Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Sociale Verzekering (en taakopvolgers)

Naam archiefvormer Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Sociale Verzekering (en taakopvolgers)
Periode van bestaan (1908)-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Arbeidersverzekering; A.V. (1908-1946);

Sociale Verzekering (1946-1961);

Hoofdafdeling (vanaf 1965 Directie) Sociale Verzekeringen van de Directie (vanaf 1965 Directoraat-Generaal) Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen (1961-1967)

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Sociale Zaken

 

De afdeling kwam in 1908 tot stand door een splitsing tussen de afdelingen Arbeid en Arbeidersverzekering. Kort na 1950 werden alle sociale verzekeringen ondergebracht bij één afdeling, de afdeling Sociale Verzekering. In 1960 bestond de afdeling uit vier secties: Ongevallen- en Ziekteverzekering, Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering, Kinderbijslag- en Werkloosheidsverzekering en Internationale Zaken. Na een reorganisatie van het ministerie in 1961 werd de afdeling een Hoofdafdeling die ressorteerde onder de nieuwe Directie Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen. De Hoofdafdeling bestond in 1962 uit 4 afdelingen: Werknemersverzekeringen, Volksverzekeringen, Internationale Zaken en Pensioen- en Spaarfondsen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De afdeling was belast met de voorbereiding en de uitvoering van wettelijke maatregelen met betrekking tot de sociale verzekering (diverse wetten met uitzondering van de ziekenfondsverzekering) en de wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds en de Pensioen- en Spaarfondsenwet.

 

Hoewel deze afdeling geen directe taken op gebied van het emigratiebeleid had, zijn internationale verdragen op gebied van sociale verzekering mede van invloed op Nederlanders in het buitenland.

 

Te onderscheiden zijn:

- internationale verklaringen of verdragen met een fundamenteel grondrechtelijk karakter, waarin het recht op sociale zekerheid is opgenomen (bijv. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; Europees Sociaal Handvest)

 

- normatieve verdragen: deze geven normen aan, waaraan sociale zekerheidswetgeving van ratificerende staten dient te voldoen (vaak uitgevaardigd door internationale organisaties als de International Labour Organisation of de Raad van Europa)

 

- bilaterale en multilaterale verdragen: dit soort verdragen beogen coördinatie van de verschillende nationale sociale zekerheidsstelsels. De belangrijkste doeleinden of uitgangspunten die worden gehanteerd bij het sluiten van internationale verdragen op het gebied van sociale zekerheid zijn:

a) gelijkheid van behandeling (onderdanen van het andere verdragsluitende land die in Nederland wonen of werken hebben dezelfde rechten en plichten op het gebied van sociale zekerheid als Nederlanders en omgekeerd)

b) toepasselijke wetgeving (werknemer is onderworpen aan de wetgeving van de partij op het grondgebied waarvan hij werkzaam is)

c) samenstelling van tijdvakken (meetellen van tijdvakken doorgebracht in ander land, om in aanmerking te kunnen komen voor bepaalde uitkeringen die pas na verloop van bepaalde tijd (referteperiode) wordt uitgekeerd)

d) verlenen van prestaties in het buitenland (in de Nederlandse wetgeving geldt als beginsel dat (geldelijke) uitkeringen ook worden betaald als de gerechtigde in het buitenland verblijft).

Voorloper

afdeling Arbeidersverzekering

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

niet van toepassing

Literatuur
Toon

Verberg

Verstrekkende Zekerheid. Een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale verzekeringen, 1940-1997 (Den Haag 2001). [PIVOT-rapportnr. 66]

 

A.C.M. Kappelhof en V. Kingma, Onderzoeksgids Sociale Zekerheid 1890-1967

Doorgenomen archieven / series

a) 2.15.08 Sociale Zaken, afdeling Arbeidersverzekering 1901-1949

 

b) 2.15.16 Sociale Zaken, Kabinetsarchief afdeling Arbeidersverzekering 1921-1958

