Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Prime Minister's Department, Australia

Naam archiefvormer Prime Minister's Department, Australia
Periode van bestaan 1911-1971
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Prime Minister's Department werd opgericht in 1911. Het stond onder permanente leiding van de Secretary of the Department (vgl. de Clerk of the Privy Council, Canada), die een administratief ondersteunende functie had ten aanzien van de Prime Minister en de regering. Ook na 1911 zouden sommige Prime Minister's de beschikking houden over een Private Secretary of the Prime Minister (beide functies waren nog niet uitgekristalliseerd).

 

Tussen 1921 en 1935 was het Prime Minister's Department qua organisatie nauw verbonden met het Department of External Affairs: de Secretary van het Prime Minister's Department functioneerde in deze periode ook als Secretary of External Affairs.

 

Tijdens het interbellum was de taak van het departement vooral een administratieve; o.m. op het gebied van migratie. Na 1950 zou het belang van het departement toenemen, hetgeen weerspiegeld werd door het instellen van een Economic Policy and Research Section, de eerste beleidsmatige afdeling. Vanaf dat moment zou het departement meer beleidsmatige taken krijgen bij het formuleren van voorstellen voor Prime Minister en het Cabinet en werd het verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van regeringsprogramma's. Tevens vormde de Commonwealth Office of Education vanaf 1950 een onderdeel van het Prime Ministers Department.

 

Prime Ministers:

13-07-1945 - 19-12-1949 Joseph Benedict Chifley (CP 268)

19-12-1949 - 26-01-1966 Robert Gordon Menzies

26-01-1966 - 19-12-1967 Harold Edward Holt(CP 27)

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Prime Minister's Department heeft als voornaamste functie de ondersteuning van Prime Minister en het Cabinet door coördinatie van het regeringsbeleid en beleidsadvisering op het gehele terrein van Commonwealth activiteiten. Daarnaast heeft het departement een taak op het gebied van internationale betrekkingen (inclusief de voorbereiding van staatsbezoeken)

 

De Commonwealth Office of Education had o.m. tot taak om te adviseren over opleidingsfaciliteiten voor immigranten.

Voorloper

Prime Minister's Office in the Department of External Affairs 1904-1911

Opvolger

Department of the Prime Minister and Cabinet

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hughes, Colin A. and Graham, B.A., A Handbook of Australian Government and Politics, 1890-1964 (Canberra 1968).

Doorgenomen archieven / series

Prime Minister's Department. CA 12.

Het departement heeft 428 series gevormd. Daarvan zijn de onderstaande series (op grond van trefwoordselectie) nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- A461 Correspondence files, multiple number series (third system) 190 1-1950

- A462 Correspondence files, multiple number series, fourth system 1900-1956

- A463 Correspondence files,annual single number series with 'G' infix 1903-

- A1209 Correspondence files, annual single number series (classified) 1944-

- A9600 Nominal index cards for A8425, Universal migration case files, annual single number series with block allocations and 'F' (Overseas Post) prefix 1967-1992

 

Personal Papers Prime Minister Chifley (CA 12):

- M1455 Correspondence to and from the Prime Minister and his parliamentary office 1945-1949

- M1457 Correspondence of Joseph Benedict Chifley als Prime Minister and Treasurer relating to Portfolio matters 1929-1949

- M1458 General correspondence from various political organisations and representative groups 1945-1949

 

Harold Edward Holt. CP 27

Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A461 Correspondence files, multiple number series (third system) 1901-1950

Seriebeschrijving algemeen*

- 749/1/28 Overseas Visits of Officers - Mr. R.H. Wheeler (Dept of Immigration)*

- A349/3/5 Migration - Foreign countries - Europe - General*

- P349/3/5 Immigration restrictions - Dutch 1935-1950*

 

A462 Correspondence files, multiple number series, fourth system 1900-1956

Seriebeschrijving algemeen*

- 663/4 Immigration representation by churches 1951-1956*

- 663/25 Immigration - Report on Overseas visit of Minister for Immigration (July 1952 )*

