Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X049r_196_1 C ZE_K_X060v_196_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 49r, nr. 196 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Die abt van Middelburcha.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 60v, nr. 193 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 314.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wib Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat Pieter Jans sone van Sentee Jans kerke in Walchren quam voer ons ende droch ons op vriliken bi sinen moet wille onse XVI m. f L r.g ambochts die hi van ons te houden plach legghende in Sente Jans kerkeh voerscreven, daer des cloesters uythof van Middelburchi in staet die men hiet j ter Zuitiendek, wilkel XVI m. L r. ambochts voerscreven al steene scotenm win hebben verliet ende verlien onsen goeden vrient ende ghetrouwen vader in Gode heren Nyclaseo, bi derp ghehenghenissen Gods abt van onser Vrouwen cloester in Middelburch, van ons ende van onsen nacomelinghe in lene te houden, in deser manieren datmen ons van desen ambocht sulkenq dienst sal doen als men ons doet van anders onsen ambochte in Walchren; ende so waneer dat des abt van Middelburch ghebreket, so sal die ander niewe abt die naest comen sal dit voers. ambocht versoeken moghen ende lossen die heven omme XX lb. Tornoyser, den groeten over sestien penninghe gherekent, also groet alst hier of lopen mach, ende also voirt in lene te houden mit alsulker lossinghe ende versoeke van allen den anderen abten die daer na wesen sullen.

In kennessen hier of hebben wi desen brief open beseghelts etc. Ghegheven in Middelburch des vridaghes na Paeschen int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per abbatem det Middelburchu.

a
Middelb. B.
b
ontbr. C.
c
Will. C.
d
Heynn. B; Heyneg. C.
e
Sinte C.
f
hier ende C.
g
dit staat wrs. voor 16 gemet 50 roeden.
h
k'ke B.
i
Midd. (hierna steeds zo afgekort en verder niet aangegeven) BC.
j
hier die, doorgestreept BC.
k
Zuyt | tiende, de tweede t door andere hand bijgeschreven C.
l
welke, de eerste letter door andere hand gecorrigeerd C.
m
tstene scietende C.
n
w gecorrigeerd door andere hand C.
o
Niclays C.
p
ontbr. B.
q
door andere hand verbeterd uit wilken C.
r
Tor. BC.
s
desen brief open beseghelt ontbr. B.
t
ontbr. B.
u
Midd. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt van het O.L.Vrouweklooster te Middelburg