Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Bond

Naam archiefvormer Nederlandse Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Bond
Periode van bestaan 1930-1962
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

voorlopige naam tijdens oprichtingsvergadering 30-12-1930: Bond van Christelijke Boeren- en Tuinders-jongeren-organisaties;

CJBTB; Bond van Christelijke Jonge Boeren en Tuindersorganisaties; CJBTO

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Bond werd opgericht in 1930. De standsorganisatie had een verenigingsstructuur. De bond was verwant aan de Christelijke Boeren- en Tuinders Bond en werd tijdens een vergadering van de CBTB opgericht, maar was verder onafhankelijk.

De vereniging had een Bondsbestuur en een Dagelijks Bestuur. Er waren provinciale en plaatselijke bonden/afdelingen. Jaarlijks werd een Bondsdag / jaarvergadering georganiseerd. De bond bestond uit leden (de provinciale organisaties), buitengewonde leden, ereleden, adviserende leden en begunstigers. Het secretariaat was gevestigd te Ede.

 

In 1962 fuseerde de CJBTO met de 'meisjes' van de Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (CPBP) en werd hernoemd tot Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ).

 

De Christelijke Jonge Boeren en Tuindersbond was lid van de in 1938 opgerichte Christelijke Emigratie Centrale. Op grond van het lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het CJBTB zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Per 1985 zegde de Christelijke Plattelands Jongeren het lidmaatschap van de CEC op.

 

Voorzitters Bondsbestuur:

1935-1951 W. Rip

1951-1960 Joh. de Jong

1960-1969 T. Tolman (C. Hakkesteegt)

 

Secretarissen Bondsbestuur:

1940-1946 G.J. Iemhof

1946-1969 R.Bos

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De CJBTB was bedoeld als christelijke vormingsorganisatie op het platteland.

 

Doelstelling zoals geformuleerd tijdens de oprichtingsvergadering:

het vormen van een band tussen bestaande en nog op te richten verenigingen van christelijke jonge boeren en tuinders, met als doel 'principieele, economische en technische vorming' van haar leden, op grondslag van de "Heilige Schrift als Gods Woord". In een latere wijziging (1957-1958) werd 'culturele' vorming hieraan toegevoegd, naast twee andere doelstellingen:

- 'het bewarend, zuiverend en ontwikkelend inwerken op het Nederlands plattelandsleven overeenkomstig de christelijke beginselen

- het verrichten van voorbereidende arbeid ten opzichte van de christelijke standsorganisaties voor de ouderen op agrarisch terrein.'

 

Om de vormingsdoelstelling te realiseren werden kadercursussen, conferenties en ontwikkelingsdagen georganiseerd; excursies (ook naar buitenlandse, m.n. intra-Europese bestemmingen, zoals de 'Hollandse boerenkolonie in Frankrijk'), en voorlichting gegeven.

Voorloper

geen

Opvolger

Vereniging Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Christelijke Emigratie Centrale

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Het Jonge Platteland. Orgaan tot ontwikkeling van de Plattelandsjeugd, uitgegeven door den Bond van Christelijke Jonge Boeren- en Tuinders-Organisaties in Nederland met medewerking van de Chr. Boerinnen-Organisatie in Nederland [jrg. 1 (1934), verschijnt tweemaandelijks, later bekend als Ons Jonge Platteland]

 

Jaarverslag en adressenlijst Nederlandse Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond 1959(?)-1964. [Voortgezet als Jaarverslag Nederlandse Christelijke Plattelands Jongerenbond 1965- …]

 

1930-1980 50 jaar Ned. C.J.P. [Jubileumboekje uitgebracht ter ere van 50 jaar CJP]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren

Periode archief

1930-1990

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

17 m.; 184 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Veldman, F.L., Plaatsingslijst van het archief van de Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren [en de Christelijke Jonge Boeren en Tuinderbond] (1930-1990)

Kenmerk toegang

nr. 535

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulenboek Bondsbestuur 1945-1950 (doos 1)*

 

- Verslagen en vergaderstukken Bondsbestuur en Dagelijks Bestuur 1951-1958; 1959-1961; 1962-1965; 1966 (doos 3-4, 6, 8)*

 

- Jaarverslagen 1948-1990 (doos 2)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Christelijke Emigratie Centrale (doos 27)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Christelijke Jonge Boeren- en Tuinders Bond
Inventaristekst

- Doos 1 Notulenboek Bondsbestuur 1945-1950

Conform inventarisbeschrijving. Bevat originele en ondertekende notulen in een gebonden schrift; soms zijn de verslagen zoals gedrukt in het bondsorgaan ingeplakt. Uit de inhoud van de notulen en inliggende documentatie blijkt dat er naast conferenties met een agrarisch onderwerp ook driedaagse conferenties voor 'emigratie' en 'gedemobiliseerden' zijn gehouden (verg. 06-02-1950).

