Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Naam archiefvormer Katholieke Centrale Emigratie Stichting
Periode van bestaan 1949-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

K.C.E.S.; KCES; Katholieke Emigratie Centrale, K.E.C.; KEC (v.a. 1972)

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

ontwikkeling 1949-1959

nationaal

De Katholieke Centrale Emigratie Stichting werd in 1949 opgericht op last van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging; de St. Adelbert-Vereniging; de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging; de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond; de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (vanaf 1964 Nederlands Katholiek Vakverbond). Op 27 februari 1952 werden de statuten verleden.

 

Het bestuur van de KCES bestond aanvankelijk uit 9-13 leden. Elke aangesloten organisatie vaardigde twee bestuursleden af. Daarnaast had het bestuur het recht om bestuursleden te benoemen, die geen lid waren van de aangesloten organisaties. Het Dagelijks Bestuur (3-5 leden) bestond uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris/penningmeester en maximaal twee andere leden uit het bestuur.

 

Het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting werd terzijde gestaan door een Landelijk Bisschoppelijk Commissaris voor Emigratie. Deze werd elke vergadering uitgenodigd; alle besluiten werden aan hem meegedeeld. Als hij een besluit in strijd achtte met de katholieke beginselen, dan kon hij de uitvoering ervan verbieden. Dit verbod kon slechts worden opgeheven door de Aartsbisschop.

 

De KCES kreeg de beschikking over een bureau, tevens landelijk hoofdkantoor, dat geleid werd door een directeur en gevestigd was te Den Haag.

 

De aan de KCES deelnemende organisaties dienden elk voor zich emigratiediensten te organiseren. Naast de reeds bestaande emigratiestichtingen van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond en van de Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit' richtten ook de Katholieke Arbeiders Beweging en de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond een eigen emigratieorganisatie op ten behoeve van de leden. Daarbij hadden de landelijke secretariaten van de standsorganisaties een coördinerende taak (o.m. het onderhouden van contacten met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting) en vond voorlichting en de eigenlijke aanmeldingsprocedure vooral plaats op diocesaan / lokaal niveau.

 

regionaal

Al spoedig ontstonden binnen een aantal bisdommen vormen van samenwerking tussen de diverse emigratiediensten van de standsorganisaties. Na 1952 werd er ook vanuit de Katholieke Centrale Emigratie Stichting aangedrongen op een efficiëntere werkwijze. Voorgesteld werd de samenwerking tussen de diverse standsorganisaties te formaliseren in diocesane emigratiestichtingen. In Utrecht leidde dit in november 1952 tot de oprichting van de Aarts-Diocesane Emigratie-Stichting (ADES). Limburg (bisdom Roermond) volgde met de oprichting in 1953 van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES). In de Bisdommen Den Bosch en Breda werd de Inter-Diocesane Emigratie-Stichting (IDES) opgericht. Daar bleef de individuele voorlichting echter in handen van de diocesane standsorganisaties. In de bisdommen Haarlem en Rotterdam werden respectievelijk in januari 1955 en 1956 de Katholieke Emigratie Stichting (KES) opgericht (m.n. voor de collectieve voorlichting, ook daar bleef de individuele voorlichting bij de standsorganisaties).

 

In/vanaf 1956 was de indeling van de (inter)diocesane emigratiestichtingen als volgt:

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen (Aartsdiocesane Emigratie Stichting, ADES) (hoofdkantoor te Arnhem)

 

Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam (Katholieke Emigratie Stichting, KES) (hoofdkantoor te Haarlem)

 

Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda (Inter-Diocesane Emigratie Stichting, IDES) (hoofdkantoor te Tilburg)

 

Katholieke Emigratie Stichting in het Bisdom Roermond (Katholieke Limburgse Emigratie Stichting, KLES) (hoofdkantoor te Roermond/Heerlen)

 

Deze indeling werd ook gehanteerd voor de besturen en de directie van de bovengenoemde Katholieke Emigratie Stichtingen (één bestuur; één directeur per twee bisdommen). Daarnaast werden deze (inter)diocesane stichtingen ter zijde gestaan door een bisschoppelijk commissaris.

 

Om de coördinatie tussen de op nationaal niveau opererende Katholieke Centrale Emigratie Stichting en de diverse (inter)diocesane emigratiestichtingen tot stand te brengen werd een directorium gevormd waarin overleg plaatsvond tussen de directeur van de KCES en de vier directeuren van de (inter)diocesane emigratiestichtingen. Ook vaardigden de (inter)diocesane emigratiestichtingen in totaal vijf vertegenwoordigers af naar het bestuur van de KCES (vanaf februari 1953; vanaf eind 1953 werden deze vertegenwoordigers als volwaardig bestuursleden erkend).

 

lokaal

Op lokaal niveau streefde de KCES ernaar plaatselijke emigratiecommissies te vormen, bestaande uit een geestelijke, een man en een vrouw.

 

ontwikkeling 1959-1967

Zowel in 1959 als in 1963 vond een aanpassing van de doelstelling van de KCES plaats. Om aan de aangepaste doelstelling van 1963 uitvoering te kunnen geven, diende het bestuur te worden uitgebreid tot tenminste 16 leden en te worden samengesteld uit afgevaardigden van een groter aantal organisaties. Hiertoe behoorden de Katholieke Arbeiders Vrouwen; het Katholiek Vrouwengilde; de Katholieke (Nederlandse) Boerinnenbond; de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; de St. Adelbertvereniging; het Nederlands Katholiek Werkgeversverbond; de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond; de Katholieke Arbeidersbeweging; de Katholieke Nederlandse Jonge Boeren- en Tuindersbond; de Katholieke Arbeiders Jeugd; de Werknemende Middenstand; de Aartsdiocesane Emigratiestichting (ADES); de Interdiocesane Emigratiestichting in de bisdommen Breda en Den Bosch (IDES); de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) en de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam (KES).

 

In 1966 stelde de KCES, in samenwerking met de twee andere grote emigratiecentrales, de Vrouwen Emigratie Commissie in.

 

latere ontwikkeling

In 1972 verdwenen de (inter)diocesane emigratiestichtingen en werd de Katholieke Centrale Emigratie Stichting hernoemd tot Katholieke Emigratie Centrale (KEC). Als gevolg van de door de overheid aangekondigde gefaseerde afbouw van het emigratieapparaat in 1982 zocht de KEC samen met de andere emigratieorganisaties aansluiting bij organisaties die zich bezighielden met remigratie- en vluchtelingenbeleid. Hieruit ontstond het Nederlands Migratie Instituut als koepelorganisatie (1987) dat een deel van de voorlichtingstaken overnam. Wel behielden de participerende organisaties hun rechtspersoonlijke zelfstandigheid. In 1994 werd voor specifieke emigratievoorlichting de Stichting Dienstverlening Emigratie Nederland opgericht door onder andere de Katholieke Emigratie Centrale, de Christelijke Emigratie Centrale en de Algemene Emigratie Centrale

 

De KCES was vóór 1952 vertegenwoordigd in de Stichting Landverhuizing Nederland.

Na 1952 was de Katholieke Centrale Emigratie Stichting vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur.

 

Op internationaal niveau was de KCES aangesloten bij het International Catholic Migration Committee (1951) en via een in 1955 ingesteld Nederlands contactorgaan van de drie grote emigratiecentrales (AEC, CEC en KCES) bij het Bureau voor de Niet-Gouvernementele Emigratie Organisaties, beide zetelend te Genève (bron: KDC, archief, KCES, notulen AEC, 09-09-1955).

 

 

voorzitters KCES:

1949-1961 G.W. Kampschöer

1962-na 1967 Th.J. Loerakker

 

secretaris:

1949- na 1967 J.F. van Campen

 

directeur bureau KCES:

1949- na 1967 J.F. van Campen

 

algemeen bisschoppelijk commissaris KCES (landelijk) (tevens directeur Boordaalmoezeniers)

1956-na 1967 mgr. J.A.G. van der Hoogte

v.a. 1961-na 1967 pastoor Th. van den Elsen (waarnemend)

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Katholieke Centrale Emigratie Stichting stelde zich in 1952 ten doel de godsdienstige, zedelijke, sociale, culturele en economische belangen te behartigen van Nederlandse katholieke emigranten en van reeds geëmigreerde katholieken, voor zover dat niet gebeurde door bovengenoemde, in het bestuur vertegenwoordigde standorganisaties. Ook zou de KCES zich bezighouden met het vraagstuk van de emigratie in het algemeen. Daartoe kon de stichting opdrachten tot onderzoek geven. Jaarlijks organiseerde de Katholieke Centrale Emigratie Stichting in samenwerking met de Katholieke Radio Omroep (KRO) een Emigratiezondag voor katholiek Nederland (met o.m. een nationale collecte ter financiering van de geestelijke verzorging van emigranten).

 

Tevens onderhield zij contacten met andere emigratie-instellingen in binnen- en buitenland, o.a. met het oog op de nazorg.

 

Tot de belangrijkste uitvoerende taken behoorden het coördineren van de werkzaamheden van de emigratiediensten van de katholieke standsorganisaties en later van de (inter)diocesane emigratiecommissies.

De emigratiediensten van de standsorganisaties en later de (inter)diocesane emigratiestichtingen hadden vooral de collectieve en individuele voorlichting en voorbereiding tot taak en de eigenlijke aanmeldingsprocedures.

 

Nadat in 1959 op last van het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting een Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie was opgericht (met dezelfde personele bestuurssamenstelling en directie als de KCES), werd ook de eigen doelstelling en met name de doelgroep verbreed. In 1963 volgde een nieuwe aanpassing. Vanaf dat moment stelde de KCES zich ten doel:

'a) de behartiging van de godsdienstige, zedelijke, sociale en economische belangen van:

- alle katholieke Nederlanders, die emigreren of al geëmigreerd zijn;

- alle katholieken die zich tijdelijk of blijvend in Nederland vestigen;

- alle katholieke Nederlanders, voorzover deze belangen verband houden met de binnenlandse migratie, een en ander steeds in samenwerking met de in het bestuur van de KCES vertegenwoordigde organisaties, die op dit terrein werkzaam zijn;

b) het bevorderen of deelhebben aan een overleg tussen die katholieke organisaties en instellingen, die werkzaam zijn voor de godsdienstige, zedelijke, sociale en economische belangen van diegenen, die zich tijdelijk in het buitenland vestigen voor het verlenen van diensten aan de landen in ontwikkeling.'

 

De Stichting stelde zich tevens ten doel zich bezig te houden 'met de beleidsvraagstukken terzake de emigratie, de intra-Europese migratie, de binnenlandse migratie en de hulp aan landen in ontwikkeling, ter bepaling van het kader waarbinnen de doelstelling moet worden uitgevoerd.' (KDC, archief KAB, inv.nr. 31813)

Voorloper

Emigratie-Stichting Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (gedeeltelijk); emigratiediensten van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en de Katholieke Middenstandsbeweging (NRKM)

Opvolger

Katholieke Emigratie Centrale (v.a. 1972, gedeeltelijk, voorlichtingstaken)

Nederlands Migratie Instituut (v.a. 1991 operationeel; gedeeltelijk, voorlichtingstaken)

Stichting Dienstverlening Emigratie Nederland (v.a. 1994 gedeeltelijk, voorlichtingstaken)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

International Catholic Migration Commission

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken en uitgaven

Emigratie: Verslag over de werkzaamheden van de organen voor de emigratie, 1954-1961. [Hierin jaarverslag en samenstelling hoofdbestuur KCES, samenstelling College van Bisschoppelijke Commissarissen, voorzitterschap besturen van de Diocesane Stichtingen, samenstelling Directorium Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

Pius Almanak (1838- ). [Geeft onder trefwoord 'emigratie' de samenstelling van de besturen van de R.K emigratievereniging (1924-1948); de Emigratie Stichting van de KNBTB en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en daarnaast de opbouw en bestuurlijke samenstelling van alle andere RK standsorganisaties. Tevens worden de bisschoppelijke commissarissen per (inter)diocesane emigratiestichting vermeld]

 

De Emigrant. Officieel voorlichtings-orgaan van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951-1972. [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Ta 95 f]

 

Als vrouwen gaan emigreren (Apeldoorn 1950). [Samengesteld door het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 3973]

 

Emigreren…? (Den Haag [1960]). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 3104]

 

Katholieke Emigratie (Den Haag 1951). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 17993]

 

Katholieke Emigratie Stichting (Den Haag 1956). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 3103]

 

Stukken behandeld op de persconferentie Emigratie-Zondag 1954, aangeboden door de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (Den Haag 1954). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br. Ned.1954:59]

 

Verslag van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (Den Haag 1954-1955). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Tz c 5022; Br 1955:9]

 

Australië (Den Haag 1951, 1955). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 12105]

 

Canada (Den Haag) 1951). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 33948]

 

Nieuw-Zeeland (Den Haag 1951, 1952, 1953). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 20525; Br 21586, Br 6616]

 

Zuid-Afrika (Den Haag 1952, 1954). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting KDC-signatuur Br 14736]

 

Zuid-Afrika. De Katholiek in de Zuidafrikaanse samenleving (1952). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

Campen, J.F. van, Summary report about the emigration of the catholics in the Netherlands (Den Haag 1951) 21 p. [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

Campen, J.F. van en W.J.J. Kusters, De emigratie in Nederland in de periode 1947 t/m 1953 (s.l. s.n. [1953]). [KDC signatuur Soc In. 349]

 

Schouten, W.E., Verslag Oriëntatiereis Canada, 23 juli - 6 september 1954. [Gestencild, uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

Zeegers, G.H.L. (ed.), International Catholic Migration Congress, organised by the International Catholic Migration Commission and the Central Catholic Emigration Foundation at "Castle Bouvigne", Breda, sept 11 th -16 th 1954 (Den Haag 1956). [In: Sociaal Kompas jrg 3, no. 5-6]

 

literatuur

Smits, M., Met kompas emigreren. Katholieken en het vraagstuk van de emigratie in Nederland (1946-1972) (Nijmegen/Den Haag 1989).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Periode archief

1953-1994

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

8,1 m.; 350 inv.nrs. + 36 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Op het KDC kan een digitale toegang worden geraadpleegd. De inventaris is ook op vrij trefwoord raadpleegbaar via de on-line catalogus van het KDC

Kenmerk toegang

collectie 46

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie [opmerkingen, 1]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

inv.nrs. 351-386 betreffen archivalia van de Katholieke Werkende Jongeren en de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Algemene Emigratie Centrale maakt samen met het archief van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting één fonds uit. Het KCES-archief bevat relatief weinig materiaal over de onderzoeksperiode (1945-1967) en lijkt daarmee incompleet te zijn.

Seriële bescheiden

- Agenda's voor en notulen van de bestuursvergaderingen van de KCES 1956-1960 (inv.nrs. 239-241); 1960-1968 (inv.nrs. 242-245); 1967-1969 (inv.nr. 166-168)

- Agenda's voor en notulen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad 1962-1967 (inv.nrs. 237-238)

 

- Besluitenlijsten van vergaderingen van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en bestuur van de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1955-1972 (inv.nr. 134)

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
  • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Inhoud overig

Archief Katholieke Centrale Emigratie Stichting

bestemmingslanden

- Documentatie en stukken over Australië algemeen 1955-1959 (inv.nr. 338); 1961-1970 (inv. nr. 15); betreffende katholicisme in Australië z.j (inv.nr. 340)

- Documentatie Zuid-Afrika 1954-1969 (inv.nr. 9); 1956 (inv.nr. 339)

- Stukken betreffende Canada 1960-1970 (inv.nr. 13)

- Stukken betreffende Frankrijk 1959-1965 (inv.nr. 10)

- Stukken betreffende Amerika 1957-1962 (inv.nr. 5)

- Ingekomen stukken betreffende Brazilië 1959-1970 (inv.nr. 2)

 

Commissie Landbouw Emigratie

- Stukken betreffende de Commissie Landbouw Emigratie (commissie Schilthuis) (inv.nrs. 324-326)*

 

congressen/bijeenkomsten

- Eerste KCES-emigratiecongres 1953: preadvies Zeegers en Oldendorff betreffende sociografische aspecten van de emigratie (inv.nr. 121)*

- International Catholic Migration Congress Breda 1954 (inv.nr. 346)

- Emigratie-studiedagen oktober 1957, uitnodiging en programma (inv.nr. 17)

- Verslag bijeenkomst georganiseerd door de commissie van maatschappelijk werk ter bespreking van enkele vraagstukken samenhangende met de uitvoering van de bijzondere Amerikaanse immigratiewet voor gerepatrieerden, Utrecht 6-11-1958 (inv.nr. 23)

 

correspondentie met:

- Nederlands Emigratie Fonds (NEF) 1958; 1970 e.v. (inv.nr. 112)

- Diverse personen en instellingen 1965 (inv.nrs. 257-259)*

- Diverse personen en instellingen 1966-1970 (inv.nrs. 260-264)

- Emigratiebisschop 1956-1970 (inv.nr. 4)*

 

diversen

- Adreslijst van verschillende verenigingen z.j. (inv. nr. 123); personen en instellingen z.j. (inv.nr. 119)

 

financiën

- Financiële aangelegenheden algemeen 1960-1970 (inv.nr. 7)

- Stukken betreffende de emigratie-bijslagregeling 1957-1970 (inv.nr. 11)

 

grijze literatuur

- Verhandeling anoniem: 'De emigratie van katholieken', z.j. (inv.nr. 26)

- Verhandeling anoniem: 'Mogelijkheden voor verpleegsters en leerlingverpleegsters in Nieuw-Zeeland' 1955 (inv.nr. 22)

- Verhandeling anoniem: 'Het Katholieke onderwijs in Victoria, Australië' 1955 (inv.nr. 21)

- Verhandeling anoniem: 'Wetenswaardigheden uit Australië' 1955 (inv.nr. 20)

 

organisatie Katholieke emigratie / diocesane emigratiestichtingen

- Stukken betreffende de commissie ter bestudering van de Katholieke Emigratie Organisatie, ingesteld door het KCES-bestuur 27-12-1961 (1962, 1972, 1974) (inv.nr. 348)*

- Stukken betreffende de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) 1952, 1962, 1967, 1970-1972, 1974 (inv.nr. 350)*

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1954-1956; 1959-1962; 1972 e.v.(inv.nr. 133)*

- Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1960-1965, 1967-1969; stukken 1959-1968 (inv.nr. 14); agenda's en notulen 1960-1963 (inv.nr. 246); 1963-1969; 1971 (inv.nr. 234); presentielijsten van bestuursvergaderingen (inv.nr. 249)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie 1958-1961, 1964, z.j. (inv.nr. 247)*

 

- Stukken betreffende de Emigratiecommissie van de SER (1952, 1968-1970, 1982-1987) (inv.nr. 327-334)*

 

- Stukken betreffende het emigratiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken 1961; 1963; z.j. (inv. nr. 347)*

 

verslagen van oriëntatiereizen

- 1963 J. Bleumer, J. Hey; H.P.J. Janssen, Australië

- 1967 Th. v.d. Elsen; P.J. Vrijsen, Zuid-Afrika (inv.nr. 204)

 

pastorale zorg emigranten

- Formulier in te vullen door katholieke emigranten ten behoeve van de boordgeestelijke en parochiegeestelijke in het land van bestemming z.j. (inv.nr. 25)

- Stukken betreffende pastorale zorg 1966-1970 (inv.nr. 12)

 

Zie ook:

Losse Archivalia KDC

- Richtlijnen voor Boordaalmoezeniers op schepen, van de Bisschoppelijk Commissaris der Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1965 (LARC 1776)

- Lijsten, houdende opgave van emigranten naar Canada en de USA, deels Latijn, 1957, z.j. (LARC 7212)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het materiaal uit de jaren na 1967 is hier niet beschreven. Het archief van de KCES is niet compleet. Met name ontbreken archiefbescheiden uit de beginperiode van de KCES. Het is mogelijk dat hier een samenhang bestaat met het feit dat de secretaris (directeur) van de KCES ook secretaris van de Emigratiecommissie van de Katholieke Boeren en Tuindersbond was (J. van Campen). In het archief van laatstgenoemde en het archief van de Katholieke Arbeidersbond (later NKV) is vooral materiaal uit de beginperiode van de KCES te vinden. Het archief van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstands Bond bevat veel stukken ten behoeve van KCES-vergaderingen en financiële stukken van de KCES.

 

2) Het KDC bevat diverse archiefcollecties waarin correspondentie met de KCES is te vinden, zonder dat de archiefvormers noodzakelijkerwijs direct bij het Nederlandse emigratiebeleid zijn betrokken. Zij zijn niet afzonderlijk beschreven, maar worden hieronder vermeld, met verwijzing naar bedoelde inv.nrs.:

 

Archief Katholieke Radio Omroep

- Voorzitter, geordend op onderwerp: Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1946-1947, 1963, 1962-1968 (inv.nr. 915)

- Correspondentie Van der Made met J.F. Van Campen, KCES; KCES 1963 (inv.nr. 19289)

- Werkgroep "landen in ontwikkeling", KCES (nr. 2.73)

- KCES 1966-1968 (nr. 2.407)

 

Archief Katholieke Jeugdraad

- Contacten met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951 (inv.nr. 367)

 

Archief Centraal Missie Commissariaat

- Correspondentie van/met Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1963-1965 (inv.nrs. 3367, 3399, 3524)

 

Archief Stichting Mensen in Nood

- Correspondentie met Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1966 (inv.nr. 170)

 

Archief A.T.W. Simons

- Brief aan de directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting te Scheveningen 1956 (inv.nr. 782)

Titel Dossierbeschrijving Katholieke Centrale Emigratie Stichting
Inventaristekst

Commissie Landbouw Emigratie

- inv.nrs. 324-326 Stukken betreffende de Commissie Landbouw Emigratie (commissie Schilthuis)

Het (leden)dossier lijkt afkomstig te zijn van / toebehoord te hebben aan Mr. E. Kuylman (KNLC). Het is niet bekend waarom/hoe dit in het KCES-archief terecht is gekomen.

- inv.nr. 324 bevat o.m. documenten betreffende de instelling (afschrift instellingsbesluit; installatierede); notulen van de vergaderingen 1-4 van de Commissie Schilthuis; een nota dd. 29-3-1949 van T. Cnossen, directeur Centrale Stichting Landbouw Emigratie; statuten van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (CSLE) en de KCES; circulaires van de Stichting Landverhuizing Nederland ten behoeve van 'Algemene voorlichting over emigratie…' en 'Voorlichting over emigratie naar Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Zuid-Afrika (7 dln.)' zoals in gebruik bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus.

- inv.nr. 325 bevat notulen vergadering 5-6, 9-11, 13; conceptadvies (op onderdelen), verslagen van subcommissies, memorandum van het standpunt van de Nederlandse Hervormde Kerk; eindadvies van de emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid (Commissie Jongbloed); en overige documentatie over emigratie (knipsels);

- inv.nr. 326 bevat notulen vergadering 15-18, concepten van het eindrapport, inclusief minderheidsnota van de vertegenwoordiger van Financiën en enige correspondentie betreffende het minderheidsstandpunt.

 

congressen/bijeenkomsten

- inv.nr. 121 Eerste KCES-emigratiecongres 1953: preadvies Zeegers en Oldendorff inzake sociografische aspecten van de emigratie

De omslag bevat een uitnodiging en twee conceptteksten t.b.v. het emigratiecongres 1953.

 

correspondentie met:

- inv.nrs. 257-259 diverse personen en instellingen 1965

De drie omslagen bevatten o.m. doorslagen van uitgaande correspondentie van J.F. van Campen (directeur KCES) en A.C.S. van der Kroft (KCES), vooral op het gebied van uitvoeringskwesties. Geadresseerden zijn: particulieren / (aspirant-)emigranten (betreffende voorlichting, financiële ondersteuning, terugkeer); Nederlandse Emigratie Dienst (bemiddeling t.b.v. particulieren); geestelijken en leken in het buitenland (betreffende organisaties, ondermeer in Korea en emigranten) en in Nederland; aan bisschoppelijke vertegenwoordigers en aan de Werkgroep 'Landen in Ontwikkeling' (opgericht in 1963, de werkgroep beoogde ontmoeting van katholieke organisaties die zich bezighielden met 'ontwikkelingswerk').

 

- inv.nr. 4 emigratiebisschop 1956-1970

De omslag bevat inkomende correspondentie van de opeenvolgende emigratiebisschoppen J. Hanssen; W. M. Bekkers en Th. Zwartkruis aan de bisschoppelijk commissaris J.A.G. van der Hoogte en uitgaande correspondentie van de bisschoppelijk commissaris en de directeur/secretaris van de KCES aan de emigratiebisschoppen. Onderwerpen zijn de contacten met de geestelijken in de diverse landen van ontvangst; de International Catholic Migration Commission te Genève etc.

 

organisatie Katholieke emigratie / diocesane emigratiestichtingen

- inv.nr. 348 Stukken betreffende de commissie ter bestudering van de Katholieke Emigratie Organisatie, ingesteld door het KCES-bestuur 27-12-1961 (1962, 1972, 1974)

De omslag o.m. bevat vergaderstukken, concepten van subcommissies, correspondentie tussen commissieleden en eindadvies van zowel de commissie ingesteld op 27-12-1961, als van de commissie Krens (1972). In deze laatstgenoemde commissie werd de bezinning op de herstructurering van de katholieke emigratieorganisatie voortgezet. De commissies werden beide ingesteld n.a.v. herziening van het emigratiebeleid en teruglopende overheidsfinanciering.

 

- inv.nr. 350 Stukken betreffende de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) 1952, 1962, 1967, 1970-1972, 1974

De omslag bevat o.m. inkomende correspondentie van de KLES en concepten van uitgaande brieven van de KCES (1974, met kopieën statuten KLES 1952) en memoranda van de KLES aan de KCES van oktober 1962 en 1970 met als onderwerp een eventuele herziening van de organisatiestructuur van de katholieke emigratieorganisatie, vgl. inv.nr. 348.

 

- inv.nr. 133 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1954-1956; 1959-1962; 1972 e.v.

De omslag bevat o.m. enige correspondentie met de KCES, afschriften van de akte van oprichting en huishoudelijk reglement, vgl. inv.nr. 350.

 

- inv.nr. 247 Stukken betreffende de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie 1958-1961, 1964, z.j.

NB. J.F. van Campen was tevens directeur van deze Katholieke Binnenlandse Migratie Stichting, later Nederlandse Katholieke Migratie Stichting geheten; het bestuur was van gelijke samenstelling als dat van de KCES. In 1961 werd nagedacht over eventuele samenvoeging van de beide Stichtingen. De omslag bevat notulen van de eerste vergadering van de Stichting dd. 19 mei 1958 (incl. statuten); notulen van vier vergaderingen in 1961 en een convocatie van een vergadering in 1964.

 

- inv.nr. 327(-334) Stukken betreffende de Emigratiecommissie van de SER (1952, 1968-1970, 1982-1987)

- inv.nr. 327 bevat de tekst van de Wet op de Organen voor de Emigratie en de Memorie van Toelichting op het ontwerp tot wijziging van de Wet op de organen voor de Emigratie 1952, 1966, alsmede het persbericht dd. 14-9-1966. De Emigratiecommissie van de SER werd ingesteld na aanneming van de Emigratiewet 1967.

 

- inv. nr. 347 Stukken betreffende het emigratiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken 1961; 1963; z.j .

De omslag bevat gestencilde Kamerstukken (Handelingen der Tweede Kamer, Vaststelling begroting 1962 (december 1961)), o.m. met betrekking tot het advies van de Raad voor de Emigratie over (een bijstelling van) het emigratiebeleid; een conceptrede bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling Sociale Zaken, emigratiebeleid, (geschreven voor/door T. Brouwer, KVP-Tweede Kamerlid 1959-1973, alg. secr. KNBTB; lid Katholieke Emigratie Stichting, Haarlem (1955-1970)), van commentaar voorzien door J.F. van Campen.

Tevens inliggend documentatie (knipsels) met betrekking tot de bijstelling van het emigratiebeleid en de individuele financiering.

 

 

Losse Archivalia

- LARC 7212 Lijsten, houdende opgave van emigranten naar Canada en de USA, deels Latijn, 1957, z.j.

De omslag bevat een naamlijst van emigranten 'die hoogstwaarschijnlijk met de Zuiderkruis op 21 januari 1957 naar de U.S.A. zullen vertrekken'.

De lijst bevat de volgende gegevens: dossiernummer; naam; voorletters; adres en woonplaats; beroep; godsdienst; aantal personen van het reisgezelschap; bestemming.

Daarnaast bevat de omslag een stapeltje ingevulde registratiekaarten (1957) voor emigranten ten behoeve van de zielzorg. De kaarten werden vermoedelijk uitgegeven via de Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

Het opschrift op de kaart luidt: 'Catholic Migration; Af te geven aan Boordaalmoezenier',

Op de kaarten is vermeld: Voorzijde: gezinssamenstelling; nieuw adres (Engels);

achterzijde (Latijn): Notae pro componenda schedula; Commendatio: vermelding van laatste parochie; soms aangevuld met specifieke gegevens.

Algemeen

Naam, varianten

K.C.E.S.; KCES; Katholieke Emigratie Centrale, K.E.C.; KEC (v.a. 1972)

Organisatie en inrichting

ontwikkeling 1949-1959

nationaal

De Katholieke Centrale Emigratie Stichting werd in 1949 opgericht op last van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging; de St. Adelbert-Vereniging; de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging; de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond; de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (vanaf 1964 Nederlands Katholiek Vakverbond). Op 27 februari 1952 werden de statuten verleden.

 

Het bestuur van de KCES bestond aanvankelijk uit 9-13 leden. Elke aangesloten organisatie vaardigde twee bestuursleden af. Daarnaast had het bestuur het recht om bestuursleden te benoemen, die geen lid waren van de aangesloten organisaties. Het Dagelijks Bestuur (3-5 leden) bestond uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris/penningmeester en maximaal twee andere leden uit het bestuur.

 

Het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting werd terzijde gestaan door een Landelijk Bisschoppelijk Commissaris voor Emigratie. Deze werd elke vergadering uitgenodigd; alle besluiten werden aan hem meegedeeld. Als hij een besluit in strijd achtte met de katholieke beginselen, dan kon hij de uitvoering ervan verbieden. Dit verbod kon slechts worden opgeheven door de Aartsbisschop.

 

De KCES kreeg de beschikking over een bureau, tevens landelijk hoofdkantoor, dat geleid werd door een directeur en gevestigd was te Den Haag.

 

De aan de KCES deelnemende organisaties dienden elk voor zich emigratiediensten te organiseren. Naast de reeds bestaande emigratiestichtingen van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond en van de Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deusdedit' richtten ook de Katholieke Arbeiders Beweging en de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond een eigen emigratieorganisatie op ten behoeve van de leden. Daarbij hadden de landelijke secretariaten van de standsorganisaties een coördinerende taak (o.m. het onderhouden van contacten met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting) en vond voorlichting en de eigenlijke aanmeldingsprocedure vooral plaats op diocesaan / lokaal niveau.

 

regionaal

Al spoedig ontstonden binnen een aantal bisdommen vormen van samenwerking tussen de diverse emigratiediensten van de standsorganisaties. Na 1952 werd er ook vanuit de Katholieke Centrale Emigratie Stichting aangedrongen op een efficiëntere werkwijze. Voorgesteld werd de samenwerking tussen de diverse standsorganisaties te formaliseren in diocesane emigratiestichtingen. In Utrecht leidde dit in november 1952 tot de oprichting van de Aarts-Diocesane Emigratie-Stichting (ADES). Limburg (bisdom Roermond) volgde met de oprichting in 1953 van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES). In de Bisdommen Den Bosch en Breda werd de Inter-Diocesane Emigratie-Stichting (IDES) opgericht. Daar bleef de individuele voorlichting echter in handen van de diocesane standsorganisaties. In de bisdommen Haarlem en Rotterdam werden respectievelijk in januari 1955 en 1956 de Katholieke Emigratie Stichting (KES) opgericht (m.n. voor de collectieve voorlichting, ook daar bleef de individuele voorlichting bij de standsorganisaties).

 

In/vanaf 1956 was de indeling van de (inter)diocesane emigratiestichtingen als volgt:

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen (Aartsdiocesane Emigratie Stichting, ADES) (hoofdkantoor te Arnhem)

 

Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam (Katholieke Emigratie Stichting, KES) (hoofdkantoor te Haarlem)

 

Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda (Inter-Diocesane Emigratie Stichting, IDES) (hoofdkantoor te Tilburg)

 

Katholieke Emigratie Stichting in het Bisdom Roermond (Katholieke Limburgse Emigratie Stichting, KLES) (hoofdkantoor te Roermond/Heerlen)

 

Deze indeling werd ook gehanteerd voor de besturen en de directie van de bovengenoemde Katholieke Emigratie Stichtingen (één bestuur; één directeur per twee bisdommen). Daarnaast werden deze (inter)diocesane stichtingen ter zijde gestaan door een bisschoppelijk commissaris.

