Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Sociale Zaken

Naam archiefvormer Ministerie van Sociale Zaken
Periode van bestaan 1933-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

1918 Departement van Arbeid

1922 Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid

1932 Ministerie van Economische Zaken en Arbeid

1933 Ministerie van Sociale Zaken

1951 Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid

1971 Ministerie van Sociale Zaken

1982 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

S.Z.V.; SZV; SZW; SoZa; SoZaWe

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Met de oprichting in 1918 van het Departement van Arbeid, een van de voorlopers van het Ministerie van Sociale Zaken, werden voor de eerste maal de beleidsterreinen arbeid en volksgezondheid onder één ministerie samengevoegd. Tot die tijd was 'arbeid' onderdeel geweest van de Departementen Waterstaat, Handel en Nijverheid; Binnenlandse Zaken; Landbouw, Handel en Nijverheid; Financiën en tenslotte van het Departement van Waterstaat. Het beleidsterrein 'volksgezondheid' had tot 1918 onder Binnenlandse Zaken geressorteerd.

 

Het in 1933 opgerichte Ministerie van Sociale Zaken deelde de beheersafdelingen Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit met het Ministerie van Economische Zaken. Het had aanvankelijk vijf beleidsafdelingen:

Arbeid

Arbeidersverzekering

Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling

Werkverschaffing en Steunverlening

Volksgezondheid

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er een aantal organisatorische veranderingen plaats:

- de afdeling Arbeid werd in 1941 gesplitst in de afdelingen Arbeid I (bescherming) en Arbeid II (arbeidsverhoudingen)

- de afdeling Arbeidersverzekering werd begin 1945 opgeheven. De taken werden overgedragen aan de afdeling Sociale Verzekering.

- het Duitse bezettingsbestuur richtte in 1940 het Rijksarbeidsbureau op. In 1944 besloot de Nederlandse regering-in-ballingschap de organisatie van het Rijksarbeidsbureau in stand te houden. Naast de taak 'arbeidsbemiddeling/arbeidsvoorziening' zou ook scholing worden toegevoegd aan de taken van het Rijksarbeidsbureau.

 

Na 1945 zou het ministerie meermalen met interne reorganisaties te maken krijgen. De meest ingrijpende vond plaats in de periode 1962-1965 toen er een algehele herordening plaatsvond en er - naast een uitbreiding van het aantal beheers- en adviesafdelingen - zes Directoraten-Generaal (DG's) werden ingesteld:

 

1) DG van de Arbeid (o.a. het eerdere Arbeid I, Arbeidsbescherming)

 

2) DG voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen (o.a. het eerdere Arbeid II (Arbeidsverhoudingen) en Arbeidersverzekering (v.a. 1946 Sociale Verzekering))

 

3) DG Algemene Beleidsaangelegenheden (ingesteld in 1964, in 1967 uitgebreid met Arbeidsverhoudingen, het eerdere Arbeid II, dat tussen 1961-1967 onder de (toen nog) Directie Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen viel, zie hierboven onder 2)

 

4) DG voor de Arbeidsvoorziening (o.a. arbeidsbemiddeling en werkverschaffing, v.a. 1940 gecentraliseerd in het Rijksarbeidsbureau)

 

5) DG voor Internationale Zaken (ingesteld in 1964 door samenvoeging van de voormalige stafafdeling Internationale Sociale- en Volksgezondheidsaangelegenheden en het sinds 1950-1952 direct onder de minister ressorterende Commissariaat voor de Emigratie)

 

6) DG van de Volksgezondheid

 

Alle Directoraten-Generaal bestonden uit meerdere afdelingen, hoofdafdelingen of directies.

 

 

Sociale Zaken en emigratie

Het ministerie is vanaf 1936, met de invoering van de Landverhuizingswet, belast geweest met de zorg voor emigratieaangelegenheden (i.c. de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling). Aanvankelijk werden de werkzaamheden gedelegeerd aan de Stichting Landverhuizing Nederland. Het departement was vertegenwoordigd in het bestuur van deze particuliere organisatie. Aangezien het Rijksarbeidsbureau de taken op gebied van arbeidsbemiddeling overnam, kwamen ook de zaken met betrekking tot emigratie bij deze dienst te berusten. Vanaf 1946 werd dit organisatorisch tot uitdrukking gebracht door het instellen van een afdeling emigratie bij het Rijksarbeidsbureau. In november 1950 werd een Commissaris voor de Emigratie benoemd. Daarmee raakte het Rijksarbeidsbureau emigratie als 'eigen' beleidsterrein kwijt, maar bleef het wel betrokken bij de uitvoering ervan (via de Gewestelijke arbeidsbureaus).

