Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X071r_386_1 B ZH_G_X056r_386_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 71r, nr. 381 (primaire registratie, of 1331 mei-begin juli).

In de bovenmarge, door andere hand, het opschrift Zuythollanda.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 56r, nr. 378 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Opschrift:

Den here van Arkelb.

In de bovenmarge, door andere hand, het opschrift ¶ Zuithollandc. – Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 497.

Vgl. nr. ZH 387. Deze twee oorkonden, uit juni en juli 1330, staan in het register tussen oorkonden van 24 april en 7 juli 1331. Aangezien zij aan het begin van een katern staan, is het goed mogelijk dat zij daarin kort na de uitvaardiging zijn gekopieerd, waarna pas een jaar later het betreffende katern in gebruik werd genomen voor verdere registraties in het primaire register.

Wi Willaem grave etc. doen te wetene allen luden die desen brief zullen zien of horen lesen dat wi ghegheven hebbend ende gheven onsen lieven neve den here van Arkel, Janne sinen broeder ende horen nacomelinghen dat alle die ghene die poirters sijn, oec waer dat sie poirters sijn, dief hoer erve ligghende hebben in den ambochte van Berghen ende Berch ambocht, van den Nuwen caedijc, van Coelwijc, van Stoelwijcg ende van Beyers roeden alsoe verre niet bescermt noch bevreet wesen en sullen onder den rechte dat wi ghegheven hebben onsen luden van den ambochte voerscreven, ten si dat si den here van Arkel onsen neve vorscreven, sinen broeder ende horen nacomelinghen van horen erve gheven ghelike dat anders die ghebure van den voerscreven ambochte doen ende ghedaen hebben eer zi voldaen hebben; welch voerzeyde recht roert van borchtochtei, van doetslaghe ende van lemtenj, dat die van den ambochte quite ghecocht hebben teghens ons ende quite hebben zullen ende vri, ende behouden in allen manieren alse hoer hantveste begrijpt die si van ons dair op hebben open beseghelt.

Ende om dat wi willen dat dit vast ende stade si ende wel ghehouden worde van ons ende van onsen nacomelinghen, soe hebben wi hem desen brief open besegheltk met onsen zeghele. Ghegheven op sente Bonefaesl dach int jaer ons Heren dusent driehondert ende dertich.

a
Zuytholl. A.
b
r zeer klein tussengeschreven B.
c
Zuitholl. A.
d
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
ontbr. B.
g
van Stolwijc, door andere hand boven de regel toegevoegd B.
h
wel AB.
i
na de e nog de letters ch, doorgestreept en geëxpungeerd A.
j
leemten B.
k
volgorde beseghelt open B.
l
Bonifais B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de heer van Arkel en zijn broer Jan