 

Om de coördinatie tussen de op nationaal niveau opererende Katholieke Centrale Emigratie Stichting en de diverse (inter)diocesane emigratiestichtingen tot stand te brengen werd een directorium gevormd waarin overleg plaatsvond tussen de directeur van de KCES en de vier directeuren van de (inter)diocesane emigratiestichtingen. Ook vaardigden de (inter)diocesane emigratiestichtingen in totaal vijf vertegenwoordigers af naar het bestuur van de KCES (vanaf februari 1953; vanaf eind 1953 werden deze vertegenwoordigers als volwaardig bestuursleden erkend).

 

lokaal

Op lokaal niveau streefde de KCES ernaar plaatselijke emigratiecommissies te vormen, bestaande uit een geestelijke, een man en een vrouw.

 

ontwikkeling 1959-1967

Zowel in 1959 als in 1963 vond een aanpassing van de doelstelling van de KCES plaats. Om aan de aangepaste doelstelling van 1963 uitvoering te kunnen geven, diende het bestuur te worden uitgebreid tot tenminste 16 leden en te worden samengesteld uit afgevaardigden van een groter aantal organisaties. Hiertoe behoorden de Katholieke Arbeiders Vrouwen; het Katholiek Vrouwengilde; de Katholieke (Nederlandse) Boerinnenbond; de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; de St. Adelbertvereniging; het Nederlands Katholiek Werkgeversverbond; de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond; de Katholieke Arbeidersbeweging; de Katholieke Nederlandse Jonge Boeren- en Tuindersbond; de Katholieke Arbeiders Jeugd; de Werknemende Middenstand; de Aartsdiocesane Emigratiestichting (ADES); de Interdiocesane Emigratiestichting in de bisdommen Breda en Den Bosch (IDES); de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) en de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam (KES).

 

In 1966 stelde de KCES, in samenwerking met de twee andere grote emigratiecentrales, de Vrouwen Emigratie Commissie in.

 

latere ontwikkeling

In 1972 verdwenen de (inter)diocesane emigratiestichtingen en werd de Katholieke Centrale Emigratie Stichting hernoemd tot Katholieke Emigratie Centrale (KEC). Als gevolg van de door de overheid aangekondigde gefaseerde afbouw van het emigratieapparaat in 1982 zocht de KEC samen met de andere emigratieorganisaties aansluiting bij organisaties die zich bezighielden met remigratie- en vluchtelingenbeleid. Hieruit ontstond het Nederlands Migratie Instituut als koepelorganisatie (1987) dat een deel van de voorlichtingstaken overnam. Wel behielden de participerende organisaties hun rechtspersoonlijke zelfstandigheid. In 1994 werd voor specifieke emigratievoorlichting de Stichting Dienstverlening Emigratie Nederland opgericht door onder andere de Katholieke Emigratie Centrale, de Christelijke Emigratie Centrale en de Algemene Emigratie Centrale

 

De KCES was vóór 1952 vertegenwoordigd in de Stichting Landverhuizing Nederland.

Na 1952 was de Katholieke Centrale Emigratie Stichting vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur.

 

Op internationaal niveau was de KCES aangesloten bij het International Catholic Migration Committee (1951) en via een in 1955 ingesteld Nederlands contactorgaan van de drie grote emigratiecentrales (AEC, CEC en KCES) bij het Bureau voor de Niet-Gouvernementele Emigratie Organisaties, beide zetelend te Genève (bron: KDC, archief, KCES, notulen AEC, 09-09-1955).

 

 

voorzitters KCES:

1949-1961 G.W. Kampschöer

1962-na 1967 Th.J. Loerakker

 

secretaris:

1949- na 1967 J.F. van Campen

 

directeur bureau KCES:

1949- na 1967 J.F. van Campen

 

algemeen bisschoppelijk commissaris KCES (landelijk) (tevens directeur Boordaalmoezeniers)

1956-na 1967 mgr. J.A.G. van der Hoogte

v.a. 1961-na 1967 pastoor Th. van den Elsen (waarnemend)

Taak, activiteiten

De Katholieke Centrale Emigratie Stichting stelde zich in 1952 ten doel de godsdienstige, zedelijke, sociale, culturele en economische belangen te behartigen van Nederlandse katholieke emigranten en van reeds geëmigreerde katholieken, voor zover dat niet gebeurde door bovengenoemde, in het bestuur vertegenwoordigde standorganisaties. Ook zou de KCES zich bezighouden met het vraagstuk van de emigratie in het algemeen. Daartoe kon de stichting opdrachten tot onderzoek geven. Jaarlijks organiseerde de Katholieke Centrale Emigratie Stichting in samenwerking met de Katholieke Radio Omroep (KRO) een Emigratiezondag voor katholiek Nederland (met o.m. een nationale collecte ter financiering van de geestelijke verzorging van emigranten).

 

Tevens onderhield zij contacten met andere emigratie-instellingen in binnen- en buitenland, o.a. met het oog op de nazorg.

 

Tot de belangrijkste uitvoerende taken behoorden het coördineren van de werkzaamheden van de emigratiediensten van de katholieke standsorganisaties en later van de (inter)diocesane emigratiecommissies.

De emigratiediensten van de standsorganisaties en later de (inter)diocesane emigratiestichtingen hadden vooral de collectieve en individuele voorlichting en voorbereiding tot taak en de eigenlijke aanmeldingsprocedures.

 

Nadat in 1959 op last van het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting een Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie was opgericht (met dezelfde personele bestuurssamenstelling en directie als de KCES), werd ook de eigen doelstelling en met name de doelgroep verbreed. In 1963 volgde een nieuwe aanpassing. Vanaf dat moment stelde de KCES zich ten doel:

'a) de behartiging van de godsdienstige, zedelijke, sociale en economische belangen van:

- alle katholieke Nederlanders, die emigreren of al geëmigreerd zijn;

- alle katholieken die zich tijdelijk of blijvend in Nederland vestigen;

- alle katholieke Nederlanders, voorzover deze belangen verband houden met de binnenlandse migratie, een en ander steeds in samenwerking met de in het bestuur van de KCES vertegenwoordigde organisaties, die op dit terrein werkzaam zijn;

b) het bevorderen of deelhebben aan een overleg tussen die katholieke organisaties en instellingen, die werkzaam zijn voor de godsdienstige, zedelijke, sociale en economische belangen van diegenen, die zich tijdelijk in het buitenland vestigen voor het verlenen van diensten aan de landen in ontwikkeling.'

 

De Stichting stelde zich tevens ten doel zich bezig te houden 'met de beleidsvraagstukken terzake de emigratie, de intra-Europese migratie, de binnenlandse migratie en de hulp aan landen in ontwikkeling, ter bepaling van het kader waarbinnen de doelstelling moet worden uitgevoerd.' (KDC, archief KAB, inv.nr. 31813)

Voorloper

Emigratie-Stichting Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (gedeeltelijk); emigratiediensten van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en de Katholieke Middenstandsbeweging (NRKM)

Opvolger

Katholieke Emigratie Centrale (v.a. 1972, gedeeltelijk, voorlichtingstaken)

Nederlands Migratie Instituut (v.a. 1991 operationeel; gedeeltelijk, voorlichtingstaken)

Stichting Dienstverlening Emigratie Nederland (v.a. 1994 gedeeltelijk, voorlichtingstaken)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

International Catholic Migration Commission

Literatuur

periodieken en uitgaven

Emigratie: Verslag over de werkzaamheden van de organen voor de emigratie, 1954-1961. [Hierin jaarverslag en samenstelling hoofdbestuur KCES, samenstelling College van Bisschoppelijke Commissarissen, voorzitterschap besturen van de Diocesane Stichtingen, samenstelling Directorium Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

Pius Almanak (1838- ). [Geeft onder trefwoord 'emigratie' de samenstelling van de besturen van de R.K emigratievereniging (1924-1948); de Emigratie Stichting van de KNBTB en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en daarnaast de opbouw en bestuurlijke samenstelling van alle andere RK standsorganisaties. Tevens worden de bisschoppelijke commissarissen per (inter)diocesane emigratiestichting vermeld]

 

De Emigrant. Officieel voorlichtings-orgaan van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951-1972. [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Ta 95 f]

 

