Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Financiën, Administratie der Belastingen (en taakopvolgers)

Naam archiefvormer Ministerie van Financiën, Administratie der Belastingen (en taakopvolgers)
Periode van bestaan 1831-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Adminstratie der Belastingen

1950 Directoraat-Generaal der Belastingen

1959 Directoraat-Generaal der Rijksbelastingen

 

AdB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Financiën

 

De Administratie der Belastingen bestond in 1945 uit zes afdelingen: Personeel, Organisatie van de Belastingdienst, Directe Belastingen, Indirecte Belastingen, Invoerrechten, Accijnzen. In de loop van de onderzoeksperiode zouden er drie afdelingen bijkomen, waaronder in 1949 de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst.

 

In 1950 werd de Administratie der Belastingen gereorganiseerd. Beleid en uitvoering werden gesplitst. Het Directoraat-Generaal der Belastingen werd verantwoordelijk voor de uitvoeringstaken; het nieuw ingestelde Directoraat(-Generaal) voor Fiscale Zaken kreeg de voorbereiding van de wetgeving als taak. Het bestond uit drie afdelingen: Internationale Fiscale zaken; Wetgeving Directe Belastingen en Wetgeving Verbruiksbelasting en Douane.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Administratie / Directoraat-Generaal der Belastingen had als algemene taken de inning van belastingen, verschuldigd bij in- en uitvoer en accijnzen; en het bestuur over de onder haar ressorterende afdelingen.

 

De afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst was betrokken bij het verstrekken van inlichtingen over aspirant-emigranten.

 

De afdeling Organisatie van de Belastingdienst was verantwoordelijk voor de toepassing van de inkomstenbelasting op emigranten.

 

De afdeling Directe Belastingen was belast met de heffing van de inkomstenbelastingen van emigranten.

 

De afdeling Invoerrechten was betrokken bij de uitvoering van het deviezenbeleid.

 

Het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken had beleidsvoorbereiding voor wetgeving als voornaamste taak.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Lamboo, P.C.A., Belastingen: de geheiligde schuld. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van actoren op het beleidsterrein van de heffing van Rijksbelastingen op grond van wet- en regelgeving betreffende de zogenoemde heffingswetten, per belastingsoort, met uitzondering van de invoerrechten en accijnzen 1940-1993 (Den Haag 1999).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.08.69 Verbaalarchief van de Administratie der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1936-1950 en het Directoraat-Generaal der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1950-1975

 

b) Bestanden van het Directoraat-Generaal der Belastingen ressorterend onder het Ministerie van Financiën, in het bijzonder:

5.019.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

5.037.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

5.019.5234 Directie Organisatie van de Belastingdienst, 1958-1989

 

c) 2.08.70 archief van het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, 1950-1962

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt, zie inleiding Institutionele toegang

c) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 51,13 m.; 1495 inv.nrs.

b) 18,75 m. en 12 m.

c) 6 m.; 92 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 126 m.

b) ja, zie inleiding Institutionele Toegang

c) onbekend

Toegang(en)

a) Prins, V., Inventaris van het verbaalarchief van de Administratie der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1936-1950 en het Directoraat-Generaal der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1950-1975 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Institutionele toegang op de bestanden van het Directoraat-Generaal der Belastingen ressorterend onder het Ministerie van Financiën over de periode 1958-1989 (Winschoten 2008) [met archivistische inleiding en nadere specificatie van de bewerkte archiefblokken]

 

c) Inventaris op het archief van het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, 1950-1962 (Den Haag 2004) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) In de gedrukte toegang, zoals aanwezig op het Nationaal Archief is een 'Nadere Toegang' op het verbaalarchief gemaakt op afdeling met indices van trefwoorden.

 

b) geen

 

c) In de gedrukte toegang, zoals aanwezig op het Nationaal Archief is een 'Nadere Toegang' op het verbaalarchief gemaakt op afdeling met indices van trefwoorden.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-c) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-c) geen

 

opmerkingen structuur archief

Aanvankelijk hanteerde het Ministerie van Financiën het verbaalstelsel. In de jaren vijftig werd opeenvolgend overgegaan op een dossierstelsel.

 

a) Het verbaalarchief bevat de archieven van de afdelingen en/of Directies Accijnzen, Personeel, Organisatie van de Belastingdienst, Directe Belastingen, Indirecte Belastingen, Invoerrechten, Kadaster en Hypotheken, Verbruiksbelasting en Douane. De index op trefwoorden is per afdeling geordend, daarna volgt datum en verbaalnummer.

 

b) In de Institutionele Toegang wordt m.n. het dossierstelselarchief ontsloten van alle afdelingen/directies van de Directoraten-Generaal der Rijksbelastingen (behalve Accijnzen en Kadaster) en Fiscale Zaken over de periode 1955-1990. Daarvan zijn de archiefbescheiden van de Directies Directe Belastingen en Directie Organisatie van de Belastingdienst qua omvang het meest substantieel. Daarnaast is tevens al eerder door de CAS bewerkt materiaal over de periode 1953-1965 opnieuw bewerkt.

