toon een folio

 
English | Nederlands
hier en in het vervolg letters door slijtage verloren gegaan gheuen na de voorafgaande regel i niet zeker w onzeker hier binnen doorgehaald slechts de bovenkant van de t en het afkortingsteken zichtbaar H onzeker daghe na de voorafgaande regel de tweede r verbeterd uit e iiij verbeterd uit iij door daar i vóór te zetten v verbeterd uit iets anders van de eerste m slechts de onderzijde van de halen zichtbaar lezing van ye niet zeker u verbeterd uit iets anders, mogelijk uit e in boden daer de letters den en er onzeker

Folio [1]r uit Fragment Br

| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
8057     DJe graue voer sire straten
8058 VI 360   Die scout en woudedoniet laten
8059     Hinoemde doe bi namen
8060     Die hi woude dat na him quamen
8061     S[...]oeren1 doe in die poort
8062     Te delf als men heuet ghehoort
8063 VI 365   .V. wasser men sende him mede
8064     .iij. boden wt der stede
8065     Die den graue souden volghen
8066     Ende spreken al was hi verbolghen
8067     Op die poorte van dordrecht doe
8068 VI 370   Ende sien mochten si brenghen toe
8069     Dat men dat maecte te goede
8070     Ende dat in beteren poynten stoede
8071     Die graue voer in dien haghe
8072     Haer wolfaert sat op ten anderen daghe2
8073 VI 375   Ende voer te woerden waert
8074     Ende merredde3 an die vaert
8075     En weet iiij4 daghe soviue5 so sesse
8076     Wal holpe dese langhe lesse
8077     D[....]oorters senden hemiiij. na
8078 VI 380   Omme6 te spreken als ict versta
8079     Mit den graue haren heer
8080     Die was verbolghen harde seer
8081     Doe die viere aldaer quamen
8082     Tote achten alle bi namen
8083 VI 385   [.]yene7ende pouwels8 hieten die twe
8084     [..] was der ander mee
8085     Jc en canse niet ghenoemen
8086     So was hem te voren comen
8087     Dat haer wolfaert niet en was daer
8088 VI 390   Doe senden si haer boden daer9
8089     Omme te proeuen op wilken da[.]he
8090     Hi comen soude inden haghe
8091     DJe bode vanten tiselsteyn
8092     Hem ende sijn wijf daer ghemeyn
8093 VI 395   Haer niclaes van cats wasser mede
8094     Die boden spraken daer ter stede
8095     Ende hi seyde sinen wille
8096     Die bode keerde zwighende stille
8097     Ende tellede sinen here voort
8098 VI 400   Wat hi van him hadde ghehoort
8099     Si beyden doe tot den daghe
8100     Dat hi was comen in dien haghe
8101     Die graue ne woude gheen antworde gheuen10
8102     Sonder him dus sien si bleuen
8103 VI 405   Ligghende11 stil ende beyden daer
8104     Toter wilen dat hi quam naer
8105     Doe heer wolfaert comen was
8106     Worden si te rade das
8107     [.]at ian die molenaer pieter mede
8108 VI 410   [.]eren tielmans sonen voeren ter stede
8109     [.]nde iacob haer derde gheselle
8110     [.]ot den graue daer ic af telle
8111     Om te sprekene van hare dinc
8112     [.]ie graue doe ten rade ghinc
8113 VI 415   [.]etten heren wolfaert ende olout
8114     Die te radene hier toe was12 bout
8115     Ten lesten sprac hi den moelnaer an
8116     Ende daer na dandere twe man
8117     Ende leedse in die camere13 mede
8118 VI 420   Ende spraken [...] hem daer ter14 [.....]
8119     Ene wile doe quamen si wt
8120     Ende aloud sprac ouer luut
8121     Ende vraghede of heyne ende pauwels waren
8122     Te delf dat segt sonder sparen
8123 VI 425   Men seyde ia si sijn aldaer
8124     Sullen si iet comen haer
8125     Sprac aloud toten moelnare
8126     Ontbietmense si comen hare
8127     Sprac doe ian dat weet ic wale
8128 VI 430   Alout hilds niet meer tale
8129     Dan hi ghinc ter cameren in
8130     Hi soude node sinen sin
8131     Hebben15 gheseyt daer voer oghen
8132     Men riep ianne ende ghinc hem toghen

(klik op het plaatje om het te vergroten)
| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1: hier en in het vervolg letters door slijtage verloren gegaan
10: gheuen na de voorafgaande regel
11: i niet zeker
12: w onzeker
13: hier binnen doorgehaald
14: slechts de bovenkant van de t en het afkortingsteken zichtbaar
15: H onzeker
2: daghe na de voorafgaande regel
3: de tweede r verbeterd uit e
4: iiij verbeterd uit iij door daar i vóór te zetten
5: v verbeterd uit iets anders
6: van de eerste m slechts de onderzijde van de halen zichtbaar
7: lezing van ye niet zeker
8: u verbeterd uit iets anders, mogelijk uit e
9: in boden daer de letters den en er onzeker