Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Internationale Zaken (en taakopvolgers)

Naam archiefvormer Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Internationale Zaken (en taakopvolgers)
Periode van bestaan 1953 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

afdeling Internationale Zaken (1953-1962)

afdeling Algemene Internationale Zaken van de Stafafdeling (vanaf 1964 Directie) Internationale Sociale en Volksgezondheids-aangelegenheden (1963-1964) (van 1964-1967 ressorteerde deze Directie onder het Directoraat-Generaal voor Internationale Zaken)

 

IZ; ISV; DGIZ

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Sociale Zaken

 

De afdeling Internationale Zaken ontstond in 1953 om werkzaamheden van diverse andere afdelingen en diensten van het ministerie op internationaal terrein te coördineren of ondersteunen. Vanaf 1951 had deze coördinatie berust bij het Bureau Algemene Leiding. De afdelingen Arbeidsbescherming, Arbeidsverhoudingen en Volksgezondheid beschikten daarnaast ook zelf over secties, bureaus of afdelingen die verantwoordelijk waren voor internationaal overleg op hun beleidsterrein.

 

In 1962 werd de afdeling IZ ondergebracht bij de overkoepelende Stafafdeling Internationale Sociale en Volksgezondheids-aangelegenheden (ISV). Eind 1964 werd de inmiddels tot Directie verheven Stafafdeling samen met de Directie Emigratie onder verantwoordelijkheid van het Directoraat-Generaal Internationale Zaken geplaatst. De Directie ISV werd in 1967 opgeheven. Hiervoor kwamen drie Hoofdafdelingen in de plaats.

 

In 1974 werd het Directoraat-Generaal Internationale Zaken opgeheven. De taken werden verdeeld over de Directie Emigratie en de Directie Internationale Zaken, waaronder de - inmiddels van drie tot twee samengevoegde - Hoofdafdelingen ressorteerden.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De werkzaamheden omvatten m.n. de belangenbehartiging, c.q. coördinatie van de werkzaamheden betreffende de Verenigde Naties (VN) en de daaronder ressorterende Economische en Sociale Raad; de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO); de Raad van Europa; de West Europese Unie (WEU); de Organisatie voor de Europese Economische Samenwerking (OEES) en de Noord Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO). Daarnaast behoorde ook de coördinatie van werkzaamheden van organisaties die zich bezighielden met vluchtelingen en displaced persons aanvankelijk tot de taken van de afdeling.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Burger, J.C., Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Profiel van een ministerie ('s-Gravenhage 1993) 139 p.

 

Verstrekkende Zekerheid. Een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale verzekeringen, 1940-1997 (Den Haag 2001). [PIVOT-rapportnr. 66]

Doorgenomen archieven / series

a) 5.114.5290 Sociale Zaken, gegevensbestanden Directie Internationale Zaken, Arbeidsverhoudingen 1919-1998

 

b) 5.066.5290 Sociale Zaken, gegevensbestanden Directie Internationale Zaken, Sociale Verzekeringen 1919-1998

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

70 m.

Informatiedrager
Vernietigd

160 m., zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Institutionele toegang op de gegevensbestanden van de Directie Internationale Zaken ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen over de periode 1919-1998 (Winschoten 2006) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Internationale Zaken ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot het beleidsterrein Sociale Verzekeringen over de periode 1919-1998 (Winschoten 2006) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Beide Institutionele Toegangen hebben betrekking op het archiefblok van de Directie Internationale Zaken (DIZ).

 

a) Institutionele Toegang beleidsterrein Arbeidsverhoudingen geeft toegang tot dossiers betreffende handeling 6

 

b) Institutionele Toegang beleidsterrein Sociale Verzekeringen betreft de handelingen 35-36; 40; 44-46

 

Er kunnen meerdere handelingen betrekking hebben op een dossier. In dat geval is het dossier onder het unieke inventarisnummer in beide Institutionele Toegangen vermeld.

