Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Katholieke Nederlandse Boerinnenbond

Naam archiefvormer Katholieke Nederlandse Boerinnenbond
Periode van bestaan 1955-1967
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

KNBB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Katholieke Nederlandse Boerinnenbond (KNBB) werd opgericht in 1955. De statuten van de Stichting werden in de eerste bestuursvergadering van 29-11-1955 behandeld. De KNBB werd opgericht als standsorganisatie voor de katholieke boerinnen en tuindersvrouwen. Als zodanig vormde de KNBB een zelfstandig onderdeel van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB).

 

Het bestuur van de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond bestond uit één lid en een plaatsvervangend lid van de gewestelijke Rooms-katholieke boerinnenbonden (per volle of begonnen deel van 15.000 leden). Al dan niet uit het midden van het bestuur werd een voorzitter aangewezen.

 

De bestuursvergaderingen konden daarnaast worden bijgewoond door de geestelijk adviseur van de KNBB; de geestelijke adviseurs en leidsters van de gewestelijke boerinnenbonden; een vertegenwoordiger van de KNBTB en een vertegenwoordigster van de Katholieke Nederlandse Bond van Jonge Boerinnen. De zittingsduur van het bestuur was vier jaar en het bestuur diende minstens vier maal per jaar bijeen te komen, of zoveel vaker als nodig werd geacht.

 

De geestelijk adviseur van de KNBB werd aangesteld door de bisschop van Haarlem. Alle besluiten dienden aan hem te worden meegedeeld. Wanneer hij deze in strijd met de katholieke beginselen achtte, kon hij zich verzetten tegen uitvoering ervan. In geval van een meningsverschil kon het bestuur een beroep doen op de bisschop van Haarlem, wiens beslissing bindend was.

 

Het bestuur van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond stelde een secretaris/secretaresse en een penningmeester/penningmeesteresse ter beschikking (beide functies konden worden vertegenwoordigd in één persoon). Het secretariaat van de KNBB was gevestigd ten kantore van de KNBTB.

 

In 1967 werd de Bond voortgezet onder de naam Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland.

 

Vanaf 1963 kon de KNBB een vertegenwoordigster afvaardigen naar het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Tevens had de KNBB had contacten met de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwencomité. Het is niet duidelijk of de KNBB ook een eigen afgevaardigde in de Emigratie Commissie van het NVC had. Op basis van het KCES-lidmaatschap was het mogelijk dat de Boerinnenbond een vertegenwoordigster afvaardigde naar de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur.

 

De KNBB vaardigde na 1959 een bestuurslid af naar de Katholieke (Binnenlandse) Migratie Stichting, die zich na 1963 ondermeer ging bezig houden met intra-Europese migratie (in praktijk betrof dit vooral opvang van buitenlandse werknemers).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het doel van de KNBB was belangenbehartiging van de gewestelijke Boerinnenbonden in het algemeen en van de bij die bonden aangesloten leden in het bijzonder. Hieronder werden de diocesane of interdiocesaan georganiseerde katholieke boerinnenbonden bedoeld, die zich op hun beurt weer de belangenbehartiging, de godsdienstig-zedelijke, sociale en culturele ontwikkeling ten doel stelden, naast de bedrijfstechnische en huishoudelijke ontwikkeling van katholieke boerinnen en tuindersvrouwen. Onder aanvaarding van de leiding van het Nederlandse Episcopaat, werd de grondslag voor de werkzaamheden gevormd door de katholieke beginselen (art. 2-3, statuten 1955).

 

Om de doelstelling te verwezenlijken, ontplooide de KNBB de volgende activiteiten:

- stimulering van de onderlinge samenwerking tussen de gewestelijke boerinnenbonden

- bevorderen van de vertegenwoordiging van de katholieke boerinnen in commissies, overheidsorganen en colleges en het aanwijzen van geschikte vertegenwoordigsters

- het bevorderen van overleg en samenwerking met katholieke en niet-katholieke organisaties als het algemeen belang daarom vroeg of wanneer dat wenselijk was voor de katholieke boerinnen in het bijzonder

- het in studie nemen van en rapporteren over het leven ten plattelande

- het bevorderen van een goede vorming van de leden op godsdienstig, zedelijk, cultureel, maatschappelijk, bedrijfstechnisch en huishoudelijk gebied voorzover dit niet tot de eigen taak van de gewestelijke bonden behoorde.

 

Hiertoe werden ondermeer vergaderingen gehouden, studiedagen georganiseerd, een periodiek uitgegeven en radiopraatjes gehouden.