- 664/2/2 Immigration of Dutch subjects - general representations 1951-1956*

- 831/12 Immigration Sunday. Letter to Churchleaders 1950-1954*

 

A463 Correspondence files, annual single number series with 'G'

infix 1903-

Seriebeschrijving algemeen*

- 1957/6351 Proposed Australia-Netherlands information centre 1957-1958*

- 1958/3621 Australia/Netherlands medical practitioners - Reciprocal registration (1958-1959)*

- 1959/6294 Dr. Charles J.M.A Van Rooy - Netherlands minister of Social Affairs and Public Health - visit to Australia 1960*

- 1964/503 Dr. G.M.J Veldkamp, Netherlands Minister of Social Affairs and Public Health - Visit to Australia 1963-1964*

- 1969/456 Mr. B. Roolvink - Netherlands Minister of Social Affairs - visit to Australia 1968-1969*

- 1968/729 Princess Beatrix of the Netherlands - Visit to Australia 1967-1968*

 

- 1972/3762}Prince Bernhard of the Netherlands Visit to Australia 1973

- 1972/3763}

- 1972/3764}

- 1972/3765}

- 1972/3766}

- 1972/3767}

- 1972/3768}

- 1972/3770}

- 1972/3777}

 

Personal Papers Prime Minister Chifley

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Prime Minister's Department. CA 12.
Inventaristekst

De omvang van de serie, het aantal dossiers, de openbaarheidsbepalingen en het aantal hits op trefwoorden betreffen de periode van onderzoek 2003 en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. Naarmate de ontsluiting van dit soort dossiers vordert, zullen deze kerngetallen veranderen.

 

 

A461 Correspondence files, multiple number series (third system) 1901-1950

Omvang serie: 145,98 m., Aantal dossiers: 12513, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit een groot aantal algemene beleidsdossiers over een breed scala van onderwerpen. Er zijn ca. 240 dossiers betreffende immigratie, voor een groot deel ook ten aanzien van immigratie in de jaren '20 en '30. De beleidsdossiers over de naoorlogse immigratie behandelen, naast het algemene Australische immigratiebeleid en het beleid ten aanzien van bepaalde landen ook meer specifieke zaken zoals de gezondheid van migrantenkinderen (naar aanleiding van het overlijden van 12 kinderen); opvang en nazorg voor migranten; scholing en werkgelegenheid voor migranten; immigratiebeperkingen; overzeese bezoeken van Australische immigratieambtenaren; immigratiefilms en immigratiepropaganda, de rol van de diverse Australische staten en van non-governmental organisations zoals het Leger des Heils. Daarnaast bevat de serie ook dossiers inzake conferenties over migratie, zoals de International Labour Organisation (ILO) preliminary migration Conference (Genève 1950).

 

749/1/28 Overseas Visits of Officers - Mr. R.H. Wheeler (Dept of Immigration)

Verslag van de reis van Wheeler. Het dossier bevat geen Neerlandica.

 

A349/3/5 Migration - Foreign countries - Europe - General

Het dossier bevat geen Neerlandica.

 

P349/3/5 Immigration restrictions - Dutch 1935-1950

Het grootste gedeelte van het dossier betreft de periode 1935-1939.

Het dossier bevat enerzijds verzoeken van particulieren om informatie of aanvragen voor permanente toelating in Australië gericht aan de Prime Minister. Daarnaast bevat het dossier krantenknipsels; correspondentie (met deelstaatregeringen en belangenorganisaties) en interne memoranda over de onderhandelingen met de Nederlandse regering (via de Stichting Landverhuizing Nederland) om een overeenkomst te formuleren betreffende emigratie van Nederlanders naar Australië ('overeenkomst van 1939'). Tevens bevat het dossier correspondentie over initiatieven van de Australische Katholieke kerk en de Salvation Army om Nederlanders naar Australië te laten emigreren. (Vgl. A446 1962/65283). Het naoorlogse gedeelte bevat feitelijk alleen doorverwijzingsbriefjes van persoonlijke verzoeken tot emigratie naar Australië (op naam) naar het Department of Immigration.