 

c) 5.066.5142 Sociale Zaken, Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers (1921) 1945-1979 (1985)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

a) 1021 inv.nrs.

b) 159 inv.nrs.

c) 55 m.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleidingen op afzonderlijke inventarissen

Toegang(en)

a) Bosters, A.M., H.A. Telgt en G.V.W.L. van Rooij, Inventaris van het archief van de afdeling Arbeidersverzekering (Sociale Verzekering) 1901-1949 (Den Haag 1979) [in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief bevindt zich een ongepubliceerde aanvulling op deze inventaris; de stukken uit bijlage I van de inventaris van Bosters c.a. hebben daarin een volgnummer gekregen; de eigenlijke aanvulling bestaat grotendeels uit de serie agenda's]

 

b) Janssen, J.Th., Inventaris van het kabinetsarchief van de afdeling Arbeidsverzekering/Sociale Verzekering 1921-1958 (Den Haag 1985)

 

c) Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Sociale Verzekeringen over de periode (1921) 1940-1994 (Winschoten 2003) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) index op persoons- en geografische namen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-c) onbekend

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

c) zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

c) Via deze Institutionele Toegang zijn archiefblokken van de volgende archiefvormers toegankelijk gemaakt:

- Directie Complementaire Sociale Voorzieningen en taakvoorgangers 1946-1980 en 1982-1988

- Directie Sociale Verzekeringen en taakvoorgangers 1945-1979 en 1980-1989

- Hoofddirectie Bijstand en Voorzieningen/sector uitvoeringsbeleid

afdeling Arbeidersbescherming

- Directie Financieel Economische vraagstukken

- Directoraat-Generaal van de Arbeid en taakvoorgangers 1943-1989

- Stafafdeling Beleidsontwikkeling

- Directie Bijstandszaken 1982-1988

 

Voor deze beschrijving is uitsluitend het archiefblok van de Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers 1945-1979 (archiefbloknr. 5.066 5142) doorgenomen, voorzover het handelingen betrof, die betrekking hebben op internationale aspecten (handelingnrs. 35-49).

Seriële bescheiden

a-c) geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

a-c) geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1947 Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-België (extern)
 • 1950 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Frankrijk (extern)
 • 1950 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Luxemburg (extern)
 • 1951 Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-Duitsland (extern)
 • 1952 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Italië (extern)
 • 1954 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Groot-Brittannië (extern)
 • 1954 Verdrag inzake werkloosheidsverzekering Nederland-Duitsland (extern)
 • 1956 Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-Joegoslavië (extern)
 • 1958 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Zwitserland (extern)
 • 1962 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Spanje (extern)
 • 1966 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Griekenland (extern)
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
 • 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (extern)
 • 1958 EEG, Verordening no. 3-4: sociale zekerheid van migrerende werknemers (extern)
Inhoud overig

2.15.08 afdeling Arbeidersverzekering

- sociale verzekering van arbeiders in dienst van ondernemingen werkzaam voor de Duitse Weermacht, 1940-1947 (inv.nr. 59)

- In het buitenland uitbetaalde uitkeringen als gevolg van de sociale verzekeringswetten 1945-1946 (inv.nr. 74)

- correspondentie en interne nota's betreffende internationale en Beneluxaangelegenheden op het terrein van de sociale verzekering 1946-1949 (inv.nr. 75)

- Technisch akkoord met België betreffende de uitkering van kinderbijslag aan in België wonende invaliditeitsrentetrekkers 1948-1949 (inv.nr. 76)

- nota herziening 'Ongevallenregeling 1939' in Indonesië (H.A.J. Botheniue Brouwer) 1948 (inv.nr. 196)

- stukken betreffende internationale zaken bij de ziekteverzekering evenals betreffende voorlichting aan buitenlandse instanties over de ziekteverzekering 1926-1949 (inv.nr. 541)

 