Voorloper

Gewestelijke boerinnenbonden

Opvolger

Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Jaarprogram voor Katholiek Nederland uitgewerkt voor de RK Boerinnenbonden in Nederland / Gewestelijke Boerinnenbonden, Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), Limburgse Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Aartsdiocesane Katholieke Boeren en Tuindersbond (ABTB) (z.p. 1949). [Verschijnt eenmaal per jaar]

 

Wij vrouwen van het land. Maandblad van de katholieke plattelandsvrouwen in Nederland 1962-1971. [Onder de titel 'Wij vrouwen van het land' werd ook een serie radio-uitzendingen verzorgd, tot stand gekomen in samenwerking met de KRO en de KNBTB 1956- 19xx, zie archief, diverse inv.nrs.]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond;

hierin: archiefbescheiden van de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond

Periode archief

[1955-1967]

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is toestemming nodig van de bewaargever van het archief van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB). Deze is te verkrijgen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

onbepaald

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 863

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond bevindt zich fysiek in het archief van de KNBTB. Alle inv.nrs. zijn digitaal te vinden door 'KNBB' in te typen als vrije tekst.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen van het bestuur van de KNBB 1955-1968 (inv.nrs. 1061-1066)

 

- Jaarverslagen KNBB met correspondentie 1959-1992 (inv.nr. 1121)

 

- Ingekomen en doorslagen van uitgegane stukken, geordend op organisatie of onderwerp 1956 (inv.nrs. 3268-3279)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- KNBB/KPN oprichting, totstandkoming en wijziging statuten 1946-1971 (inv.nr. 1122)

- KNBB studiedagen 1957-1964 (inv.nr. 1804)

 

- samenwerking met de KNBTB 1959-1960, 1962-1966 (inv.nr. 1984)

- KNBB/KPN Nederlandse Vrouwen Comité 1964-1967, 1970; 1966-1970 (inv.nrs. 5631, 3596)

 

- KNBB/KPN Brochures en publicaties 1957-1958; 1960-1970 (inv.nr. 3597)

 

- Wij vrouwen van het land. Maandblad van de katholieke plattelandsvrouwen in Nederland 1962-1971 (inv.nr. 1794-1796)

 

Emigratie

- KNBB emigratie 1955-1968 (inv.nr. 4484)*

 

Diversen

- KNBB/KPN geordend op onderwerp 1946, 1958-1976 (inv.nrs. 4491-4508; 5617-5623)

 

- KNBB, commissie contactgroep voor Vrouwen van de Europese Beweging in Nederland 1955, 1960, 1963, 1965 (inv.nr. 5566)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Katholieke Nederlandse Boerinnenbond
Inventaristekst

- inv.nr. 4484 KNBB emigratie 1955-1968

De omslag bevat o.m. inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie van de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond en enige documentatie (folders over Jongerenprogramma's in Australië en Canada).

 

De omslag is onderverdeeld in:

- Stukken afkomstig van de Commissie ter bestudering van de teruggang in de agrarische emigratie, ingesteld door het Emigratiebestuur

- Emigratiekaderdag 17-02-1959 te Utrecht (Ministerie van Sociale Zaken): correspondentie; programma, verslag

- Rapport over de agrarische emigratie naar Frankrijk, uitgebracht door de Commissie Frankrijk in opdracht van het Emigratiebestuur (januari 1960, gestencild)

- Emigratievoorlichting aan de afdelingen en gewesten 1959

- Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1961 (correspondentie, documentatie)

- Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie (notulen; documentatie)

- Vrouwencommissie van de drie Emigratie Centrales, de taakopvolger van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité (correspondentie tussen de leden; jaarverslagen, notulen 1965-1966).

Algemeen

Naam, varianten

KNBB

Organisatie en inrichting

De Katholieke Nederlandse Boerinnenbond (KNBB) werd opgericht in 1955. De statuten van de Stichting werden in de eerste bestuursvergadering van 29-11-1955 behandeld. De KNBB werd opgericht als standsorganisatie voor de katholieke boerinnen en tuindersvrouwen. Als zodanig vormde de KNBB een zelfstandig onderdeel van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB).

 

Het bestuur van de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond bestond uit één lid en een plaatsvervangend lid van de gewestelijke Rooms-katholieke boerinnenbonden (per volle of begonnen deel van 15.000 leden). Al dan niet uit het midden van het bestuur werd een voorzitter aangewezen.

 

De bestuursvergaderingen konden daarnaast worden bijgewoond door de geestelijk adviseur van de KNBB; de geestelijke adviseurs en leidsters van de gewestelijke boerinnenbonden; een vertegenwoordiger van de KNBTB en een vertegenwoordigster van de Katholieke Nederlandse Bond van Jonge Boerinnen. De zittingsduur van het bestuur was vier jaar en het bestuur diende minstens vier maal per jaar bijeen te komen, of zoveel vaker als nodig werd geacht.

 

De geestelijk adviseur van de KNBB werd aangesteld door de bisschop van Haarlem. Alle besluiten dienden aan hem te worden meegedeeld. Wanneer hij deze in strijd met de katholieke beginselen achtte, kon hij zich verzetten tegen uitvoering ervan. In geval van een meningsverschil kon het bestuur een beroep doen op de bisschop van Haarlem, wiens beslissing bindend was.

 

Het bestuur van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond stelde een secretaris/secretaresse en een penningmeester/penningmeesteresse ter beschikking (beide functies konden worden vertegenwoordigd in één persoon). Het secretariaat van de KNBB was gevestigd ten kantore van de KNBTB.

 

In 1967 werd de Bond voortgezet onder de naam Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland.

 

Vanaf 1963 kon de KNBB een vertegenwoordigster afvaardigen naar het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Tevens had de KNBB had contacten met de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwencomité. Het is niet duidelijk of de KNBB ook een eigen afgevaardigde in de Emigratie Commissie van het NVC had. Op basis van het KCES-lidmaatschap was het mogelijk dat de Boerinnenbond een vertegenwoordigster afvaardigde naar de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur.

 

De KNBB vaardigde na 1959 een bestuurslid af naar de Katholieke (Binnenlandse) Migratie Stichting, die zich na 1963 ondermeer ging bezig houden met intra-Europese migratie (in praktijk betrof dit vooral opvang van buitenlandse werknemers).

Taak, activiteiten

Het doel van de KNBB was belangenbehartiging van de gewestelijke Boerinnenbonden in het algemeen en van de bij die bonden aangesloten leden in het bijzonder. Hieronder werden de diocesane of interdiocesaan georganiseerde katholieke boerinnenbonden bedoeld, die zich op hun beurt weer de belangenbehartiging, de godsdienstig-zedelijke, sociale en culturele ontwikkeling ten doel stelden, naast de bedrijfstechnische en huishoudelijke ontwikkeling van katholieke boerinnen en tuindersvrouwen. Onder aanvaarding van de leiding van het Nederlandse Episcopaat, werd de grondslag voor de werkzaamheden gevormd door de katholieke beginselen (art. 2-3, statuten 1955).

 

Om de doelstelling te verwezenlijken, ontplooide de KNBB de volgende activiteiten:

- stimulering van de onderlinge samenwerking tussen de gewestelijke boerinnenbonden

- bevorderen van de vertegenwoordiging van de katholieke boerinnen in commissies, overheidsorganen en colleges en het aanwijzen van geschikte vertegenwoordigsters

- het bevorderen van overleg en samenwerking met katholieke en niet-katholieke organisaties als het algemeen belang daarom vroeg of wanneer dat wenselijk was voor de katholieke boerinnen in het bijzonder

- het in studie nemen van en rapporteren over het leven ten plattelande

- het bevorderen van een goede vorming van de leden op godsdienstig, zedelijk, cultureel, maatschappelijk, bedrijfstechnisch en huishoudelijk gebied voorzover dit niet tot de eigen taak van de gewestelijke bonden behoorde.

 

Hiertoe werden ondermeer vergaderingen gehouden, studiedagen georganiseerd, een periodiek uitgegeven en radiopraatjes gehouden.

Voorloper

Gewestelijke boerinnenbonden

Opvolger

Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur

periodieken

Jaarprogram voor Katholiek Nederland uitgewerkt voor de RK Boerinnenbonden in Nederland / Gewestelijke Boerinnenbonden, Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), Limburgse Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Aartsdiocesane Katholieke Boeren en Tuindersbond (ABTB) (z.p. 1949). [Verschijnt eenmaal per jaar]

 

Wij vrouwen van het land. Maandblad van de katholieke plattelandsvrouwen in Nederland 1962-1971. [Onder de titel 'Wij vrouwen van het land' werd ook een serie radio-uitzendingen verzorgd, tot stand gekomen in samenwerking met de KRO en de KNBTB 1956- 19xx, zie archief, diverse inv.nrs.]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond;

hierin: archiefbescheiden van de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond

Periode archief

[1955-1967]

