Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuindersbond

Naam archiefvormer Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuindersbond
Periode van bestaan 1917-1995
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond; A.B.T.B.; ABTB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (ABTB) werd opgericht op 23 augustus 1917, nadat het Nederlandse episcopaat in 1916 aan katholieke leden van vak- en standsorganisaties het lidmaatschap van een katholieke organisatie verplicht had gesteld. De oude verenigingsvorm van Christelijke Boerenbonden (in dit geval de Provinciale Gelderse Boerenbond, PGB) voldeed daarmee niet meer. De afdelingen van de PGB met een voornamelijk katholieke signatuur sloten zich aan bij de ABTB, de overige afdelingen vonden onderdak bij de Christelijke Boeren- en Tuindersbond of bleven zelfstandig. Het werkgebied van de ABTB strekte uit over het aartsbisdom Utrecht. Op grond hiervan werden ook in andere provincies afdelingen opgericht, die aangeduid werden als kringen van de ABTB, met eigen kringbesturen.

 

Na de Tweede Wereldoorlog vond heroprichting van de ABTB plaats. De ABTB had een hoofdbestuur, bestaande uit minimaal 11 leden, afgevaardigd door de kringen. Het hoofdbestuur werd bijgestaan door een geestelijk adviseur. Uit het hoofdbestuur werd een dagelijks bestuur gevormd. Het hoogste orgaan werd gevormd door de Algemene Vergadering, die was samengesteld uit vertegenwoordigers van de afdeling (één vertegenwoordiger voor elke 100 leden) en jaarlijks bijeenkwam. Op provinciaal / gewestelijk niveau werden de leden vertegenwoordigd in kringbesturen; op plaatselijk niveau door de afdelingsbesturen.

De ABTB kende een Katholieke Boerinnenbond van de ABTB en een Jonge Boeren- en Tuindersbond van de ABTB. Het secretariaat van de ABTB was gevestigd te Arnhem.

 

De ABTB had als lid van de landelijke Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) vertegenwoordigers in het bestuur van de KNBTB (en kon hierdoor ook (indirect) vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting).

 

Naast diverse eigen diensten en instellingen kende de ABTB een eigen Vestigingscommissie, opgericht in 1946, die de emigratieaangelegenheden voor de aangesloten leden diende te regelen. Mogelijk is de Vestigingscommissie in 1955 opgeheven en zijn haar werkzaamheden overgenomen door de Aartsdiocesane Emigratie Stichting (ADES): vanaf 1955 wordt de commissie niet meer vermeld in de jaarverslagen van de ABTB.

 

voorzitters:

(1951) A. J. de Goey

 

secretarissen:

(1951) J. Th. Everts

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De ABTB stelde zich ten doel 'de godsdienstige, zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen van de boeren en tuinders te behartigen, om zodoende een degelijke en welvarende boeren- en tuindersbevolking te vormen op de grondslag van de katholieke beginselen'.

 

De Vestigingscommissie van de ABTB had als taak het adviseren van aspirant-emigranten betreffende emigratiegebieden, vestigingsmogelijkheden en financiële regelingen.

Voorloper

Provinciale Gelderse Boerenbond (gedeeltelijk)

Opvolger

Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Jaarverslag ABTB 1947-1985.[Hierin werd ook verslag gedaan van de door de ABTB opgerichte organisaties, diensten en instellingen, waaronder de Vestigingscommissie. Daarnaast verschenen nog veel jaarverslagen van diensten van de ABTB]

 

Boer en Tuinder. Weekblad van den KNBTB 1947-1994. [Met inlegbladen onder de titel Boer en Tuinder van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond]

 

Jaarverslag RK Boerinnenbond van de ABTB 1955-…. [Ook onder de titel Jaarverslag RK Boerinnenbond en Jonge Boerinnenbond van de ABTB, voortgezet als Jaarverslag Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie van de ABTB]

 

Jaarprogram voor Katholiek Nederland uitgewerkt voor de RK Boerinnenbonden in Nederland / Gewestelijke Boerinnenbonden, Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), Limburgse Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Aartsdiocesane Katholieke Boeren en Tuindersbond (ABTB) (z.p. 1949). [Verschijnt eenmaal per jaar]

 

Mededelingen van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie 1964-.

 

literatuur

Boshouwers, W.F.P., In het spoor van kruis en ploeg. Vijftig jaar Aartsdiocesane RK Boeren- en Tuindersbond, 1917-1967 (Arnhem 1967).

Doorgenomen archieven / series

Archieven van de Provinciale Gelderse Boerenbond, 1896-1917, de Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuindersbond en de daarmee verbonden organisaties, 1917-1970

Periode archief

1917-1970

Vindplaats

Gelders Archief, Arnhem

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken, jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de bewaargever.

Omvang; inventarisnummers

35 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 73 m.

