Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Financiën

Naam archiefvormer Ministerie van Financiën
Periode van bestaan 1815-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Financiën

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1798 werden onder het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek een achttal agentschappen gevormd, waaronder het Agentschap van Financiën. In 1815 werd een Ministerie van Financiën opgericht, waarvan de belastingadministraties werden afgescheiden. Deze werden ondergebracht in een apart Departement van Ontvangsten (1824), waardoor er geen sprake was van een centraal beheer van de overheidsfinanciën. Hierin kwam vanaf 1831 verandering toen beide departementen werden samengevoegd onder het Ministerie van Financiën en na opheffing van het Amortisatiesyndicaat in 1841, dat tot die tijd ook taken had ten aanzien van het beheer van rijksinkomsten en -uitgaven.

 

Na 1945 blijft de oude tweedeling aanvankelijk herkenbaar: het departement was ingedeeld in de Administratie der Generale Thesaurie en de Administratie der Belastingen, met aan het hoofd respectievelijk de Thesaurier-Generaal en een Directeur-Generaal der Belastingen.

De afdeling Kabinet en Personeel ressorteerde direct onder de Secretaris-Generaal en behandelde zaken met een geheim karakter.

 

Generale Thesaurie

De Administratie der Generale Thesaurie bestond medio 1945 uit zes afdelingen: Begrotingszaken; Geldwezen; Juridische Zaken en Bewindvoering; Economische Zaken en Sociale Zaken; Ambtenarenzaken en Erediensten; Rijksbetalingsdienst.

 

In juli 1946 werd de afdeling Begrotingszaken (afdeling I) hernoemd tot Dienst der Rijksbegroting. De Dienst der Rijksbegroting bestond uit de afdeling (later Directie) Begrotingszaken, de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën, de afdeling Centrale Accountantsdienst, de afdeling Financiën Publiekrechtelijke Lichamen en de afdeling Rijksbetalingsdienst.

 

Datzelfde jaar werd de afdeling Geldwezen vervangen door twee afdelingen en één bureau: het Bureau Nationale Schuld, de afdeling Binnenlands Geldwezen en de afdeling Buitenlands Betalings Verkeer. In maart 1949 werd de naam van deze laatste afdeling omgezet in Directie Buitenlands Betalings Verkeer. De Directie Buitenlands Betalings Verkeer zelf was ingedeeld in een aantal functionele en regionale afdelingen.

 

Administratie der Belastingen

De Administratie der Belastingen bestond naast de meer administratieve en organisatorische afdelingen uit de afdeling Directe Belastingen, de afdeling Indirecte Belastingen en de afdelingen Invoerrechten, Accijnzen.

 

Vertegenwoordiging in het buitenland

Waar nodig, werd en wordt het Nederlandse financiële beleid en de Nederlandse financiële belangen in het buitenland behartigd via de financiële attaché, die verbonden is aan de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging.

 

Daarnaast was Financiën samen met Sociale Zaken verantwoordelijk voor het Centraal Bureau, de Raad en Commissie voor het Consumentenkrediet, ingesteld in 1946 ten behoeve van de uitvoering van de Wet op het Consumentenkrediet.

 

Financiën en emigratie

Voor het emigratieonderzoek bevatten de archieven van het Ministerie van Financiën zowel op beleidsmatig niveau als op uitvoerend niveau materiaal.

 

De Dienst der Rijksbegroting beheerde het totale begrotingsproces van alle ministeries (van voorbereiding, vaststelling, uitvoering, controle tot verantwoording). Met name de archivalia over de begrotingscyclus van het Ministerie van Sociale Zaken als coördinerend departement ten aanzien van emigratiebeleid kunnen relevant zijn. Ook ten aanzien van nauw (bij uitvoering en nazorg) betrokken departementen als Buitenlandse Zaken kunnen relevante gegevens worden aangetroffen.