NB: Het betreft hier feitelijk een zestal institutionele toegangen, waarvan van mogelijk van belang voor emigratieonderzoek:

- 5.019 Belastingheffing 1945-1991;

- 5.037 Invoerrechten en Accijnzen 1945-1962

- 5.065 Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945

(NB.: de vier eerste cijfers (die van de institutionele toegang) kunnen dus per archiefblok/Directie (laatste vier cijfers) verschillend zijn. Let hierop bij het aanvragen van het inv.nr.)

 

Voor een opsomming van relevante handelingen: zie het Rapport Institutioneel Onderzoek van P.C.A. Lamboo.

 

c) Het verbaalarchief bevat de archieven van de afdelingen en/of Directies Internationale Fiscale zaken; Wetgeving Directe Belastingen en Wetgeving Verbruiksbelasting en Douane.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1954 Deviezenbeschikking Emigratie 1954
Inhoud overig

2.08.69 Verbaalarchief van de Administratie der Belastingen 1936-1975

 

afdeling Algemene Juridische Zaken Belastingdienst

- Verstrekken van inlichtingen door de Belastingdienst aan bijzondere aanmeldingskantoren voor emigratie, 1951

(verbalen dd. 51-10-18/198; 51-12-21/195; inv.nrs. 331, 333)*

 

- Brief aan Ministerie van Sociale Zaken i.v.m. verstrekken van inlichtingen betreffende aspirant-emigranten, 1952 (verbaal 52-05-01/200; inv.nr. 338)

 

- Proefregeling verstrekken inlichtingen inkomen en/of vermogen teruggekeerde emigranten, 1962 (verbaal 62-07-02/150; inv.nr. 409)

 

afdeling Directe Belastingen (zie ook 5.019.5226 en 5.037.5226)

- Heffing en invordering Directe Belastingen van personen uitlandig wonend of metterwoon verlatend zijn (emigratie) 1947-1957

(verbalen dd. 47-08-29/120; 48-07-22/171; 50-05-11/031; 53-05-26/131; 55-03-18/155; 56-03-13/120; 57-01-03/066; resp. inv.nrs. 270, 286, 313, 350, 372, 385, 396)

 

afdeling Invoerrecht

- Instructie Deviezenbeschikking emigratie 1947-1953 (verbalen dd. 47-04-28/147; 49-12-08/219; 51-06-11/126; 51-07-30/091; 51-09-11/141; 52-02-01/225; 52-04-03/232; 53-05-26/130, resp. inv.nrs. 262, 308, 327, 328, 330, 335, 337, 350)*

 

- Correspondentie betreffende inwerkingtreding en uitvoering Deviezenbeschikking emigratie 1954-1955 (verbalen dd. 54-03-25/118; 54-03-29/203; inv.nr. 360)

 

- Aanvulling en wijziging Deviezenbeschikking emigratie 1954 algemeen en t.a.v. uitvoer verhuisboedels 1955 (verbalen dd. 55-01-11/001; 55-03-31/257; inv.nrs. 370, 372)

 

- Toepassing in- en uitvoerverboden en deviezenvoorschriften t.a.v. uitvoer verhuisboedels emigranten 1946 (verbaal dd. 46-06-05/002; inv.nr. 240)

 

- Verlening vergunning aan de Stichting Landverhuizing Nederland tot afgeven 'verklaring van geen bezwaar' (uitvoer deviezen) voor emigranten 1948 (verbaal dd. 48-06-19/064; inv.nr. 285)

 

- Uitvoer bedrijfsinventaris door naar België of Frankrijk emigrerende boeren 1948 (verbaal dd. 48-07-22/171; inv.nr. 286)

 

- Wijziging instructie douanebehandeling in- en uitvoerverboden t.a.v. emigratieprocedure 1951 (verbaal dd. 51-04-26/190; inv.nr. 325)

 

- Deviezenbesluit 1945, afgifte uitvoervergunningen verhuisboedels t.b.v. emigratie 1951 (verbalen dd. 51-07-12/164; 51-07-12/165; inv.nr. 328)*

 

- Maatregelen m.b.t. emigranten die zonder betaling schulden naar het buitenland vertrekken 1951 (verbaal dd. 51-07-19/050; inv.nr. 328)

 

- Toepassing instructie petit traffic t.a.v. verhuisboedels emigranten 1954 (verbaal dd. 54-07-15/217; inv.nr. 364)

 

afdeling Organisatie van de Belastingdienst

- Afgeven van verklaring inkomstenbelasting no. 54a aan emigranten 1946 (verbaal dd. 46-11-01/126; inv.nr. 250)*