 

- Doos 3-4, 6, 8 verslagen en vergaderstukken Bondsbestuur en Dagelijks Bestuur 1951-1958; 1959-1961; 1962-1965; 1966

Conform inventarisbeschrijving, doorgenomen t/m 1958.

De doos bevat doorslagen van de notulen, agenda's en vergaderstukken, sporadisch wordt er gerefereerd aan het onderwerp 'emigratie' of aan jaarvergaderingen van de Christelijke Emigratie Centrale; doos 3 bevat een ongedateerd concept van een statutenwijziging (1957-1958?).

 

- Doos 2 Jaarverslagen 1948-1990

Conform inventarisbeschrijving. De verslagen bevatten o.m. de samenstelling van bestuur en afdelingsbesturen; adressenlijsten, jaarverslagen van de CJBTB en de CBTB, waarin de beginjaren paragrafen over emigratie zijn te vinden; contactpersonen van de CBTB met de Christelijke Emigratie Centrale; bondsliederen etc.

 

- Doos 27 Christelijke Emigratie Centrale

Het dossier bevat o.m. afschriften van notulen en vergaderstukken (jaarrekeningen, verslag van een oriëntatiereis naar Nieuw-Zeeland 1981) van bijeenkomsten van het dagelijks en hoofdbestuur van de Christelijke Emigratie Centrale februari 1979-december 1984.

Vermoedelijke aanleiding van het ontstaan van dit dossier: in 1979 wilde de CPJ het lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale beëindigen, waarna op initiatief van de CEC een delegatie van de CPJ werd uitgenodigd bij een vergadering van het dagelijks bestuur van de CEC. De CEC wees op het nut van directe banden van de Christelijke Plattelands Jongeren met het CEC om beleidsmatige invloed te kunnen uitoefenen (stageplaatsen jonge boeren etc.). In december 1984 besloot de CPJ het lidmaatschap van de CEC op te zeggen omdat de 'contacten nihil' waren.

Algemeen

Naam, varianten

voorlopige naam tijdens oprichtingsvergadering 30-12-1930: Bond van Christelijke Boeren- en Tuinders-jongeren-organisaties;

CJBTB; Bond van Christelijke Jonge Boeren en Tuindersorganisaties; CJBTO

Organisatie en inrichting

De Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Bond werd opgericht in 1930. De standsorganisatie had een verenigingsstructuur. De bond was verwant aan de Christelijke Boeren- en Tuinders Bond en werd tijdens een vergadering van de CBTB opgericht, maar was verder onafhankelijk.

De vereniging had een Bondsbestuur en een Dagelijks Bestuur. Er waren provinciale en plaatselijke bonden/afdelingen. Jaarlijks werd een Bondsdag / jaarvergadering georganiseerd. De bond bestond uit leden (de provinciale organisaties), buitengewonde leden, ereleden, adviserende leden en begunstigers. Het secretariaat was gevestigd te Ede.

 

In 1962 fuseerde de CJBTO met de 'meisjes' van de Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (CPBP) en werd hernoemd tot Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ).

 

De Christelijke Jonge Boeren en Tuindersbond was lid van de in 1938 opgerichte Christelijke Emigratie Centrale. Op grond van het lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het CJBTB zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Per 1985 zegde de Christelijke Plattelands Jongeren het lidmaatschap van de CEC op.

 

Voorzitters Bondsbestuur:

1935-1951 W. Rip

1951-1960 Joh. de Jong

1960-1969 T. Tolman (C. Hakkesteegt)

 

Secretarissen Bondsbestuur:

1940-1946 G.J. Iemhof

1946-1969 R.Bos

Taak, activiteiten

De CJBTB was bedoeld als christelijke vormingsorganisatie op het platteland.

 

Doelstelling zoals geformuleerd tijdens de oprichtingsvergadering:

het vormen van een band tussen bestaande en nog op te richten verenigingen van christelijke jonge boeren en tuinders, met als doel 'principieele, economische en technische vorming' van haar leden, op grondslag van de "Heilige Schrift als Gods Woord". In een latere wijziging (1957-1958) werd 'culturele' vorming hieraan toegevoegd, naast twee andere doelstellingen:

- 'het bewarend, zuiverend en ontwikkelend inwerken op het Nederlands plattelandsleven overeenkomstig de christelijke beginselen

- het verrichten van voorbereidende arbeid ten opzichte van de christelijke standsorganisaties voor de ouderen op agrarisch terrein.'

 

Om de vormingsdoelstelling te realiseren werden kadercursussen, conferenties en ontwikkelingsdagen georganiseerd; excursies (ook naar buitenlandse, m.n. intra-Europese bestemmingen, zoals de 'Hollandse boerenkolonie in Frankrijk'), en voorlichting gegeven.

Voorloper

geen

Opvolger

Vereniging Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Christelijke Emigratie Centrale

Literatuur

periodieken

Het Jonge Platteland. Orgaan tot ontwikkeling van de Plattelandsjeugd, uitgegeven door den Bond van Christelijke Jonge Boeren- en Tuinders-Organisaties in Nederland met medewerking van de Chr. Boerinnen-Organisatie in Nederland [jrg. 1 (1934), verschijnt tweemaandelijks, later bekend als Ons Jonge Platteland]

 

Jaarverslag en adressenlijst Nederlandse Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond 1959(?)-1964. [Voortgezet als Jaarverslag Nederlandse Christelijke Plattelands Jongerenbond 1965- …]

 

1930-1980 50 jaar Ned. C.J.P. [Jubileumboekje uitgebracht ter ere van 50 jaar CJP]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren

Periode archief

1930-1990

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

17 m.; 184 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Veldman, F.L., Plaatsingslijst van het archief van de Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren [en de Christelijke Jonge Boeren en Tuinderbond] (1930-1990)

Kenmerk toegang

nr. 535

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulenboek Bondsbestuur 1945-1950 (doos 1)*

 

- Verslagen en vergaderstukken Bondsbestuur en Dagelijks Bestuur 1951-1958; 1959-1961; 1962-1965; 1966 (doos 3-4, 6, 8)*

 

- Jaarverslagen 1948-1990 (doos 2)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Christelijke Emigratie Centrale (doos 27)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren

Periode archief

1930-1990

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

17 m.; 184 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Veldman, F.L., Plaatsingslijst van het archief van de Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren [en de Christelijke Jonge Boeren en Tuinderbond] (1930-1990)

Kenmerk toegang

nr. 535

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulenboek Bondsbestuur 1945-1950 (doos 1)*

 

- Verslagen en vergaderstukken Bondsbestuur en Dagelijks Bestuur 1951-1958; 1959-1961; 1962-1965; 1966 (doos 3-4, 6, 8)*

 

- Jaarverslagen 1948-1990 (doos 2)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Christelijke Emigratie Centrale (doos 27)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Christelijke Jonge Boeren- en Tuinders Bond
Inventaristekst

- Doos 1 Notulenboek Bondsbestuur 1945-1950

Conform inventarisbeschrijving. Bevat originele en ondertekende notulen in een gebonden schrift; soms zijn de verslagen zoals gedrukt in het bondsorgaan ingeplakt. Uit de inhoud van de notulen en inliggende documentatie blijkt dat er naast conferenties met een agrarisch onderwerp ook driedaagse conferenties voor 'emigratie' en 'gedemobiliseerden' zijn gehouden (verg. 06-02-1950).

 

- Doos 3-4, 6, 8 verslagen en vergaderstukken Bondsbestuur en Dagelijks Bestuur 1951-1958; 1959-1961; 1962-1965; 1966

Conform inventarisbeschrijving, doorgenomen t/m 1958.

De doos bevat doorslagen van de notulen, agenda's en vergaderstukken, sporadisch wordt er gerefereerd aan het onderwerp 'emigratie' of aan jaarvergaderingen van de Christelijke Emigratie Centrale; doos 3 bevat een ongedateerd concept van een statutenwijziging (1957-1958?).

 

- Doos 2 Jaarverslagen 1948-1990

Conform inventarisbeschrijving. De verslagen bevatten o.m. de samenstelling van bestuur en afdelingsbesturen; adressenlijsten, jaarverslagen van de CJBTB en de CBTB, waarin de beginjaren paragrafen over emigratie zijn te vinden; contactpersonen van de CBTB met de Christelijke Emigratie Centrale; bondsliederen etc.

 

- Doos 27 Christelijke Emigratie Centrale

Het dossier bevat o.m. afschriften van notulen en vergaderstukken (jaarrekeningen, verslag van een oriëntatiereis naar Nieuw-Zeeland 1981) van bijeenkomsten van het dagelijks en hoofdbestuur van de Christelijke Emigratie Centrale februari 1979-december 1984.

Vermoedelijke aanleiding van het ontstaan van dit dossier: in 1979 wilde de CPJ het lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale beëindigen, waarna op initiatief van de CEC een delegatie van de CPJ werd uitgenodigd bij een vergadering van het dagelijks bestuur van de CEC. De CEC wees op het nut van directe banden van de Christelijke Plattelands Jongeren met het CEC om beleidsmatige invloed te kunnen uitoefenen (stageplaatsen jonge boeren etc.). In december 1984 besloot de CPJ het lidmaatschap van de CEC op te zeggen omdat de 'contacten nihil' waren.