Als vrouwen gaan emigreren (Apeldoorn 1950). [Samengesteld door het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 3973]

 

Emigreren…? (Den Haag [1960]). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 3104]

 

Katholieke Emigratie (Den Haag 1951). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 17993]

 

Katholieke Emigratie Stichting (Den Haag 1956). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 3103]

 

Stukken behandeld op de persconferentie Emigratie-Zondag 1954, aangeboden door de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (Den Haag 1954). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br. Ned.1954:59]

 

Verslag van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (Den Haag 1954-1955). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Tz c 5022; Br 1955:9]

 

Australië (Den Haag 1951, 1955). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 12105]

 

Canada (Den Haag) 1951). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 33948]

 

Nieuw-Zeeland (Den Haag 1951, 1952, 1953). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, KDC-signatuur Br 20525; Br 21586, Br 6616]

 

Zuid-Afrika (Den Haag 1952, 1954). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting KDC-signatuur Br 14736]

 

Zuid-Afrika. De Katholiek in de Zuidafrikaanse samenleving (1952). [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

Campen, J.F. van, Summary report about the emigration of the catholics in the Netherlands (Den Haag 1951) 21 p. [Uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

Campen, J.F. van en W.J.J. Kusters, De emigratie in Nederland in de periode 1947 t/m 1953 (s.l. s.n. [1953]). [KDC signatuur Soc In. 349]

 

Schouten, W.E., Verslag Oriëntatiereis Canada, 23 juli - 6 september 1954. [Gestencild, uitgave van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

Zeegers, G.H.L. (ed.), International Catholic Migration Congress, organised by the International Catholic Migration Commission and the Central Catholic Emigration Foundation at "Castle Bouvigne", Breda, sept 11 th -16 th 1954 (Den Haag 1956). [In: Sociaal Kompas jrg 3, no. 5-6]

 

literatuur

Smits, M., Met kompas emigreren. Katholieken en het vraagstuk van de emigratie in Nederland (1946-1972) (Nijmegen/Den Haag 1989).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Periode archief

1953-1994

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

8,1 m.; 350 inv.nrs. + 36 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Op het KDC kan een digitale toegang worden geraadpleegd. De inventaris is ook op vrij trefwoord raadpleegbaar via de on-line catalogus van het KDC

Kenmerk toegang

collectie 46

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie [opmerkingen, 1]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

inv.nrs. 351-386 betreffen archivalia van de Katholieke Werkende Jongeren en de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Algemene Emigratie Centrale maakt samen met het archief van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting één fonds uit. Het KCES-archief bevat relatief weinig materiaal over de onderzoeksperiode (1945-1967) en lijkt daarmee incompleet te zijn.

Seriële bescheiden

- Agenda's voor en notulen van de bestuursvergaderingen van de KCES 1956-1960 (inv.nrs. 239-241); 1960-1968 (inv.nrs. 242-245); 1967-1969 (inv.nr. 166-168)

- Agenda's voor en notulen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad 1962-1967 (inv.nrs. 237-238)

 

- Besluitenlijsten van vergaderingen van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en bestuur van de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1955-1972 (inv.nr. 134)

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
  • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Inhoud overig

Archief Katholieke Centrale Emigratie Stichting

bestemmingslanden

- Documentatie en stukken over Australië algemeen 1955-1959 (inv.nr. 338); 1961-1970 (inv. nr. 15); betreffende katholicisme in Australië z.j (inv.nr. 340)

- Documentatie Zuid-Afrika 1954-1969 (inv.nr. 9); 1956 (inv.nr. 339)

- Stukken betreffende Canada 1960-1970 (inv.nr. 13)

- Stukken betreffende Frankrijk 1959-1965 (inv.nr. 10)

- Stukken betreffende Amerika 1957-1962 (inv.nr. 5)

- Ingekomen stukken betreffende Brazilië 1959-1970 (inv.nr. 2)

 

Commissie Landbouw Emigratie

- Stukken betreffende de Commissie Landbouw Emigratie (commissie Schilthuis) (inv.nrs. 324-326)*

 

congressen/bijeenkomsten

- Eerste KCES-emigratiecongres 1953: preadvies Zeegers en Oldendorff betreffende sociografische aspecten van de emigratie (inv.nr. 121)*

- International Catholic Migration Congress Breda 1954 (inv.nr. 346)

- Emigratie-studiedagen oktober 1957, uitnodiging en programma (inv.nr. 17)

- Verslag bijeenkomst georganiseerd door de commissie van maatschappelijk werk ter bespreking van enkele vraagstukken samenhangende met de uitvoering van de bijzondere Amerikaanse immigratiewet voor gerepatrieerden, Utrecht 6-11-1958 (inv.nr. 23)

 

correspondentie met:

- Nederlands Emigratie Fonds (NEF) 1958; 1970 e.v. (inv.nr. 112)

- Diverse personen en instellingen 1965 (inv.nrs. 257-259)*

- Diverse personen en instellingen 1966-1970 (inv.nrs. 260-264)

- Emigratiebisschop 1956-1970 (inv.nr. 4)*

 

diversen

- Adreslijst van verschillende verenigingen z.j. (inv. nr. 123); personen en instellingen z.j. (inv.nr. 119)

 

financiën

- Financiële aangelegenheden algemeen 1960-1970 (inv.nr. 7)

- Stukken betreffende de emigratie-bijslagregeling 1957-1970 (inv.nr. 11)

 

grijze literatuur

- Verhandeling anoniem: 'De emigratie van katholieken', z.j. (inv.nr. 26)

- Verhandeling anoniem: 'Mogelijkheden voor verpleegsters en leerlingverpleegsters in Nieuw-Zeeland' 1955 (inv.nr. 22)

- Verhandeling anoniem: 'Het Katholieke onderwijs in Victoria, Australië' 1955 (inv.nr. 21)

- Verhandeling anoniem: 'Wetenswaardigheden uit Australië' 1955 (inv.nr. 20)

 

organisatie Katholieke emigratie / diocesane emigratiestichtingen

- Stukken betreffende de commissie ter bestudering van de Katholieke Emigratie Organisatie, ingesteld door het KCES-bestuur 27-12-1961 (1962, 1972, 1974) (inv.nr. 348)*

- Stukken betreffende de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) 1952, 1962, 1967, 1970-1972, 1974 (inv.nr. 350)*

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1954-1956; 1959-1962; 1972 e.v.(inv.nr. 133)*

- Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1960-1965, 1967-1969; stukken 1959-1968 (inv.nr. 14); agenda's en notulen 1960-1963 (inv.nr. 246); 1963-1969; 1971 (inv.nr. 234); presentielijsten van bestuursvergaderingen (inv.nr. 249)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie 1958-1961, 1964, z.j. (inv.nr. 247)*

 

- Stukken betreffende de Emigratiecommissie van de SER (1952, 1968-1970, 1982-1987) (inv.nr. 327-334)*

 

- Stukken betreffende het emigratiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken 1961; 1963; z.j. (inv. nr. 347)*

 

verslagen van oriëntatiereizen

- 1963 J. Bleumer, J. Hey; H.P.J. Janssen, Australië

- 1967 Th. v.d. Elsen; P.J. Vrijsen, Zuid-Afrika (inv.nr. 204)

 

pastorale zorg emigranten

- Formulier in te vullen door katholieke emigranten ten behoeve van de boordgeestelijke en parochiegeestelijke in het land van bestemming z.j. (inv.nr. 25)

- Stukken betreffende pastorale zorg 1966-1970 (inv.nr. 12)

 

Zie ook:

Losse Archivalia KDC

- Richtlijnen voor Boordaalmoezeniers op schepen, van de Bisschoppelijk Commissaris der Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1965 (LARC 1776)

- Lijsten, houdende opgave van emigranten naar Canada en de USA, deels Latijn, 1957, z.j. (LARC 7212)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het materiaal uit de jaren na 1967 is hier niet beschreven. Het archief van de KCES is niet compleet. Met name ontbreken archiefbescheiden uit de beginperiode van de KCES. Het is mogelijk dat hier een samenhang bestaat met het feit dat de secretaris (directeur) van de KCES ook secretaris van de Emigratiecommissie van de Katholieke Boeren en Tuindersbond was (J. van Campen). In het archief van laatstgenoemde en het archief van de Katholieke Arbeidersbond (later NKV) is vooral materiaal uit de beginperiode van de KCES te vinden. Het archief van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstands Bond bevat veel stukken ten behoeve van KCES-vergaderingen en financiële stukken van de KCES.