 

De afdeling/Directoraat Buitenlands Betalings Verkeer van de Generale Thesaurie is van belang voor emigratieonderzoek vanwege de contacten met het Emigratiecommissariaat betreffende het deviezenbeleid.

 

De afdeling der Directe Belastingen was m.n. betrokken op het gebied van de uitvoering, aangezien de aspirant-emigrant voor vertrek een 'verklaring van geen bezwaar' nodig had van de belastingdienst. Hierbij was o.m. betrokken het Fiscaal Bureau Bijzondere Betalingsregelingen te Amsterdam.

 

De Nederlandsche Bank viel sinds 1948 onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën en had een taak inzake het deviezenbeleid en de uitvoering ervan, m.n. voor het verlenen van deviezenvergunningen (o.m. ten behoeve van emigranten).

 

Het Ministerie van Financiën vaardigde een vertegenwoordiger af naar de Stichting Landverhuizing Nederland (na 1945). Na 1952 was het vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie en zond het een waarnemer naar het Emigratiebestuur.

 

ministers van Financiën:

1945-1952 P. Lieftinck (1952 W. Drees a.i.)

1952-1956 J. van de Kieft

1956-1958 H.J. Hofstra (1958-1959 J. Zijlstra a.i.)

1959-1963 J. Zijlstra

1963-1965 H.J. Witteveen

1965-1966 A. Vondeling

1966-1967 J. Zijlstra

1967-1971 H.J. Witteveen

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Dienst der Rijksbegroting had o.a. als taken alle werkzaamheden verbonden aan de voorbereiding, vaststelling en controle van de Rijksbegroting en de samenstelling van de miljoenennota.

 

De Directie Buitenlands Betalings Verkeer had als hoofdtaken het onderhouden van de buitenlandse financiële betrekkingen, het internationale betalingsverkeer, monetaire akkoorden, buitenlandse leningen en kredieten (en kredietgaranties met betrekking tot emigranten), prognoses betalingsbalans en het deviezenbeleid dat vooral in de eerste naoorlogse jaren nauw was verbonden met de emigratiepolitiek.

 

De afdeling Economische en Sociale Zaken van de Generale Thesaurie had o.a. lucht- en scheepvaartzaken als taak.

 

De afdeling (Juridische Zaken en) Bewindvoering had een beleidstaak op het terrein van de uitvoering van het Besluit Herstel Rechtsverkeer na de Tweede Wereldoorlog (rechtsherstel op gebied van effecten, restitutie weggevoerde goederen, herstelbetalingen, deblokkering Nederlands vermogen) en daarnaast een juridisch adviserende taak.

 

De Directe Belastingen, Fiscaal Bureau Bijzondere Betalingsregelingen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de invordering van aanslagen in de vermogensheffingen ineens.

 

Het Centraal Bureau voor het Consumentenkrediet 1946-1953, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1953 en de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1946-1949 waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op het Consumentenkrediet. Dit betrof het geheel van in 1946 getroffen maatregelen voor een eenmalige verstrekking van voorschotten door de overheid aan lagere inkomensgroepen om voor deze groepen de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen te vergemakkelijken.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur
Toon

Verberg

Nijholt, L.J.J.G., Researchrapport ten behoeve van de bewerking van het verbaalarchief van het Ministerie van Financiën, 10 mei 1940-augustus 1975 (Den Haag 1986).

 

Steensma, R.W., De toegang ontsloten. Voordrachten gehouden op de themabijeenkomst over bewerking en toegankelijkheid van het archiefblok over de Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën over de periode 1940-1981 (Den Haag 1996).

