Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Arbeidsverhoudingen (en taakopvolgers)

Naam archiefvormer Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Arbeidsverhoudingen (en taakopvolgers)
Periode van bestaan 1941-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Arbeid II;

afdeling Arbeidsverhoudingen (1947-1961);

Hoofdafdeling Arbeidsverhoudingen van de Directie voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen (1961-1962);

Hoofdafdeling Arbeidsverhoudingen en Bezitsvorming van het Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen (1963-1967);

Directie Arbeidsverhoudingen van het Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden

 

(AV/DGABA)

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Sociale Zaken

 

De afdeling ontstond in 1941 door een splitsing van afdeling Arbeid in de afdelingen Arbeid I en Arbeid II, vanaf 1947 afdeling Arbeidsverhoudingen geheten. Bij een reorganisatie van het departement na de komst van minister Veldkamp (1961) werd de afdeling een Hoofdafdeling en geplaatst onder de Directie Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen. In april 1967 werd de inmiddels tot Directie verheven afdeling geplaatst onder het Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De afdeling Arbeidsverhoudingen was onder andere belast met de Arbeidsgeschillen wet 1923, Bedrijfsradenwet 1933, Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst 1927, Kinderbijslagwet 1939, Stoomwet 1896, Hinderwet 1875 en maatregelen ter bestrijding van waterverontreiniging. Gaandeweg zou de afdeling en later directie zich meer gaan bezighouden met bepalingen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden in internationale verdragen.

 

De Directie Algemene Beleidsaangelegenheden had als taken: algemene studie- en adviesinstantie ten behoeve van het departementale beleid in het algemeen; zaken met betrekking tot arbeidsmarkt en loonpolitiek, Wet op Collectieve Arbeidsovereenkomst, Loonvorming en Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (taken op gebied van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en de Sociaal-Economische Raad).

 

Hoewel de afdeling / Directie Arbeidsverhoudingen dus geen directe taken op gebied van het emigratiebeleid had, kunnen de werkzaamheden ten aanzien van de internationale verdragen betreffende arbeidsverhoudingen indirect van invloed zijn op Nederlanders in het buitenland.

Voorloper

afdeling Arbeid

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Burger, J.C., Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Profiel van een ministerie ('s-Gravenhage 1993) 139 p.

Doorgenomen archieven / series

a) 2.15.17 Sociale Zaken, Afdeling Arbeid II, 1942-1949

 

b) 2.15.45 Sociale Zaken, DG Algemene Beleidsaangelegenheden 1964-1979

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

a) 172 inv.nrs.

b) 65 m.; 1838 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleidingen op afzonderlijke inventarissen

Toegang(en)

a) Buijteweg, A., Inventaris van het archief van de afdeling Arbeid II, later afdeling Arbeidsverhoudingen, 1942-1949 (Den Haag 1974) [met historisch archivistische inleiding en bijlagen (organogram)]

 

b) Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1946) 1964-1979 (Winschoten 1993, aangevuld 1998)

 

Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1921) 1964-1979 (Winschoten 2001, 2e aanvulling)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

a) geen

 

b) Het Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden (DGABA) is ingesteld op 1-9-1964 en nam de taken over van de per die datum opgeheven stafafdeling Algemene Sociaal Economische Politiek (ASEP). Per 1 april 1967 vond uitbreiding van ABA plaats met de Hoofdafdeling Arbeidsverhoudingen.

Het archief dat in deze inventaris beschreven wordt bestaat uit drie gedeelten:

- ABA-archief t/m 1979

- archief van de afdeling Arbeidsverhoudingen AV 1941-1970

- archief van de afdeling Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming 1945-1980

 

Voor het archiefgedeelte betreffende Arbeidsverhoudingen geldt, dat bescheiden die voor de begincesuur van 1967 zijn afgehandeld, onbewerkt zijn teruggezonden naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit archief moet nog worden overgedragen (stand van zaken 2006).

