t
f gecorrigeerd; vóór het woord hoef, onderstreept bij wijze van doorhaling C.
u
dat C.
v
vreemders C.
w
Hoybuichs, de b verbeterd uit d C.
x
bovengeschreven C.
y
twie met de e geradeerd C.
z
dat C.
a'
Tor. B; Torn. C.
b'
wilden B; enwilde C.
c'
Wolfaird C.
d'
de c uit iets anders B; Hoybuic C.
e'
jof C.
f'
verbeyden C.
g'
volgorde: ontfaen van ons C.
h'
ontbr. C.
i'
Gher'dum BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Allard Bruinsz.