 

De Commissaris voor de Emigratie werd verantwoordelijk voor emigratieaangelegenheden en was direct verantwoording schuldig aan de minister van Sociale Zaken. Hij kreeg de beschikking over een bureau, het Commissariaat voor de emigratie en een Emigratiedienst in het buitenland. Tevens was de Commissaris voor de Emigratie vice- voorzitter en voorzitter van respectievelijk de Raad voor de Emigratie (een adviesorgaan, samengesteld uit vertegenwoordigers van overheid en het maatschappelijk middenveld) en het daaruit gevormde Emigratiebestuur, dat een vergelijkbare gemengde samenstelling kende. Het bureau van het Emigratiebestuur, de Nederlandse Emigratie Dienst was formeel geen organisatieonderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken (alhoewel het wel volledig door het ministerie werd gefinancierd en ook direct opdrachten van de minister kreeg). Het Commissariaat voor de Emigratie werd in 1964 opgeheven. De taken werden overgenomen door de Directie voor de Emigratie, dat onder het Directoraat-Generaal voor Internationale Zaken viel.

 

Hoewel de zorg voor emigratieaangelegenheden dus geconcentreerd was bij het Commissariaat voor de Emigratie (en bijbehorende diensten) en het Rijksarbeidsbureau, zijn er een aantal beheersafdelingen en beleidsafdelingen op grond van hun generieke taken indirect betrokken geweest.

Van de beheersafdelingen worden hier met name genoemd de afdeling Comptabiliteit (controle subsidieverlening aan emigranten) en het Bureau Organisatie (advisering over de organisatorische inbedding van emigratiebeleid bij het departement).

De afdelingen, directies en directoraten-generaal die de beleidsterreinen sociale verzekering / sociale voorzieningen en arbeidsverhoudingen in hun takenpakket hadden, waren op internationaal vlak vaak (mede) verantwoordelijk voor het onderhandelen over en het afsluiten van internationale verdragen met betrekking tot de sociale zekerheid van wederzijdse onderdanen (en dus voor Nederlanders in het buitenland). Vanaf de jaren vijftig werden deze werkzaamheden op internationaal vlak gecoördineerd en ondersteund door een afdeling Internationale Zaken. Daarmee kunnen de werkzaamheden van deze afdelingen indirect raken aan het beleidsterrein emigratie.

 

ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid:

1945-1948 W. Drees

1948-1952 A.M. Joekes

1952-1958 J.G. Suurhoff

1959-1961 C.J.M.A. van Rooy

1961-1967 G.M.J. Veldkamp

1967-1971 B. Roolvink

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het ministerie had na 1945 tot hoofdtaken bevordering van gezondheidszorg, mede in die zin dat het trachtte 'onwillige uitval uit arbeid' te voorkomen. Daarnaast bevorderde het de deelname aan betaalde arbeid. Daarmee lagen de kerntaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en werkgelegenheid en sociale zekerheid en inkomen.

Voorloper

Ministerie van Economische Zaken en Arbeid

Opvolger

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Verslag van de verrichtingen (gedurende het tijdvak…) / Ministerie van Sociale Zaken 1945-1957.

 

Jaarverslag / Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1957-1964 (niet verder verschenen). [Diverse afdelingen van het ministerie geven afzonderlijke jaarverslagen uit]

 

literatuur

Burger, J.C., Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Profiel van een ministerie ('s-Gravenhage 1993) 139 p.

 

Rigter, D.P., e.a.

Tussen sociale wil en werkelijkheid. Een geschiedenis van het beleid van het Ministerie van Sociale Zaken ('s-Gravenhage 1995) 469 p. [Emigratie wordt niet behandeld als beleidsonderdeel]

 

ING-publicatie:

A.C.M.KappelhofenV.Kingma,OnderzoeksgidsSocialezekerheid1890-1967

 

Doorgenomen archieven / series

Nationaal Archief :

Ministerie van Sociale Zaken :

a) 2.15.18 Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken 1937-1954

b) 2.15.21 Stichting Werkverruiming Werkgelegenheid Academisch Gevormden 1933-1964

c) 2.15.56 Archief van de dossiers van personeel van het ministerie van SZW, periode 1933-1991

 

Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie

 

Sociale Zaken, Nederlandse Emigratie Dienst

 

Sociale Zaken, Overheidsdienst Emigratie Buitenland

 

Sociale Zaken, afdeling Sociale Verzekering (en taakopvolgers)

 

Sociale Zaken, afdeling Arbeidsverhoudingen (en taakopvolgers)

 

Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

 

Sociale Zaken, afdeling Internationale Zaken (en taakopvolgers)

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

historisch archief ministerie van Sociale Zaken :

Ministerie van Sociale Zaken, Bureau Organisatie

 

 

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag

Openbaarheid

Nationaal Archief

a-b) volledig

c) beperkt

Omvang; inventarisnummers

Nationaal Archief

a) 3,1 m.; 31 dozen

b) 17 inv.nrs.

c) 2 m., 117 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Nationaal Archief

a-c) zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

Nationaal Archief :

Inventaris van de archieven van de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken (D.U.W.) en zijn commissies 1945-1954 [z.j., met historische en archivistische inleiding door R.H.J. Stultjens]

 

Inventaris van het archief van de Stichting tot Werkverruiming van Werkgelegenheid voor Academisch Gevormden over de jaren 1933-1964 [met beknopte historische en archivistische inleiding door J.A.A. Bervoets, 1986]

 

Inventaris van de Dossiers van Personeelsleden van het Ministerie van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid) ontslagen in de periode (1932)1933-1991 (Den Haag 1994) [met historische en archivistische inleiding door E.P. Veltkamp, 2007]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

afzonderlijke beschrijving

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

afzonderlijke beschrijving

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

afzonderlijke beschrijving

opmerkingen structuur archief

afzonderlijke beschrijving

Seriële bescheiden

afzonderlijke beschrijving

Statistische gegevens

afzonderlijke beschrijving

Inhoud overig

Nationaal Archief :

 

2.15.18 Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken 1937-1954

[Op grond van de inventarisbeschrijvingen lijkt het archief geen archivalia m.b.t. emigratie te bevatten]

 

2.15.21 Stichting Werkverruiming Werkgelegenheid Academisch Gevormden 1933-1964

[Op grond van de inventarisbeschrijvingen lijkt het archief geen archivalia m.b.t. emigratie te bevatten]

 

2.15.56 personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken

Van de volgende personen zijn personeelsdossiers aanwezig. Zij zijn uit hoofde van hun betrekking of positie bij Sociale Zaken direct of zijdelings betrokken geweest bij het emigratiebeleid. Openbaarheid 100 jaar na geboortedatum.

 

nr. 47 mr. Joannes Albertus Urcienus Maria van Grevenstein, 16-09-1917 [plaatsvervangend Commissaris voor de Emigratie (01-02-1952) / (01-07-1960); directeur Nederlands Emigratiedienst 1953-1960]

 

nr. 53 mr. ir. Bastiaan Wouter Haveman, (25-11-1908) / (03-12-1979)

[(regerings)Commissaris voor de Emigratie 1950-1962 (01-09-1969); directeur van de Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (ICEM) 1962-1969]

 

nr. 60 mr. dr. A.M. Joekes [minister van Sociale Zaken 1948-1952]

 

nr. 65 mr. Johann Heinrich Klatte (08-02-1904) / (04-11-1977) [hoofd Bureau Secretaris-Generaal; wnd secretaris-generaal; fungerend secretaris-generaal, secretaris-generaal 1945-1969]

 

nr. 68 Gerrit Dirk Jan Kraan (06-02-1913) [directeur voor de Emigratie 1959-1978 (bedoeld is waarnemend hoofd Commissariaat; Kraan is pas vanaf oktober 1964 directeur voor de Emigratie)]

 

nr. 71 Nicolaas Cornelis Kwint 13-09-1893 [medewerker Rijksarbeidsbureau; emigratieattaché Parijs, 1953-1958]

 

nr. 78 dr. ir. Derk Roelf Mansholt (03-04-1906) / (27-02-1967) [directeur Rijksdienst Uitvoering van Werken (v.a. 1951); wnd. directeur-generaal Rijksarbeidsbureau; directeur-generaal Arbeidsvoorziening (1954-1967); NB tevens lid van de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur]

 

nr. 84 Antonius Nicolaas Van Mill (29-08-1898) [directeur-generaal Rijksarbeidsbureau 1945-1954; honorair attaché gezantschap te Wellington 1954-1957]

 

nr. 91 prof.dr. J.E. de Quay 26-08-1901 - 1985 [tijdelijk regeringscommissaris voor de organisatie van de arbeid 1940 ; lid commissie van advies van de Psychotechnische Dienst 1941-1946(?); NB: tevens voorzitter Raad voor de Emigratie 1953-1959]

 

nr. 95 mr.dr. Arie Adriaan van Rhijn (23-10-1892) / (11-02-1986) [secretaris-generaal 1945-1950; staatssecretaris Sociale Zaken (Arbeid) 1950-1958; lid Raad van State 1960-1967]

 

nr. 97 Bauke Roolvink (31-01-1912) / (25-11-1979) [staatssecretaris Sociale Zaken en Volksgezondheid 1959-1963; minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1967-1971]

 

nr. 116 dr. Gerardus Matheus Johannes Veldkamp (27-01-1921) [adviseur afdeling Sociale Verzekering 1950-1952; staatssecretaris Economische Zaken 1952-1961; minister van Sociale Zaken 1961-1967]

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

1918 Departement van Arbeid

1922 Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid

1932 Ministerie van Economische Zaken en Arbeid

1933 Ministerie van Sociale Zaken

1951 Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid

1971 Ministerie van Sociale Zaken

1982 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

S.Z.V.; SZV; SZW; SoZa; SoZaWe

Organisatie en inrichting

Met de oprichting in 1918 van het Departement van Arbeid, een van de voorlopers van het Ministerie van Sociale Zaken, werden voor de eerste maal de beleidsterreinen arbeid en volksgezondheid onder één ministerie samengevoegd. Tot die tijd was 'arbeid' onderdeel geweest van de Departementen Waterstaat, Handel en Nijverheid; Binnenlandse Zaken; Landbouw, Handel en Nijverheid; Financiën en tenslotte van het Departement van Waterstaat. Het beleidsterrein 'volksgezondheid' had tot 1918 onder Binnenlandse Zaken geressorteerd.

 

Het in 1933 opgerichte Ministerie van Sociale Zaken deelde de beheersafdelingen Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit met het Ministerie van Economische Zaken. Het had aanvankelijk vijf beleidsafdelingen:

Arbeid

Arbeidersverzekering

Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling

Werkverschaffing en Steunverlening

Volksgezondheid

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er een aantal organisatorische veranderingen plaats:

- de afdeling Arbeid werd in 1941 gesplitst in de afdelingen Arbeid I (bescherming) en Arbeid II (arbeidsverhoudingen)

- de afdeling Arbeidersverzekering werd begin 1945 opgeheven. De taken werden overgedragen aan de afdeling Sociale Verzekering.

- het Duitse bezettingsbestuur richtte in 1940 het Rijksarbeidsbureau op. In 1944 besloot de Nederlandse regering-in-ballingschap de organisatie van het Rijksarbeidsbureau in stand te houden. Naast de taak 'arbeidsbemiddeling/arbeidsvoorziening' zou ook scholing worden toegevoegd aan de taken van het Rijksarbeidsbureau.

 

Na 1945 zou het ministerie meermalen met interne reorganisaties te maken krijgen. De meest ingrijpende vond plaats in de periode 1962-1965 toen er een algehele herordening plaatsvond en er - naast een uitbreiding van het aantal beheers- en adviesafdelingen - zes Directoraten-Generaal (DG's) werden ingesteld:

 

1) DG van de Arbeid (o.a. het eerdere Arbeid I, Arbeidsbescherming)

 

2) DG voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen (o.a. het eerdere Arbeid II (Arbeidsverhoudingen) en Arbeidersverzekering (v.a. 1946 Sociale Verzekering))

 

3) DG Algemene Beleidsaangelegenheden (ingesteld in 1964, in 1967 uitgebreid met Arbeidsverhoudingen, het eerdere Arbeid II, dat tussen 1961-1967 onder de (toen nog) Directie Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen viel, zie hierboven onder 2)

 

4) DG voor de Arbeidsvoorziening (o.a. arbeidsbemiddeling en werkverschaffing, v.a. 1940 gecentraliseerd in het Rijksarbeidsbureau)

 

5) DG voor Internationale Zaken (ingesteld in 1964 door samenvoeging van de voormalige stafafdeling Internationale Sociale- en Volksgezondheidsaangelegenheden en het sinds 1950-1952 direct onder de minister ressorterende Commissariaat voor de Emigratie)

 

6) DG van de Volksgezondheid

 

Alle Directoraten-Generaal bestonden uit meerdere afdelingen, hoofdafdelingen of directies.