 

- Deviezencontrole bij emigratie 1948-1949 (verbalen dd. 48-01-19/036; 49-02-21/160; inv.nrs. 279, 294)

 

- Betaling door en teruggaaf aan niet-ingezetenen 1950 (verbaal dd. 50-05-15/021; inv.nr. 313)

 

- Verstrekken van inlichtingen belastingdienst inzake belastingschulden emigranten 1952 (verbaal dd. 52-04-18/187; inv.nr. 337)

 

- Vergunning De Nederlandsche Bank tot terugbetaling emigranten teveelbetaalde belasting 1952 (verbaal dd. 52-07-04/001; inv.nr. 340)

 

 

5.019.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

handeling 170

- Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die niet hier te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten 1951-1962 (inv.nr. 5);

 

Ter signalering:

- Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die niet hier te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten 1968-1975 (inv.nr. 1254)

 

- Wijziging van de Instructie Emigratie en Signalering (IES) 1970-1979 (inv.nr. 1271)

 

- Wijziging van de Instructie Emigratie en Signalering, Instructie Invordering Buitenland en Instructie Invordering Koninkrijk 1972-1978 (inv.nr. 1239)

 

 

5.037.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

handeling 2

- Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die niet hier te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten 1955-1961 (inv.nr. 1297)

 

 

5.019.5234 Directie Organisatie van de Belastingdienst, 1958-1989

handeling 170

Ter signalering:

- Wijziging Instructie Emigratie en Signalering (Resolutie van 1 juni 1962, nr. B1/20265) 1972-1975 (inv.nr. 832)

 

 

2.08.70 Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, 1950-1962

[Op basis van de trefwoordenindex bevat het archief geen materiaal m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Handeling 2 betreft het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van voorschriften, richtlijnen etc. betreffende het te volgen beleid inzake de invoerrechten en accijnzen.

 

Handeling 170 betreft het opstellen, wijzigen en intrekken van ambtelijke voorschriften en aanwijzingen aan de belastingadministratie.

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Financiën, Administratie der Belastingen (en taakopvolgers)
Inventaristekst

2.08.69 Verbaalarchief van de Administratie der Belastingen 1936-1975

 

afdeling Algemene Juridische Zaken Belastingdienst

- inv.nr. 331, 333 Verstrekken van inlichtingen door de Belastingdienst aan bijzondere aanmeldingskantoren voor emigratie, 1951

- verbaal 51-10-18/198 bevat inkomende correspondentie bij Financiën van de Commissaris voor de Emigratie over het feit dat de belastingdienst geen inlichtingen mocht/wenste te verstrekken aan de particulieren aanmeldingskantoren en een minuut van de minister van Financiën aan de directeurs Rijksbelastingen met het beleid ten aanzien van deze kwestie. Bevat tevens een modelverklaring van geen bezwaar en lijsten van aanmeldingskantoren.

 

- verbaal 51-12-21/195 bevat inkomende correspondentie met onderliggende stukken van de Commissaris voor de Emigratie naar aanleiding van diens verzoek om strengere vermogenscontroles i.v.m. het toenemende aantal aspirant-emigranten dat subsidie aanvraagt. Als bijlage uitgewerkte rekenvoorbeelden van een drietal emigranten (op naam) waarmee problemen zijn geweest. Daarnaast bevat het verbaal de minuut met de beleidsreactie van de minister van Financiën en inliggend enige interne notities.

 

 

afdeling Invoerrecht

- inv.nr. 328 Instructie Deviezenbeschikking emigratie 1951

- verbaal 51-07-30/091: bevat een inkomend verzoek van De Nederlandsche Bank met een verzoek tot wijziging voor de Instructie Deviezenbeschikking en de beleidsreactie van de minister van Financiën aan de Directeur Rijksbelastingen.

 

- inv.nr. 328 Deviezenbesluit 1945, afgifte uitvoervergunningen verhuisboedels t.b.v. emigratie 1951

- verbalen 51-07-12/164 en 165 bevat inkomende correspondentie van de Directie Utrecht bij het Ministerie van Financiën betreffende geconstateerde fraude bij het verlenen van deviezenvergunningen bij uitvoer van verhuisboedels en een notitie waarin de vigerende gang van zaken wordt uiteengezet en voorstellen worden gedaan ter verbetering van de procedure. Bevat tevens een model uitvoer/deviezenvergunning.

 

 

afdeling Organisatie van de Belastingdienst

- inv.nr. 250 Afgeven van verklaring inkomstenbelasting no. 54a aan emigranten 1946

- verbaal 46-11-01/126: het verbaal bevat een minuut van de instructie aan de Directeurs Rijksbelastingen 1946 betreffende het bovengenoemde onderwerp en afschrift aan de Stichting Landverhuizing Nederland.

Daarnaast bevat het verhaal eveneens een instructieboekje (15 p.) over het onderwerp 'Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die hier niet te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten' van 10 mei 1958.

Algemeen

Naam, varianten

Adminstratie der Belastingen

1950 Directoraat-Generaal der Belastingen

1959 Directoraat-Generaal der Rijksbelastingen

 

AdB

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Financiën

 

De Administratie der Belastingen bestond in 1945 uit zes afdelingen: Personeel, Organisatie van de Belastingdienst, Directe Belastingen, Indirecte Belastingen, Invoerrechten, Accijnzen. In de loop van de onderzoeksperiode zouden er drie afdelingen bijkomen, waaronder in 1949 de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst.

 

In 1950 werd de Administratie der Belastingen gereorganiseerd. Beleid en uitvoering werden gesplitst. Het Directoraat-Generaal der Belastingen werd verantwoordelijk voor de uitvoeringstaken; het nieuw ingestelde Directoraat(-Generaal) voor Fiscale Zaken kreeg de voorbereiding van de wetgeving als taak. Het bestond uit drie afdelingen: Internationale Fiscale zaken; Wetgeving Directe Belastingen en Wetgeving Verbruiksbelasting en Douane.

Taak, activiteiten

De Administratie / Directoraat-Generaal der Belastingen had als algemene taken de inning van belastingen, verschuldigd bij in- en uitvoer en accijnzen; en het bestuur over de onder haar ressorterende afdelingen.

 

De afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst was betrokken bij het verstrekken van inlichtingen over aspirant-emigranten.

 

De afdeling Organisatie van de Belastingdienst was verantwoordelijk voor de toepassing van de inkomstenbelasting op emigranten.

 

De afdeling Directe Belastingen was belast met de heffing van de inkomstenbelastingen van emigranten.

 

De afdeling Invoerrechten was betrokken bij de uitvoering van het deviezenbeleid.

 

Het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken had beleidsvoorbereiding voor wetgeving als voornaamste taak.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Lamboo, P.C.A., Belastingen: de geheiligde schuld. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van actoren op het beleidsterrein van de heffing van Rijksbelastingen op grond van wet- en regelgeving betreffende de zogenoemde heffingswetten, per belastingsoort, met uitzondering van de invoerrechten en accijnzen 1940-1993 (Den Haag 1999).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.08.69 Verbaalarchief van de Administratie der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1936-1950 en het Directoraat-Generaal der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1950-1975

 

b) Bestanden van het Directoraat-Generaal der Belastingen ressorterend onder het Ministerie van Financiën, in het bijzonder:

5.019.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

5.037.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

5.019.5234 Directie Organisatie van de Belastingdienst, 1958-1989

 

c) 2.08.70 archief van het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, 1950-1962

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt, zie inleiding Institutionele toegang

c) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 51,13 m.; 1495 inv.nrs.

b) 18,75 m. en 12 m.

c) 6 m.; 92 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 126 m.

b) ja, zie inleiding Institutionele Toegang

c) onbekend

Toegang(en)

a) Prins, V., Inventaris van het verbaalarchief van de Administratie der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1936-1950 en het Directoraat-Generaal der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1950-1975 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Institutionele toegang op de bestanden van het Directoraat-Generaal der Belastingen ressorterend onder het Ministerie van Financiën over de periode 1958-1989 (Winschoten 2008) [met archivistische inleiding en nadere specificatie van de bewerkte archiefblokken]

 

c) Inventaris op het archief van het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, 1950-1962 (Den Haag 2004) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) In de gedrukte toegang, zoals aanwezig op het Nationaal Archief is een 'Nadere Toegang' op het verbaalarchief gemaakt op afdeling met indices van trefwoorden.

 

b) geen

 

c) In de gedrukte toegang, zoals aanwezig op het Nationaal Archief is een 'Nadere Toegang' op het verbaalarchief gemaakt op afdeling met indices van trefwoorden.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-c) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-c) geen

 

opmerkingen structuur archief

Aanvankelijk hanteerde het Ministerie van Financiën het verbaalstelsel. In de jaren vijftig werd opeenvolgend overgegaan op een dossierstelsel.

 

a) Het verbaalarchief bevat de archieven van de afdelingen en/of Directies Accijnzen, Personeel, Organisatie van de Belastingdienst, Directe Belastingen, Indirecte Belastingen, Invoerrechten, Kadaster en Hypotheken, Verbruiksbelasting en Douane. De index op trefwoorden is per afdeling geordend, daarna volgt datum en verbaalnummer.

 

b) In de Institutionele Toegang wordt m.n. het dossierstelselarchief ontsloten van alle afdelingen/directies van de Directoraten-Generaal der Rijksbelastingen (behalve Accijnzen en Kadaster) en Fiscale Zaken over de periode 1955-1990. Daarvan zijn de archiefbescheiden van de Directies Directe Belastingen en Directie Organisatie van de Belastingdienst qua omvang het meest substantieel. Daarnaast is tevens al eerder door de CAS bewerkt materiaal over de periode 1953-1965 opnieuw bewerkt.

NB: Het betreft hier feitelijk een zestal institutionele toegangen, waarvan van mogelijk van belang voor emigratieonderzoek:

- 5.019 Belastingheffing 1945-1991;

- 5.037 Invoerrechten en Accijnzen 1945-1962

- 5.065 Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945

(NB.: de vier eerste cijfers (die van de institutionele toegang) kunnen dus per archiefblok/Directie (laatste vier cijfers) verschillend zijn. Let hierop bij het aanvragen van het inv.nr.)

 

Voor een opsomming van relevante handelingen: zie het Rapport Institutioneel Onderzoek van P.C.A. Lamboo.

 

c) Het verbaalarchief bevat de archieven van de afdelingen en/of Directies Internationale Fiscale zaken; Wetgeving Directe Belastingen en Wetgeving Verbruiksbelasting en Douane.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1954 Deviezenbeschikking Emigratie 1954
Inhoud overig

2.08.69 Verbaalarchief van de Administratie der Belastingen 1936-1975

 

afdeling Algemene Juridische Zaken Belastingdienst

- Verstrekken van inlichtingen door de Belastingdienst aan bijzondere aanmeldingskantoren voor emigratie, 1951

(verbalen dd. 51-10-18/198; 51-12-21/195; inv.nrs. 331, 333)*

 

- Brief aan Ministerie van Sociale Zaken i.v.m. verstrekken van inlichtingen betreffende aspirant-emigranten, 1952 (verbaal 52-05-01/200; inv.nr. 338)

 

- Proefregeling verstrekken inlichtingen inkomen en/of vermogen teruggekeerde emigranten, 1962 (verbaal 62-07-02/150; inv.nr. 409)

 

afdeling Directe Belastingen (zie ook 5.019.5226 en 5.037.5226)

- Heffing en invordering Directe Belastingen van personen uitlandig wonend of metterwoon verlatend zijn (emigratie) 1947-1957

(verbalen dd. 47-08-29/120; 48-07-22/171; 50-05-11/031; 53-05-26/131; 55-03-18/155; 56-03-13/120; 57-01-03/066; resp. inv.nrs. 270, 286, 313, 350, 372, 385, 396)

 

afdeling Invoerrecht

- Instructie Deviezenbeschikking emigratie 1947-1953 (verbalen dd. 47-04-28/147; 49-12-08/219; 51-06-11/126; 51-07-30/091; 51-09-11/141; 52-02-01/225; 52-04-03/232; 53-05-26/130, resp. inv.nrs. 262, 308, 327, 328, 330, 335, 337, 350)*

 

- Correspondentie betreffende inwerkingtreding en uitvoering Deviezenbeschikking emigratie 1954-1955 (verbalen dd. 54-03-25/118; 54-03-29/203; inv.nr. 360)

 

- Aanvulling en wijziging Deviezenbeschikking emigratie 1954 algemeen en t.a.v. uitvoer verhuisboedels 1955 (verbalen dd. 55-01-11/001; 55-03-31/257; inv.nrs. 370, 372)

 

- Toepassing in- en uitvoerverboden en deviezenvoorschriften t.a.v. uitvoer verhuisboedels emigranten 1946 (verbaal dd. 46-06-05/002; inv.nr. 240)

 

- Verlening vergunning aan de Stichting Landverhuizing Nederland tot afgeven 'verklaring van geen bezwaar' (uitvoer deviezen) voor emigranten 1948 (verbaal dd. 48-06-19/064; inv.nr. 285)

 

- Uitvoer bedrijfsinventaris door naar België of Frankrijk emigrerende boeren 1948 (verbaal dd. 48-07-22/171; inv.nr. 286)

 

- Wijziging instructie douanebehandeling in- en uitvoerverboden t.a.v. emigratieprocedure 1951 (verbaal dd. 51-04-26/190; inv.nr. 325)

 

- Deviezenbesluit 1945, afgifte uitvoervergunningen verhuisboedels t.b.v. emigratie 1951 (verbalen dd. 51-07-12/164; 51-07-12/165; inv.nr. 328)*

 

- Maatregelen m.b.t. emigranten die zonder betaling schulden naar het buitenland vertrekken 1951 (verbaal dd. 51-07-19/050; inv.nr. 328)

 

- Toepassing instructie petit traffic t.a.v. verhuisboedels emigranten 1954 (verbaal dd. 54-07-15/217; inv.nr. 364)

 

afdeling Organisatie van de Belastingdienst

- Afgeven van verklaring inkomstenbelasting no. 54a aan emigranten 1946 (verbaal dd. 46-11-01/126; inv.nr. 250)*

 

- Deviezencontrole bij emigratie 1948-1949 (verbalen dd. 48-01-19/036; 49-02-21/160; inv.nrs. 279, 294)

 

- Betaling door en teruggaaf aan niet-ingezetenen 1950 (verbaal dd. 50-05-15/021; inv.nr. 313)

 

- Verstrekken van inlichtingen belastingdienst inzake belastingschulden emigranten 1952 (verbaal dd. 52-04-18/187; inv.nr. 337)

 

- Vergunning De Nederlandsche Bank tot terugbetaling emigranten teveelbetaalde belasting 1952 (verbaal dd. 52-07-04/001; inv.nr. 340)

 

 

5.019.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

handeling 170

- Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die niet hier te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten 1951-1962 (inv.nr. 5);

 

Ter signalering:

- Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die niet hier te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten 1968-1975 (inv.nr. 1254)

 

- Wijziging van de Instructie Emigratie en Signalering (IES) 1970-1979 (inv.nr. 1271)

 

- Wijziging van de Instructie Emigratie en Signalering, Instructie Invordering Buitenland en Instructie Invordering Koninkrijk 1972-1978 (inv.nr. 1239)

 

 

5.037.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

handeling 2

- Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die niet hier te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten 1955-1961 (inv.nr. 1297)

 

 

5.019.5234 Directie Organisatie van de Belastingdienst, 1958-1989

handeling 170

Ter signalering:

- Wijziging Instructie Emigratie en Signalering (Resolutie van 1 juni 1962, nr. B1/20265) 1972-1975 (inv.nr. 832)

 

 

2.08.70 Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, 1950-1962

[Op basis van de trefwoordenindex bevat het archief geen materiaal m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Handeling 2 betreft het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van voorschriften, richtlijnen etc. betreffende het te volgen beleid inzake de invoerrechten en accijnzen.

 

Handeling 170 betreft het opstellen, wijzigen en intrekken van ambtelijke voorschriften en aanwijzingen aan de belastingadministratie.


Doorgenomen archieven / series

a) 2.08.69 Verbaalarchief van de Administratie der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1936-1950 en het Directoraat-Generaal der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1950-1975

 

b) Bestanden van het Directoraat-Generaal der Belastingen ressorterend onder het Ministerie van Financiën, in het bijzonder:

5.019.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

5.037.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

5.019.5234 Directie Organisatie van de Belastingdienst, 1958-1989

 

c) 2.08.70 archief van het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, 1950-1962

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt, zie inleiding Institutionele toegang

c) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 51,13 m.; 1495 inv.nrs.

b) 18,75 m. en 12 m.

c) 6 m.; 92 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 126 m.

b) ja, zie inleiding Institutionele Toegang

c) onbekend

Toegang(en)

a) Prins, V., Inventaris van het verbaalarchief van de Administratie der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1936-1950 en het Directoraat-Generaal der Belastingen van het Ministerie van Financiën 1950-1975 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Institutionele toegang op de bestanden van het Directoraat-Generaal der Belastingen ressorterend onder het Ministerie van Financiën over de periode 1958-1989 (Winschoten 2008) [met archivistische inleiding en nadere specificatie van de bewerkte archiefblokken]

 

c) Inventaris op het archief van het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, 1950-1962 (Den Haag 2004) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) In de gedrukte toegang, zoals aanwezig op het Nationaal Archief is een 'Nadere Toegang' op het verbaalarchief gemaakt op afdeling met indices van trefwoorden.

 

b) geen

 

c) In de gedrukte toegang, zoals aanwezig op het Nationaal Archief is een 'Nadere Toegang' op het verbaalarchief gemaakt op afdeling met indices van trefwoorden.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-c) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-c) geen

 

opmerkingen structuur archief

Aanvankelijk hanteerde het Ministerie van Financiën het verbaalstelsel. In de jaren vijftig werd opeenvolgend overgegaan op een dossierstelsel.

 

a) Het verbaalarchief bevat de archieven van de afdelingen en/of Directies Accijnzen, Personeel, Organisatie van de Belastingdienst, Directe Belastingen, Indirecte Belastingen, Invoerrechten, Kadaster en Hypotheken, Verbruiksbelasting en Douane. De index op trefwoorden is per afdeling geordend, daarna volgt datum en verbaalnummer.

 

b) In de Institutionele Toegang wordt m.n. het dossierstelselarchief ontsloten van alle afdelingen/directies van de Directoraten-Generaal der Rijksbelastingen (behalve Accijnzen en Kadaster) en Fiscale Zaken over de periode 1955-1990. Daarvan zijn de archiefbescheiden van de Directies Directe Belastingen en Directie Organisatie van de Belastingdienst qua omvang het meest substantieel. Daarnaast is tevens al eerder door de CAS bewerkt materiaal over de periode 1953-1965 opnieuw bewerkt.

