Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X085v_378_1 B ZE_G_X068v_378_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 85v, nr. 385 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 68v, nr. 370 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Clarissien van Bairsdorp.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 149.

Vgl. nr. ZE 372.

Wi Willema grave etc. onsen lieven ende ghetrouwen Gillijsb Boudwinsc sone onsen baliuy van Middelburchd, Jan Henrixe f.f onsen rentemeester van Bewestersceltg in Zelandh, ende scepen ende borghermeesters van onsen poerte van Middelburchi, saluyt ende onse gode jonste. Want wi langhetijt vele j volghens ende croninghe ghehadt hebben van joncfrou Clarissienk van Barstorp over Gillijs Pieters f.l ende sine broders om den tiende ende land te Coudekercm dat Gillijs Condebarens was, haers broeders, daer wi alrehande stucken of gheseyt hebben sint dat sijs ane ons bleven, daer die joncfrou of croent dat haer niet ghehouden en sijn. Waromme wi u allen ombieden ende elken bezonder dat gi der joncfrou vors. van onsen weghen bescarmet dat si vryelike des leenlands n dat Gillijs Condebarens was vorscreven, alse verre alst in Gillijs Pieters f. brieve vors. niet en staet die hi hevet van den abt van Sente Pouwels; mar stont daer in, zoe willen wi dat giet in behoudenre hand hout ghelike den tiende. Wil Gillijs oec sine brieve niet toghen, zoe hout die joncfrou vors. in vryer bruycwere van den vorseyden lande. Voert zoe doet Gillijs Pieters f. vors. in juwen handen brenghen alsulc corn als hi te oeste die leste verledes es van den velde voerde thuys van der tienden vorscreven, die wi onder u beset hadden ende hi daer boven ontfoerde, jof dat hi alse vele ghelts alse dat corn wesen mochte waerdich onder den baliuy ende dieo borghermeesters vors. brenghe sonder vertrecken; voert dat gi alle lamtiende ende corn tiende die verscenen sijn sint oeste leste verleden, jof verscinen zullen ter tijt toe dat haer playt dat si onderlinghe hebben gheent si, van onsen weghen ane vaert ende hare gheenre ghebruken laet, ende in behoudenre hand hout tote des gheens behoif diet metten rechte wint. Ende hier doet alsoe toe dat dese joncfrou vors. met redene ons hier omme niet meer te volghen en hebbe; ende wat gi hier toe doet, dat zullen wi ghestade houden.

Ghegheven in die Haghep des vrijdaghes nae Paeschen anno XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per comitem, abbatem, lectorem, Mathiam, Enghelbertumq et multos alios.r

a
Will. A.
b
Gill. AB, deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
c
Boudw. A; Boudins B.
d
Midd. AB.
e
Henr. A; Heynr. B.
f
sone B.
g
Beoest'scelt B.
h
Zel. A; Zeel. B.
i
Midd. AB.
j
hier cr, doorgestreept A.
k
tussen C en l een geëxpungeerde a, en de eerste s verbeterd uit e B.
l
sone B.
m
Coudek'c AB.
n
hier ontbreekt wel een werkwoord als ghebruke.
o
boven de regel toegevoegd B.
p
Hagh. A.
q
Engh'lb't. A; Enghelb'tum B.
r
delen van de dienstaantekening zijn slecht leesbaar, ook bij UV-licht, omdat een aantal letters deels of geheel is weggesleten A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis Boudewijnsz. baljuw van Middelburg, Jan Hendriksz. rentmeester van Bewesten Schelde en schepenen en burgemeesters van Middelburg