 

Rapport inzake de structuur en de werkwijze van het Ministerie van Financiën (Den Haag 1959).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.08.52 Financiën, archief van de afdeling Bewindvoering (juni 1945) / afd. Juridische Zaken en Bewindvoering / Directie Bewindvoering van de administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie 1945-1954

 

b) 2.08.53 Financiën, archief Directie Bewindvoering (Generale Thesaurie) 1954-1965

 

c) 2.08.56 Financiën, archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) (1918) 1940-1953

 

d) 2.08.57 Financiën, archief van de Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade (Generale Thesaurie) 1953-1965

 

e) 2.08.63 Financiën, archieven van het Centraal Bureau voor het Consumentenkrediet 1946-1953, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1953, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1949

 

f) 2.08.74 Financiën, archief van de afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960

 

Financiën, Dienst der Rijksbegroting

 

Financiën, Dienst Buitenlands Betalingsverkeer

 

Financiën, Administratie der Belastingen

 

Financiën, Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington

 

De Nederlandsche Bank

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-f) beperkt. Sommige (persoons-)dossiers jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar; voor inzage van bepaalde inv.nrs. is toestemming van de directeur van het Nationaal Archief vereist.

Omvang; inventarisnummers

a) 12,3 m., 545 inv.nrs.

b) 22,5 m., 609 inv.nrs.

c) 2 m., 106 inv.nrs.

d) 0,7 m., 68 inv.nrs.

e) 10,5 m., 317 inv.nrs.

f) 8,5 m., 155 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-f) ja, zie inleiding inventaris

 

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van de afdeling Bewindvoering (juni 1945) / afd. Juridische Zaken en Bewindvoering / Directie Bewindvoering van de administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie 1945-1954 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van het archief van de Directie Bewindvoering van het Ministerie van Financiën, 1954-1965 (Den Haag 2005) [met historische en archivistische inleiding]

 

c) Lamfers, G.J., Inventaris van het archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) van het Ministerie van Financiën (1918)1940-1953 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

d) Inventaris van het archief van de Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade (Generale Thesaurie), (1938)1953-1965 (Den Haag 2005) [met historische en archivistische inleiding]

 

e) Telgt, R.E en F.J. Truijens, Inventaris van de archieven van het Centraal Bureau Consumentenkrediet, 1946-1953; Centrale Raad Consumentenkrediet, 1945-1953; Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1946-1949 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

f) Inventaris van het archief van de Afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960 (Winschoten 2005)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-e) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-f) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-f) geen

opmerkingen structuur archief

Het Ministerie van Financiën hanteerde tot ca. 1953 een centraal verbaalarchief. Hierna werd overgegaan op een dossierstelsel. Veel van de afdelingen hernummerden de stukken, na registratie in de centrale afdoeningsagenda, en bundelden ze op onderwerp.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.08.52 Archief van de afdeling Bewindvoering (juni 1945) / afd. Juridische Zaken en Bewindvoering / Directie bewindvoering van de administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie 1945-1954

- Stukken betreffende het maken van een verzameling van alle gegevens en bescheiden die de Nederlandse vrouwen van leden van de Canadese strijdkrachten (de zgn. Canadese bruiden) nodig zullen hebben bij emigratie 1946 (inv.nr. 68)

 

2.08.53 Archief Directie Bewindvoering (Generale Thesaurie) 1954-1965 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.08.56 Archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) 1940-1953

- Stukken betreffende emigratie van ongeschoolde arbeiders naar Australië 1949 (inv.nr. 91)*

- Nota van de directeur Financiering en Coördinatie Oorlogsschade inzake emigratie 1952 (inv.nr. 92)*

 

2.08.57 Archief van de Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade (Generale Thesaurie) 1953-1965 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.08.63 Archieven van het Centraal Bureau voor het Consumentenkrediet 1946-1953, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1953, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1946-1949

- Stukken betreffende de tussentijdse kredietbeëindiging bij emigratie van de kredietnemer 1947-1949 (inv.nr. 153)*

 

2.08.74 Financiën, archief van de afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960

- Indices op de verbalen 1945-1949 (inv.nrs. 6-7)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Financiën
Inventaristekst

2.08.56 Archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) 1940-1953

 

- inv.nr. 91 Stukken betreffende emigratie van ongeschoolde arbeiders naar Australië 1949

Conform inventarisomschrijving. Het betreft correspondentie tussen de minister van Sociale Zaken en de minister van Financiën (sept-dec 1949) inzake subsidieverlening aan ongeschoolde emigranten en (een gebrek aan) vervoerscapaciteit.