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is toestemming nodig van de bewaargever van het archief van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB). Deze is te verkrijgen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

onbepaald

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 863

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond bevindt zich fysiek in het archief van de KNBTB. Alle inv.nrs. zijn digitaal te vinden door 'KNBB' in te typen als vrije tekst.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen van het bestuur van de KNBB 1955-1968 (inv.nrs. 1061-1066)

 

- Jaarverslagen KNBB met correspondentie 1959-1992 (inv.nr. 1121)

 

- Ingekomen en doorslagen van uitgegane stukken, geordend op organisatie of onderwerp 1956 (inv.nrs. 3268-3279)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- KNBB/KPN oprichting, totstandkoming en wijziging statuten 1946-1971 (inv.nr. 1122)

- KNBB studiedagen 1957-1964 (inv.nr. 1804)

 

- samenwerking met de KNBTB 1959-1960, 1962-1966 (inv.nr. 1984)

- KNBB/KPN Nederlandse Vrouwen Comité 1964-1967, 1970; 1966-1970 (inv.nrs. 5631, 3596)

 

- KNBB/KPN Brochures en publicaties 1957-1958; 1960-1970 (inv.nr. 3597)

 

- Wij vrouwen van het land. Maandblad van de katholieke plattelandsvrouwen in Nederland 1962-1971 (inv.nr. 1794-1796)

 

Emigratie

- KNBB emigratie 1955-1968 (inv.nr. 4484)*

 

Diversen

- KNBB/KPN geordend op onderwerp 1946, 1958-1976 (inv.nrs. 4491-4508; 5617-5623)

 

- KNBB, commissie contactgroep voor Vrouwen van de Europese Beweging in Nederland 1955, 1960, 1963, 1965 (inv.nr. 5566)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond;

hierin: archiefbescheiden van de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond

Periode archief

[1955-1967]

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is toestemming nodig van de bewaargever van het archief van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB). Deze is te verkrijgen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

onbepaald

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 863

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond bevindt zich fysiek in het archief van de KNBTB. Alle inv.nrs. zijn digitaal te vinden door 'KNBB' in te typen als vrije tekst.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen van het bestuur van de KNBB 1955-1968 (inv.nrs. 1061-1066)

 

- Jaarverslagen KNBB met correspondentie 1959-1992 (inv.nr. 1121)

 

- Ingekomen en doorslagen van uitgegane stukken, geordend op organisatie of onderwerp 1956 (inv.nrs. 3268-3279)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- KNBB/KPN oprichting, totstandkoming en wijziging statuten 1946-1971 (inv.nr. 1122)

- KNBB studiedagen 1957-1964 (inv.nr. 1804)

 

- samenwerking met de KNBTB 1959-1960, 1962-1966 (inv.nr. 1984)

- KNBB/KPN Nederlandse Vrouwen Comité 1964-1967, 1970; 1966-1970 (inv.nrs. 5631, 3596)

 

- KNBB/KPN Brochures en publicaties 1957-1958; 1960-1970 (inv.nr. 3597)

 

- Wij vrouwen van het land. Maandblad van de katholieke plattelandsvrouwen in Nederland 1962-1971 (inv.nr. 1794-1796)

 

Emigratie

- KNBB emigratie 1955-1968 (inv.nr. 4484)*

 

Diversen

- KNBB/KPN geordend op onderwerp 1946, 1958-1976 (inv.nrs. 4491-4508; 5617-5623)

 

- KNBB, commissie contactgroep voor Vrouwen van de Europese Beweging in Nederland 1955, 1960, 1963, 1965 (inv.nr. 5566)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Katholieke Nederlandse Boerinnenbond
Inventaristekst

- inv.nr. 4484 KNBB emigratie 1955-1968

De omslag bevat o.m. inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie van de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond en enige documentatie (folders over Jongerenprogramma's in Australië en Canada).

 

De omslag is onderverdeeld in:

- Stukken afkomstig van de Commissie ter bestudering van de teruggang in de agrarische emigratie, ingesteld door het Emigratiebestuur

- Emigratiekaderdag 17-02-1959 te Utrecht (Ministerie van Sociale Zaken): correspondentie; programma, verslag

- Rapport over de agrarische emigratie naar Frankrijk, uitgebracht door de Commissie Frankrijk in opdracht van het Emigratiebestuur (januari 1960, gestencild)

- Emigratievoorlichting aan de afdelingen en gewesten 1959

- Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1961 (correspondentie, documentatie)

- Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie (notulen; documentatie)

- Vrouwencommissie van de drie Emigratie Centrales, de taakopvolger van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité (correspondentie tussen de leden; jaarverslagen, notulen 1965-1966).