 

 

Sociale Zaken en emigratie

Het ministerie is vanaf 1936, met de invoering van de Landverhuizingswet, belast geweest met de zorg voor emigratieaangelegenheden (i.c. de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling). Aanvankelijk werden de werkzaamheden gedelegeerd aan de Stichting Landverhuizing Nederland. Het departement was vertegenwoordigd in het bestuur van deze particuliere organisatie. Aangezien het Rijksarbeidsbureau de taken op gebied van arbeidsbemiddeling overnam, kwamen ook de zaken met betrekking tot emigratie bij deze dienst te berusten. Vanaf 1946 werd dit organisatorisch tot uitdrukking gebracht door het instellen van een afdeling emigratie bij het Rijksarbeidsbureau. In november 1950 werd een Commissaris voor de Emigratie benoemd. Daarmee raakte het Rijksarbeidsbureau emigratie als 'eigen' beleidsterrein kwijt, maar bleef het wel betrokken bij de uitvoering ervan (via de Gewestelijke arbeidsbureaus).

 

De Commissaris voor de Emigratie werd verantwoordelijk voor emigratieaangelegenheden en was direct verantwoording schuldig aan de minister van Sociale Zaken. Hij kreeg de beschikking over een bureau, het Commissariaat voor de emigratie en een Emigratiedienst in het buitenland. Tevens was de Commissaris voor de Emigratie vice- voorzitter en voorzitter van respectievelijk de Raad voor de Emigratie (een adviesorgaan, samengesteld uit vertegenwoordigers van overheid en het maatschappelijk middenveld) en het daaruit gevormde Emigratiebestuur, dat een vergelijkbare gemengde samenstelling kende. Het bureau van het Emigratiebestuur, de Nederlandse Emigratie Dienst was formeel geen organisatieonderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken (alhoewel het wel volledig door het ministerie werd gefinancierd en ook direct opdrachten van de minister kreeg). Het Commissariaat voor de Emigratie werd in 1964 opgeheven. De taken werden overgenomen door de Directie voor de Emigratie, dat onder het Directoraat-Generaal voor Internationale Zaken viel.

 

Hoewel de zorg voor emigratieaangelegenheden dus geconcentreerd was bij het Commissariaat voor de Emigratie (en bijbehorende diensten) en het Rijksarbeidsbureau, zijn er een aantal beheersafdelingen en beleidsafdelingen op grond van hun generieke taken indirect betrokken geweest.

Van de beheersafdelingen worden hier met name genoemd de afdeling Comptabiliteit (controle subsidieverlening aan emigranten) en het Bureau Organisatie (advisering over de organisatorische inbedding van emigratiebeleid bij het departement).

De afdelingen, directies en directoraten-generaal die de beleidsterreinen sociale verzekering / sociale voorzieningen en arbeidsverhoudingen in hun takenpakket hadden, waren op internationaal vlak vaak (mede) verantwoordelijk voor het onderhandelen over en het afsluiten van internationale verdragen met betrekking tot de sociale zekerheid van wederzijdse onderdanen (en dus voor Nederlanders in het buitenland). Vanaf de jaren vijftig werden deze werkzaamheden op internationaal vlak gecoördineerd en ondersteund door een afdeling Internationale Zaken. Daarmee kunnen de werkzaamheden van deze afdelingen indirect raken aan het beleidsterrein emigratie.