2.15.16 Kabinet van de afdeling Arbeidersverzekering/Sociale Verzekering (nummering loopt door t.a.v. 2.15.08)

- correspondentie met de sociaalattaché te Brussel betreffende een decoratievoorstel ter gelegenheid van de ondertekening van het werkloosheidsakkoord met België 1952-1953 (inv.nr. 1066)

- correspondentie met de sociaalattaché te Brussel betreffende de totstandkoming van de aanpassing van het Nederland-Belgisch Verdrag inzake de Sociale Verzekering in verband met de Nederlandse Algemene Ouderdomswet 1956 (inv.nr. 1071)

 

5.066.5142 Directie Sociale Verzekeringen en Taakvoorgangers

 

Handeling 36: voorbeelden van dossiers inzake arbeidsmigratie

- Ontwerp van een Europese Verdrag betreffende de sociale verzekering van

migrerende werknemers in landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 1951-1961 (inv.nrs. 1451-1456)

- Totstandkoming administratief akkoord en daarbij behorende verordeningen ter uitvoering van het Europese Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal betreffende de sociale zekerheid van migrerende werknemers 1957-1958 (inv.nr. 1463-1464)

- correspondentie aanbevelingen en herzieningen betreffende verordening 3 en 4 van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) betreffende de sociale zekerheid van migrerende werknemers, 1958-1975 (IT, handeling 36, div.inv.nrs. w.o. 565, 1734, 514-515; 525-527)

- EEG: uitwisseling van jonge arbeidskrachten en sociale verzekering 1962-1965 (inv.nr. 543)

- International Labour Organisation: gelijkheid van behandeling voor eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid 1958-1960 (inv.nr. 133)

 

 

Handeling 39

voorbeelden van dossiers betreffende (wederkerigheids)verdragen op het gebied van sociale verzekering

- Australië 1961-1989 (inv.nr. 1138)

- België 1947-1966 (inv.nr. 414)

- Duitsland 1949-1961 (inv.nrs. 1427-1430; 450, 1445)

- Frankrijk 1949-1967 (inv.nrs. 1415, 1466)

- Griekenland 1962-1973 (inv.nr. 454)

- Groot-Brittannië 1948-1970 (inv.nrs. 1422, 448)

- Italië 1949-1958 (inv.nrs. 1419, 1447)

- Luxemburg 1949-1979 (inv.nr. 1425)

- Spanje 1948-1973 (inv.nrs. 1417-1418)

- Zwitserland 1947-1971 (inv.nrs. 1410-1411)

 

voorbeelden van dossiers op het gebied van arbeidsmigratie

- Raad van Europa: Europees verdrag betreffende de sociale zekerheid van migrerenden en vreemdelingen 1954-1970 (inv.nrs. 1347, 458-459)

 

 

Handeling 47 voorbeelden van dossiers inzake arbeidsmigratie/wederkerigheidsverdragen

- sociale verzekering van Nederlandse arbeiders die werkzaam zijn in West-Duitsland 1953-1970 (inv.nr. 1488)

- correspondentie met uitvoeringsorganen betreffende de toepassing van wederkerigheidsverdragen betreffende de sociale verzekering 1951-1959 (inv.nr. 1496)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Aangezien de inventarisnummers in een Institutionele Toegang niet opvolgend zijn geordend, wordt eerst verwezen naar het nummer van de handeling, vervolgens naar één of enkele inventarisnummers.

 

Handeling 36 betreft het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties betreffende sociale zekerheid.

 

Handeling 39 betreft het, samen met de minister van Buitenlandse Zaken, voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van bilaterale en multilaterale verdragen en bijbehorende akkoorden met andere mogendheden betreffende sociale zekerheid.

 

Handeling 47 betreft het geven van aanwijzingen aan uitvoeringsorganen op het gebied van de toepassing van internationale verdragen of verordeningen.

Algemeen

Naam, varianten

Arbeidersverzekering; A.V. (1908-1946);

Sociale Verzekering (1946-1961);

Hoofdafdeling (vanaf 1965 Directie) Sociale Verzekeringen van de Directie (vanaf 1965 Directoraat-Generaal) Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen (1961-1967)

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Sociale Zaken

 

De afdeling kwam in 1908 tot stand door een splitsing tussen de afdelingen Arbeid en Arbeidersverzekering. Kort na 1950 werden alle sociale verzekeringen ondergebracht bij één afdeling, de afdeling Sociale Verzekering. In 1960 bestond de afdeling uit vier secties: Ongevallen- en Ziekteverzekering, Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering, Kinderbijslag- en Werkloosheidsverzekering en Internationale Zaken. Na een reorganisatie van het ministerie in 1961 werd de afdeling een Hoofdafdeling die ressorteerde onder de nieuwe Directie Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen. De Hoofdafdeling bestond in 1962 uit 4 afdelingen: Werknemersverzekeringen, Volksverzekeringen, Internationale Zaken en Pensioen- en Spaarfondsen.

Taak, activiteiten

De afdeling was belast met de voorbereiding en de uitvoering van wettelijke maatregelen met betrekking tot de sociale verzekering (diverse wetten met uitzondering van de ziekenfondsverzekering) en de wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds en de Pensioen- en Spaarfondsenwet.

 

Hoewel deze afdeling geen directe taken op gebied van het emigratiebeleid had, zijn internationale verdragen op gebied van sociale verzekering mede van invloed op Nederlanders in het buitenland.

 

Te onderscheiden zijn:

- internationale verklaringen of verdragen met een fundamenteel grondrechtelijk karakter, waarin het recht op sociale zekerheid is opgenomen (bijv. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; Europees Sociaal Handvest)

 

- normatieve verdragen: deze geven normen aan, waaraan sociale zekerheidswetgeving van ratificerende staten dient te voldoen (vaak uitgevaardigd door internationale organisaties als de International Labour Organisation of de Raad van Europa)

 

- bilaterale en multilaterale verdragen: dit soort verdragen beogen coördinatie van de verschillende nationale sociale zekerheidsstelsels. De belangrijkste doeleinden of uitgangspunten die worden gehanteerd bij het sluiten van internationale verdragen op het gebied van sociale zekerheid zijn:

a) gelijkheid van behandeling (onderdanen van het andere verdragsluitende land die in Nederland wonen of werken hebben dezelfde rechten en plichten op het gebied van sociale zekerheid als Nederlanders en omgekeerd)

b) toepasselijke wetgeving (werknemer is onderworpen aan de wetgeving van de partij op het grondgebied waarvan hij werkzaam is)

c) samenstelling van tijdvakken (meetellen van tijdvakken doorgebracht in ander land, om in aanmerking te kunnen komen voor bepaalde uitkeringen die pas na verloop van bepaalde tijd (referteperiode) wordt uitgekeerd)

d) verlenen van prestaties in het buitenland (in de Nederlandse wetgeving geldt als beginsel dat (geldelijke) uitkeringen ook worden betaald als de gerechtigde in het buitenland verblijft).

Voorloper

afdeling Arbeidersverzekering

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

niet van toepassing

Literatuur

Verstrekkende Zekerheid. Een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale verzekeringen, 1940-1997 (Den Haag 2001). [PIVOT-rapportnr. 66]

 

A.C.M. Kappelhof en V. Kingma, Onderzoeksgids Sociale Zekerheid 1890-1967

Doorgenomen archieven / series

a) 2.15.08 Sociale Zaken, afdeling Arbeidersverzekering 1901-1949

 

b) 2.15.16 Sociale Zaken, Kabinetsarchief afdeling Arbeidersverzekering 1921-1958

 

c) 5.066.5142 Sociale Zaken, Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers (1921) 1945-1979 (1985)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

a) 1021 inv.nrs.

b) 159 inv.nrs.

c) 55 m.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleidingen op afzonderlijke inventarissen

Toegang(en)

a) Bosters, A.M., H.A. Telgt en G.V.W.L. van Rooij, Inventaris van het archief van de afdeling Arbeidersverzekering (Sociale Verzekering) 1901-1949 (Den Haag 1979) [in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief bevindt zich een ongepubliceerde aanvulling op deze inventaris; de stukken uit bijlage I van de inventaris van Bosters c.a. hebben daarin een volgnummer gekregen; de eigenlijke aanvulling bestaat grotendeels uit de serie agenda's]

 

b) Janssen, J.Th., Inventaris van het kabinetsarchief van de afdeling Arbeidsverzekering/Sociale Verzekering 1921-1958 (Den Haag 1985)

 

c) Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Sociale Verzekeringen over de periode (1921) 1940-1994 (Winschoten 2003) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) index op persoons- en geografische namen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-c) onbekend

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

c) zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

c) Via deze Institutionele Toegang zijn archiefblokken van de volgende archiefvormers toegankelijk gemaakt:

- Directie Complementaire Sociale Voorzieningen en taakvoorgangers 1946-1980 en 1982-1988

- Directie Sociale Verzekeringen en taakvoorgangers 1945-1979 en 1980-1989

- Hoofddirectie Bijstand en Voorzieningen/sector uitvoeringsbeleid

afdeling Arbeidersbescherming

- Directie Financieel Economische vraagstukken

- Directoraat-Generaal van de Arbeid en taakvoorgangers 1943-1989

- Stafafdeling Beleidsontwikkeling

- Directie Bijstandszaken 1982-1988

 

Voor deze beschrijving is uitsluitend het archiefblok van de Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers 1945-1979 (archiefbloknr. 5.066 5142) doorgenomen, voorzover het handelingen betrof, die betrekking hebben op internationale aspecten (handelingnrs. 35-49).

Seriële bescheiden

a-c) geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

a-c) geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1947 Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-België (extern)
 • 1950 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Frankrijk (extern)
 • 1950 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Luxemburg (extern)
 • 1951 Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-Duitsland (extern)
 • 1952 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Italië (extern)
 • 1954 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Groot-Brittannië (extern)
 • 1954 Verdrag inzake werkloosheidsverzekering Nederland-Duitsland (extern)
 • 1956 Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-Joegoslavië (extern)
 • 1958 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Zwitserland (extern)
 • 1962 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Spanje (extern)
 • 1966 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Griekenland (extern)
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
 • 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (extern)
 • 1958 EEG, Verordening no. 3-4: sociale zekerheid van migrerende werknemers (extern)
Inhoud overig

2.15.08 afdeling Arbeidersverzekering

- sociale verzekering van arbeiders in dienst van ondernemingen werkzaam voor de Duitse Weermacht, 1940-1947 (inv.nr. 59)

- In het buitenland uitbetaalde uitkeringen als gevolg van de sociale verzekeringswetten 1945-1946 (inv.nr. 74)

- correspondentie en interne nota's betreffende internationale en Beneluxaangelegenheden op het terrein van de sociale verzekering 1946-1949 (inv.nr. 75)

- Technisch akkoord met België betreffende de uitkering van kinderbijslag aan in België wonende invaliditeitsrentetrekkers 1948-1949 (inv.nr. 76)

- nota herziening 'Ongevallenregeling 1939' in Indonesië (H.A.J. Botheniue Brouwer) 1948 (inv.nr. 196)

- stukken betreffende internationale zaken bij de ziekteverzekering evenals betreffende voorlichting aan buitenlandse instanties over de ziekteverzekering 1926-1949 (inv.nr. 541)

 

2.15.16 Kabinet van de afdeling Arbeidersverzekering/Sociale Verzekering (nummering loopt door t.a.v. 2.15.08)

- correspondentie met de sociaalattaché te Brussel betreffende een decoratievoorstel ter gelegenheid van de ondertekening van het werkloosheidsakkoord met België 1952-1953 (inv.nr. 1066)

- correspondentie met de sociaalattaché te Brussel betreffende de totstandkoming van de aanpassing van het Nederland-Belgisch Verdrag inzake de Sociale Verzekering in verband met de Nederlandse Algemene Ouderdomswet 1956 (inv.nr. 1071)

 

5.066.5142 Directie Sociale Verzekeringen en Taakvoorgangers

 

Handeling 36: voorbeelden van dossiers inzake arbeidsmigratie

- Ontwerp van een Europese Verdrag betreffende de sociale verzekering van

migrerende werknemers in landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 1951-1961 (inv.nrs. 1451-1456)

- Totstandkoming administratief akkoord en daarbij behorende verordeningen ter uitvoering van het Europese Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal betreffende de sociale zekerheid van migrerende werknemers 1957-1958 (inv.nr. 1463-1464)

- correspondentie aanbevelingen en herzieningen betreffende verordening 3 en 4 van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) betreffende de sociale zekerheid van migrerende werknemers, 1958-1975 (IT, handeling 36, div.inv.nrs. w.o. 565, 1734, 514-515; 525-527)

- EEG: uitwisseling van jonge arbeidskrachten en sociale verzekering 1962-1965 (inv.nr. 543)

- International Labour Organisation: gelijkheid van behandeling voor eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid 1958-1960 (inv.nr. 133)

 

 

Handeling 39

voorbeelden van dossiers betreffende (wederkerigheids)verdragen op het gebied van sociale verzekering

- Australië 1961-1989 (inv.nr. 1138)

- België 1947-1966 (inv.nr. 414)

- Duitsland 1949-1961 (inv.nrs. 1427-1430; 450, 1445)

- Frankrijk 1949-1967 (inv.nrs. 1415, 1466)

- Griekenland 1962-1973 (inv.nr. 454)

- Groot-Brittannië 1948-1970 (inv.nrs. 1422, 448)

- Italië 1949-1958 (inv.nrs. 1419, 1447)

- Luxemburg 1949-1979 (inv.nr. 1425)

- Spanje 1948-1973 (inv.nrs. 1417-1418)

- Zwitserland 1947-1971 (inv.nrs. 1410-1411)

 

voorbeelden van dossiers op het gebied van arbeidsmigratie

- Raad van Europa: Europees verdrag betreffende de sociale zekerheid van migrerenden en vreemdelingen 1954-1970 (inv.nrs. 1347, 458-459)

 

 

Handeling 47 voorbeelden van dossiers inzake arbeidsmigratie/wederkerigheidsverdragen

- sociale verzekering van Nederlandse arbeiders die werkzaam zijn in West-Duitsland 1953-1970 (inv.nr. 1488)

- correspondentie met uitvoeringsorganen betreffende de toepassing van wederkerigheidsverdragen betreffende de sociale verzekering 1951-1959 (inv.nr. 1496)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Aangezien de inventarisnummers in een Institutionele Toegang niet opvolgend zijn geordend, wordt eerst verwezen naar het nummer van de handeling, vervolgens naar één of enkele inventarisnummers.

 

Handeling 36 betreft het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties betreffende sociale zekerheid.

 

Handeling 39 betreft het, samen met de minister van Buitenlandse Zaken, voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van bilaterale en multilaterale verdragen en bijbehorende akkoorden met andere mogendheden betreffende sociale zekerheid.

 

Handeling 47 betreft het geven van aanwijzingen aan uitvoeringsorganen op het gebied van de toepassing van internationale verdragen of verordeningen.