 

- inv.nr. 92 Nota van de directeur Financiering en Coördinatie Oorlogsschade inzake emigratie 1952

Conform inventarisomschrijving. De nota is bestemd voor de Ministerraad en vormt een reactie op het concept van de Tweede Emigratienota (1952).

 

 

2.08.63 Archieven van het Centraal Bureau voor het Consumentenkrediet 1946-1953, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1953, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1946-1949

 

- inv. 153 Stukken betreffende de tussentijdse kredietbeëindiging bij emigratie van de kredietnemer 1947-1949

Het dossier is per woonplaats geordend en bevat inkomende correspondentie (over het algemeen van de voorzitter van de Districtsraad voor het consumentenkrediet van de desbetreffende gemeente; soms direct van particulieren) m.b.t. tussentijdse beëindiging van het krediet van in de correspondentie genoemde particulieren i.v.m. emigratie. Over het algemeen is de hoogte van het krediet vermeld.

 

 

2.08.74 Financiën, archief van de afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960

 

- inv.nrs. 6-7 Indices op de verbalen 1945-1949

De indices geven een rubrieksgewijze toegang op de verbalen. De rubriek 'emigratie' ontbreekt in deze inv.nrs. Het is echter niet uitgesloten dat via de chronologische indicateurs (inv.nr. 1) toch verbalen over emigratieaangelegenheden te vinden zijn.

Algemeen

Naam, varianten

Financiën

Organisatie en inrichting

In 1798 werden onder het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek een achttal agentschappen gevormd, waaronder het Agentschap van Financiën. In 1815 werd een Ministerie van Financiën opgericht, waarvan de belastingadministraties werden afgescheiden. Deze werden ondergebracht in een apart Departement van Ontvangsten (1824), waardoor er geen sprake was van een centraal beheer van de overheidsfinanciën. Hierin kwam vanaf 1831 verandering toen beide departementen werden samengevoegd onder het Ministerie van Financiën en na opheffing van het Amortisatiesyndicaat in 1841, dat tot die tijd ook taken had ten aanzien van het beheer van rijksinkomsten en -uitgaven.

 

Na 1945 blijft de oude tweedeling aanvankelijk herkenbaar: het departement was ingedeeld in de Administratie der Generale Thesaurie en de Administratie der Belastingen, met aan het hoofd respectievelijk de Thesaurier-Generaal en een Directeur-Generaal der Belastingen.

De afdeling Kabinet en Personeel ressorteerde direct onder de Secretaris-Generaal en behandelde zaken met een geheim karakter.

 

Generale Thesaurie

De Administratie der Generale Thesaurie bestond medio 1945 uit zes afdelingen: Begrotingszaken; Geldwezen; Juridische Zaken en Bewindvoering; Economische Zaken en Sociale Zaken; Ambtenarenzaken en Erediensten; Rijksbetalingsdienst.

 

In juli 1946 werd de afdeling Begrotingszaken (afdeling I) hernoemd tot Dienst der Rijksbegroting. De Dienst der Rijksbegroting bestond uit de afdeling (later Directie) Begrotingszaken, de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën, de afdeling Centrale Accountantsdienst, de afdeling Financiën Publiekrechtelijke Lichamen en de afdeling Rijksbetalingsdienst.

 

Datzelfde jaar werd de afdeling Geldwezen vervangen door twee afdelingen en één bureau: het Bureau Nationale Schuld, de afdeling Binnenlands Geldwezen en de afdeling Buitenlands Betalings Verkeer. In maart 1949 werd de naam van deze laatste afdeling omgezet in Directie Buitenlands Betalings Verkeer. De Directie Buitenlands Betalings Verkeer zelf was ingedeeld in een aantal functionele en regionale afdelingen.

 

Administratie der Belastingen

De Administratie der Belastingen bestond naast de meer administratieve en organisatorische afdelingen uit de afdeling Directe Belastingen, de afdeling Indirecte Belastingen en de afdelingen Invoerrechten, Accijnzen.

 

Vertegenwoordiging in het buitenland

Waar nodig, werd en wordt het Nederlandse financiële beleid en de Nederlandse financiële belangen in het buitenland behartigd via de financiële attaché, die verbonden is aan de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging.

 

Daarnaast was Financiën samen met Sociale Zaken verantwoordelijk voor het Centraal Bureau, de Raad en Commissie voor het Consumentenkrediet, ingesteld in 1946 ten behoeve van de uitvoering van de Wet op het Consumentenkrediet.

 

Financiën en emigratie

Voor het emigratieonderzoek bevatten de archieven van het Ministerie van Financiën zowel op beleidsmatig niveau als op uitvoerend niveau materiaal.

 

De Dienst der Rijksbegroting beheerde het totale begrotingsproces van alle ministeries (van voorbereiding, vaststelling, uitvoering, controle tot verantwoording). Met name de archivalia over de begrotingscyclus van het Ministerie van Sociale Zaken als coördinerend departement ten aanzien van emigratiebeleid kunnen relevant zijn. Ook ten aanzien van nauw (bij uitvoering en nazorg) betrokken departementen als Buitenlandse Zaken kunnen relevante gegevens worden aangetroffen.

 

De afdeling/Directoraat Buitenlands Betalings Verkeer van de Generale Thesaurie is van belang voor emigratieonderzoek vanwege de contacten met het Emigratiecommissariaat betreffende het deviezenbeleid.

 

De afdeling der Directe Belastingen was m.n. betrokken op het gebied van de uitvoering, aangezien de aspirant-emigrant voor vertrek een 'verklaring van geen bezwaar' nodig had van de belastingdienst. Hierbij was o.m. betrokken het Fiscaal Bureau Bijzondere Betalingsregelingen te Amsterdam.

 

De Nederlandsche Bank viel sinds 1948 onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën en had een taak inzake het deviezenbeleid en de uitvoering ervan, m.n. voor het verlenen van deviezenvergunningen (o.m. ten behoeve van emigranten).

 

Het Ministerie van Financiën vaardigde een vertegenwoordiger af naar de Stichting Landverhuizing Nederland (na 1945). Na 1952 was het vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie en zond het een waarnemer naar het Emigratiebestuur.

 

ministers van Financiën:

1945-1952 P. Lieftinck (1952 W. Drees a.i.)

1952-1956 J. van de Kieft

1956-1958 H.J. Hofstra (1958-1959 J. Zijlstra a.i.)

1959-1963 J. Zijlstra

1963-1965 H.J. Witteveen

1965-1966 A. Vondeling

1966-1967 J. Zijlstra

1967-1971 H.J. Witteveen

Taak, activiteiten

De Dienst der Rijksbegroting had o.a. als taken alle werkzaamheden verbonden aan de voorbereiding, vaststelling en controle van de Rijksbegroting en de samenstelling van de miljoenennota.

 

De Directie Buitenlands Betalings Verkeer had als hoofdtaken het onderhouden van de buitenlandse financiële betrekkingen, het internationale betalingsverkeer, monetaire akkoorden, buitenlandse leningen en kredieten (en kredietgaranties met betrekking tot emigranten), prognoses betalingsbalans en het deviezenbeleid dat vooral in de eerste naoorlogse jaren nauw was verbonden met de emigratiepolitiek.

 

De afdeling Economische en Sociale Zaken van de Generale Thesaurie had o.a. lucht- en scheepvaartzaken als taak.

 

De afdeling (Juridische Zaken en) Bewindvoering had een beleidstaak op het terrein van de uitvoering van het Besluit Herstel Rechtsverkeer na de Tweede Wereldoorlog (rechtsherstel op gebied van effecten, restitutie weggevoerde goederen, herstelbetalingen, deblokkering Nederlands vermogen) en daarnaast een juridisch adviserende taak.

 

De Directe Belastingen, Fiscaal Bureau Bijzondere Betalingsregelingen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de invordering van aanslagen in de vermogensheffingen ineens.

 

Het Centraal Bureau voor het Consumentenkrediet 1946-1953, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1953 en de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1946-1949 waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op het Consumentenkrediet. Dit betrof het geheel van in 1946 getroffen maatregelen voor een eenmalige verstrekking van voorschotten door de overheid aan lagere inkomensgroepen om voor deze groepen de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen te vergemakkelijken.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur

Nijholt, L.J.J.G., Researchrapport ten behoeve van de bewerking van het verbaalarchief van het Ministerie van Financiën, 10 mei 1940-augustus 1975 (Den Haag 1986).

 

Steensma, R.W., De toegang ontsloten. Voordrachten gehouden op de themabijeenkomst over bewerking en toegankelijkheid van het archiefblok over de Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën over de periode 1940-1981 (Den Haag 1996).

 

Rapport inzake de structuur en de werkwijze van het Ministerie van Financiën (Den Haag 1959).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.08.52 Financiën, archief van de afdeling Bewindvoering (juni 1945) / afd. Juridische Zaken en Bewindvoering / Directie Bewindvoering van de administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie 1945-1954

 

b) 2.08.53 Financiën, archief Directie Bewindvoering (Generale Thesaurie) 1954-1965

 

c) 2.08.56 Financiën, archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) (1918) 1940-1953

 

d) 2.08.57 Financiën, archief van de Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade (Generale Thesaurie) 1953-1965

 

e) 2.08.63 Financiën, archieven van het Centraal Bureau voor het Consumentenkrediet 1946-1953, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1953, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1949

 

f) 2.08.74 Financiën, archief van de afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960

 

Financiën, Dienst der Rijksbegroting

 

Financiën, Dienst Buitenlands Betalingsverkeer

 

Financiën, Administratie der Belastingen

 

Financiën, Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington

 

De Nederlandsche Bank

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-f) beperkt. Sommige (persoons-)dossiers jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar; voor inzage van bepaalde inv.nrs. is toestemming van de directeur van het Nationaal Archief vereist.

Omvang; inventarisnummers

a) 12,3 m., 545 inv.nrs.

b) 22,5 m., 609 inv.nrs.

c) 2 m., 106 inv.nrs.

d) 0,7 m., 68 inv.nrs.

e) 10,5 m., 317 inv.nrs.

f) 8,5 m., 155 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-f) ja, zie inleiding inventaris

 

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van de afdeling Bewindvoering (juni 1945) / afd. Juridische Zaken en Bewindvoering / Directie Bewindvoering van de administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie 1945-1954 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van het archief van de Directie Bewindvoering van het Ministerie van Financiën, 1954-1965 (Den Haag 2005) [met historische en archivistische inleiding]

 

c) Lamfers, G.J., Inventaris van het archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) van het Ministerie van Financiën (1918)1940-1953 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

d) Inventaris van het archief van de Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade (Generale Thesaurie), (1938)1953-1965 (Den Haag 2005) [met historische en archivistische inleiding]