Toegang(en)

Herwijnen, Th. P.J. van, Inventaris van de archieven van de Provinciale Gelderse Boerenbond, 1896-1917, de Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuindersbond en de daarmee verbonden organisaties, 1917-1970 (1974), Arnhem 1994 [met historische en archivistische inleiding]

 

Digitale toegang Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond (ABTB) [met historische en archivistische inleiding. Een deel van de digitale inleiding is ontleend aan gegevens, verzameld door P.L. Groen en J. Th. Egging, die in de jaren tachtig inventarissen op onderdelen van het archief hebben vervaardigd]

Kenmerk toegang

0681

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De archieven van door de ABTB opgerichte instellingen en organisaties bevinden zich in dit archief, o.m. dat van de Boerinnenbond van de ABTB. De vooroorlogse afdelingen van de Boerinnenbond werden in 1947 centraal georganiseerd. Vanaf 1964 werd de naam Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie. Zie inleiding en inventaris.

opmerkingen structuur archief

Het archief is vanaf 1949 geordend volgens een dossierstelsel, waarbij gebruik werd gemaakt van een decimale rubricering. Van de uitgaande stukken werden twee exemplaren vervaardigd, waarbij er één in het dossier werd opgeborgen en één chronologisch op volgnummer.

Seriële bescheiden

- Notulen Algemene Vergadering, Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur en 1946-1967 (inv.nrs. 9-11; 14-26; 31-37)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Notulen van de vergaderingen van de Vestigingscommissie 1951-1952 (inv.nr. 491)

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond; A.B.T.B.; ABTB

Organisatie en inrichting

De Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (ABTB) werd opgericht op 23 augustus 1917, nadat het Nederlandse episcopaat in 1916 aan katholieke leden van vak- en standsorganisaties het lidmaatschap van een katholieke organisatie verplicht had gesteld. De oude verenigingsvorm van Christelijke Boerenbonden (in dit geval de Provinciale Gelderse Boerenbond, PGB) voldeed daarmee niet meer. De afdelingen van de PGB met een voornamelijk katholieke signatuur sloten zich aan bij de ABTB, de overige afdelingen vonden onderdak bij de Christelijke Boeren- en Tuindersbond of bleven zelfstandig. Het werkgebied van de ABTB strekte uit over het aartsbisdom Utrecht. Op grond hiervan werden ook in andere provincies afdelingen opgericht, die aangeduid werden als kringen van de ABTB, met eigen kringbesturen.

 

Na de Tweede Wereldoorlog vond heroprichting van de ABTB plaats. De ABTB had een hoofdbestuur, bestaande uit minimaal 11 leden, afgevaardigd door de kringen. Het hoofdbestuur werd bijgestaan door een geestelijk adviseur. Uit het hoofdbestuur werd een dagelijks bestuur gevormd. Het hoogste orgaan werd gevormd door de Algemene Vergadering, die was samengesteld uit vertegenwoordigers van de afdeling (één vertegenwoordiger voor elke 100 leden) en jaarlijks bijeenkwam. Op provinciaal / gewestelijk niveau werden de leden vertegenwoordigd in kringbesturen; op plaatselijk niveau door de afdelingsbesturen.

De ABTB kende een Katholieke Boerinnenbond van de ABTB en een Jonge Boeren- en Tuindersbond van de ABTB. Het secretariaat van de ABTB was gevestigd te Arnhem.

 

De ABTB had als lid van de landelijke Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) vertegenwoordigers in het bestuur van de KNBTB (en kon hierdoor ook (indirect) vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting).

 

Naast diverse eigen diensten en instellingen kende de ABTB een eigen Vestigingscommissie, opgericht in 1946, die de emigratieaangelegenheden voor de aangesloten leden diende te regelen. Mogelijk is de Vestigingscommissie in 1955 opgeheven en zijn haar werkzaamheden overgenomen door de Aartsdiocesane Emigratie Stichting (ADES): vanaf 1955 wordt de commissie niet meer vermeld in de jaarverslagen van de ABTB.

 

voorzitters:

(1951) A. J. de Goey

 

secretarissen:

(1951) J. Th. Everts

Taak, activiteiten

De ABTB stelde zich ten doel 'de godsdienstige, zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen van de boeren en tuinders te behartigen, om zodoende een degelijke en welvarende boeren- en tuindersbevolking te vormen op de grondslag van de katholieke beginselen'.

 

De Vestigingscommissie van de ABTB had als taak het adviseren van aspirant-emigranten betreffende emigratiegebieden, vestigingsmogelijkheden en financiële regelingen.