Doorgenomen archieven / series

a) 2.15.08 Sociale Zaken, afdeling Arbeidersverzekering 1901-1949

 

b) 2.15.16 Sociale Zaken, Kabinetsarchief afdeling Arbeidersverzekering 1921-1958

 

c) 5.066.5142 Sociale Zaken, Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers (1921) 1945-1979 (1985)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

a) 1021 inv.nrs.

b) 159 inv.nrs.

c) 55 m.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleidingen op afzonderlijke inventarissen

Toegang(en)

a) Bosters, A.M., H.A. Telgt en G.V.W.L. van Rooij, Inventaris van het archief van de afdeling Arbeidersverzekering (Sociale Verzekering) 1901-1949 (Den Haag 1979) [in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief bevindt zich een ongepubliceerde aanvulling op deze inventaris; de stukken uit bijlage I van de inventaris van Bosters c.a. hebben daarin een volgnummer gekregen; de eigenlijke aanvulling bestaat grotendeels uit de serie agenda's]

 

b) Janssen, J.Th., Inventaris van het kabinetsarchief van de afdeling Arbeidsverzekering/Sociale Verzekering 1921-1958 (Den Haag 1985)

 

c) Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Sociale Verzekeringen over de periode (1921) 1940-1994 (Winschoten 2003) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) index op persoons- en geografische namen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-c) onbekend

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

c) zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

c) Via deze Institutionele Toegang zijn archiefblokken van de volgende archiefvormers toegankelijk gemaakt:

- Directie Complementaire Sociale Voorzieningen en taakvoorgangers 1946-1980 en 1982-1988

- Directie Sociale Verzekeringen en taakvoorgangers 1945-1979 en 1980-1989

- Hoofddirectie Bijstand en Voorzieningen/sector uitvoeringsbeleid

afdeling Arbeidersbescherming

- Directie Financieel Economische vraagstukken

- Directoraat-Generaal van de Arbeid en taakvoorgangers 1943-1989

- Stafafdeling Beleidsontwikkeling

- Directie Bijstandszaken 1982-1988

 

Voor deze beschrijving is uitsluitend het archiefblok van de Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers 1945-1979 (archiefbloknr. 5.066 5142) doorgenomen, voorzover het handelingen betrof, die betrekking hebben op internationale aspecten (handelingnrs. 35-49).

Seriële bescheiden

a-c) geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

a-c) geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1947 Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-België (extern)
 • 1950 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Frankrijk (extern)
 • 1950 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Luxemburg (extern)
 • 1951 Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-Duitsland (extern)
 • 1952 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Italië (extern)
 • 1954 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Groot-Brittannië (extern)
 • 1954 Verdrag inzake werkloosheidsverzekering Nederland-Duitsland (extern)
 • 1956 Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-Joegoslavië (extern)
 • 1958 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Zwitserland (extern)
 • 1962 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Spanje (extern)
 • 1966 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Griekenland (extern)
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
 • 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (extern)
 • 1958 EEG, Verordening no. 3-4: sociale zekerheid van migrerende werknemers (extern)
Inhoud overig

2.15.08 afdeling Arbeidersverzekering

- sociale verzekering van arbeiders in dienst van ondernemingen werkzaam voor de Duitse Weermacht, 1940-1947 (inv.nr. 59)

- In het buitenland uitbetaalde uitkeringen als gevolg van de sociale verzekeringswetten 1945-1946 (inv.nr. 74)

- correspondentie en interne nota's betreffende internationale en Beneluxaangelegenheden op het terrein van de sociale verzekering 1946-1949 (inv.nr. 75)

- Technisch akkoord met België betreffende de uitkering van kinderbijslag aan in België wonende invaliditeitsrentetrekkers 1948-1949 (inv.nr. 76)

- nota herziening 'Ongevallenregeling 1939' in Indonesië (H.A.J. Botheniue Brouwer) 1948 (inv.nr. 196)

- stukken betreffende internationale zaken bij de ziekteverzekering evenals betreffende voorlichting aan buitenlandse instanties over de ziekteverzekering 1926-1949 (inv.nr. 541)