 

ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid:

1945-1948 W. Drees

1948-1952 A.M. Joekes

1952-1958 J.G. Suurhoff

1959-1961 C.J.M.A. van Rooy

1961-1967 G.M.J. Veldkamp

1967-1971 B. Roolvink

Taak, activiteiten

Het ministerie had na 1945 tot hoofdtaken bevordering van gezondheidszorg, mede in die zin dat het trachtte 'onwillige uitval uit arbeid' te voorkomen. Daarnaast bevorderde het de deelname aan betaalde arbeid. Daarmee lagen de kerntaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en werkgelegenheid en sociale zekerheid en inkomen.

Voorloper

Ministerie van Economische Zaken en Arbeid

Opvolger

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur

periodieken

Verslag van de verrichtingen (gedurende het tijdvak…) / Ministerie van Sociale Zaken 1945-1957.

 

Jaarverslag / Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1957-1964 (niet verder verschenen). [Diverse afdelingen van het ministerie geven afzonderlijke jaarverslagen uit]

 

literatuur

Burger, J.C., Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Profiel van een ministerie ('s-Gravenhage 1993) 139 p.

 

Rigter, D.P., e.a.

Tussen sociale wil en werkelijkheid. Een geschiedenis van het beleid van het Ministerie van Sociale Zaken ('s-Gravenhage 1995) 469 p. [Emigratie wordt niet behandeld als beleidsonderdeel]

 

ING-publicatie:

A.C.M.KappelhofenV.Kingma,OnderzoeksgidsSocialezekerheid1890-1967

 

Doorgenomen archieven / series

Nationaal Archief :

Ministerie van Sociale Zaken :

a) 2.15.18 Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken 1937-1954

b) 2.15.21 Stichting Werkverruiming Werkgelegenheid Academisch Gevormden 1933-1964

c) 2.15.56 Archief van de dossiers van personeel van het ministerie van SZW, periode 1933-1991

 

Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie

 

Sociale Zaken, Nederlandse Emigratie Dienst

 

Sociale Zaken, Overheidsdienst Emigratie Buitenland

 

Sociale Zaken, afdeling Sociale Verzekering (en taakopvolgers)

 

Sociale Zaken, afdeling Arbeidsverhoudingen (en taakopvolgers)

 

Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

 

Sociale Zaken, afdeling Internationale Zaken (en taakopvolgers)

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

historisch archief ministerie van Sociale Zaken :

Ministerie van Sociale Zaken, Bureau Organisatie

 

 

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag

Openbaarheid

Nationaal Archief

a-b) volledig

c) beperkt

Omvang; inventarisnummers

Nationaal Archief

a) 3,1 m.; 31 dozen

b) 17 inv.nrs.

c) 2 m., 117 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Nationaal Archief

a-c) zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

Nationaal Archief :

Inventaris van de archieven van de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken (D.U.W.) en zijn commissies 1945-1954 [z.j., met historische en archivistische inleiding door R.H.J. Stultjens]

 

Inventaris van het archief van de Stichting tot Werkverruiming van Werkgelegenheid voor Academisch Gevormden over de jaren 1933-1964 [met beknopte historische en archivistische inleiding door J.A.A. Bervoets, 1986]

 

Inventaris van de Dossiers van Personeelsleden van het Ministerie van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid) ontslagen in de periode (1932)1933-1991 (Den Haag 1994) [met historische en archivistische inleiding door E.P. Veltkamp, 2007]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

afzonderlijke beschrijving

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

afzonderlijke beschrijving

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

afzonderlijke beschrijving

opmerkingen structuur archief

afzonderlijke beschrijving

Seriële bescheiden

afzonderlijke beschrijving

Statistische gegevens

afzonderlijke beschrijving

Inhoud overig

Nationaal Archief :

 

2.15.18 Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken 1937-1954

[Op grond van de inventarisbeschrijvingen lijkt het archief geen archivalia m.b.t. emigratie te bevatten]

 

2.15.21 Stichting Werkverruiming Werkgelegenheid Academisch Gevormden 1933-1964

[Op grond van de inventarisbeschrijvingen lijkt het archief geen archivalia m.b.t. emigratie te bevatten]

 

2.15.56 personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken

Van de volgende personen zijn personeelsdossiers aanwezig. Zij zijn uit hoofde van hun betrekking of positie bij Sociale Zaken direct of zijdelings betrokken geweest bij het emigratiebeleid. Openbaarheid 100 jaar na geboortedatum.

