Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Provinciaal Bestuur, Overijssel

Naam archiefvormer Provinciaal Bestuur, Overijssel
Periode van bestaan 1849 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Provinciale Staten:

Emigratieaangelegenheden werden behandeld door de adviescommissie uit de Staten voor aangelegenheden betreffende maatschappelijk werk en volksgezondheid en de adviescommissie uit de Staten voor de provinciale financiën.

 

Griffie:

De 4e afdeling van de griffie in Overijssel was belast met emigratieaangelegenheden.

 

 

Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel:

1945-1946 A.E. baron van Voorst tot Voorst

1946-1964 J.B.G.M. ridder de van der Schueren

1964-1972 O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Provinciaal Bestuur Overijssel

Commissaris der Koningin J.B.G.M. ridder de van der Schueren was van 1952-1953 plaatsvervangend lid van de Raad voor de Emigratie en van 1953-1964 lid van de Raad voor de Emigratie.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Overijssel

Provinciaal Blad van Overijssel

Doorgenomen archieven / series

Archieven van het Provinciaal Bestuur van Overijssel

Periode archief

1949-1970

Vindplaats

Historisch Centrum Overijssel, Zwolle

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van niet-openbare stukken is toestemming van de Commissaris van de Koningin nodig.

Omvang; inventarisnummers

175 + 43 m.; 10.750 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Archief van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1949-1970: 85%; Archief van de Commissaris van de Koningin 1921-1970: 70%

Toegang(en)

Hamers, J.T.J.M. en H. van Bommel, Inventaris van de archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel 1921/1949-1970 (Zwolle 1995) [3 dln. met historische en archivistische inleiding, lijst van provinciale bestuurders; digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 25.2

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevat 21 commissiearchieven, waaronder dat van de ad hoc commissie voor emigratie, een subcommissie van de Provinciale Landbouw Commissie

opmerkingen structuur archief

Het betreft hier de archieven van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koningin en de Provinciale Griffie; zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

- Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van Overijssel (inv.nrs. 1-147)

 

- Gedrukte notulen van de Provinciale Staten van Overijssel, 1949-1967 (inv.nrs. 148-189)

 

- Notulen vergaderingen Gedeputeerde Staten 1949-1970 (inv.nrs. 257-278)

 

- Agenda's van inkomende en uitgaande stukken (inv.nrs. 279-604)

Statistische gegevens

- Vergaderingen commissie ad hoc voor emigratie, 1953-1956, statistische gegevens in getotaliseerde tabellen inliggend (inv.nr. 10507)*

 

- Vergaderingen en verslagen van de Provinciale Landbouw Commissie, verwerkt in deelrapport II (inv.nr. 10497)*

Inhoud overig

- Statenbesluit van 20 december 1957, nr. 17. Afwijzing verzoeken om subsidie van de Christelijke Emigratie Centrale, en de Katholieke emigratiestichting voor werkzaamheden ten behoeve van aspirant-emigranten in de provincie Overijssel 1954-1958 (inv.nr. 5256)*

 

- Stukken betreffende beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van vervaardiging van foto's van Hare Majesteit de Koningin ten behoeve van emigranten, 1955-1956 (inv.nr. 5257)

 

Provinciale Landbouw Commissie en commissies ad hoc

- Vergaderingen en verslagen van de Provinciale Landbouw Commissie (over deelrapporten en het eindrapport) 1952-1957 (inv.nrs. 10493-10497)*

 

- Instelling subcommissies (inv.nr. 10500)*

 

- Vergaderingen commissie ad hoc voor emigratie, 1953-1956 (inv.nr. 10507)*

 

- Stukken betreffende benoeming en ontslag leden, secretaris en adjunct-secretaris 1952-1965 (inv.nr. 10511)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Bestemmingslanden afgeleid uit tabellen deelrapport II en Hoofdstuk V emigratie. Het archief bevat geen afzonderlijke archivalia met betrekking tot de hierboven genoemde landen.

Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Overijssel
Inventaristekst

- inv.nr. 5256 Statenbesluit van 20 december 1957, nr. 17. Afwijzing verzoeken om subsidie van de Christelijke Emigratie Centrale, en de Katholieke emigratie-stichting voor werkzaamheden ten behoeve van aspirant-emigranten in de provincie Overijssel 1954-1958

Bevat o.m. subsidieverzoeken van de Christelijke Emigratie Centrale, afdeling Overijssel (1954-1956), van de Algemene Emigratie Centrale en van de Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom aan Provinciale Staten ten behoeve van voorlichting en scholing van aspirant-emigranten in Overijssel. De subsidieverzoeken zijn onderbouwd met financiële stukken en geven zicht op de opbouw en werkzaamheden van de provinciale afdelingen van de drie emigratiecentrales (AEC, KCES en CEC). Het dossier bevat tevens een verslag van overleg vertegenwoordigers van de emigratiecentrales en de financiële commissie van Gedeputeerde Staten (21-11-1955) en de overwegingen van Gedeputeerde Staten om de subsidieverzoeken af te wijzen (emigratie werd gezien als Rijkstaak).

 

- inv.nrs. 10493-10497 Vergaderingen en verslagen van de Provinciale Landbouw Commissie (over deelrapporten en het eindrapport) 1952-1957

De inv.nrs. bevatten vergaderverslagen, concepten en herziene concepten van het eindrapport. Eindrapport deel II, mede betreffende emigratie telt 103 p. en bevat o.m. statistische overzichten van geëmigreerde boerenzoons naar de belangrijkste bestemmingsgebieden Canada, Verenigde Staten, Australië/ Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

 

- inv.nr. 10500 Instelling subcommissies

Bevat correspondentie tussen commissieleden; nota's en concept-eindrapport van de Provinciale Landbouwcommissie, deel I.

 

- inv.nr. 10507 Vergaderingen commissie ad hoc voor emigratie, 1953-1956

Het betreft het secretariaatsdossier van de landbouwcommissie / commissie ad hoc voor emigratie. Het bevat:

- Correspondentie tussen de leden en correspondentie met de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman; notulen van de 7 vergaderingen gehouden tussen 05-02-1953 en 09-10-1956 van de commissie; (concept-)nota's opgesteld ten behoeve van de ad hoc commissie emigratie, o.m. door de provinciale planologische dienst Overijssel in samenwerking met het Landbouw Economisch Instituut (LEI)

- Voorlopige beschouwing betreffende de relatie tussen landbouw en emigratie en de relatie tussen landbouw en industrialisatie (onderzoek in 11 typen gemeenten naar beroepskeuzes van schoolverlaters in relatie tot emigratie (14 p., 6 bijlagen met statistische gegevens))

- Beschouwing inzake enkele factoren, die in de praktijk de emigratie afremmen, opgesteld door A.W. Kreulen, adj. secretaris Overijsselsche Landbouw-Maatschappij, 28-02-1953 (3 p.)

- Voorbeschouwingen over emigratie ten behoeve van het Landbouwrapport (A.B. Schopman, landbouwkundig ingenieur, 2 p.; J.M. van Delden, directeur Christelijke Emigratie Centrale, afd. Overijssel (ongedateerd);

Conceptonderzoeksformulieren / onderzoeksresultaten

- Enquêteformulier ten behoeve van een onderzoek onder 25.000 huishoudens naar horizontale en verticale mobiliteit, naast naar (e)migratie, op de Overijsselse landbouwbedrijven, ter verkrijging van een inzicht in de relatie landbouw/industrie en landbouw/(e)migratie

- Concept-nominatieve lijst met instructie voor opgaven van gemeenten van alle geëmigreerde personen over de jaren 1950 t/m 1954 (mannen/vrouwen/kinderen, gezinsverband ja/nee; land van bestemming, burgerlijke staat, landbouwer, boerenzoon, bedrijfsgrootte)

- Geaggregeerde onderzoeksgegevens van uit Overijssel geëmigreerde personen 1950-1954, getotaliseerd in 6 tabellen

- Nota 'De emigratie der agrarische bevolking in Overijssel gedurende de jaren 1950-1954', opgesteld door A. Kraayenhagen, landbouwkundig ingenieur bij de Provinciale Planologische Dienst, 18-04-1956

- Conceptrapport van de commissie ad hoc voor de emigratie (17 p.; 6 bijlagen) ten behoeve van deel II van het rapport van de Provinciale Landbouwcommissie

- Diverse documentatie (rede Haveman 1955; verslag studieconferentie Emigratie van agrariërs 1955).

Algemeen

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Provinciale Staten:

Emigratieaangelegenheden werden behandeld door de adviescommissie uit de Staten voor aangelegenheden betreffende maatschappelijk werk en volksgezondheid en de adviescommissie uit de Staten voor de provinciale financiën.

 

Griffie:

De 4e afdeling van de griffie in Overijssel was belast met emigratieaangelegenheden.

 

 

Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel:

1945-1946 A.E. baron van Voorst tot Voorst

1946-1964 J.B.G.M. ridder de van der Schueren

1964-1972 O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden

Taak, activiteiten

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Provinciaal Bestuur Overijssel

Commissaris der Koningin J.B.G.M. ridder de van der Schueren was van 1952-1953 plaatsvervangend lid van de Raad voor de Emigratie en van 1953-1964 lid van de Raad voor de Emigratie.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Overijssel

Provinciaal Blad van Overijssel

Doorgenomen archieven / series

Archieven van het Provinciaal Bestuur van Overijssel

Periode archief

1949-1970

Vindplaats

Historisch Centrum Overijssel, Zwolle

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van niet-openbare stukken is toestemming van de Commissaris van de Koningin nodig.

Omvang; inventarisnummers

175 + 43 m.; 10.750 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Archief van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1949-1970: 85%; Archief van de Commissaris van de Koningin 1921-1970: 70%

Toegang(en)

Hamers, J.T.J.M. en H. van Bommel, Inventaris van de archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel 1921/1949-1970 (Zwolle 1995) [3 dln. met historische en archivistische inleiding, lijst van provinciale bestuurders; digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 25.2

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevat 21 commissiearchieven, waaronder dat van de ad hoc commissie voor emigratie, een subcommissie van de Provinciale Landbouw Commissie

opmerkingen structuur archief

Het betreft hier de archieven van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koningin en de Provinciale Griffie; zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

- Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van Overijssel (inv.nrs. 1-147)

 

- Gedrukte notulen van de Provinciale Staten van Overijssel, 1949-1967 (inv.nrs. 148-189)

 

- Notulen vergaderingen Gedeputeerde Staten 1949-1970 (inv.nrs. 257-278)

 

- Agenda's van inkomende en uitgaande stukken (inv.nrs. 279-604)

Statistische gegevens

- Vergaderingen commissie ad hoc voor emigratie, 1953-1956, statistische gegevens in getotaliseerde tabellen inliggend (inv.nr. 10507)*

 

- Vergaderingen en verslagen van de Provinciale Landbouw Commissie, verwerkt in deelrapport II (inv.nr. 10497)*

Inhoud overig

- Statenbesluit van 20 december 1957, nr. 17. Afwijzing verzoeken om subsidie van de Christelijke Emigratie Centrale, en de Katholieke emigratiestichting voor werkzaamheden ten behoeve van aspirant-emigranten in de provincie Overijssel 1954-1958 (inv.nr. 5256)*

 

- Stukken betreffende beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van vervaardiging van foto's van Hare Majesteit de Koningin ten behoeve van emigranten, 1955-1956 (inv.nr. 5257)

 

Provinciale Landbouw Commissie en commissies ad hoc

- Vergaderingen en verslagen van de Provinciale Landbouw Commissie (over deelrapporten en het eindrapport) 1952-1957 (inv.nrs. 10493-10497)*

 

- Instelling subcommissies (inv.nr. 10500)*

 

- Vergaderingen commissie ad hoc voor emigratie, 1953-1956 (inv.nr. 10507)*

 

- Stukken betreffende benoeming en ontslag leden, secretaris en adjunct-secretaris 1952-1965 (inv.nr. 10511)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Bestemmingslanden afgeleid uit tabellen deelrapport II en Hoofdstuk V emigratie. Het archief bevat geen afzonderlijke archivalia met betrekking tot de hierboven genoemde landen.


Doorgenomen archieven / series

Archieven van het Provinciaal Bestuur van Overijssel

Periode archief

1949-1970

Vindplaats

Historisch Centrum Overijssel, Zwolle

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van niet-openbare stukken is toestemming van de Commissaris van de Koningin nodig.

Omvang; inventarisnummers

175 + 43 m.; 10.750 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Archief van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1949-1970: 85%; Archief van de Commissaris van de Koningin 1921-1970: 70%

Toegang(en)

Hamers, J.T.J.M. en H. van Bommel, Inventaris van de archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel 1921/1949-1970 (Zwolle 1995) [3 dln. met historische en archivistische inleiding, lijst van provinciale bestuurders; digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 25.2

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevat 21 commissiearchieven, waaronder dat van de ad hoc commissie voor emigratie, een subcommissie van de Provinciale Landbouw Commissie

opmerkingen structuur archief

Het betreft hier de archieven van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koningin en de Provinciale Griffie; zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

- Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van Overijssel (inv.nrs. 1-147)

 

- Gedrukte notulen van de Provinciale Staten van Overijssel, 1949-1967 (inv.nrs. 148-189)

 

- Notulen vergaderingen Gedeputeerde Staten 1949-1970 (inv.nrs. 257-278)

 

- Agenda's van inkomende en uitgaande stukken (inv.nrs. 279-604)

Statistische gegevens

- Vergaderingen commissie ad hoc voor emigratie, 1953-1956, statistische gegevens in getotaliseerde tabellen inliggend (inv.nr. 10507)*

 

- Vergaderingen en verslagen van de Provinciale Landbouw Commissie, verwerkt in deelrapport II (inv.nr. 10497)*

Inhoud overig

- Statenbesluit van 20 december 1957, nr. 17. Afwijzing verzoeken om subsidie van de Christelijke Emigratie Centrale, en de Katholieke emigratiestichting voor werkzaamheden ten behoeve van aspirant-emigranten in de provincie Overijssel 1954-1958 (inv.nr. 5256)*

 

- Stukken betreffende beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van vervaardiging van foto's van Hare Majesteit de Koningin ten behoeve van emigranten, 1955-1956 (inv.nr. 5257)

 

Provinciale Landbouw Commissie en commissies ad hoc

- Vergaderingen en verslagen van de Provinciale Landbouw Commissie (over deelrapporten en het eindrapport) 1952-1957 (inv.nrs. 10493-10497)*

 

- Instelling subcommissies (inv.nr. 10500)*

 

- Vergaderingen commissie ad hoc voor emigratie, 1953-1956 (inv.nr. 10507)*

 

- Stukken betreffende benoeming en ontslag leden, secretaris en adjunct-secretaris 1952-1965 (inv.nr. 10511)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Bestemmingslanden afgeleid uit tabellen deelrapport II en Hoofdstuk V emigratie. Het archief bevat geen afzonderlijke archivalia met betrekking tot de hierboven genoemde landen.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Overijssel
Inventaristekst

- inv.nr. 5256 Statenbesluit van 20 december 1957, nr. 17. Afwijzing verzoeken om subsidie van de Christelijke Emigratie Centrale, en de Katholieke emigratie-stichting voor werkzaamheden ten behoeve van aspirant-emigranten in de provincie Overijssel 1954-1958

Bevat o.m. subsidieverzoeken van de Christelijke Emigratie Centrale, afdeling Overijssel (1954-1956), van de Algemene Emigratie Centrale en van de Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom aan Provinciale Staten ten behoeve van voorlichting en scholing van aspirant-emigranten in Overijssel. De subsidieverzoeken zijn onderbouwd met financiële stukken en geven zicht op de opbouw en werkzaamheden van de provinciale afdelingen van de drie emigratiecentrales (AEC, KCES en CEC). Het dossier bevat tevens een verslag van overleg vertegenwoordigers van de emigratiecentrales en de financiële commissie van Gedeputeerde Staten (21-11-1955) en de overwegingen van Gedeputeerde Staten om de subsidieverzoeken af te wijzen (emigratie werd gezien als Rijkstaak).

 

- inv.nrs. 10493-10497 Vergaderingen en verslagen van de Provinciale Landbouw Commissie (over deelrapporten en het eindrapport) 1952-1957

De inv.nrs. bevatten vergaderverslagen, concepten en herziene concepten van het eindrapport. Eindrapport deel II, mede betreffende emigratie telt 103 p. en bevat o.m. statistische overzichten van geëmigreerde boerenzoons naar de belangrijkste bestemmingsgebieden Canada, Verenigde Staten, Australië/ Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

 

- inv.nr. 10500 Instelling subcommissies

Bevat correspondentie tussen commissieleden; nota's en concept-eindrapport van de Provinciale Landbouwcommissie, deel I.

 

- inv.nr. 10507 Vergaderingen commissie ad hoc voor emigratie, 1953-1956

Het betreft het secretariaatsdossier van de landbouwcommissie / commissie ad hoc voor emigratie. Het bevat:

- Correspondentie tussen de leden en correspondentie met de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman; notulen van de 7 vergaderingen gehouden tussen 05-02-1953 en 09-10-1956 van de commissie; (concept-)nota's opgesteld ten behoeve van de ad hoc commissie emigratie, o.m. door de provinciale planologische dienst Overijssel in samenwerking met het Landbouw Economisch Instituut (LEI)

- Voorlopige beschouwing betreffende de relatie tussen landbouw en emigratie en de relatie tussen landbouw en industrialisatie (onderzoek in 11 typen gemeenten naar beroepskeuzes van schoolverlaters in relatie tot emigratie (14 p., 6 bijlagen met statistische gegevens))

- Beschouwing inzake enkele factoren, die in de praktijk de emigratie afremmen, opgesteld door A.W. Kreulen, adj. secretaris Overijsselsche Landbouw-Maatschappij, 28-02-1953 (3 p.)

- Voorbeschouwingen over emigratie ten behoeve van het Landbouwrapport (A.B. Schopman, landbouwkundig ingenieur, 2 p.; J.M. van Delden, directeur Christelijke Emigratie Centrale, afd. Overijssel (ongedateerd);

Conceptonderzoeksformulieren / onderzoeksresultaten

- Enquêteformulier ten behoeve van een onderzoek onder 25.000 huishoudens naar horizontale en verticale mobiliteit, naast naar (e)migratie, op de Overijsselse landbouwbedrijven, ter verkrijging van een inzicht in de relatie landbouw/industrie en landbouw/(e)migratie

- Concept-nominatieve lijst met instructie voor opgaven van gemeenten van alle geëmigreerde personen over de jaren 1950 t/m 1954 (mannen/vrouwen/kinderen, gezinsverband ja/nee; land van bestemming, burgerlijke staat, landbouwer, boerenzoon, bedrijfsgrootte)

- Geaggregeerde onderzoeksgegevens van uit Overijssel geëmigreerde personen 1950-1954, getotaliseerd in 6 tabellen

- Nota 'De emigratie der agrarische bevolking in Overijssel gedurende de jaren 1950-1954', opgesteld door A. Kraayenhagen, landbouwkundig ingenieur bij de Provinciale Planologische Dienst, 18-04-1956

- Conceptrapport van de commissie ad hoc voor de emigratie (17 p.; 6 bijlagen) ten behoeve van deel II van het rapport van de Provinciale Landbouwcommissie

- Diverse documentatie (rede Haveman 1955; verslag studieconferentie Emigratie van agrariërs 1955).