 

 

A462 Correspondence files, multiple number series, fourth system 1900-1956

Omvang serie: 49,14 m., Aantal dossiers: 3321, Openbaarheid: merendeel 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit een groot aantal algemene beleidsdossiers over een breed scala van onderwerpen. Er zijn ca. 30 dossiers betreffende immigratie, voor het grootste deel over de periode 1950-1956. De dossiers behandelen kwesties als nazorg; conferenties van de Commonwealth and States Migration Officers; conferenties van de Commonwealth and State Ministers of Immigration; conferenties van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten over immigratie vanuit West-Europa; overzeese bezoeken van de minister van Immigration Holt (1952), contacten met kerken inzake immigratie (Immigratie zondagen).

 

663/4 Immigration representation by churches 1951-1956

Openbaar

Het dossier bevat voornamelijk correspondentie tussen de Australische afdeling van de Raad van Kerken en het Prime Minister's Department over de vraag van opname van vluchtelingen in Australië in de periode 1951-1956. Er zijn geen aanwijzingen voor contact met Nederlandse kerken. Geen emigratiekwesties.

 

663/25 Immigration - Report on Overseas visit of Minister for Immigration (July 1952 )

Openbaar

Verslag aan Prime Minister Menzies van de reis van Harold Holt, minister van immigratie, naar Europa (ca. 100 p.). Pagina 45-50 manuscript inzake bezoek aan Nederland.

Het verslag is op digitale kopie beschikbaar.

 

664/2/2 Immigration of Dutch subjects - general representations 1951-1956

Openbaar

Het dossier bevat o.m. verzoeken van particulieren (grotendeels van Nederlandse nationaliteit) om naar Australië te mogen emigreren; om gezinsleden over te mogen laten komen; om te informeren naar werkgelegenheid of accommodatie; om de Nederlandse regering te laten verzoeken het restrictieve deviezenuitvoerbeleid te verruimen. De verzoeken zijn gericht aan de Prime Minister persoonlijk (of aan de Australische regering). Ze komen in een aantal gevallen voort uit eerdere afwijzingen (op medische gronden: TBC) of het niet kunnen voldoen aan door Australië gestelde eisen (accommodatie). Het dossier bevat tevens het antwoord en/of de doorverwijzing naar de behandelende instanties.

 

831/12 Immigration Sunday. Letter to Churchleaders 1950-1954

Openbaar

Het dossier bevat het verzoek van het Department of Immigration aan het Prime Minister's Department tot instelling van een Immigration Sunday. In januari 1950 werd aangenomen dat elk jaar op de zondag die het dichtst bij Australia Day (26 januari) lag, speciale aandacht zou worden besteed aan migratie en aan het ideaal van 'goodwill and fellowship' ten opzichte van immigranten en dat de samenwerking met alle kerken zou worden gezocht om dit doel te bereiken. Het dossier bevat de uitnodiging hiertoe aan alle kerkleiders en de antwoorden van de meeste kerkleiders. Dit dossier bevat geen verwijzingen naar Nederlandse kerken/emigranten. Vergelijk de archieven van de Hervormde Emigratie Commissie, waarin verwijzingen naar de 'Emigratiezondagen' zijn te vinden (dossiers Australië).

 

A463 Correspondence files,annual single number series with 'G' infix 1903-

Omvang serie: 542,81 m., Aantal dossiers: 18244, Openbaarheid: merendeel 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit een groot aantal algemene beleidsdossiers over een breed scala van onderwerpen. Er zijn ca. 36 dossiers betreffende immigratie, voor het grootste deel over de periode 1950-1975. Ze betreffen het Australische immigratiebeleid uit deze periode, de immigratiewetgeving, de immigratiepolitiek van andere landen (Canada, New Zealand) en overzeese bezoeken van diverse ministers van het Department of Immigration. Verder bevat de serie diverse dossiers over bezoeken gebracht door leden van het Nederlandse Koninklijk Huis en ministers van Sociale Zaken.

 

1957/6351 Proposed Australia-Netherlands information centre 1957-1958

Openbaar

Beleidsdossier met correspondentie tussen het Prime Minister's Department, Department of Immigration, Trade en External Affairs over het voorstel van de Nederlandse commissaris voor de emigratie B.W. Haveman om een Australisch-Nederlands information centre op te richten, gefinancierd door beide landen. Op het Prime Ministers' departement na zijn alle betrokken departementen hiertegen. Het dossier bevat interne beleidsnotities, bezwaren e.d.

 

1958/3621 Australia/Netherlands medical practitioners -Reciprocal registration (1958-1959)

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie betreffende een verzoek van de Nederlandse regering om - binnen het migratie framework tussen Australië en Nederland - diploma's van artsen wederzijds te erkennen, zodat een aantal Nederlandse artsen hun beroep in de Territories uit zouden kunnnen oefenen. Het dossier bevat m.n. de correspondentie tussen het Prime Ministers Department en de (Medical Boards van de) deelstaatregeringen, op verzoek van het Department of Health.

 

1959/6294 Dr. Charles J.M.A Van Rooy - Netherlands minister for Social Affairs and Public Health - visit to Australia 1960

Openbaar

Het dossier betreft de voorbereiding van het officiële bezoek van Van Rooij aan Australië (dat gepland werd voor maart, maar dat uiteindelijk in november 1960 zou plaatsvinden). Het dossier bevat m.n. diverse concept-programma's, het definitieve programma en de correspondentie met de diverse departementen die Van Rooij zullen ontvangen. Van Rooij wilde de gelegenheid hebben om Nederlandse emigranten te ontmoeten, emigrantenaccommodatie te zien, etc. Omvang ca. 2 cm.

 

1964/503 Dr. G.M.J Veldkamp, Netherlands Minister of Social Affairs and Public Health - Visit to Australia 1963-1964

Openbaar

Het dossier bevat de voorbereidingen voor het bezoek van Minister van Sociale Zaken G.M.J. Veldkamp in 1964. Het dossier bevat correspondentie, het programma etc.

Vgl. Department of Immigration, CA 51 A446 1970/95123 Visit - Netherlands minister for social services - Doctor Veldkamp - March 1964 en CA 51 A6980 S250478 Visit Veldkamp part 2.

 

1969/456 Mr. B. Roolvink - Netherlands Minister for Social Affairs - visit to Australia 1968-1969

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie en notities inzake de voorbereiding van het bezoek van minister van Sociale Zaken B. Roolvink in 1969. Naast het programma bevat het dossier ook een overzicht van eerdere bezoeken van Nederlandse ministers aan Australië.

 

1968/729 Princess Beatrix of the Netherlands - Visit to Australia 1967-1968

Openbaar

Het dossier is zeer dun en betreft een particulier initiatief van een lid van het Holland-Australia committee, om de Australische regering te bewegen prinses Beatrix uit te nodigen voor een bezoek aan Australië. Het initiatief wordt niet overgenomen, het bezoek vindt niet plaats.

 

 

Personal Papers Prime Minister Chifley

M1455, M1457, M1458

Openbaar

Deze drie series bevatten elk een aantal dossiers met persoonlijke correspondentie van Chifley over immigratie, de Immigration Planning Council en correspondentie met Labour Unions en ex-servicemen. Sommige dossiers zijn beschikbaar in digitale kopie.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het Prime Minister's Department werd opgericht in 1911. Het stond onder permanente leiding van de Secretary of the Department (vgl. de Clerk of the Privy Council, Canada), die een administratief ondersteunende functie had ten aanzien van de Prime Minister en de regering. Ook na 1911 zouden sommige Prime Minister's de beschikking houden over een Private Secretary of the Prime Minister (beide functies waren nog niet uitgekristalliseerd).