 

e) Telgt, R.E en F.J. Truijens, Inventaris van de archieven van het Centraal Bureau Consumentenkrediet, 1946-1953; Centrale Raad Consumentenkrediet, 1945-1953; Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1946-1949 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

f) Inventaris van het archief van de Afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960 (Winschoten 2005)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-e) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-f) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-f) geen

opmerkingen structuur archief

Het Ministerie van Financiën hanteerde tot ca. 1953 een centraal verbaalarchief. Hierna werd overgegaan op een dossierstelsel. Veel van de afdelingen hernummerden de stukken, na registratie in de centrale afdoeningsagenda, en bundelden ze op onderwerp.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.08.52 Archief van de afdeling Bewindvoering (juni 1945) / afd. Juridische Zaken en Bewindvoering / Directie bewindvoering van de administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie 1945-1954

- Stukken betreffende het maken van een verzameling van alle gegevens en bescheiden die de Nederlandse vrouwen van leden van de Canadese strijdkrachten (de zgn. Canadese bruiden) nodig zullen hebben bij emigratie 1946 (inv.nr. 68)

 

2.08.53 Archief Directie Bewindvoering (Generale Thesaurie) 1954-1965 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.08.56 Archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) 1940-1953

- Stukken betreffende emigratie van ongeschoolde arbeiders naar Australië 1949 (inv.nr. 91)*

- Nota van de directeur Financiering en Coördinatie Oorlogsschade inzake emigratie 1952 (inv.nr. 92)*

 

2.08.57 Archief van de Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade (Generale Thesaurie) 1953-1965 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.08.63 Archieven van het Centraal Bureau voor het Consumentenkrediet 1946-1953, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1953, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1946-1949

- Stukken betreffende de tussentijdse kredietbeëindiging bij emigratie van de kredietnemer 1947-1949 (inv.nr. 153)*

 

2.08.74 Financiën, archief van de afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960

- Indices op de verbalen 1945-1949 (inv.nrs. 6-7)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht


Doorgenomen archieven / series

a) 2.08.52 Financiën, archief van de afdeling Bewindvoering (juni 1945) / afd. Juridische Zaken en Bewindvoering / Directie Bewindvoering van de administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie 1945-1954

 

b) 2.08.53 Financiën, archief Directie Bewindvoering (Generale Thesaurie) 1954-1965

 

c) 2.08.56 Financiën, archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) (1918) 1940-1953

 

d) 2.08.57 Financiën, archief van de Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade (Generale Thesaurie) 1953-1965

 

e) 2.08.63 Financiën, archieven van het Centraal Bureau voor het Consumentenkrediet 1946-1953, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1953, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1949

 

f) 2.08.74 Financiën, archief van de afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960

 

Financiën, Dienst der Rijksbegroting

 

Financiën, Dienst Buitenlands Betalingsverkeer

 

Financiën, Administratie der Belastingen

 

Financiën, Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington

 

De Nederlandsche Bank

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-f) beperkt. Sommige (persoons-)dossiers jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar; voor inzage van bepaalde inv.nrs. is toestemming van de directeur van het Nationaal Archief vereist.

Omvang; inventarisnummers

a) 12,3 m., 545 inv.nrs.

b) 22,5 m., 609 inv.nrs.

c) 2 m., 106 inv.nrs.

d) 0,7 m., 68 inv.nrs.

e) 10,5 m., 317 inv.nrs.

f) 8,5 m., 155 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-f) ja, zie inleiding inventaris

 

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van de afdeling Bewindvoering (juni 1945) / afd. Juridische Zaken en Bewindvoering / Directie Bewindvoering van de administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie 1945-1954 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van het archief van de Directie Bewindvoering van het Ministerie van Financiën, 1954-1965 (Den Haag 2005) [met historische en archivistische inleiding]

 

c) Lamfers, G.J., Inventaris van het archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) van het Ministerie van Financiën (1918)1940-1953 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

d) Inventaris van het archief van de Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade (Generale Thesaurie), (1938)1953-1965 (Den Haag 2005) [met historische en archivistische inleiding]