 

2) Het KDC bevat diverse archiefcollecties waarin correspondentie met de KCES is te vinden, zonder dat de archiefvormers noodzakelijkerwijs direct bij het Nederlandse emigratiebeleid zijn betrokken. Zij zijn niet afzonderlijk beschreven, maar worden hieronder vermeld, met verwijzing naar bedoelde inv.nrs.:

 

Archief Katholieke Radio Omroep

- Voorzitter, geordend op onderwerp: Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1946-1947, 1963, 1962-1968 (inv.nr. 915)

- Correspondentie Van der Made met J.F. Van Campen, KCES; KCES 1963 (inv.nr. 19289)

- Werkgroep "landen in ontwikkeling", KCES (nr. 2.73)

- KCES 1966-1968 (nr. 2.407)

 

Archief Katholieke Jeugdraad

- Contacten met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951 (inv.nr. 367)

 

Archief Centraal Missie Commissariaat

- Correspondentie van/met Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1963-1965 (inv.nrs. 3367, 3399, 3524)

 

Archief Stichting Mensen in Nood

- Correspondentie met Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1966 (inv.nr. 170)

 

Archief A.T.W. Simons

- Brief aan de directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting te Scheveningen 1956 (inv.nr. 782)


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Periode archief

1953-1994

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

8,1 m.; 350 inv.nrs. + 36 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Op het KDC kan een digitale toegang worden geraadpleegd. De inventaris is ook op vrij trefwoord raadpleegbaar via de on-line catalogus van het KDC

Kenmerk toegang

collectie 46

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie [opmerkingen, 1]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

inv.nrs. 351-386 betreffen archivalia van de Katholieke Werkende Jongeren en de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Algemene Emigratie Centrale maakt samen met het archief van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting één fonds uit. Het KCES-archief bevat relatief weinig materiaal over de onderzoeksperiode (1945-1967) en lijkt daarmee incompleet te zijn.

Seriële bescheiden

- Agenda's voor en notulen van de bestuursvergaderingen van de KCES 1956-1960 (inv.nrs. 239-241); 1960-1968 (inv.nrs. 242-245); 1967-1969 (inv.nr. 166-168)

- Agenda's voor en notulen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad 1962-1967 (inv.nrs. 237-238)

 

- Besluitenlijsten van vergaderingen van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en bestuur van de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1955-1972 (inv.nr. 134)

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
  • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Inhoud overig

Archief Katholieke Centrale Emigratie Stichting

bestemmingslanden

- Documentatie en stukken over Australië algemeen 1955-1959 (inv.nr. 338); 1961-1970 (inv. nr. 15); betreffende katholicisme in Australië z.j (inv.nr. 340)

- Documentatie Zuid-Afrika 1954-1969 (inv.nr. 9); 1956 (inv.nr. 339)

- Stukken betreffende Canada 1960-1970 (inv.nr. 13)

- Stukken betreffende Frankrijk 1959-1965 (inv.nr. 10)

- Stukken betreffende Amerika 1957-1962 (inv.nr. 5)

- Ingekomen stukken betreffende Brazilië 1959-1970 (inv.nr. 2)

 

Commissie Landbouw Emigratie

- Stukken betreffende de Commissie Landbouw Emigratie (commissie Schilthuis) (inv.nrs. 324-326)*

 

congressen/bijeenkomsten

- Eerste KCES-emigratiecongres 1953: preadvies Zeegers en Oldendorff betreffende sociografische aspecten van de emigratie (inv.nr. 121)*

- International Catholic Migration Congress Breda 1954 (inv.nr. 346)

- Emigratie-studiedagen oktober 1957, uitnodiging en programma (inv.nr. 17)

- Verslag bijeenkomst georganiseerd door de commissie van maatschappelijk werk ter bespreking van enkele vraagstukken samenhangende met de uitvoering van de bijzondere Amerikaanse immigratiewet voor gerepatrieerden, Utrecht 6-11-1958 (inv.nr. 23)

 

correspondentie met:

- Nederlands Emigratie Fonds (NEF) 1958; 1970 e.v. (inv.nr. 112)

- Diverse personen en instellingen 1965 (inv.nrs. 257-259)*

- Diverse personen en instellingen 1966-1970 (inv.nrs. 260-264)

- Emigratiebisschop 1956-1970 (inv.nr. 4)*

 

diversen

- Adreslijst van verschillende verenigingen z.j. (inv. nr. 123); personen en instellingen z.j. (inv.nr. 119)

 

financiën

- Financiële aangelegenheden algemeen 1960-1970 (inv.nr. 7)

- Stukken betreffende de emigratie-bijslagregeling 1957-1970 (inv.nr. 11)

 

grijze literatuur

- Verhandeling anoniem: 'De emigratie van katholieken', z.j. (inv.nr. 26)

- Verhandeling anoniem: 'Mogelijkheden voor verpleegsters en leerlingverpleegsters in Nieuw-Zeeland' 1955 (inv.nr. 22)

- Verhandeling anoniem: 'Het Katholieke onderwijs in Victoria, Australië' 1955 (inv.nr. 21)

- Verhandeling anoniem: 'Wetenswaardigheden uit Australië' 1955 (inv.nr. 20)

 

organisatie Katholieke emigratie / diocesane emigratiestichtingen

- Stukken betreffende de commissie ter bestudering van de Katholieke Emigratie Organisatie, ingesteld door het KCES-bestuur 27-12-1961 (1962, 1972, 1974) (inv.nr. 348)*

- Stukken betreffende de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) 1952, 1962, 1967, 1970-1972, 1974 (inv.nr. 350)*

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1954-1956; 1959-1962; 1972 e.v.(inv.nr. 133)*

- Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1960-1965, 1967-1969; stukken 1959-1968 (inv.nr. 14); agenda's en notulen 1960-1963 (inv.nr. 246); 1963-1969; 1971 (inv.nr. 234); presentielijsten van bestuursvergaderingen (inv.nr. 249)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie 1958-1961, 1964, z.j. (inv.nr. 247)*

 

- Stukken betreffende de Emigratiecommissie van de SER (1952, 1968-1970, 1982-1987) (inv.nr. 327-334)*

 

- Stukken betreffende het emigratiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken 1961; 1963; z.j. (inv. nr. 347)*

 

verslagen van oriëntatiereizen

- 1963 J. Bleumer, J. Hey; H.P.J. Janssen, Australië

- 1967 Th. v.d. Elsen; P.J. Vrijsen, Zuid-Afrika (inv.nr. 204)

 

pastorale zorg emigranten

- Formulier in te vullen door katholieke emigranten ten behoeve van de boordgeestelijke en parochiegeestelijke in het land van bestemming z.j. (inv.nr. 25)

- Stukken betreffende pastorale zorg 1966-1970 (inv.nr. 12)

 

Zie ook:

Losse Archivalia KDC

- Richtlijnen voor Boordaalmoezeniers op schepen, van de Bisschoppelijk Commissaris der Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1965 (LARC 1776)

- Lijsten, houdende opgave van emigranten naar Canada en de USA, deels Latijn, 1957, z.j. (LARC 7212)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het materiaal uit de jaren na 1967 is hier niet beschreven. Het archief van de KCES is niet compleet. Met name ontbreken archiefbescheiden uit de beginperiode van de KCES. Het is mogelijk dat hier een samenhang bestaat met het feit dat de secretaris (directeur) van de KCES ook secretaris van de Emigratiecommissie van de Katholieke Boeren en Tuindersbond was (J. van Campen). In het archief van laatstgenoemde en het archief van de Katholieke Arbeidersbond (later NKV) is vooral materiaal uit de beginperiode van de KCES te vinden. Het archief van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstands Bond bevat veel stukken ten behoeve van KCES-vergaderingen en financiële stukken van de KCES.

