Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X042v_150_1 ZE_G_X043r_150_2 C ZE_K_X052r_150_1 ZE_K_X052v_150_2 ZE_K_X053bisv_150_4 ZE_K_X053r_150_3

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 42v-43r, nr. 152 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

En seggen van allen doit slagen ende leemten tuysschen Boudijn vander Maelstedea etc. ende heren Gerijt van Weesmale.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 52r-53r, nr. 147 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).

Om het katern dat begint bij f. 53 is een blaadje papier ingebonden, met daarop de notitie, door een 15e-eeuwse hand: Item Willem Heynrics zoen die heeftet an ghesproken, ende Dirc van Waterlant dat is een leen b houder.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 291-292.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenc d etc. maken cond allen luden dat wi met goeder voirsienicheden eens segghens over een ghedraghen sien met onsen lieven neve heren Gherardee here van Voirnef, bourchgrave van Zeelandg, van allen twiste, doit slaghe, leemte, smarte, scade, brueke ende eyske die onse trouwe manne ende lude Boudijn van der Maelstedenh, Loedewijc van der Maelstede, Boudijn van Bairsdorp, Heinrici sheren Jans sone van der Maelstedenj, Florijs sheren Gillijs sone uten Poele, Symon Jans sone ende Claysk Jans sone van Cloetinghe, Oeloudl Arnouds sone, Heynricm van den Breyne, Hughe Wrede, Jacob, Pieter ende Jan Gheronx kindre van Overbordenenn, Bartono Dierix sone ende Dankardp Symonsq zone van denr Vlake ende hoir vriende endes hoir maghe ende hoir helpers eyskende sien enen edelen manne here Gherardet van Wesemale, here van Marxchemu, Gillise van Businghemv, der ghemeenre poirte van Berghen op den Zoemw ende die van Stienberghenx ende dieny ghemenen lande van Berghen op den Zoeme voirs. ende horen maghen, vrienden ende horen helpers, alse van den twiste die te Berghen voirs. ghesciede tote dierz tijd alse Boudijn van den Breyne doit bleef ende al dat dair of roerdea' ende seder die tijd ghesciet es, ende van allen twiste, doet slaghe, leemte, smerte, scade, brukeb' ende eyske die hair Gheraerdc' van Wesemale voirs., Gillijs van Businghijmd', die ghemene poirte van Berghen, die van Stienberghee' ende denf' ghemenen lande van Berghen voirs. ende hoir vriende, hoir maghe ende hoir helpers eyskende sien Boudijn van der Maelstede ende anders allen onsen luden voirscreven ute Zeeland ende horen vrienden, maghen ende horen helpers, alse van den twiste voirs. dair Boudijn van den Breyne doet bleef ende van al dat dair of roertg' ende seder die tijd ghesciet es. Ende wi Willaemh' grave i' voirs. hebben vervanghen Boudijn van der Maelstede ende anders alle onse lude van Zeelandj' voirscreven ende hoir vriende, hoir maghe ende hoir helpers dese zoene te houden, ende ghelovese hem te doen houden; ende wi Gheraerdk' here van Voirne, borchgrave van Zeelandl' voirscreven, hebben vervanghen heren Gherardem' van Wesemale voirnoemd, Gillise van Businghemn', die ghemene poirte van Berghen, die van Steenbergheno' ende dat ghemene land van Berghenp' voirnoemd ende hore maghe, vriende ende horen helpers dese soene te houden, ende gheloven datq' wise hem zullen doen houden. Van wilker soene wi segghen onse segghen in derr' manieren dat hier na ghescreven staet.