 

2.15.16 Kabinet van de afdeling Arbeidersverzekering/Sociale Verzekering (nummering loopt door t.a.v. 2.15.08)

- correspondentie met de sociaalattaché te Brussel betreffende een decoratievoorstel ter gelegenheid van de ondertekening van het werkloosheidsakkoord met België 1952-1953 (inv.nr. 1066)

- correspondentie met de sociaalattaché te Brussel betreffende de totstandkoming van de aanpassing van het Nederland-Belgisch Verdrag inzake de Sociale Verzekering in verband met de Nederlandse Algemene Ouderdomswet 1956 (inv.nr. 1071)

 

5.066.5142 Directie Sociale Verzekeringen en Taakvoorgangers

 

Handeling 36: voorbeelden van dossiers inzake arbeidsmigratie

- Ontwerp van een Europese Verdrag betreffende de sociale verzekering van

migrerende werknemers in landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 1951-1961 (inv.nrs. 1451-1456)

- Totstandkoming administratief akkoord en daarbij behorende verordeningen ter uitvoering van het Europese Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal betreffende de sociale zekerheid van migrerende werknemers 1957-1958 (inv.nr. 1463-1464)

- correspondentie aanbevelingen en herzieningen betreffende verordening 3 en 4 van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) betreffende de sociale zekerheid van migrerende werknemers, 1958-1975 (IT, handeling 36, div.inv.nrs. w.o. 565, 1734, 514-515; 525-527)

- EEG: uitwisseling van jonge arbeidskrachten en sociale verzekering 1962-1965 (inv.nr. 543)

- International Labour Organisation: gelijkheid van behandeling voor eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid 1958-1960 (inv.nr. 133)

 

 

Handeling 39

voorbeelden van dossiers betreffende (wederkerigheids)verdragen op het gebied van sociale verzekering

- Australië 1961-1989 (inv.nr. 1138)

- België 1947-1966 (inv.nr. 414)

- Duitsland 1949-1961 (inv.nrs. 1427-1430; 450, 1445)

- Frankrijk 1949-1967 (inv.nrs. 1415, 1466)

- Griekenland 1962-1973 (inv.nr. 454)

- Groot-Brittannië 1948-1970 (inv.nrs. 1422, 448)

- Italië 1949-1958 (inv.nrs. 1419, 1447)

- Luxemburg 1949-1979 (inv.nr. 1425)

- Spanje 1948-1973 (inv.nrs. 1417-1418)

- Zwitserland 1947-1971 (inv.nrs. 1410-1411)

 

voorbeelden van dossiers op het gebied van arbeidsmigratie

- Raad van Europa: Europees verdrag betreffende de sociale zekerheid van migrerenden en vreemdelingen 1954-1970 (inv.nrs. 1347, 458-459)

 

 

Handeling 47 voorbeelden van dossiers inzake arbeidsmigratie/wederkerigheidsverdragen

- sociale verzekering van Nederlandse arbeiders die werkzaam zijn in West-Duitsland 1953-1970 (inv.nr. 1488)

- correspondentie met uitvoeringsorganen betreffende de toepassing van wederkerigheidsverdragen betreffende de sociale verzekering 1951-1959 (inv.nr. 1496)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Aangezien de inventarisnummers in een Institutionele Toegang niet opvolgend zijn geordend, wordt eerst verwezen naar het nummer van de handeling, vervolgens naar één of enkele inventarisnummers.

 

Handeling 36 betreft het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties betreffende sociale zekerheid.

 

Handeling 39 betreft het, samen met de minister van Buitenlandse Zaken, voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van bilaterale en multilaterale verdragen en bijbehorende akkoorden met andere mogendheden betreffende sociale zekerheid.

 

Handeling 47 betreft het geven van aanwijzingen aan uitvoeringsorganen op het gebied van de toepassing van internationale verdragen of verordeningen.


Analyse archivalia