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1950 Verdrag Nederland-Frankrijk inzake sociale zekerheid (extern)
  • 1962 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Spanje (extern)
Inhoud overig

2.15.17 afdeling Arbeid II/Arbeidsverhoudingen 1942-1949

bemoeienis met sociale verzekeringen

- verdragen tussen de landen van het 'Vijfmogendheden-pact' betreffende sociale verzekering 1948 (inv.nr. 156)

- plannen om tot een overeenkomst met Spanje te komen betreffende sociale verzekering voor werknemers 1948-1949 (inv.nr. 157)

- conceptovereenkomst met Frankrijk betreffende sociale verzekering voor werknemers 1949 (inv.nr. 158)

- correspondentie met de secretaris-generaal van de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Douane Unie betreffende een vergelijking van het loonpeil tussen Nederland en België en wederkerigheidsverdrag betreffende sociale verzekering 1947 (inv.nr. 164)

 

2.15.45 DG Algemene Beleids Aangelegenheden 1964-1979

- leveren van bijdragen aan de goedkeuring van het Europees Sociaal Handvest 1965-1979, correspondentie en commentaar (inv.nr. 1428)

- instelling, samenstelling, werkzaamheden en deelname aan de commissie voor sociale vraagstukken (Benelux) 1954-1963 (inv.nrs. 1461-1463)

- Instelling SER, commissies e.d. (inv.nr. 1390-1403)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Ter signalering: uit de inleiding van Nationaal Archief, toegangsnr. 5.047 Institutionele Toegang Sociale Zaken, Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid: blok uit 5061 DG Algemene Beleidsaangelegenheden, Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden; blokken 5142 en 5143 Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers 1945-1979 (deze IT biedt m.n. toegang tot het Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden (blok nr. 5061))

 

Inleiding op de handelingen loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid: 6.9.6. Nederlandse werknemers in Indonesië:

'Met de soeverreiniteitsoverdracht van het bestuur over Indonesië was dit land formeel buitenland geworden. Migratie ernaartoe had geplaatst kunnen worden onder de werking van de Landverhuizerswet 1936. De regering koos echter voor het opstellen van een aparte regeling via een nieuwe wet: de Wet Arbeidsvoorwaarden Indonesië (1951). Op dat moment was er al een voorschot genomen op de veranderde verhouding met de voormalige kolonie door de instelling van de Commissie Arbeidvoorwaarden Werknemers in Indonesië (1948). Nederlandse particuliere werknemers konden bij de CAWI terecht voor documentatie en inlichtingen over arbeidstoestanden en arbeidsverhoudingen in Indonesië. Tevens konden zij zich tot de commissie wenden voor advies, bijvoorbeeld over de inhoud van hun arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk is Indonesië een apart land geworden zonder een speciale band met Nederland, waardoor de hele problematiek van Nederlanders die naar Indonesië gingen terecht kwam op het beleidsterrein emigratie. De Wet Arbeidsvoorwaarden Indonesië is niet van kracht geworden.'

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Arbeidsverhoudingen
Inventaristekst

2.15.45 DG Algemene Beleids Aangelegenheden 1964-1979

 

inv.nrs. 1390-1403 Instelling SER, commissies e.d .

De inventaris vermeldt geen specifiek dossier betreffende de instelling van de Emigratiecommissie van de SER (1967) als opvolger van de Raad voor de Emigratie.

Er is geen autopsie gedaan op de algemene dossiers.

 

De overige inventarisnummers betreffende samenwerking in EEG en EGKS verband (ontwikkeling arbeidsmarkt) en bijwonen van ILO-vergaderingen houden op het eerste gezicht niet direct verband met regelingen voor Nederlanders, woonachtig of werkzaam in het buitenland.

Algemeen

Naam, varianten

Arbeid II;

afdeling Arbeidsverhoudingen (1947-1961);

Hoofdafdeling Arbeidsverhoudingen van de Directie voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen (1961-1962);

Hoofdafdeling Arbeidsverhoudingen en Bezitsvorming van het Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen (1963-1967);

Directie Arbeidsverhoudingen van het Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden

 

(AV/DGABA)

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Sociale Zaken

 

De afdeling ontstond in 1941 door een splitsing van afdeling Arbeid in de afdelingen Arbeid I en Arbeid II, vanaf 1947 afdeling Arbeidsverhoudingen geheten. Bij een reorganisatie van het departement na de komst van minister Veldkamp (1961) werd de afdeling een Hoofdafdeling en geplaatst onder de Directie Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen. In april 1967 werd de inmiddels tot Directie verheven afdeling geplaatst onder het Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden.

Taak, activiteiten

De afdeling Arbeidsverhoudingen was onder andere belast met de Arbeidsgeschillen wet 1923, Bedrijfsradenwet 1933, Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst 1927, Kinderbijslagwet 1939, Stoomwet 1896, Hinderwet 1875 en maatregelen ter bestrijding van waterverontreiniging. Gaandeweg zou de afdeling en later directie zich meer gaan bezighouden met bepalingen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden in internationale verdragen.

 

De Directie Algemene Beleidsaangelegenheden had als taken: algemene studie- en adviesinstantie ten behoeve van het departementale beleid in het algemeen; zaken met betrekking tot arbeidsmarkt en loonpolitiek, Wet op Collectieve Arbeidsovereenkomst, Loonvorming en Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (taken op gebied van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en de Sociaal-Economische Raad).

 

Hoewel de afdeling / Directie Arbeidsverhoudingen dus geen directe taken op gebied van het emigratiebeleid had, kunnen de werkzaamheden ten aanzien van de internationale verdragen betreffende arbeidsverhoudingen indirect van invloed zijn op Nederlanders in het buitenland.

Voorloper

afdeling Arbeid

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Burger, J.C., Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Profiel van een ministerie ('s-Gravenhage 1993) 139 p.

Doorgenomen archieven / series

a) 2.15.17 Sociale Zaken, Afdeling Arbeid II, 1942-1949

 

b) 2.15.45 Sociale Zaken, DG Algemene Beleidsaangelegenheden 1964-1979

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

a) 172 inv.nrs.

b) 65 m.; 1838 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleidingen op afzonderlijke inventarissen

Toegang(en)

a) Buijteweg, A., Inventaris van het archief van de afdeling Arbeid II, later afdeling Arbeidsverhoudingen, 1942-1949 (Den Haag 1974) [met historisch archivistische inleiding en bijlagen (organogram)]

 

b) Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1946) 1964-1979 (Winschoten 1993, aangevuld 1998)

 

Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1921) 1964-1979 (Winschoten 2001, 2e aanvulling)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

a) geen

 

b) Het Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden (DGABA) is ingesteld op 1-9-1964 en nam de taken over van de per die datum opgeheven stafafdeling Algemene Sociaal Economische Politiek (ASEP). Per 1 april 1967 vond uitbreiding van ABA plaats met de Hoofdafdeling Arbeidsverhoudingen.

Het archief dat in deze inventaris beschreven wordt bestaat uit drie gedeelten:

- ABA-archief t/m 1979

- archief van de afdeling Arbeidsverhoudingen AV 1941-1970

- archief van de afdeling Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming 1945-1980

 

Voor het archiefgedeelte betreffende Arbeidsverhoudingen geldt, dat bescheiden die voor de begincesuur van 1967 zijn afgehandeld, onbewerkt zijn teruggezonden naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit archief moet nog worden overgedragen (stand van zaken 2006).

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1950 Verdrag Nederland-Frankrijk inzake sociale zekerheid (extern)
  • 1962 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Spanje (extern)
Inhoud overig

2.15.17 afdeling Arbeid II/Arbeidsverhoudingen 1942-1949

bemoeienis met sociale verzekeringen

- verdragen tussen de landen van het 'Vijfmogendheden-pact' betreffende sociale verzekering 1948 (inv.nr. 156)

- plannen om tot een overeenkomst met Spanje te komen betreffende sociale verzekering voor werknemers 1948-1949 (inv.nr. 157)

- conceptovereenkomst met Frankrijk betreffende sociale verzekering voor werknemers 1949 (inv.nr. 158)

- correspondentie met de secretaris-generaal van de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Douane Unie betreffende een vergelijking van het loonpeil tussen Nederland en België en wederkerigheidsverdrag betreffende sociale verzekering 1947 (inv.nr. 164)

 

2.15.45 DG Algemene Beleids Aangelegenheden 1964-1979

- leveren van bijdragen aan de goedkeuring van het Europees Sociaal Handvest 1965-1979, correspondentie en commentaar (inv.nr. 1428)

- instelling, samenstelling, werkzaamheden en deelname aan de commissie voor sociale vraagstukken (Benelux) 1954-1963 (inv.nrs. 1461-1463)

- Instelling SER, commissies e.d. (inv.nr. 1390-1403)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Ter signalering: uit de inleiding van Nationaal Archief, toegangsnr. 5.047 Institutionele Toegang Sociale Zaken, Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid: blok uit 5061 DG Algemene Beleidsaangelegenheden, Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden; blokken 5142 en 5143 Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers 1945-1979 (deze IT biedt m.n. toegang tot het Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden (blok nr. 5061))

 

Inleiding op de handelingen loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid: 6.9.6. Nederlandse werknemers in Indonesië:

'Met de soeverreiniteitsoverdracht van het bestuur over Indonesië was dit land formeel buitenland geworden. Migratie ernaartoe had geplaatst kunnen worden onder de werking van de Landverhuizerswet 1936. De regering koos echter voor het opstellen van een aparte regeling via een nieuwe wet: de Wet Arbeidsvoorwaarden Indonesië (1951). Op dat moment was er al een voorschot genomen op de veranderde verhouding met de voormalige kolonie door de instelling van de Commissie Arbeidvoorwaarden Werknemers in Indonesië (1948). Nederlandse particuliere werknemers konden bij de CAWI terecht voor documentatie en inlichtingen over arbeidstoestanden en arbeidsverhoudingen in Indonesië. Tevens konden zij zich tot de commissie wenden voor advies, bijvoorbeeld over de inhoud van hun arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk is Indonesië een apart land geworden zonder een speciale band met Nederland, waardoor de hele problematiek van Nederlanders die naar Indonesië gingen terecht kwam op het beleidsterrein emigratie. De Wet Arbeidsvoorwaarden Indonesië is niet van kracht geworden.'


Doorgenomen archieven / series

a) 2.15.17 Sociale Zaken, Afdeling Arbeid II, 1942-1949

 

b) 2.15.45 Sociale Zaken, DG Algemene Beleidsaangelegenheden 1964-1979

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

a) 172 inv.nrs.

b) 65 m.; 1838 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleidingen op afzonderlijke inventarissen

Toegang(en)

a) Buijteweg, A., Inventaris van het archief van de afdeling Arbeid II, later afdeling Arbeidsverhoudingen, 1942-1949 (Den Haag 1974) [met historisch archivistische inleiding en bijlagen (organogram)]

 

b) Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1946) 1964-1979 (Winschoten 1993, aangevuld 1998)

 

Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1921) 1964-1979 (Winschoten 2001, 2e aanvulling)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

a) geen

 

b) Het Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden (DGABA) is ingesteld op 1-9-1964 en nam de taken over van de per die datum opgeheven stafafdeling Algemene Sociaal Economische Politiek (ASEP). Per 1 april 1967 vond uitbreiding van ABA plaats met de Hoofdafdeling Arbeidsverhoudingen.

Het archief dat in deze inventaris beschreven wordt bestaat uit drie gedeelten:

- ABA-archief t/m 1979

- archief van de afdeling Arbeidsverhoudingen AV 1941-1970

- archief van de afdeling Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming 1945-1980

 

Voor het archiefgedeelte betreffende Arbeidsverhoudingen geldt, dat bescheiden die voor de begincesuur van 1967 zijn afgehandeld, onbewerkt zijn teruggezonden naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit archief moet nog worden overgedragen (stand van zaken 2006).