In den ersten zegghen wi dat hair Gheraerds' van Wesemale, here van Marxhemt' voirs., Gillijs van Businghemu', die ghemene poirte van Berghenv', die van Steenberghenw' ende dat ghemene land van Berghex' voirnoemd ende hoir helpers gheven ende betailen sullen van hore brueke ende mesdaet die si op Boudijn van der Maelstede ende op anders onse ludey' van Zeeland voirscreven ghedaen hebben ende horen helpers, vier dusent pond suarter Tornoisenz', den grooten over sestien penninghe Tornoisa'' gherekent. Ende van desen ghelde sullen ghelden hair b'' Gheraerdc'' van Wesemale ende Gillijs van Businghemd'' voirs. drie hondert pond Tornoise'', payements voirs.; ende willen si buter soene bliven, so moghen si dit voirs. ghelt ende hoir vete behouden. Voirt sullen die van Berghen, die van Steenberghenf'' ende die van den lande van Berghen van den vier dusent pond Tornois voirscreven zelve behouden zeven hondert pond Tornois, ende dair mede sullen si quiten ende quite houden ewelike Boudijng'' van der Maelstede ende anders alle onse lude van Zeeland voirscreven ende horen helpers van allen twiste, van allen doit slaghen ende van allen saken voirscreven, wair dat si ghesciet ende ghevallen h'' sien, het si te Berghen, te Steenbergheni'' ofj'' elwair, wair so dat sik''. Ende si sullen hoire lude van allen eyschen ende saken voirscreven stillen met den ghelde voirscreven bi onsen neve den here van Voirne ende met den ghenen die hi dair toel'' met hem nemtm'' uten lande van Berghen voirs.; ende mocht hise met desen ghelde n'' niet stillen, so soude hi opt ghemene land van Berghen also vele o'' dair toe setten meer te gheven dat hise wel stillen mochtep'', also dat Boudijn van der Maelstede ende anders onsen luden van Zeeland voirnoemd ende hoir helpers dair of onbecroent ende quite bliven ewelike. Voirt salmen van desen vier dusent ponden Tornois voirscreven gheven vichtien hondert pond Tornois alle doden, leemten, smerten ende scadeq'' die Boudijn van der Maelstede ende anders onse lude van Zeeland voirscreven ende hoir helpers ghehad hebben van den parlemente voirscreven te Berghenr'' ende dat dair toe behoirt, bi twee mannen die wi dair toe setten sullen ende bi ses mannen die Boudijn van der Maelstede ende anders onse lude van Zeeland voirs. dair toe nemen zullen. Voirt sullen wi Willaem grave voirscreven hebben van den ghelde voirscreven over sulke broke als si tyeghen ons mesdaen hebben van onsen luden voirscreven die si sloghens'' achte hondert pond Tornois; ende die dusent pond Tornois die hier boven bliven jof die zeven hondert pond Tornoist'' die bovenu'' bliven sullen, es dat die here van Marxhem ende Gillijs van Businghemv'' voirs. in die soene niet wesen enw'' willenx'' alse voirscreven es, zullen wi deelen ende gheven onsen luden van Zeelandy'' voirscreven dair ons dunctz'' dat best an besteet es. Ende al dit ghelt voirscreven, uyt ghenomen die zeven hondert pond Tornois die die van Berghen, van Steenberghea''' ende die van den lande van b''' Berghenc''' voirscreven behouden zullen hoir lude mede te stillen alse voirscreven es, salmen betailen in Middelburchd''' den abt van Middelburch tote drien terminene''' binnen desen naisten jare, tote elken zeventien weken een derdendeel. Ende dit ghelt voirscreven zullen onse lieve ende ghetrouwe die abt van Middelburch, hair Florijs van der Vere ende heren Clays Kervincf''', ridderen, al gheheel in enen scrine sluten in die abbedie van Middelburch, ende hoir yeghelijc zalre enen slotel of behouden jof die scrine zeghelen, ende niet dair of te doene voir die tijd datmen Boudijn van der Maelstede ende anders onse lude van Zeeland voirscreven die die scade ghenomen hebben dair mede voldoeg''' alst voirs. es. Voirt sal die here van Voirne Boudijn van Bairsdorph''' goed recht doen van sinen ghebreke dat hi hefti''' te Helterenj''', te Steenberghenk''' ende elwair in der heerscippien van Berghen; ende dair bi zal Boudijn voirs. l''' weder keren alsulc goed alsmen gheproven can ter wareyden dat hi ghenomen hevet binnen vredem'''. Ende alle stucke van den parlemente voirscreven dair wi hier niet of en segghen, houden wi toit onsen verclaersen. Ende hier bi segghen wi ene alinghe soene tuschen beyden pairtien voirscreven ende horen vrienden, horen maghen ende n''' helperen; ende so wie dieo''' zoene brake, dat wair op sijn lijf ende op sijn goed, ende dat soude berechten die here dairt onder ghesciede jof dair die ghene die diep''' zoene brake onder begrepenq''' worde, wairt in Zeeland jof in die heerscip van Berghenr''' voirscreven. Ende alle stucken voirscreven sonder archlist.