 

nr. 47 mr. Joannes Albertus Urcienus Maria van Grevenstein, 16-09-1917 [plaatsvervangend Commissaris voor de Emigratie (01-02-1952) / (01-07-1960); directeur Nederlands Emigratiedienst 1953-1960]

 

nr. 53 mr. ir. Bastiaan Wouter Haveman, (25-11-1908) / (03-12-1979)

[(regerings)Commissaris voor de Emigratie 1950-1962 (01-09-1969); directeur van de Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (ICEM) 1962-1969]

 

nr. 60 mr. dr. A.M. Joekes [minister van Sociale Zaken 1948-1952]

 

nr. 65 mr. Johann Heinrich Klatte (08-02-1904) / (04-11-1977) [hoofd Bureau Secretaris-Generaal; wnd secretaris-generaal; fungerend secretaris-generaal, secretaris-generaal 1945-1969]

 

nr. 68 Gerrit Dirk Jan Kraan (06-02-1913) [directeur voor de Emigratie 1959-1978 (bedoeld is waarnemend hoofd Commissariaat; Kraan is pas vanaf oktober 1964 directeur voor de Emigratie)]

 

nr. 71 Nicolaas Cornelis Kwint 13-09-1893 [medewerker Rijksarbeidsbureau; emigratieattaché Parijs, 1953-1958]

 

nr. 78 dr. ir. Derk Roelf Mansholt (03-04-1906) / (27-02-1967) [directeur Rijksdienst Uitvoering van Werken (v.a. 1951); wnd. directeur-generaal Rijksarbeidsbureau; directeur-generaal Arbeidsvoorziening (1954-1967); NB tevens lid van de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur]

 

nr. 84 Antonius Nicolaas Van Mill (29-08-1898) [directeur-generaal Rijksarbeidsbureau 1945-1954; honorair attaché gezantschap te Wellington 1954-1957]

 

nr. 91 prof.dr. J.E. de Quay 26-08-1901 - 1985 [tijdelijk regeringscommissaris voor de organisatie van de arbeid 1940 ; lid commissie van advies van de Psychotechnische Dienst 1941-1946(?); NB: tevens voorzitter Raad voor de Emigratie 1953-1959]

 

nr. 95 mr.dr. Arie Adriaan van Rhijn (23-10-1892) / (11-02-1986) [secretaris-generaal 1945-1950; staatssecretaris Sociale Zaken (Arbeid) 1950-1958; lid Raad van State 1960-1967]

 

nr. 97 Bauke Roolvink (31-01-1912) / (25-11-1979) [staatssecretaris Sociale Zaken en Volksgezondheid 1959-1963; minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1967-1971]

 

nr. 116 dr. Gerardus Matheus Johannes Veldkamp (27-01-1921) [adviseur afdeling Sociale Verzekering 1950-1952; staatssecretaris Economische Zaken 1952-1961; minister van Sociale Zaken 1961-1967]

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Nationaal Archief :

Ministerie van Sociale Zaken :

a) 2.15.18 Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken 1937-1954

b) 2.15.21 Stichting Werkverruiming Werkgelegenheid Academisch Gevormden 1933-1964

c) 2.15.56 Archief van de dossiers van personeel van het ministerie van SZW, periode 1933-1991

 

Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie

 

Sociale Zaken, Nederlandse Emigratie Dienst

 

Sociale Zaken, Overheidsdienst Emigratie Buitenland

 

Sociale Zaken, afdeling Sociale Verzekering (en taakopvolgers)

 

Sociale Zaken, afdeling Arbeidsverhoudingen (en taakopvolgers)

 

Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

 

Sociale Zaken, afdeling Internationale Zaken (en taakopvolgers)

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

historisch archief ministerie van Sociale Zaken :

Ministerie van Sociale Zaken, Bureau Organisatie

 

 

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag

Openbaarheid

Nationaal Archief

a-b) volledig

c) beperkt

Omvang; inventarisnummers

Nationaal Archief

a) 3,1 m.; 31 dozen

b) 17 inv.nrs.

c) 2 m., 117 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Nationaal Archief

a-c) zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

Nationaal Archief :

Inventaris van de archieven van de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken (D.U.W.) en zijn commissies 1945-1954 [z.j., met historische en archivistische inleiding door R.H.J. Stultjens]

 

Inventaris van het archief van de Stichting tot Werkverruiming van Werkgelegenheid voor Academisch Gevormden over de jaren 1933-1964 [met beknopte historische en archivistische inleiding door J.A.A. Bervoets, 1986]