NB: Het betreft hier feitelijk een zestal institutionele toegangen, waarvan van mogelijk van belang voor emigratieonderzoek:

- 5.019 Belastingheffing 1945-1991;

- 5.037 Invoerrechten en Accijnzen 1945-1962

- 5.065 Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945

(NB.: de vier eerste cijfers (die van de institutionele toegang) kunnen dus per archiefblok/Directie (laatste vier cijfers) verschillend zijn. Let hierop bij het aanvragen van het inv.nr.)

 

Voor een opsomming van relevante handelingen: zie het Rapport Institutioneel Onderzoek van P.C.A. Lamboo.

 

c) Het verbaalarchief bevat de archieven van de afdelingen en/of Directies Internationale Fiscale zaken; Wetgeving Directe Belastingen en Wetgeving Verbruiksbelasting en Douane.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1954 Deviezenbeschikking Emigratie 1954
Inhoud overig

2.08.69 Verbaalarchief van de Administratie der Belastingen 1936-1975

 

afdeling Algemene Juridische Zaken Belastingdienst

- Verstrekken van inlichtingen door de Belastingdienst aan bijzondere aanmeldingskantoren voor emigratie, 1951

(verbalen dd. 51-10-18/198; 51-12-21/195; inv.nrs. 331, 333)*

 

- Brief aan Ministerie van Sociale Zaken i.v.m. verstrekken van inlichtingen betreffende aspirant-emigranten, 1952 (verbaal 52-05-01/200; inv.nr. 338)

 

- Proefregeling verstrekken inlichtingen inkomen en/of vermogen teruggekeerde emigranten, 1962 (verbaal 62-07-02/150; inv.nr. 409)

 

afdeling Directe Belastingen (zie ook 5.019.5226 en 5.037.5226)

- Heffing en invordering Directe Belastingen van personen uitlandig wonend of metterwoon verlatend zijn (emigratie) 1947-1957

(verbalen dd. 47-08-29/120; 48-07-22/171; 50-05-11/031; 53-05-26/131; 55-03-18/155; 56-03-13/120; 57-01-03/066; resp. inv.nrs. 270, 286, 313, 350, 372, 385, 396)

 

afdeling Invoerrecht

- Instructie Deviezenbeschikking emigratie 1947-1953 (verbalen dd. 47-04-28/147; 49-12-08/219; 51-06-11/126; 51-07-30/091; 51-09-11/141; 52-02-01/225; 52-04-03/232; 53-05-26/130, resp. inv.nrs. 262, 308, 327, 328, 330, 335, 337, 350)*

 

- Correspondentie betreffende inwerkingtreding en uitvoering Deviezenbeschikking emigratie 1954-1955 (verbalen dd. 54-03-25/118; 54-03-29/203; inv.nr. 360)

 

- Aanvulling en wijziging Deviezenbeschikking emigratie 1954 algemeen en t.a.v. uitvoer verhuisboedels 1955 (verbalen dd. 55-01-11/001; 55-03-31/257; inv.nrs. 370, 372)

 

- Toepassing in- en uitvoerverboden en deviezenvoorschriften t.a.v. uitvoer verhuisboedels emigranten 1946 (verbaal dd. 46-06-05/002; inv.nr. 240)

 

- Verlening vergunning aan de Stichting Landverhuizing Nederland tot afgeven 'verklaring van geen bezwaar' (uitvoer deviezen) voor emigranten 1948 (verbaal dd. 48-06-19/064; inv.nr. 285)

 

- Uitvoer bedrijfsinventaris door naar België of Frankrijk emigrerende boeren 1948 (verbaal dd. 48-07-22/171; inv.nr. 286)

 

- Wijziging instructie douanebehandeling in- en uitvoerverboden t.a.v. emigratieprocedure 1951 (verbaal dd. 51-04-26/190; inv.nr. 325)

 

- Deviezenbesluit 1945, afgifte uitvoervergunningen verhuisboedels t.b.v. emigratie 1951 (verbalen dd. 51-07-12/164; 51-07-12/165; inv.nr. 328)*

 

- Maatregelen m.b.t. emigranten die zonder betaling schulden naar het buitenland vertrekken 1951 (verbaal dd. 51-07-19/050; inv.nr. 328)

 

- Toepassing instructie petit traffic t.a.v. verhuisboedels emigranten 1954 (verbaal dd. 54-07-15/217; inv.nr. 364)

 

afdeling Organisatie van de Belastingdienst

- Afgeven van verklaring inkomstenbelasting no. 54a aan emigranten 1946 (verbaal dd. 46-11-01/126; inv.nr. 250)*

 

- Deviezencontrole bij emigratie 1948-1949 (verbalen dd. 48-01-19/036; 49-02-21/160; inv.nrs. 279, 294)

 

- Betaling door en teruggaaf aan niet-ingezetenen 1950 (verbaal dd. 50-05-15/021; inv.nr. 313)