 

NB: archivalia van voor 1945 werden bijeengebracht door andere archiefvormers, die 'internationale betrekkingen' tot hun taakgebied hadden.

Seriële bescheiden

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen

Voorbeelden van dossiers betreffende emigratie, handeling 6

 

- International Labour Organisation (ILO): Samenvattingen en verslagen van vergaderingen van de Raad van Beheer van de ILO 1945-1967 (inv.nrs. 1232-1252)

 

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen / 5.066.5290 DIZ, Sociale Verzekeringen

Voorbeelden van dossiers betreffende arbeidsmigratie, handeling 6, 35

 

Ter signalering:

- Verenigde Naties (VN): Bevolkingsvraagstukken (de economische en sociale ontwikkeling) van minder-ontwikkelde landen 1956-1968 (inv.nr. 86)

Statistische gegevens

geen

Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
 • 1939 ILO, Convention no. 66 inzake Arbeidsmigratie
 • 1949 ILO, Herziening Convention no. 97 inzake Arbeidsmigratie (herzien) (extern)
 • 1949 ILO, Recommendation no. 86 inzake Arbeidsmigratie (herzien) (extern)
 • 1957 ILO, Verdrag vereenvoudiging Convention no. 21, 1926 inspectie emigrantenschepen (extern)
Inhoud overig

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen

Voorbeelden van dossiers betreffende emigratie handeling 6

ter signalering:

- International Labour Organisation (ILO): Rapportages van verdragen. Verdrag 21. Vereenvoudiging in de inspectie van emigranten aan boord van schepen 1973-1990 (inv.nr. 1140)

 

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen / 5.066.5290 DIZ, Sociale Verzekeringen

Voorbeelden van dossiers betreffende arbeidsmigratie handeling 6, 40

 

- International Labour Organisation (ILO): Verdrag 66. De werving, de arbeidsbemiddeling en de arbeidsvoorwaarden van migrerende arbeiders. 1940-1947 (inv.nr. 924)

 

- International Labour Organisation (ILO): Verdrag 97. Migrerende arbeiders. 1949-1994 (inv.nr. 955)

 

- International Labour Organisation (ILO): Aanbeveling 86. Migrerende arbeiders 1949 (inv.nr. 1009)

 

5.066.5290 DIZ, Sociale Verzekeringen

Voorbeelden van dossiers betreffende arbeidsmigratie, handeling 36

 

- International Labour Organisation, congressen en conferenties: Conferentie ter voorbereiding van het migratievraagstuk op 25 april 1950 te Genève, 1950 (inv.nr. 2369)

 

- International Labour Organisation, cursussen, trainingen, opleidingen: (beurzen) Grondregels in het kader van het uitgebreid programma van de technische hulpverlening 1955-1956 (inv.nr. 2342)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Aangezien de inventarisnummers in een Institutionele Toegang niet opvolgend zijn geordend, wordt eerst verwezen naar het nummer van de handeling, vervolgens naar één of enkele inventarisnummers.

 

Handeling 6 betreft het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen betreffende het beleidsterrein arbeidsverhoudingen en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties.

 

Handeling 35 betreft het, samen met de minister van Buitenlandse Zaken, voorbereiden en vaststellen van het beleid met betrekking tot internationale aspecten van de sociale zekerheid.

 

Handeling 36 betreft het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties betreffende sociale zekerheid.

 

Handeling 40 betreft het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van multilaterale verdragen met administratieve akkoorden (International Labour Organisation, Raad van Europa, Verenigde Naties) of verordeningen en regelingen (Europese Unie) van internationale organisaties.

Algemeen

Naam, varianten

afdeling Internationale Zaken (1953-1962)

afdeling Algemene Internationale Zaken van de Stafafdeling (vanaf 1964 Directie) Internationale Sociale en Volksgezondheids-aangelegenheden (1963-1964) (van 1964-1967 ressorteerde deze Directie onder het Directoraat-Generaal voor Internationale Zaken)

 

IZ; ISV; DGIZ

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Sociale Zaken

 

De afdeling Internationale Zaken ontstond in 1953 om werkzaamheden van diverse andere afdelingen en diensten van het ministerie op internationaal terrein te coördineren of ondersteunen. Vanaf 1951 had deze coördinatie berust bij het Bureau Algemene Leiding. De afdelingen Arbeidsbescherming, Arbeidsverhoudingen en Volksgezondheid beschikten daarnaast ook zelf over secties, bureaus of afdelingen die verantwoordelijk waren voor internationaal overleg op hun beleidsterrein.

 

In 1962 werd de afdeling IZ ondergebracht bij de overkoepelende Stafafdeling Internationale Sociale en Volksgezondheids-aangelegenheden (ISV). Eind 1964 werd de inmiddels tot Directie verheven Stafafdeling samen met de Directie Emigratie onder verantwoordelijkheid van het Directoraat-Generaal Internationale Zaken geplaatst. De Directie ISV werd in 1967 opgeheven. Hiervoor kwamen drie Hoofdafdelingen in de plaats.

 

In 1974 werd het Directoraat-Generaal Internationale Zaken opgeheven. De taken werden verdeeld over de Directie Emigratie en de Directie Internationale Zaken, waaronder de - inmiddels van drie tot twee samengevoegde - Hoofdafdelingen ressorteerden.

Taak, activiteiten

De werkzaamheden omvatten m.n. de belangenbehartiging, c.q. coördinatie van de werkzaamheden betreffende de Verenigde Naties (VN) en de daaronder ressorterende Economische en Sociale Raad; de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO); de Raad van Europa; de West Europese Unie (WEU); de Organisatie voor de Europese Economische Samenwerking (OEES) en de Noord Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO). Daarnaast behoorde ook de coördinatie van werkzaamheden van organisaties die zich bezighielden met vluchtelingen en displaced persons aanvankelijk tot de taken van de afdeling.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Burger, J.C., Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Profiel van een ministerie ('s-Gravenhage 1993) 139 p.

 

Verstrekkende Zekerheid. Een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale verzekeringen, 1940-1997 (Den Haag 2001). [PIVOT-rapportnr. 66]

Doorgenomen archieven / series

a) 5.114.5290 Sociale Zaken, gegevensbestanden Directie Internationale Zaken, Arbeidsverhoudingen 1919-1998

 

b) 5.066.5290 Sociale Zaken, gegevensbestanden Directie Internationale Zaken, Sociale Verzekeringen 1919-1998

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

70 m.

Informatiedrager
Vernietigd

160 m., zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Institutionele toegang op de gegevensbestanden van de Directie Internationale Zaken ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen over de periode 1919-1998 (Winschoten 2006) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Internationale Zaken ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot het beleidsterrein Sociale Verzekeringen over de periode 1919-1998 (Winschoten 2006) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Beide Institutionele Toegangen hebben betrekking op het archiefblok van de Directie Internationale Zaken (DIZ).

 

a) Institutionele Toegang beleidsterrein Arbeidsverhoudingen geeft toegang tot dossiers betreffende handeling 6

 

b) Institutionele Toegang beleidsterrein Sociale Verzekeringen betreft de handelingen 35-36; 40; 44-46

 

Er kunnen meerdere handelingen betrekking hebben op een dossier. In dat geval is het dossier onder het unieke inventarisnummer in beide Institutionele Toegangen vermeld.

 

NB: archivalia van voor 1945 werden bijeengebracht door andere archiefvormers, die 'internationale betrekkingen' tot hun taakgebied hadden.