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1950 Verdrag Nederland-Frankrijk inzake sociale zekerheid (extern)
  • 1962 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Spanje (extern)
Inhoud overig

2.15.17 afdeling Arbeid II/Arbeidsverhoudingen 1942-1949

bemoeienis met sociale verzekeringen

- verdragen tussen de landen van het 'Vijfmogendheden-pact' betreffende sociale verzekering 1948 (inv.nr. 156)

- plannen om tot een overeenkomst met Spanje te komen betreffende sociale verzekering voor werknemers 1948-1949 (inv.nr. 157)

- conceptovereenkomst met Frankrijk betreffende sociale verzekering voor werknemers 1949 (inv.nr. 158)

- correspondentie met de secretaris-generaal van de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Douane Unie betreffende een vergelijking van het loonpeil tussen Nederland en België en wederkerigheidsverdrag betreffende sociale verzekering 1947 (inv.nr. 164)

 

2.15.45 DG Algemene Beleids Aangelegenheden 1964-1979

- leveren van bijdragen aan de goedkeuring van het Europees Sociaal Handvest 1965-1979, correspondentie en commentaar (inv.nr. 1428)

- instelling, samenstelling, werkzaamheden en deelname aan de commissie voor sociale vraagstukken (Benelux) 1954-1963 (inv.nrs. 1461-1463)

- Instelling SER, commissies e.d. (inv.nr. 1390-1403)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Ter signalering: uit de inleiding van Nationaal Archief, toegangsnr. 5.047 Institutionele Toegang Sociale Zaken, Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid: blok uit 5061 DG Algemene Beleidsaangelegenheden, Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden; blokken 5142 en 5143 Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers 1945-1979 (deze IT biedt m.n. toegang tot het Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden (blok nr. 5061))

 

Inleiding op de handelingen loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid: 6.9.6. Nederlandse werknemers in Indonesië:

'Met de soeverreiniteitsoverdracht van het bestuur over Indonesië was dit land formeel buitenland geworden. Migratie ernaartoe had geplaatst kunnen worden onder de werking van de Landverhuizerswet 1936. De regering koos echter voor het opstellen van een aparte regeling via een nieuwe wet: de Wet Arbeidsvoorwaarden Indonesië (1951). Op dat moment was er al een voorschot genomen op de veranderde verhouding met de voormalige kolonie door de instelling van de Commissie Arbeidvoorwaarden Werknemers in Indonesië (1948). Nederlandse particuliere werknemers konden bij de CAWI terecht voor documentatie en inlichtingen over arbeidstoestanden en arbeidsverhoudingen in Indonesië. Tevens konden zij zich tot de commissie wenden voor advies, bijvoorbeeld over de inhoud van hun arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk is Indonesië een apart land geworden zonder een speciale band met Nederland, waardoor de hele problematiek van Nederlanders die naar Indonesië gingen terecht kwam op het beleidsterrein emigratie. De Wet Arbeidsvoorwaarden Indonesië is niet van kracht geworden.'


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Arbeidsverhoudingen
Inventaristekst

2.15.45 DG Algemene Beleids Aangelegenheden 1964-1979

 

inv.nrs. 1390-1403 Instelling SER, commissies e.d .

De inventaris vermeldt geen specifiek dossier betreffende de instelling van de Emigratiecommissie van de SER (1967) als opvolger van de Raad voor de Emigratie.

Er is geen autopsie gedaan op de algemene dossiers.

 

De overige inventarisnummers betreffende samenwerking in EEG en EGKS verband (ontwikkeling arbeidsmarkt) en bijwonen van ILO-vergaderingen houden op het eerste gezicht niet direct verband met regelingen voor Nederlanders, woonachtig of werkzaam in het buitenland.