 

- Verstrekken van inlichtingen belastingdienst inzake belastingschulden emigranten 1952 (verbaal dd. 52-04-18/187; inv.nr. 337)

 

- Vergunning De Nederlandsche Bank tot terugbetaling emigranten teveelbetaalde belasting 1952 (verbaal dd. 52-07-04/001; inv.nr. 340)

 

 

5.019.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

handeling 170

- Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die niet hier te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten 1951-1962 (inv.nr. 5);

 

Ter signalering:

- Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die niet hier te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten 1968-1975 (inv.nr. 1254)

 

- Wijziging van de Instructie Emigratie en Signalering (IES) 1970-1979 (inv.nr. 1271)

 

- Wijziging van de Instructie Emigratie en Signalering, Instructie Invordering Buitenland en Instructie Invordering Koninkrijk 1972-1978 (inv.nr. 1239)

 

 

5.037.5226 Directie Directe Belastingen, 1958-1989

handeling 2

- Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die niet hier te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten 1955-1961 (inv.nr. 1297)

 

 

5.019.5234 Directie Organisatie van de Belastingdienst, 1958-1989

handeling 170

Ter signalering:

- Wijziging Instructie Emigratie en Signalering (Resolutie van 1 juni 1962, nr. B1/20265) 1972-1975 (inv.nr. 832)

 

 

2.08.70 Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, 1950-1962

[Op basis van de trefwoordenindex bevat het archief geen materiaal m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Handeling 2 betreft het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van voorschriften, richtlijnen etc. betreffende het te volgen beleid inzake de invoerrechten en accijnzen.

 

Handeling 170 betreft het opstellen, wijzigen en intrekken van ambtelijke voorschriften en aanwijzingen aan de belastingadministratie.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Financiën, Administratie der Belastingen (en taakopvolgers)
Inventaristekst

2.08.69 Verbaalarchief van de Administratie der Belastingen 1936-1975

 

afdeling Algemene Juridische Zaken Belastingdienst

- inv.nr. 331, 333 Verstrekken van inlichtingen door de Belastingdienst aan bijzondere aanmeldingskantoren voor emigratie, 1951

- verbaal 51-10-18/198 bevat inkomende correspondentie bij Financiën van de Commissaris voor de Emigratie over het feit dat de belastingdienst geen inlichtingen mocht/wenste te verstrekken aan de particulieren aanmeldingskantoren en een minuut van de minister van Financiën aan de directeurs Rijksbelastingen met het beleid ten aanzien van deze kwestie. Bevat tevens een modelverklaring van geen bezwaar en lijsten van aanmeldingskantoren.

 

- verbaal 51-12-21/195 bevat inkomende correspondentie met onderliggende stukken van de Commissaris voor de Emigratie naar aanleiding van diens verzoek om strengere vermogenscontroles i.v.m. het toenemende aantal aspirant-emigranten dat subsidie aanvraagt. Als bijlage uitgewerkte rekenvoorbeelden van een drietal emigranten (op naam) waarmee problemen zijn geweest. Daarnaast bevat het verbaal de minuut met de beleidsreactie van de minister van Financiën en inliggend enige interne notities.

 

 

afdeling Invoerrecht

- inv.nr. 328 Instructie Deviezenbeschikking emigratie 1951

- verbaal 51-07-30/091: bevat een inkomend verzoek van De Nederlandsche Bank met een verzoek tot wijziging voor de Instructie Deviezenbeschikking en de beleidsreactie van de minister van Financiën aan de Directeur Rijksbelastingen.

 

- inv.nr. 328 Deviezenbesluit 1945, afgifte uitvoervergunningen verhuisboedels t.b.v. emigratie 1951

- verbalen 51-07-12/164 en 165 bevat inkomende correspondentie van de Directie Utrecht bij het Ministerie van Financiën betreffende geconstateerde fraude bij het verlenen van deviezenvergunningen bij uitvoer van verhuisboedels en een notitie waarin de vigerende gang van zaken wordt uiteengezet en voorstellen worden gedaan ter verbetering van de procedure. Bevat tevens een model uitvoer/deviezenvergunning.

 

 

afdeling Organisatie van de Belastingdienst

- inv.nr. 250 Afgeven van verklaring inkomstenbelasting no. 54a aan emigranten 1946

- verbaal 46-11-01/126: het verbaal bevat een minuut van de instructie aan de Directeurs Rijksbelastingen 1946 betreffende het bovengenoemde onderwerp en afschrift aan de Stichting Landverhuizing Nederland.

Daarnaast bevat het verhaal eveneens een instructieboekje (15 p.) over het onderwerp 'Heffing en invordering van rijksbelastingen van personen die hier niet te lande wonen of wellicht het land metterwoon zullen verlaten' van 10 mei 1958.


Scans