Ende omme dat wi willen dat dat dese soene voirscreven vast, seker ende ghestade ewelike ghehouden worde, zoe hebben wi Willaems''' grave van Heynnegouwent''' etc.u''' ende wi Gheraerdv''' here van Voirne, burchgrave van Zeeland voirscrevenw''', omme dat wise willen doen houden desen open brief bezeghelt mit onsen zeghelen. Gheseyd ende ghegheven tote Zeerixeex''' des zaterdaghes na den Ascentien dach int jaer ons Heren Mo CCC twe ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et dominum de Voirney'''.

a
Maelsted' B.
b
hier houwen, doorgestreept C.
c
Heynn. B; Heneg. C.
d
hier van Holl. C.
e
Gher'de B.
f
Voerne C.
g
Zeland C (daar steeds zo gespeld, en verder niet aangegeven).
h
Maelstede C.
i
Henric C.
j
Boudijn van Bairsdorp ... Maelsteden door andere hand in de marge bijgeschreven C.
k
Claes C.
l
Oloud C.
m
Henric C.
n
Over bordene C.
o
Baertoen C.
p
Dankaerd C.
q
Zimons C.
r
der C.
s
ontbr. C.
t
Gher'de B.
u
Marxhem C.
v
Businghen C.
w
Zoeme C.
x
Stienb'ghen B.
y
den C.
z
duer B.
a'
roerd C.
b'
brueke C.
c'
Gher. B.
d'
Businghem C.
e'
Stienb'ghe B; Stienberghen C.
f'
dat C.
g'
roet B; roerd C.
h'
Will. B.
i'
hier van Heneg. ende van Holl. C.
j'
Zeel. B.
k'
Gher'd B.
l'
Zeel. B.
m'
Gher'de B.
n'
Businghē B.
o'
Steenb'ghen B; Stienberghen C.
p'
B'ghen B.
q'
ende gheloven dat op rasuur C.
r'
dier C.
s'
Gher'd B.
t'
Maixhem C.
u'
Businghē B; Businghen C.
v'
B'ghen B.
w'
Steenb'ghen B; Stienberghen C.
x'
Berghen C.
y'
door radering verbeterd uit onsen luden B.
z'
Tor. B; Ternoyse C.
a''
Tor. BC, boven de regel toegevoegd B.
b''
hier Wes, doorgestreept B.
c''
Gher. B.
d''
Businghē B; Businghen C.
e''
Tor. BC (hierna steeds zo afgekort, en niet verder aangegeven).
f''
Steenb'ghen B; Stienberghen C.
g''
Boudine C.
h''
hier ende geradeerd, en de volgende woorden sien het op rasuur C.
i''
Steenb'ghen B; Stienberghen C.
j''
verbeterd uit ende B.
k''
es C.
l''
boven de regel toegevoegd B.
m''
neemt C.
n''
hier voirscreven C.
o''
hier setten, geëxpungeerd B.
p''
moch te, de woorddelen gescheiden door een gat in het perkament C.
q''
scaden C.
r''
volgorde: parlamente te Berghen voirschreven C.
s''
sloeghen C.
t''
ende die dusent ... Tornois tussen de regels en in de marge bijgeschreven B.
u''
ontbr. C.
v''
Businghē B; Businghen C.
w''
ontbr. C.
x''
de tweede l verbeterd uit d B; wilden C.
y''
Zeel. B.
z''
denect C.
a'''
Steenb'ghen B; Stienberghen C.
b'''
hier van herhaald B.
c'''
B'ghen, het begin gecorrigeerd B.
d'''
Midd. (hierna steeds zo verkort) B.
e'''
onduidelijke afkorting B.
f'''
Kerving C.
g'''
weldoe C.
h'''
Baersdorp C.
i'''
verbeterd B; hevet C.
j'''
Helt'en C.
k'''
Steenb'ghen B; Stienberghen C.
l'''
hier een schriftbreuk en erna gebruik van lichtere inkt B.
m'''
volgorde: binnen vrede ghenomen hevet C.
n'''
hier horen, verbeterd C.
o'''
bovengeschreven C.
p'''
dese, verbeterd C.
q'''
begherpen B.
r'''
de letters er uit iets anders C.
s'''
Will. B.
t'''
Heynn. B; Heneg. C.
u'''
van Holl., van Zeland ende here van Vriesland i.p.v. etc. C.
v'''
Gher. B.
w'''
voirghenoemd C.
x'''
Zierixee C.
y'''
Voerne C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn van der Maalstede en andere Zeeuwse leenmannen en heer Gerard van Wezemaal heer van Merksem, Gillis van Beusichem, stad en land van Bergen op Zoom en die van Steenbergen