Voorloper

Provinciale Gelderse Boerenbond (gedeeltelijk)

Opvolger

Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Literatuur

periodieken

Jaarverslag ABTB 1947-1985.[Hierin werd ook verslag gedaan van de door de ABTB opgerichte organisaties, diensten en instellingen, waaronder de Vestigingscommissie. Daarnaast verschenen nog veel jaarverslagen van diensten van de ABTB]

 

Boer en Tuinder. Weekblad van den KNBTB 1947-1994. [Met inlegbladen onder de titel Boer en Tuinder van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond]

 

Jaarverslag RK Boerinnenbond van de ABTB 1955-…. [Ook onder de titel Jaarverslag RK Boerinnenbond en Jonge Boerinnenbond van de ABTB, voortgezet als Jaarverslag Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie van de ABTB]

 

Jaarprogram voor Katholiek Nederland uitgewerkt voor de RK Boerinnenbonden in Nederland / Gewestelijke Boerinnenbonden, Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), Limburgse Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Aartsdiocesane Katholieke Boeren en Tuindersbond (ABTB) (z.p. 1949). [Verschijnt eenmaal per jaar]

 

Mededelingen van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie 1964-.

 

literatuur

Boshouwers, W.F.P., In het spoor van kruis en ploeg. Vijftig jaar Aartsdiocesane RK Boeren- en Tuindersbond, 1917-1967 (Arnhem 1967).

Doorgenomen archieven / series

Archieven van de Provinciale Gelderse Boerenbond, 1896-1917, de Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuindersbond en de daarmee verbonden organisaties, 1917-1970

Periode archief

1917-1970

Vindplaats

Gelders Archief, Arnhem

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken, jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de bewaargever.

Omvang; inventarisnummers

35 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 73 m.

Toegang(en)

Herwijnen, Th. P.J. van, Inventaris van de archieven van de Provinciale Gelderse Boerenbond, 1896-1917, de Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuindersbond en de daarmee verbonden organisaties, 1917-1970 (1974), Arnhem 1994 [met historische en archivistische inleiding]

 

Digitale toegang Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond (ABTB) [met historische en archivistische inleiding. Een deel van de digitale inleiding is ontleend aan gegevens, verzameld door P.L. Groen en J. Th. Egging, die in de jaren tachtig inventarissen op onderdelen van het archief hebben vervaardigd]

Kenmerk toegang

0681

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De archieven van door de ABTB opgerichte instellingen en organisaties bevinden zich in dit archief, o.m. dat van de Boerinnenbond van de ABTB. De vooroorlogse afdelingen van de Boerinnenbond werden in 1947 centraal georganiseerd. Vanaf 1964 werd de naam Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie. Zie inleiding en inventaris.

opmerkingen structuur archief

Het archief is vanaf 1949 geordend volgens een dossierstelsel, waarbij gebruik werd gemaakt van een decimale rubricering. Van de uitgaande stukken werden twee exemplaren vervaardigd, waarbij er één in het dossier werd opgeborgen en één chronologisch op volgnummer.

Seriële bescheiden

- Notulen Algemene Vergadering, Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur en 1946-1967 (inv.nrs. 9-11; 14-26; 31-37)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Notulen van de vergaderingen van de Vestigingscommissie 1951-1952 (inv.nr. 491)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archieven van de Provinciale Gelderse Boerenbond, 1896-1917, de Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuindersbond en de daarmee verbonden organisaties, 1917-1970

Periode archief

1917-1970

Vindplaats

Gelders Archief, Arnhem

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken, jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de bewaargever.

Omvang; inventarisnummers

35 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 73 m.

Toegang(en)

Herwijnen, Th. P.J. van, Inventaris van de archieven van de Provinciale Gelderse Boerenbond, 1896-1917, de Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuindersbond en de daarmee verbonden organisaties, 1917-1970 (1974), Arnhem 1994 [met historische en archivistische inleiding]

 

Digitale toegang Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond (ABTB) [met historische en archivistische inleiding. Een deel van de digitale inleiding is ontleend aan gegevens, verzameld door P.L. Groen en J. Th. Egging, die in de jaren tachtig inventarissen op onderdelen van het archief hebben vervaardigd]

Kenmerk toegang

0681

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De archieven van door de ABTB opgerichte instellingen en organisaties bevinden zich in dit archief, o.m. dat van de Boerinnenbond van de ABTB. De vooroorlogse afdelingen van de Boerinnenbond werden in 1947 centraal georganiseerd. Vanaf 1964 werd de naam Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie. Zie inleiding en inventaris.

opmerkingen structuur archief

Het archief is vanaf 1949 geordend volgens een dossierstelsel, waarbij gebruik werd gemaakt van een decimale rubricering. Van de uitgaande stukken werden twee exemplaren vervaardigd, waarbij er één in het dossier werd opgeborgen en één chronologisch op volgnummer.

Seriële bescheiden

- Notulen Algemene Vergadering, Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur en 1946-1967 (inv.nrs. 9-11; 14-26; 31-37)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Notulen van de vergaderingen van de Vestigingscommissie 1951-1952 (inv.nr. 491)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia