Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gemeentebesturen, provincie Noord-Brabant

Naam archiefvormer Gemeentebesturen, provincie Noord-Brabant
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen

Deze verzamelbeschrijving is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de organen van de gemeenten, hun taken en hun (eventuele) bemoeienis met emigratieaangelegenheden. Voor inhoudelijke informatie per gemeente wordt verwezen naar desbetreffende (digitaal raadpleegbare) inventaris.

 

De Gemeentewet bepaalt dat in elke gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester is (art. 6). Samen vormen deze organen het gemeentebestuur.

De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en telt een oneven aantal (9-45) leden. De raad kan commissies instellen. Tevens benoemt de raad uit zijn midden een aantal wethouders (minimaal 2), die samen met de burgemeester het college van burgemeesters en wethouders vormen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester, benoemd bij Koninklijk Besluit, is voorzitter van dit college. Tevens is hij belast met de algemene leiding, de organisatie en het beheer van de gemeentepolitie. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht op de gemeentesecretarie.

 

Gemeentebestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn burgemeesters of gemeenteraadsleden van de gemeenten Arnhem, Den Haag, Heerlen, Hoogezand-Sappemeer/Nieuwe Pekela, Waddinxveen en Woerden lid geweest van de Raad voor de Emigratie.

 

Daarnaast werd bij rondschrijven van de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen (02-01-1952; 07-07-1955) verzocht om financieel bij te dragen in de zogenaamde 'aanloopkosten' van aspirant-emigranten, die dat niet zelf konden betalen. Dit waren kosten die gemaakt werden voor leveringen of diensten voor vertrek, zoals pasfoto's voor het dossier, visumkosten, vervoer in Nederland, bagageverzekeringen, röntgenfoto's e.d. Gemeenten die hiermee instemden vergoedden 25% van deze kosten, het Rijk droeg 75% bij.

Tevens konden gemeenten een taak bij de screening van emigranten hebben (aanvragen bewijs over het gedrag; inlichtingen via politiekorpsen).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

gemeentelijk beleidsbepaling en bestuur

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

Compendium voor politiek en samenleving in Nederland ; A900 lokaal bestuur: gemeenten, Derksen, W, K. Kas, 'Lokale politiek' A900-1-122.

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1475 Gemeentebestuur Mill 1930-1979

b) nr. 1478 Gemeentebestuur Geffen 1940-1969

c) nr. 5133 Gemeentebestuur Haaren, 1943-1980

d) nr. 5134 Gemeentebestuur Helvoirt 1936-1980

e) nr. 5135 Gemeentebestuur Schijndel 1930-1960

f) nr. 7349 Gemeentebestuur Berghem 1814-1970

g) nr. 7825 Gemeentebestuur Heesch 1930-1993

h) nr. 7829 Gemeentebestuur Nistelrode 1970-1993

i) nr. 7363 Gemeentebestuur Oss 1810-1930

j) nr. 7652 Gemeentebestuur Uden 1813-1937

 

k) nr. A 2121 Gemeentebestuur Stiphout 1932-1967

l) nr. A 3029 Gemeentebestuur Asten 1948-1970

m) nr. A 3140 Gemeentebestuur Mierlo 1932-1967

n) nr. A 3179 Gemeentebestuur Deurne 1951-1980

o) nr. A 3180 Gemeentebestuur Deurne 1811-1950

p) nr. A 0491 Gemeentebestuur Eindhoven 1934-1969

q) nr. A 0273 Gemeentebestuur Riethoven 1447-1940

 

r) nr. 436 Tilburg, Gemeentelijke Sociale Dienst 1943-1985

 

s) nr. 0002 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1811-1935

t) nr. 0165 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1950-1979

 

u) nr.0055 Breda, Sociografische dienst 1948-1952, 1957-1988

v) nr. II-41B Breda, Gemeentepolitie 1937-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-j) Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

 

k-q) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Eindhoven

 

r) Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

 

s-t) Regionaal Archief West-Brabant

 

u-v) Stadsarchief Breda

Openbaarheid

zie plaatsingslijst

Omvang; inventarisnummers

zie plaatsingslijst

Informatiedrager
Vernietigd

zie plaatsingslijst

Toegang(en)

plaatsingslijsten, inclusief basisgegevens archief [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie plaatsingslijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie plaatsingslijst

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

Brabants Historisch Informatie Centrum

1475 Gemeentebestuur Mill 1930-1979

- Emigratiestatistieken 1948-1953 (inv.nr. 27)

Inhoud overig

Brabants Historisch Informatie Centrum

1478 Gemeentebestuur Geffen 1940-1969

- Circulaires 1951-1957; vergoeding aanloopkosten; declaraties 1955-1956 inzake emigratie (inv.nr. 159D)

 

5133 Gemeentebestuur Haaren, 1943-1980

- Emigratie. Persoonsdossiers 1951-1960 (inv.nr. 1515)

 

5134 Gemeentebestuur Helvoirt 1936-1980

- Emigratie. Persoonsdossiers (inv.nr. 785)

 

5135 Gemeentebestuur Schijndel 1930-1960

- Overzicht van de bevolking, industrie en nijverheid, landbouw, ambachtsonderwijs en emigratie gedurende 1947-1950, 1950 (inv.nr. 39)*

 

- Overzichten en statistieken met migratiegegevens over werklieden uit Schijndel in eigen land, met correspondentie, 1950-1957 (inv.nr. 1171)

 

- Persoonsdossiers betreffende de toekenning van een financiële tegemoetkoming in de aanloopkosten bij emigratie, 1952-1960 (1963) ( inv.nrs. 1172-1173)*

 

7349 Gemeentebestuur Berghem 1814-1970

- Bescheiden betreffende emigratie en immigratie 1957-1959 (inv.nr. 242.7)

 

7825 Gemeentebestuur Heesch 1930-1993

- Emigratie van inwoners 1954-1960 (inv.nr. 749)

 

7829 Gemeentebestuur Nistelrode 1970-1993

- Emigratie: opgaven en uitvoering 1954-1961 (inv.nr. 610)

 

Ter signalering:

7363 Gemeentebestuur Oss 1810-1930

- Ingekomen stukken betreffende emigratie 1927-1928 (inv.nr. 1299)

 

7652 Gemeentebestuur Uden 1813-1937

- Stukken betreffende emigratie 1926-1927 (inv.nr. 1611)

 

 

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

A 2121 Gemeentebestuur Stiphout 1932-1967

- Arbeid. Dossiers inzake de emigratie van de families Romonesco, Verbakel en Gijsbers, 1952, 1962 (inv.nr. 1013)

 

A 3029 Gemeentebestuur Asten 1948-1970

- Arbeidsmarkt. Emigratie. Emigratie van:

F. Joris en Dhr. Welten, 1948 (inv.nr. 1688)

G.A. Verschaeren 1949-1952 (inv.nr. 1689)

A. Wisseling 1959 (inv.nr. 1691)

 

A 3140 Gemeentebestuur Mierlo 1932-1967

- Aard en samenstelling van de bevolking. Rapporten van het Economisch Technologisch Instituut Tilburg met betrekking tot sociaal-economische ontwikkelingen en migratie in Noord-Brabant Oost, 1956-1966 (inv.nr. 12)

 

A 3179 Gemeentebestuur Deurne 1951-1980

- Inlichtingen uit de bevolkingsregisters. Opgave gegevens aan derden betreffende emigratie 1952-1953 (inv.1317)

 

- Migratie van arbeidskrachten. Onderzoek naar de migratie van arbeidskrachten in de gemeente in de periode 1948-1954 uitgevoerd door het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, 1956 (inv.nr. 1731)

 

Ter signalering:

A 3180 Gemeente Bestuur Deurne 1811-1950

- Internationale arbeidsbemiddeling / emigratie en immigratie 1916-1933 ingekomen brieven van werknemers bij de arbeidsbemiddeling (inv.nr. 111/18)

 

A 0491 Gemeentebestuur Eindhoven 1934-1969

- Gemeentelijke borgstelling voor emigranten naar Zuid-Afrika 1935-1937 (inv.nr. 05213)

 

A 0273 Gemeentebestuur Riethoven 1447-1940

- Stukken betreffende emigratie naar Noord-Amerika en Canada 1854-1927 (inv.1077)

 

 

Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

nr. 436 Tilburg, Gemeentelijke Sociale Dienst 1943-1985

- Emigratie (doos 114, dossier 6)

 

 

Regionaal Archief West-Brabant

Ter signalering:

0002 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1811-1935

- Emigratie (Canada) ter bestrijding van werkeloosheid, 1926-1928 (inv.nr. 2225)

 

0165 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1950-1979

- Emigratie, 1950-1959 (inv.nr. 1948)

 

 

Stadsarchief Breda

nr. 0055 Breda, Sociografische dienst 1948-1952, 1957-1988

- Bevolkingsgroei door migratie. I. a. immigratie, 1901-1947; b. emigratie, 1901-1947 (inv.nr. 7)

 

nr. II-41B Breda, Gemeentepolitie 1937-1974

- Stukken betreffende een onderzoek naar de handel en werkwijze van het adviesbureau voor emigratie te Breda alsmede betreffende het verschaffen van inlichtingen omtrent (adspirant-)emigranten 1948-1959 (inv.nr. 855)

 

- Correspondentie en rapporten met gunstige inlichtingen omtrent personen die wensen te emigreren 1950-1956 (inv.nr. 856).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dossiers betreffende emigratie worden in secretariearchieven regelmatig aangetroffen onder de categorie: bijzondere onderwerpen; taakuitoefening; arbeid; soms in de categorie sociale hulpverlening.

 

2) Voor deze beschrijving zijn de inventarissen van alle gemeentebesturen doorgenomen, die eind 2008 digitaal beschikbaar waren in bovengenoemde archiefbewaarplaatsen. Onderzoek in de digitaal beschikbare inventarissen bij het Stadsarchief Den Bosch en het Gemeentearchief Roosendaal leverde geen relevante archiefbescheiden op (niet alle collecties van gemeentebesturen zijn echter gedigitaliseerd).

Daarnaast zijn alle 18 collecties van gemeentebesturen in het Streekarchief Heusden en Altena, waarvan geen digitale inventaris beschikbaar is, handmatig doorgenomen. Hierin werden ook geen dossiers met betrekking tot emigratie aangetroffen.

Titel Dossierbeschrijving Gemeentebesturen, provincie Noord-Brabant
Inventaristekst

nr. 5135 Gemeentebestuur Schijndel, 1930 - 1960

- inv.nr. 39 Overzicht van de bevolking, woningen, industrie en nijverheid, landbouw, ambachtsonderwijs en emigratie gedurende 1947-1950, 1950

Het overzicht vermeldt het aantal geëmigreerden en de grootte van het gezin en immigratieland. Periode1947-1950: 77 geëmigreerden.

 

 

- inv.nrs. 1172-1173 Persoonsdossiers betreffende de toekenning van een financiële tegemoetkoming in de aanloopkosten bij emigratie, 1952-1960 (1963)

De inv.nrs. bevatten 19 dossiers op naam.

De correspondentiedossiers betreffen verzoeken om een bijdrage in de aanloopkosten. In de meeste dossiers wordt gespecificeerd welke kosten er gemaakt zijn voor het gezin of unit (medische kosten, verzekeringen, bagage, etc.) en zitten de originele rekeningen erbij. Tevens bevatten de dossiers correspondentie waaruit de gezinssamenstelling blijkt en de overwegingen van de Gemeente Schijndel. Daarmee geven beide dossiers een goed inzicht in de praktische kanten van het vertrek uit Nederland.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen

Deze verzamelbeschrijving is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de organen van de gemeenten, hun taken en hun (eventuele) bemoeienis met emigratieaangelegenheden. Voor inhoudelijke informatie per gemeente wordt verwezen naar desbetreffende (digitaal raadpleegbare) inventaris.