Seriële bescheiden

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen

Voorbeelden van dossiers betreffende emigratie, handeling 6

 

- International Labour Organisation (ILO): Samenvattingen en verslagen van vergaderingen van de Raad van Beheer van de ILO 1945-1967 (inv.nrs. 1232-1252)

 

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen / 5.066.5290 DIZ, Sociale Verzekeringen

Voorbeelden van dossiers betreffende arbeidsmigratie, handeling 6, 35

 

Ter signalering:

- Verenigde Naties (VN): Bevolkingsvraagstukken (de economische en sociale ontwikkeling) van minder-ontwikkelde landen 1956-1968 (inv.nr. 86)

Statistische gegevens

geen

Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
 • 1939 ILO, Convention no. 66 inzake Arbeidsmigratie
 • 1949 ILO, Herziening Convention no. 97 inzake Arbeidsmigratie (herzien) (extern)
 • 1949 ILO, Recommendation no. 86 inzake Arbeidsmigratie (herzien) (extern)
 • 1957 ILO, Verdrag vereenvoudiging Convention no. 21, 1926 inspectie emigrantenschepen (extern)
Inhoud overig

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen

Voorbeelden van dossiers betreffende emigratie handeling 6

ter signalering:

- International Labour Organisation (ILO): Rapportages van verdragen. Verdrag 21. Vereenvoudiging in de inspectie van emigranten aan boord van schepen 1973-1990 (inv.nr. 1140)

 

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen / 5.066.5290 DIZ, Sociale Verzekeringen

Voorbeelden van dossiers betreffende arbeidsmigratie handeling 6, 40

 

- International Labour Organisation (ILO): Verdrag 66. De werving, de arbeidsbemiddeling en de arbeidsvoorwaarden van migrerende arbeiders. 1940-1947 (inv.nr. 924)

 

- International Labour Organisation (ILO): Verdrag 97. Migrerende arbeiders. 1949-1994 (inv.nr. 955)

 

- International Labour Organisation (ILO): Aanbeveling 86. Migrerende arbeiders 1949 (inv.nr. 1009)

 

5.066.5290 DIZ, Sociale Verzekeringen

Voorbeelden van dossiers betreffende arbeidsmigratie, handeling 36

 

- International Labour Organisation, congressen en conferenties: Conferentie ter voorbereiding van het migratievraagstuk op 25 april 1950 te Genève, 1950 (inv.nr. 2369)

 

- International Labour Organisation, cursussen, trainingen, opleidingen: (beurzen) Grondregels in het kader van het uitgebreid programma van de technische hulpverlening 1955-1956 (inv.nr. 2342)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Aangezien de inventarisnummers in een Institutionele Toegang niet opvolgend zijn geordend, wordt eerst verwezen naar het nummer van de handeling, vervolgens naar één of enkele inventarisnummers.

 

Handeling 6 betreft het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen betreffende het beleidsterrein arbeidsverhoudingen en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties.

 

Handeling 35 betreft het, samen met de minister van Buitenlandse Zaken, voorbereiden en vaststellen van het beleid met betrekking tot internationale aspecten van de sociale zekerheid.

 

Handeling 36 betreft het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties betreffende sociale zekerheid.

 

Handeling 40 betreft het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van multilaterale verdragen met administratieve akkoorden (International Labour Organisation, Raad van Europa, Verenigde Naties) of verordeningen en regelingen (Europese Unie) van internationale organisaties.


Doorgenomen archieven / series

a) 5.114.5290 Sociale Zaken, gegevensbestanden Directie Internationale Zaken, Arbeidsverhoudingen 1919-1998

 

b) 5.066.5290 Sociale Zaken, gegevensbestanden Directie Internationale Zaken, Sociale Verzekeringen 1919-1998

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

70 m.

Informatiedrager
Vernietigd

160 m., zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Institutionele toegang op de gegevensbestanden van de Directie Internationale Zaken ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen over de periode 1919-1998 (Winschoten 2006) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Internationale Zaken ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot het beleidsterrein Sociale Verzekeringen over de periode 1919-1998 (Winschoten 2006) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Beide Institutionele Toegangen hebben betrekking op het archiefblok van de Directie Internationale Zaken (DIZ).