 

2) Het KDC bevat diverse archiefcollecties waarin correspondentie met de KCES is te vinden, zonder dat de archiefvormers noodzakelijkerwijs direct bij het Nederlandse emigratiebeleid zijn betrokken. Zij zijn niet afzonderlijk beschreven, maar worden hieronder vermeld, met verwijzing naar bedoelde inv.nrs.:

 

Archief Katholieke Radio Omroep

- Voorzitter, geordend op onderwerp: Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1946-1947, 1963, 1962-1968 (inv.nr. 915)

- Correspondentie Van der Made met J.F. Van Campen, KCES; KCES 1963 (inv.nr. 19289)

- Werkgroep "landen in ontwikkeling", KCES (nr. 2.73)

- KCES 1966-1968 (nr. 2.407)

 

Archief Katholieke Jeugdraad

- Contacten met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951 (inv.nr. 367)

 

Archief Centraal Missie Commissariaat

- Correspondentie van/met Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1963-1965 (inv.nrs. 3367, 3399, 3524)

 

Archief Stichting Mensen in Nood

- Correspondentie met Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1966 (inv.nr. 170)

 

Archief A.T.W. Simons

- Brief aan de directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting te Scheveningen 1956 (inv.nr. 782)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Katholieke Centrale Emigratie Stichting
Inventaristekst

Commissie Landbouw Emigratie

- inv.nrs. 324-326 Stukken betreffende de Commissie Landbouw Emigratie (commissie Schilthuis)

Het (leden)dossier lijkt afkomstig te zijn van / toebehoord te hebben aan Mr. E. Kuylman (KNLC). Het is niet bekend waarom/hoe dit in het KCES-archief terecht is gekomen.

- inv.nr. 324 bevat o.m. documenten betreffende de instelling (afschrift instellingsbesluit; installatierede); notulen van de vergaderingen 1-4 van de Commissie Schilthuis; een nota dd. 29-3-1949 van T. Cnossen, directeur Centrale Stichting Landbouw Emigratie; statuten van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (CSLE) en de KCES; circulaires van de Stichting Landverhuizing Nederland ten behoeve van 'Algemene voorlichting over emigratie…' en 'Voorlichting over emigratie naar Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Zuid-Afrika (7 dln.)' zoals in gebruik bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus.

- inv.nr. 325 bevat notulen vergadering 5-6, 9-11, 13; conceptadvies (op onderdelen), verslagen van subcommissies, memorandum van het standpunt van de Nederlandse Hervormde Kerk; eindadvies van de emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid (Commissie Jongbloed); en overige documentatie over emigratie (knipsels);

- inv.nr. 326 bevat notulen vergadering 15-18, concepten van het eindrapport, inclusief minderheidsnota van de vertegenwoordiger van Financiën en enige correspondentie betreffende het minderheidsstandpunt.

 

congressen/bijeenkomsten

- inv.nr. 121 Eerste KCES-emigratiecongres 1953: preadvies Zeegers en Oldendorff inzake sociografische aspecten van de emigratie

De omslag bevat een uitnodiging en twee conceptteksten t.b.v. het emigratiecongres 1953.

 

correspondentie met:

- inv.nrs. 257-259 diverse personen en instellingen 1965

De drie omslagen bevatten o.m. doorslagen van uitgaande correspondentie van J.F. van Campen (directeur KCES) en A.C.S. van der Kroft (KCES), vooral op het gebied van uitvoeringskwesties. Geadresseerden zijn: particulieren / (aspirant-)emigranten (betreffende voorlichting, financiële ondersteuning, terugkeer); Nederlandse Emigratie Dienst (bemiddeling t.b.v. particulieren); geestelijken en leken in het buitenland (betreffende organisaties, ondermeer in Korea en emigranten) en in Nederland; aan bisschoppelijke vertegenwoordigers en aan de Werkgroep 'Landen in Ontwikkeling' (opgericht in 1963, de werkgroep beoogde ontmoeting van katholieke organisaties die zich bezighielden met 'ontwikkelingswerk').

 

- inv.nr. 4 emigratiebisschop 1956-1970

De omslag bevat inkomende correspondentie van de opeenvolgende emigratiebisschoppen J. Hanssen; W. M. Bekkers en Th. Zwartkruis aan de bisschoppelijk commissaris J.A.G. van der Hoogte en uitgaande correspondentie van de bisschoppelijk commissaris en de directeur/secretaris van de KCES aan de emigratiebisschoppen. Onderwerpen zijn de contacten met de geestelijken in de diverse landen van ontvangst; de International Catholic Migration Commission te Genève etc.

 

organisatie Katholieke emigratie / diocesane emigratiestichtingen

- inv.nr. 348 Stukken betreffende de commissie ter bestudering van de Katholieke Emigratie Organisatie, ingesteld door het KCES-bestuur 27-12-1961 (1962, 1972, 1974)

De omslag o.m. bevat vergaderstukken, concepten van subcommissies, correspondentie tussen commissieleden en eindadvies van zowel de commissie ingesteld op 27-12-1961, als van de commissie Krens (1972). In deze laatstgenoemde commissie werd de bezinning op de herstructurering van de katholieke emigratieorganisatie voortgezet. De commissies werden beide ingesteld n.a.v. herziening van het emigratiebeleid en teruglopende overheidsfinanciering.

 

- inv.nr. 350 Stukken betreffende de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) 1952, 1962, 1967, 1970-1972, 1974

De omslag bevat o.m. inkomende correspondentie van de KLES en concepten van uitgaande brieven van de KCES (1974, met kopieën statuten KLES 1952) en memoranda van de KLES aan de KCES van oktober 1962 en 1970 met als onderwerp een eventuele herziening van de organisatiestructuur van de katholieke emigratieorganisatie, vgl. inv.nr. 348.

 

- inv.nr. 133 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1954-1956; 1959-1962; 1972 e.v.

De omslag bevat o.m. enige correspondentie met de KCES, afschriften van de akte van oprichting en huishoudelijk reglement, vgl. inv.nr. 350.

 

- inv.nr. 247 Stukken betreffende de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie 1958-1961, 1964, z.j.

NB. J.F. van Campen was tevens directeur van deze Katholieke Binnenlandse Migratie Stichting, later Nederlandse Katholieke Migratie Stichting geheten; het bestuur was van gelijke samenstelling als dat van de KCES. In 1961 werd nagedacht over eventuele samenvoeging van de beide Stichtingen. De omslag bevat notulen van de eerste vergadering van de Stichting dd. 19 mei 1958 (incl. statuten); notulen van vier vergaderingen in 1961 en een convocatie van een vergadering in 1964.

 

- inv.nr. 327(-334) Stukken betreffende de Emigratiecommissie van de SER (1952, 1968-1970, 1982-1987)

- inv.nr. 327 bevat de tekst van de Wet op de Organen voor de Emigratie en de Memorie van Toelichting op het ontwerp tot wijziging van de Wet op de organen voor de Emigratie 1952, 1966, alsmede het persbericht dd. 14-9-1966. De Emigratiecommissie van de SER werd ingesteld na aanneming van de Emigratiewet 1967.

 

- inv. nr. 347 Stukken betreffende het emigratiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken 1961; 1963; z.j .

De omslag bevat gestencilde Kamerstukken (Handelingen der Tweede Kamer, Vaststelling begroting 1962 (december 1961)), o.m. met betrekking tot het advies van de Raad voor de Emigratie over (een bijstelling van) het emigratiebeleid; een conceptrede bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling Sociale Zaken, emigratiebeleid, (geschreven voor/door T. Brouwer, KVP-Tweede Kamerlid 1959-1973, alg. secr. KNBTB; lid Katholieke Emigratie Stichting, Haarlem (1955-1970)), van commentaar voorzien door J.F. van Campen.

Tevens inliggend documentatie (knipsels) met betrekking tot de bijstelling van het emigratiebeleid en de individuele financiering.

 

 

Losse Archivalia

- LARC 7212 Lijsten, houdende opgave van emigranten naar Canada en de USA, deels Latijn, 1957, z.j.

De omslag bevat een naamlijst van emigranten 'die hoogstwaarschijnlijk met de Zuiderkruis op 21 januari 1957 naar de U.S.A. zullen vertrekken'.

De lijst bevat de volgende gegevens: dossiernummer; naam; voorletters; adres en woonplaats; beroep; godsdienst; aantal personen van het reisgezelschap; bestemming.

Daarnaast bevat de omslag een stapeltje ingevulde registratiekaarten (1957) voor emigranten ten behoeve van de zielzorg. De kaarten werden vermoedelijk uitgegeven via de Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

Het opschrift op de kaart luidt: 'Catholic Migration; Af te geven aan Boordaalmoezenier',

Op de kaarten is vermeld: Voorzijde: gezinssamenstelling; nieuw adres (Engels);

achterzijde (Latijn): Notae pro componenda schedula; Commendatio: vermelding van laatste parochie; soms aangevuld met specifieke gegevens.