 

De Gemeentewet bepaalt dat in elke gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester is (art. 6). Samen vormen deze organen het gemeentebestuur.

De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en telt een oneven aantal (9-45) leden. De raad kan commissies instellen. Tevens benoemt de raad uit zijn midden een aantal wethouders (minimaal 2), die samen met de burgemeester het college van burgemeesters en wethouders vormen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en zijn verantwoording schuldig aan de raad. De burgemeester, benoemd bij Koninklijk Besluit, is voorzitter van dit college. Tevens is hij belast met de algemene leiding, de organisatie en het beheer van de gemeentepolitie. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht op de gemeentesecretarie.

 

Gemeentebestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn burgemeesters of gemeenteraadsleden van de gemeenten Arnhem, Den Haag, Heerlen, Hoogezand-Sappemeer/Nieuwe Pekela, Waddinxveen en Woerden lid geweest van de Raad voor de Emigratie.

 

Daarnaast werd bij rondschrijven van de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen (02-01-1952; 07-07-1955) verzocht om financieel bij te dragen in de zogenaamde 'aanloopkosten' van aspirant-emigranten, die dat niet zelf konden betalen. Dit waren kosten die gemaakt werden voor leveringen of diensten voor vertrek, zoals pasfoto's voor het dossier, visumkosten, vervoer in Nederland, bagageverzekeringen, röntgenfoto's e.d. Gemeenten die hiermee instemden vergoedden 25% van deze kosten, het Rijk droeg 75% bij.

Tevens konden gemeenten een taak bij de screening van emigranten hebben (aanvragen bewijs over het gedrag; inlichtingen via politiekorpsen).

Taak, activiteiten

gemeentelijk beleidsbepaling en bestuur

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur

Compendium voor politiek en samenleving in Nederland ; A900 lokaal bestuur: gemeenten, Derksen, W, K. Kas, 'Lokale politiek' A900-1-122.

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1475 Gemeentebestuur Mill 1930-1979

b) nr. 1478 Gemeentebestuur Geffen 1940-1969

c) nr. 5133 Gemeentebestuur Haaren, 1943-1980

d) nr. 5134 Gemeentebestuur Helvoirt 1936-1980

e) nr. 5135 Gemeentebestuur Schijndel 1930-1960

f) nr. 7349 Gemeentebestuur Berghem 1814-1970

g) nr. 7825 Gemeentebestuur Heesch 1930-1993

h) nr. 7829 Gemeentebestuur Nistelrode 1970-1993

i) nr. 7363 Gemeentebestuur Oss 1810-1930

j) nr. 7652 Gemeentebestuur Uden 1813-1937

 

k) nr. A 2121 Gemeentebestuur Stiphout 1932-1967

l) nr. A 3029 Gemeentebestuur Asten 1948-1970

m) nr. A 3140 Gemeentebestuur Mierlo 1932-1967

n) nr. A 3179 Gemeentebestuur Deurne 1951-1980

o) nr. A 3180 Gemeentebestuur Deurne 1811-1950

p) nr. A 0491 Gemeentebestuur Eindhoven 1934-1969

q) nr. A 0273 Gemeentebestuur Riethoven 1447-1940

 

r) nr. 436 Tilburg, Gemeentelijke Sociale Dienst 1943-1985

 

s) nr. 0002 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1811-1935

t) nr. 0165 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1950-1979

 

u) nr.0055 Breda, Sociografische dienst 1948-1952, 1957-1988

v) nr. II-41B Breda, Gemeentepolitie 1937-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-j) Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

 

k-q) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Eindhoven

 

r) Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

 

s-t) Regionaal Archief West-Brabant

 

u-v) Stadsarchief Breda

Openbaarheid

zie plaatsingslijst

Omvang; inventarisnummers

zie plaatsingslijst

Informatiedrager
Vernietigd

zie plaatsingslijst

Toegang(en)

plaatsingslijsten, inclusief basisgegevens archief [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie plaatsingslijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie plaatsingslijst

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

Brabants Historisch Informatie Centrum

1475 Gemeentebestuur Mill 1930-1979

- Emigratiestatistieken 1948-1953 (inv.nr. 27)

Inhoud overig

Brabants Historisch Informatie Centrum

1478 Gemeentebestuur Geffen 1940-1969

- Circulaires 1951-1957; vergoeding aanloopkosten; declaraties 1955-1956 inzake emigratie (inv.nr. 159D)

 

5133 Gemeentebestuur Haaren, 1943-1980

- Emigratie. Persoonsdossiers 1951-1960 (inv.nr. 1515)

 

5134 Gemeentebestuur Helvoirt 1936-1980

- Emigratie. Persoonsdossiers (inv.nr. 785)

 

5135 Gemeentebestuur Schijndel 1930-1960

- Overzicht van de bevolking, industrie en nijverheid, landbouw, ambachtsonderwijs en emigratie gedurende 1947-1950, 1950 (inv.nr. 39)*

 

- Overzichten en statistieken met migratiegegevens over werklieden uit Schijndel in eigen land, met correspondentie, 1950-1957 (inv.nr. 1171)

 

- Persoonsdossiers betreffende de toekenning van een financiële tegemoetkoming in de aanloopkosten bij emigratie, 1952-1960 (1963) ( inv.nrs. 1172-1173)*

 

7349 Gemeentebestuur Berghem 1814-1970

- Bescheiden betreffende emigratie en immigratie 1957-1959 (inv.nr. 242.7)

 

7825 Gemeentebestuur Heesch 1930-1993

- Emigratie van inwoners 1954-1960 (inv.nr. 749)

 

7829 Gemeentebestuur Nistelrode 1970-1993

- Emigratie: opgaven en uitvoering 1954-1961 (inv.nr. 610)

 

Ter signalering:

7363 Gemeentebestuur Oss 1810-1930

- Ingekomen stukken betreffende emigratie 1927-1928 (inv.nr. 1299)

 

7652 Gemeentebestuur Uden 1813-1937

- Stukken betreffende emigratie 1926-1927 (inv.nr. 1611)

 

 

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

A 2121 Gemeentebestuur Stiphout 1932-1967

- Arbeid. Dossiers inzake de emigratie van de families Romonesco, Verbakel en Gijsbers, 1952, 1962 (inv.nr. 1013)

 

A 3029 Gemeentebestuur Asten 1948-1970

- Arbeidsmarkt. Emigratie. Emigratie van:

F. Joris en Dhr. Welten, 1948 (inv.nr. 1688)

G.A. Verschaeren 1949-1952 (inv.nr. 1689)

A. Wisseling 1959 (inv.nr. 1691)

 

A 3140 Gemeentebestuur Mierlo 1932-1967

- Aard en samenstelling van de bevolking. Rapporten van het Economisch Technologisch Instituut Tilburg met betrekking tot sociaal-economische ontwikkelingen en migratie in Noord-Brabant Oost, 1956-1966 (inv.nr. 12)

 

A 3179 Gemeentebestuur Deurne 1951-1980

- Inlichtingen uit de bevolkingsregisters. Opgave gegevens aan derden betreffende emigratie 1952-1953 (inv.1317)

 

- Migratie van arbeidskrachten. Onderzoek naar de migratie van arbeidskrachten in de gemeente in de periode 1948-1954 uitgevoerd door het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, 1956 (inv.nr. 1731)

 

Ter signalering:

A 3180 Gemeente Bestuur Deurne 1811-1950

- Internationale arbeidsbemiddeling / emigratie en immigratie 1916-1933 ingekomen brieven van werknemers bij de arbeidsbemiddeling (inv.nr. 111/18)

 

A 0491 Gemeentebestuur Eindhoven 1934-1969

- Gemeentelijke borgstelling voor emigranten naar Zuid-Afrika 1935-1937 (inv.nr. 05213)

 

A 0273 Gemeentebestuur Riethoven 1447-1940

- Stukken betreffende emigratie naar Noord-Amerika en Canada 1854-1927 (inv.1077)

 

 

Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

nr. 436 Tilburg, Gemeentelijke Sociale Dienst 1943-1985

- Emigratie (doos 114, dossier 6)

 

 

Regionaal Archief West-Brabant

Ter signalering:

0002 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1811-1935

- Emigratie (Canada) ter bestrijding van werkeloosheid, 1926-1928 (inv.nr. 2225)

 

0165 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1950-1979

- Emigratie, 1950-1959 (inv.nr. 1948)

 

 

Stadsarchief Breda

nr. 0055 Breda, Sociografische dienst 1948-1952, 1957-1988

- Bevolkingsgroei door migratie. I. a. immigratie, 1901-1947; b. emigratie, 1901-1947 (inv.nr. 7)

 

nr. II-41B Breda, Gemeentepolitie 1937-1974

- Stukken betreffende een onderzoek naar de handel en werkwijze van het adviesbureau voor emigratie te Breda alsmede betreffende het verschaffen van inlichtingen omtrent (adspirant-)emigranten 1948-1959 (inv.nr. 855)

 

- Correspondentie en rapporten met gunstige inlichtingen omtrent personen die wensen te emigreren 1950-1956 (inv.nr. 856).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dossiers betreffende emigratie worden in secretariearchieven regelmatig aangetroffen onder de categorie: bijzondere onderwerpen; taakuitoefening; arbeid; soms in de categorie sociale hulpverlening.

 

2) Voor deze beschrijving zijn de inventarissen van alle gemeentebesturen doorgenomen, die eind 2008 digitaal beschikbaar waren in bovengenoemde archiefbewaarplaatsen. Onderzoek in de digitaal beschikbare inventarissen bij het Stadsarchief Den Bosch en het Gemeentearchief Roosendaal leverde geen relevante archiefbescheiden op (niet alle collecties van gemeentebesturen zijn echter gedigitaliseerd).

Daarnaast zijn alle 18 collecties van gemeentebesturen in het Streekarchief Heusden en Altena, waarvan geen digitale inventaris beschikbaar is, handmatig doorgenomen. Hierin werden ook geen dossiers met betrekking tot emigratie aangetroffen.


Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1475 Gemeentebestuur Mill 1930-1979

b) nr. 1478 Gemeentebestuur Geffen 1940-1969

c) nr. 5133 Gemeentebestuur Haaren, 1943-1980

d) nr. 5134 Gemeentebestuur Helvoirt 1936-1980

e) nr. 5135 Gemeentebestuur Schijndel 1930-1960

f) nr. 7349 Gemeentebestuur Berghem 1814-1970

g) nr. 7825 Gemeentebestuur Heesch 1930-1993

h) nr. 7829 Gemeentebestuur Nistelrode 1970-1993

i) nr. 7363 Gemeentebestuur Oss 1810-1930

j) nr. 7652 Gemeentebestuur Uden 1813-1937

 

k) nr. A 2121 Gemeentebestuur Stiphout 1932-1967

l) nr. A 3029 Gemeentebestuur Asten 1948-1970

m) nr. A 3140 Gemeentebestuur Mierlo 1932-1967

n) nr. A 3179 Gemeentebestuur Deurne 1951-1980

o) nr. A 3180 Gemeentebestuur Deurne 1811-1950

p) nr. A 0491 Gemeentebestuur Eindhoven 1934-1969

q) nr. A 0273 Gemeentebestuur Riethoven 1447-1940

 

r) nr. 436 Tilburg, Gemeentelijke Sociale Dienst 1943-1985

 

s) nr. 0002 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1811-1935

t) nr. 0165 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1950-1979

 

u) nr.0055 Breda, Sociografische dienst 1948-1952, 1957-1988

v) nr. II-41B Breda, Gemeentepolitie 1937-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-j) Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