 

Inventaris van de Dossiers van Personeelsleden van het Ministerie van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid) ontslagen in de periode (1932)1933-1991 (Den Haag 1994) [met historische en archivistische inleiding door E.P. Veltkamp, 2007]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

afzonderlijke beschrijving

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

afzonderlijke beschrijving

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

afzonderlijke beschrijving

opmerkingen structuur archief

afzonderlijke beschrijving

Seriële bescheiden

afzonderlijke beschrijving

Statistische gegevens

afzonderlijke beschrijving

Inhoud overig

Nationaal Archief :

 

2.15.18 Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken 1937-1954

[Op grond van de inventarisbeschrijvingen lijkt het archief geen archivalia m.b.t. emigratie te bevatten]

 

2.15.21 Stichting Werkverruiming Werkgelegenheid Academisch Gevormden 1933-1964

[Op grond van de inventarisbeschrijvingen lijkt het archief geen archivalia m.b.t. emigratie te bevatten]

 

2.15.56 personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken

Van de volgende personen zijn personeelsdossiers aanwezig. Zij zijn uit hoofde van hun betrekking of positie bij Sociale Zaken direct of zijdelings betrokken geweest bij het emigratiebeleid. Openbaarheid 100 jaar na geboortedatum.

 

nr. 47 mr. Joannes Albertus Urcienus Maria van Grevenstein, 16-09-1917 [plaatsvervangend Commissaris voor de Emigratie (01-02-1952) / (01-07-1960); directeur Nederlands Emigratiedienst 1953-1960]

 

nr. 53 mr. ir. Bastiaan Wouter Haveman, (25-11-1908) / (03-12-1979)

[(regerings)Commissaris voor de Emigratie 1950-1962 (01-09-1969); directeur van de Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (ICEM) 1962-1969]

 

nr. 60 mr. dr. A.M. Joekes [minister van Sociale Zaken 1948-1952]

 

nr. 65 mr. Johann Heinrich Klatte (08-02-1904) / (04-11-1977) [hoofd Bureau Secretaris-Generaal; wnd secretaris-generaal; fungerend secretaris-generaal, secretaris-generaal 1945-1969]

 

nr. 68 Gerrit Dirk Jan Kraan (06-02-1913) [directeur voor de Emigratie 1959-1978 (bedoeld is waarnemend hoofd Commissariaat; Kraan is pas vanaf oktober 1964 directeur voor de Emigratie)]

 

nr. 71 Nicolaas Cornelis Kwint 13-09-1893 [medewerker Rijksarbeidsbureau; emigratieattaché Parijs, 1953-1958]

 

nr. 78 dr. ir. Derk Roelf Mansholt (03-04-1906) / (27-02-1967) [directeur Rijksdienst Uitvoering van Werken (v.a. 1951); wnd. directeur-generaal Rijksarbeidsbureau; directeur-generaal Arbeidsvoorziening (1954-1967); NB tevens lid van de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur]

 

nr. 84 Antonius Nicolaas Van Mill (29-08-1898) [directeur-generaal Rijksarbeidsbureau 1945-1954; honorair attaché gezantschap te Wellington 1954-1957]

 

nr. 91 prof.dr. J.E. de Quay 26-08-1901 - 1985 [tijdelijk regeringscommissaris voor de organisatie van de arbeid 1940 ; lid commissie van advies van de Psychotechnische Dienst 1941-1946(?); NB: tevens voorzitter Raad voor de Emigratie 1953-1959]

 

nr. 95 mr.dr. Arie Adriaan van Rhijn (23-10-1892) / (11-02-1986) [secretaris-generaal 1945-1950; staatssecretaris Sociale Zaken (Arbeid) 1950-1958; lid Raad van State 1960-1967]

 

nr. 97 Bauke Roolvink (31-01-1912) / (25-11-1979) [staatssecretaris Sociale Zaken en Volksgezondheid 1959-1963; minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1967-1971]

 

nr. 116 dr. Gerardus Matheus Johannes Veldkamp (27-01-1921) [adviseur afdeling Sociale Verzekering 1950-1952; staatssecretaris Economische Zaken 1952-1961; minister van Sociale Zaken 1961-1967]

Bestemmingslanden

Analyse archivalia