 

a) Institutionele Toegang beleidsterrein Arbeidsverhoudingen geeft toegang tot dossiers betreffende handeling 6

 

b) Institutionele Toegang beleidsterrein Sociale Verzekeringen betreft de handelingen 35-36; 40; 44-46

 

Er kunnen meerdere handelingen betrekking hebben op een dossier. In dat geval is het dossier onder het unieke inventarisnummer in beide Institutionele Toegangen vermeld.

 

NB: archivalia van voor 1945 werden bijeengebracht door andere archiefvormers, die 'internationale betrekkingen' tot hun taakgebied hadden.

Seriële bescheiden

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen

Voorbeelden van dossiers betreffende emigratie, handeling 6

 

- International Labour Organisation (ILO): Samenvattingen en verslagen van vergaderingen van de Raad van Beheer van de ILO 1945-1967 (inv.nrs. 1232-1252)

 

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen / 5.066.5290 DIZ, Sociale Verzekeringen

Voorbeelden van dossiers betreffende arbeidsmigratie, handeling 6, 35

 

Ter signalering:

- Verenigde Naties (VN): Bevolkingsvraagstukken (de economische en sociale ontwikkeling) van minder-ontwikkelde landen 1956-1968 (inv.nr. 86)

Statistische gegevens

geen

Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
 • 1939 ILO, Convention no. 66 inzake Arbeidsmigratie
 • 1949 ILO, Herziening Convention no. 97 inzake Arbeidsmigratie (herzien) (extern)
 • 1949 ILO, Recommendation no. 86 inzake Arbeidsmigratie (herzien) (extern)
 • 1957 ILO, Verdrag vereenvoudiging Convention no. 21, 1926 inspectie emigrantenschepen (extern)
Inhoud overig

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen

Voorbeelden van dossiers betreffende emigratie handeling 6

ter signalering:

- International Labour Organisation (ILO): Rapportages van verdragen. Verdrag 21. Vereenvoudiging in de inspectie van emigranten aan boord van schepen 1973-1990 (inv.nr. 1140)

 

5.114.5290 DIZ, Arbeidsverhoudingen / 5.066.5290 DIZ, Sociale Verzekeringen

Voorbeelden van dossiers betreffende arbeidsmigratie handeling 6, 40

 

- International Labour Organisation (ILO): Verdrag 66. De werving, de arbeidsbemiddeling en de arbeidsvoorwaarden van migrerende arbeiders. 1940-1947 (inv.nr. 924)

 

- International Labour Organisation (ILO): Verdrag 97. Migrerende arbeiders. 1949-1994 (inv.nr. 955)

 

- International Labour Organisation (ILO): Aanbeveling 86. Migrerende arbeiders 1949 (inv.nr. 1009)

 

5.066.5290 DIZ, Sociale Verzekeringen

Voorbeelden van dossiers betreffende arbeidsmigratie, handeling 36

 

- International Labour Organisation, congressen en conferenties: Conferentie ter voorbereiding van het migratievraagstuk op 25 april 1950 te Genève, 1950 (inv.nr. 2369)

 

- International Labour Organisation, cursussen, trainingen, opleidingen: (beurzen) Grondregels in het kader van het uitgebreid programma van de technische hulpverlening 1955-1956 (inv.nr. 2342)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Aangezien de inventarisnummers in een Institutionele Toegang niet opvolgend zijn geordend, wordt eerst verwezen naar het nummer van de handeling, vervolgens naar één of enkele inventarisnummers.

 

Handeling 6 betreft het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen betreffende het beleidsterrein arbeidsverhoudingen en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties.

 

Handeling 35 betreft het, samen met de minister van Buitenlandse Zaken, voorbereiden en vaststellen van het beleid met betrekking tot internationale aspecten van de sociale zekerheid.

 

Handeling 36 betreft het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties betreffende sociale zekerheid.

 

Handeling 40 betreft het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van multilaterale verdragen met administratieve akkoorden (International Labour Organisation, Raad van Europa, Verenigde Naties) of verordeningen en regelingen (Europese Unie) van internationale organisaties.


Analyse archivalia