 

k-q) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Eindhoven

 

r) Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

 

s-t) Regionaal Archief West-Brabant

 

u-v) Stadsarchief Breda

Openbaarheid

zie plaatsingslijst

Omvang; inventarisnummers

zie plaatsingslijst

Informatiedrager
Vernietigd

zie plaatsingslijst

Toegang(en)

plaatsingslijsten, inclusief basisgegevens archief [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie plaatsingslijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie plaatsingslijst

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

Brabants Historisch Informatie Centrum

1475 Gemeentebestuur Mill 1930-1979

- Emigratiestatistieken 1948-1953 (inv.nr. 27)

Inhoud overig

Brabants Historisch Informatie Centrum

1478 Gemeentebestuur Geffen 1940-1969

- Circulaires 1951-1957; vergoeding aanloopkosten; declaraties 1955-1956 inzake emigratie (inv.nr. 159D)

 

5133 Gemeentebestuur Haaren, 1943-1980

- Emigratie. Persoonsdossiers 1951-1960 (inv.nr. 1515)

 

5134 Gemeentebestuur Helvoirt 1936-1980

- Emigratie. Persoonsdossiers (inv.nr. 785)

 

5135 Gemeentebestuur Schijndel 1930-1960

- Overzicht van de bevolking, industrie en nijverheid, landbouw, ambachtsonderwijs en emigratie gedurende 1947-1950, 1950 (inv.nr. 39)*

 

- Overzichten en statistieken met migratiegegevens over werklieden uit Schijndel in eigen land, met correspondentie, 1950-1957 (inv.nr. 1171)

 

- Persoonsdossiers betreffende de toekenning van een financiële tegemoetkoming in de aanloopkosten bij emigratie, 1952-1960 (1963) ( inv.nrs. 1172-1173)*

 

7349 Gemeentebestuur Berghem 1814-1970

- Bescheiden betreffende emigratie en immigratie 1957-1959 (inv.nr. 242.7)

 

7825 Gemeentebestuur Heesch 1930-1993

- Emigratie van inwoners 1954-1960 (inv.nr. 749)

 

7829 Gemeentebestuur Nistelrode 1970-1993

- Emigratie: opgaven en uitvoering 1954-1961 (inv.nr. 610)

 

Ter signalering:

7363 Gemeentebestuur Oss 1810-1930

- Ingekomen stukken betreffende emigratie 1927-1928 (inv.nr. 1299)

 

7652 Gemeentebestuur Uden 1813-1937

- Stukken betreffende emigratie 1926-1927 (inv.nr. 1611)

 

 

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

A 2121 Gemeentebestuur Stiphout 1932-1967

- Arbeid. Dossiers inzake de emigratie van de families Romonesco, Verbakel en Gijsbers, 1952, 1962 (inv.nr. 1013)

 

A 3029 Gemeentebestuur Asten 1948-1970

- Arbeidsmarkt. Emigratie. Emigratie van:

F. Joris en Dhr. Welten, 1948 (inv.nr. 1688)

G.A. Verschaeren 1949-1952 (inv.nr. 1689)

A. Wisseling 1959 (inv.nr. 1691)

 

A 3140 Gemeentebestuur Mierlo 1932-1967

- Aard en samenstelling van de bevolking. Rapporten van het Economisch Technologisch Instituut Tilburg met betrekking tot sociaal-economische ontwikkelingen en migratie in Noord-Brabant Oost, 1956-1966 (inv.nr. 12)

 

A 3179 Gemeentebestuur Deurne 1951-1980

- Inlichtingen uit de bevolkingsregisters. Opgave gegevens aan derden betreffende emigratie 1952-1953 (inv.1317)

 

- Migratie van arbeidskrachten. Onderzoek naar de migratie van arbeidskrachten in de gemeente in de periode 1948-1954 uitgevoerd door het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, 1956 (inv.nr. 1731)

 

Ter signalering:

A 3180 Gemeente Bestuur Deurne 1811-1950

- Internationale arbeidsbemiddeling / emigratie en immigratie 1916-1933 ingekomen brieven van werknemers bij de arbeidsbemiddeling (inv.nr. 111/18)

 

A 0491 Gemeentebestuur Eindhoven 1934-1969

- Gemeentelijke borgstelling voor emigranten naar Zuid-Afrika 1935-1937 (inv.nr. 05213)

 

A 0273 Gemeentebestuur Riethoven 1447-1940

- Stukken betreffende emigratie naar Noord-Amerika en Canada 1854-1927 (inv.1077)

 

 

Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

nr. 436 Tilburg, Gemeentelijke Sociale Dienst 1943-1985

- Emigratie (doos 114, dossier 6)

 

 

Regionaal Archief West-Brabant

Ter signalering:

0002 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1811-1935

- Emigratie (Canada) ter bestrijding van werkeloosheid, 1926-1928 (inv.nr. 2225)

 

0165 Gemeentebestuur van Etten-Leur 1950-1979

- Emigratie, 1950-1959 (inv.nr. 1948)

 

 

Stadsarchief Breda

nr. 0055 Breda, Sociografische dienst 1948-1952, 1957-1988

- Bevolkingsgroei door migratie. I. a. immigratie, 1901-1947; b. emigratie, 1901-1947 (inv.nr. 7)

 

nr. II-41B Breda, Gemeentepolitie 1937-1974

- Stukken betreffende een onderzoek naar de handel en werkwijze van het adviesbureau voor emigratie te Breda alsmede betreffende het verschaffen van inlichtingen omtrent (adspirant-)emigranten 1948-1959 (inv.nr. 855)

 

- Correspondentie en rapporten met gunstige inlichtingen omtrent personen die wensen te emigreren 1950-1956 (inv.nr. 856).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dossiers betreffende emigratie worden in secretariearchieven regelmatig aangetroffen onder de categorie: bijzondere onderwerpen; taakuitoefening; arbeid; soms in de categorie sociale hulpverlening.

 

2) Voor deze beschrijving zijn de inventarissen van alle gemeentebesturen doorgenomen, die eind 2008 digitaal beschikbaar waren in bovengenoemde archiefbewaarplaatsen. Onderzoek in de digitaal beschikbare inventarissen bij het Stadsarchief Den Bosch en het Gemeentearchief Roosendaal leverde geen relevante archiefbescheiden op (niet alle collecties van gemeentebesturen zijn echter gedigitaliseerd).

Daarnaast zijn alle 18 collecties van gemeentebesturen in het Streekarchief Heusden en Altena, waarvan geen digitale inventaris beschikbaar is, handmatig doorgenomen. Hierin werden ook geen dossiers met betrekking tot emigratie aangetroffen.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Gemeentebesturen, provincie Noord-Brabant
Inventaristekst

nr. 5135 Gemeentebestuur Schijndel, 1930 - 1960

- inv.nr. 39 Overzicht van de bevolking, woningen, industrie en nijverheid, landbouw, ambachtsonderwijs en emigratie gedurende 1947-1950, 1950

Het overzicht vermeldt het aantal geëmigreerden en de grootte van het gezin en immigratieland. Periode1947-1950: 77 geëmigreerden.

 

 

- inv.nrs. 1172-1173 Persoonsdossiers betreffende de toekenning van een financiële tegemoetkoming in de aanloopkosten bij emigratie, 1952-1960 (1963)

De inv.nrs. bevatten 19 dossiers op naam.

De correspondentiedossiers betreffen verzoeken om een bijdrage in de aanloopkosten. In de meeste dossiers wordt gespecificeerd welke kosten er gemaakt zijn voor het gezin of unit (medische kosten, verzekeringen, bagage, etc.) en zitten de originele rekeningen erbij. Tevens bevatten de dossiers correspondentie waaruit de gezinssamenstelling blijkt en de overwegingen van de Gemeente Schijndel. Daarmee geven beide dossiers een goed inzicht in de praktische kanten van het vertrek uit Nederland.