toon een folio

 
English | Nederlands
boven de kolom de woorden Deus assit de initiaal ter hoogte van zeven regels en versierd met penwerk; J-lijsten lopen van de initiaal langs de bovenrand en de linkerrand van het tekstblok, welke zelf zijn versierd met penwerk en in de rechter- en ondermarge uitlopen in wijnrankachtige lijnen de eerste drie verzen vanwege ruimtegebrek naast de initiaal geschreven in zeven regels: OM dat ic / niet en wille / Dat minen sin / yet legghen / stille. Ende / verderue met / ledicheden o verbeterd uit iets anders

Folio 1r uit Handschrift B

| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1     1 OM2 dat ic niet en wille
2     Dat minen sin yet legghen stille.
3     Ende verderue met ledicheden3
4     Willic v al hier ter steden
5 I 5   Segghen wie die grauen waren
6     Die hollant in haren Jaren
7     Hadden onder haer bedwanc
8     Ende hoe verre dat haer ganc
9     Met recht gaet in vrieslant
10 I 10   Also als ic bescreuen want
11     Jnden cloester tegmonde
12     Jn latine in vraeyer orconde
13     Sonder fauele sonder4 lieghen
14     Sonder yement te bedrieghen
15 I 15   Want het dunct mi wesen scande
16     Dat die lude van den lande
17     Anders iesten vele weten
18     Ende si des hebben vergheten
19     Wane si zeluer sijn gheboren
20 I 20   Ende wie si waren hier te voren
21     Diet lant wonnen ende erue
22     Daer si of nutten die bederue
23     Dat wil ic hem hier doen weten
24     Wie die lande hadden bezeten
25 I 25   Hier te voren in ouden tiden
26     Ende dit cortelike ouer liden
27     Dese pine ende dit ghepens
28     Gheue ic den graue florens
29     Dat ghi moghet sien ende horen
30 I 30   Wanen dat ghi sijt gheboren
31     Ende bi wat redenen ghi in hant
32     Hebt zeelant ende hollant
33     Ende bi wat reden ghi oec zoect
34     Vrieslant dat v zere vloect
35 I 35   Hem biddic die noyt beghan
36     Ende die ouer ghemene man
37     Om berechten sette lantsheren
38     Dat hi mi dat moete leeren
39     Dat ic die waerheit so verclare
40 I 40   Dat men weten moet dat ware
41     Oude boeken hoer ic ghewagen
42     Dat alt lant beneden nyemagen
43     Wilen neder zassen hiet
44     Also als die stroem versciet
45 I 45   Vander masen ende vanden rijn
46     Die scelt was dat westende sijn
47     Also als si valt in die zee
48     Oest streckende min no mee
49     Dan toter lauwerse of ter elue
50 I 50   Die keyseren van romen zelue
51     Ontsaghen menich warf dit lant
52     Want mer wreet volc ende starc in vant
53     Ende die quaet te zoeken waren
54     Dicke quamen si met scaren
55 I 55   Om dat roemsche rijc te crancken
56     Ende verheerden den rijn vrancken
57     Wiltenburch hiet haer hoeft stat
58     Daert volc menich iaer in zat
59     Na ons heeren gheboernes
60 I 60   Drie hondert iaer .lx. ende zes
61     Wort keyser valentijniaen
62     Goet kerstijn was hi sonder waen
63     Jn sinen tiden waren si getoghen
64     Die neder zassen ende wilden poghen
65 I 65   Te nederen die roemsche ghewelt
66     Daer beghincse op een velt
67     Die keyser ende wan hem an
68     Hare scepe ende menich man

(klik op het plaatje om het te vergroten)
| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1: boven de kolom de woorden Deus assit
2: de initiaal ter hoogte van zeven regels en versierd met penwerk; J-lijsten lopen van de initiaal langs de bovenrand en de linkerrand van het tekstblok, welke zelf zijn versierd met penwerk en in de rechter- en ondermarge uitlopen in wijnrankachtige lijnen
3: de eerste drie verzen vanwege ruimtegebrek naast de initiaal geschreven in zeven regels: OM dat ic / niet en wille / Dat minen sin / yet legghen / stille. Ende / verderue met / ledicheden
4: o verbeterd uit iets anders