 

e) Telgt, R.E en F.J. Truijens, Inventaris van de archieven van het Centraal Bureau Consumentenkrediet, 1946-1953; Centrale Raad Consumentenkrediet, 1945-1953; Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1946-1949 (Den Haag 2003) [met historische en archivistische inleiding]

 

f) Inventaris van het archief van de Afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960 (Winschoten 2005)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-e) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-f) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-f) geen

opmerkingen structuur archief

Het Ministerie van Financiën hanteerde tot ca. 1953 een centraal verbaalarchief. Hierna werd overgegaan op een dossierstelsel. Veel van de afdelingen hernummerden de stukken, na registratie in de centrale afdoeningsagenda, en bundelden ze op onderwerp.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.08.52 Archief van de afdeling Bewindvoering (juni 1945) / afd. Juridische Zaken en Bewindvoering / Directie bewindvoering van de administratie / Algemeen Beheer der Generale Thesaurie 1945-1954

- Stukken betreffende het maken van een verzameling van alle gegevens en bescheiden die de Nederlandse vrouwen van leden van de Canadese strijdkrachten (de zgn. Canadese bruiden) nodig zullen hebben bij emigratie 1946 (inv.nr. 68)

 

2.08.53 Archief Directie Bewindvoering (Generale Thesaurie) 1954-1965 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.08.56 Archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) 1940-1953

- Stukken betreffende emigratie van ongeschoolde arbeiders naar Australië 1949 (inv.nr. 91)*

- Nota van de directeur Financiering en Coördinatie Oorlogsschade inzake emigratie 1952 (inv.nr. 92)*

 

2.08.57 Archief van de Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade (Generale Thesaurie) 1953-1965 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.08.63 Archieven van het Centraal Bureau voor het Consumentenkrediet 1946-1953, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1953, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1946-1949

- Stukken betreffende de tussentijdse kredietbeëindiging bij emigratie van de kredietnemer 1947-1949 (inv.nr. 153)*

 

2.08.74 Financiën, archief van de afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960

- Indices op de verbalen 1945-1949 (inv.nrs. 6-7)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Financiën
Inventaristekst

2.08.56 Archief van de Afdeling Economische en Sociale Zaken (Generale Thesaurie) 1940-1953

 

- inv.nr. 91 Stukken betreffende emigratie van ongeschoolde arbeiders naar Australië 1949

Conform inventarisomschrijving. Het betreft correspondentie tussen de minister van Sociale Zaken en de minister van Financiën (sept-dec 1949) inzake subsidieverlening aan ongeschoolde emigranten en (een gebrek aan) vervoerscapaciteit.

 

- inv.nr. 92 Nota van de directeur Financiering en Coördinatie Oorlogsschade inzake emigratie 1952

Conform inventarisomschrijving. De nota is bestemd voor de Ministerraad en vormt een reactie op het concept van de Tweede Emigratienota (1952).

 

 

2.08.63 Archieven van het Centraal Bureau voor het Consumentenkrediet 1946-1953, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1945-1953, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet 1946-1949

 

- inv. 153 Stukken betreffende de tussentijdse kredietbeëindiging bij emigratie van de kredietnemer 1947-1949

Het dossier is per woonplaats geordend en bevat inkomende correspondentie (over het algemeen van de voorzitter van de Districtsraad voor het consumentenkrediet van de desbetreffende gemeente; soms direct van particulieren) m.b.t. tussentijdse beëindiging van het krediet van in de correspondentie genoemde particulieren i.v.m. emigratie. Over het algemeen is de hoogte van het krediet vermeld.

 

 

2.08.74 Financiën, archief van de afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën 1940-1960

 

- inv.nrs. 6-7 Indices op de verbalen 1945-1949

De indices geven een rubrieksgewijze toegang op de verbalen. De rubriek 'emigratie' ontbreekt in deze inv.nrs. Het is echter niet uitgesloten dat via de chronologische indicateurs (inv.nr. 1) toch verbalen over emigratieaangelegenheden te vinden zijn.