Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X021v_113_1 ZH_G_X022r_113_2 C ZH_K_X027v_113_1 ZH_K_X028r_113_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 21v-22r, nr. 112 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan vander Dussen ridder.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 27v-28r, nr. 113 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 296-297.

Cf. nr. ZH 119.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien jof horen lesen, ic Jan van der Dussen ridder, saluyt ende kennessen der waerheyt. Ic make cond ende kenlic allen luden dat ic gheloft hebbe ende gheloven ina goeden trouwen veren Angheniesenb minen wive te maken tote hare lijftochte anderhalf hondert pond Hollandsc sjaers, op hore ende op onse kindren tecomen die wi teghader hebben zullen; ende waer dat zake dat icd storve sonder kindre van hoir te hebben, zo zalt hair bliven toit hare lijftochte die helft van anderhalf hondert ponde Hollands sjaers ende uyt varen met hare tucht ende met hare medeghave sonder scout, ende die ander helfte die zal op minen erfnamen comen. Ende dese anderhalf hondert pond Hollands sjaers die bewise ic hair jaerlix intenemen op ene tiende die ic hebbe ter Niewer kerken op die Halme in sButs ambocht van der Eme, die ic houde van den here van Hoirne; ende ghebrake yet an desen tiende voerseyd dat si niet soe goed en ware als anderhalf honderd pond Hollands sjaers, zo ghelove ic hair dat wel te voldoene van anders minen liene goede dat ic hebbe, waer dat gheleghen es, ende in zekeren stede te bewisen binnen jaers. Ende waer enich ghebreck an mi dat dat ic niet en voldede als voerscreven es, zo bidde ic Jan van Dronghele minen broeder, Jacob Neve, Jan Briefhoncf endeg Heynrich Marien zone dat si mine borghen willen wesen ende met mi desen brief bezeghelen, ende bidde minen lieven ende gherechten here mijn here die grave van Henegouweni, van Hollandj dat hi een over borghe wesen wille endek desen brief bezeghelenl met mim ende met minen borghen voernoemd alse een over borghe.

Ende wi Jan van Dronghele, Jacob Neve, Jan Briefhonc ende Heynric Marien zone maken cond ende kenlic allen luden dat wi omme bede willen ende versoec sheren van der Dussen zine borghen woerdenn zien tieghens veren Anghenieseno sinen wive vanp alsulker beloefteq als hi hair belovet hevet alst hierboven gescrevenr es; ende waer an ons enich ghebrechts dat wi dese voirseyde lijftocht niet en helden alse voerscreven es, so gheloven wi elc van ons voirnomd in tevarent legghen te Delf op onsen coste, so wanneer dat dat ons veren Angheniesenu jof Florens van der Bouchorstv hair broeder jof hair ghewaerde bode vermanen zal, jof tesendenne voer mi Janw van der Dussen binnen der poirten van Delf twie knapen in mine stede, ende elc van ons die borghen enenx knape die te Delfy bliven zullen op onsen coste ende niet van dane en zullen sceyden voir dat wi veren Angheniesenz voirscrevena' jof haren ghewaerden bode al voldaen hebben alsulc ghebrecb' als si an ons hebben zoude. Ende wi Willaemc' grave van Henegouwend', van Hollande', van Zeelandf' ende here van Vrieslandg', omme bede ende versoeke die hair Jan van der Dussen an ons ghedaen hevet een over borghe woerdenh' zien alse van der belofte voers. te voldoen ende te volcomen, waer enich ghebrec an heren Janne van der Dussen ende an sinen borghen voerscreven. Ende ic Jan van der Dussen voernoemdi' ghelove in goeden trouwen allen minen borghen voerscreven scadeloes te houdene ende te quiten op al mijn goed, waer dat gheleghen es.

Voird waer dat zake dat vere Angheniesej' mijn wijf voir mi storve sonder kinder van mi te hebben, zulke medeghave ende goed als ic met hair ghenomen hebbe des zouden wi weder gheven onsen lieven here den grave voernoemd twie hondert pond Hollands, ende Florens van der Bouchorstk' zouden wi weder gheven jof sinen erfnamen drie hondert pond Hollands, ende sonder scout; sonder erghenlist.

Ende omme dat wi willen dat alle dese voerseyde Voerwaerdenl' ende zake m' vast ende ghestade bliven ende wel ende ghetrouweliken' ghehouden, hebben wi Jan van der Dusseno' ridder, Jan van Dronghelenp', Jacob Neve, Jan Briefhonc ende Heynric Marien sone alse borghen met ghesamenderhand ende onghesceyden desen brief bezeghelt met onsen zeghelen; ende wi Willaemq' grave van Henegouwenr' voernoemd hebben als een over borghe desen brief met hem ende met sinen borghen voerscreven bezeghelt met onsen zeghele, in kennessen der dinc voerseyd. Ghedaen in die Haghe op sinte Pieters dach inghendes' oiste int jaer ons Heren dusent drie hondert twie ende twintich.

a
met C.
b
Aggheniezen C.
c
Holl., hierna steeds zo verkort BC.
d
boven de regel toegevoegd BC (in B door andere hand).
e
ontbr. B.
f
Briefonc C.
g
ontbr. C.
h
y uit n en i uit e B.
i
Heneg. B; Heyn. C.
j
Holl. BC.
k
verbeterd uit van C.
l
b verbeterd uit z B.
m
i uit e B.
n
worden C.
o
verbeterd uit Adelissen B.
p
gecorrigeerd B; in C.
q
beboefte B.
r
brescreven C.
s
ghebrec C.
t
varen gecorrigeerd B.
u
Angheniese C.
v
Bonchorst C.
w
Janne C.
x
verbeterd uit de abbreviatuur van ende B.
y
teDelf, de woorden gescheiden door een verticale streep B.
z
Anghenizen C.
a'
voir verbeterd uit ver B.
b'
ghebrecht met de laatste twee letters doorgestreept B.
c'
Will. BC.
d'
Heneg. BC.
e'
Holl. BC.
f'
Zeel. C.
g'
Vrizel. C.
h'
worden C.
i'
voirsc. C.
j'
Anghenize C.
k'
Bouchorts B; Bonchorst C.
l'
voerwaierden met de tweede e geëxpungeerd B.
m'
hier zeke, tussen twee punten B.
n'
trouwelike C.
o'
de tweede s gecorrigeerd B.
p'
de r bovengeschreven B.
q'
Will. BC.
r'
Heneg. BC.
s'
in ghende B; tingaende C.
Oorkonder: Jan van der Dussen ridder
Destinataris: vrouw Agnes, echtgenote van Jan van der Dussen