 

Tussen 1921 en 1935 was het Prime Minister's Department qua organisatie nauw verbonden met het Department of External Affairs: de Secretary van het Prime Minister's Department functioneerde in deze periode ook als Secretary of External Affairs.

 

Tijdens het interbellum was de taak van het departement vooral een administratieve; o.m. op het gebied van migratie. Na 1950 zou het belang van het departement toenemen, hetgeen weerspiegeld werd door het instellen van een Economic Policy and Research Section, de eerste beleidsmatige afdeling. Vanaf dat moment zou het departement meer beleidsmatige taken krijgen bij het formuleren van voorstellen voor Prime Minister en het Cabinet en werd het verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van regeringsprogramma's. Tevens vormde de Commonwealth Office of Education vanaf 1950 een onderdeel van het Prime Ministers Department.

 

Prime Ministers:

13-07-1945 - 19-12-1949 Joseph Benedict Chifley (CP 268)

19-12-1949 - 26-01-1966 Robert Gordon Menzies

26-01-1966 - 19-12-1967 Harold Edward Holt(CP 27)

Taak, activiteiten

Het Prime Minister's Department heeft als voornaamste functie de ondersteuning van Prime Minister en het Cabinet door coördinatie van het regeringsbeleid en beleidsadvisering op het gehele terrein van Commonwealth activiteiten. Daarnaast heeft het departement een taak op het gebied van internationale betrekkingen (inclusief de voorbereiding van staatsbezoeken)

 

De Commonwealth Office of Education had o.m. tot taak om te adviseren over opleidingsfaciliteiten voor immigranten.

Voorloper

Prime Minister's Office in the Department of External Affairs 1904-1911

Opvolger

Department of the Prime Minister and Cabinet

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hughes, Colin A. and Graham, B.A., A Handbook of Australian Government and Politics, 1890-1964 (Canberra 1968).

Doorgenomen archieven / series

Prime Minister's Department. CA 12.

Het departement heeft 428 series gevormd. Daarvan zijn de onderstaande series (op grond van trefwoordselectie) nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- A461 Correspondence files, multiple number series (third system) 190 1-1950

- A462 Correspondence files, multiple number series, fourth system 1900-1956

- A463 Correspondence files,annual single number series with 'G' infix 1903-

- A1209 Correspondence files, annual single number series (classified) 1944-

- A9600 Nominal index cards for A8425, Universal migration case files, annual single number series with block allocations and 'F' (Overseas Post) prefix 1967-1992

 

Personal Papers Prime Minister Chifley (CA 12):

- M1455 Correspondence to and from the Prime Minister and his parliamentary office 1945-1949

- M1457 Correspondence of Joseph Benedict Chifley als Prime Minister and Treasurer relating to Portfolio matters 1929-1949

- M1458 General correspondence from various political organisations and representative groups 1945-1949

 

Harold Edward Holt. CP 27

Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A461 Correspondence files, multiple number series (third system) 1901-1950

Seriebeschrijving algemeen*

- 749/1/28 Overseas Visits of Officers - Mr. R.H. Wheeler (Dept of Immigration)*

- A349/3/5 Migration - Foreign countries - Europe - General*

- P349/3/5 Immigration restrictions - Dutch 1935-1950*

 

A462 Correspondence files, multiple number series, fourth system 1900-1956

Seriebeschrijving algemeen*

- 663/4 Immigration representation by churches 1951-1956*

- 663/25 Immigration - Report on Overseas visit of Minister for Immigration (July 1952 )*

- 664/2/2 Immigration of Dutch subjects - general representations 1951-1956*

- 831/12 Immigration Sunday. Letter to Churchleaders 1950-1954*

 

A463 Correspondence files, annual single number series with 'G'

infix 1903-

Seriebeschrijving algemeen*

- 1957/6351 Proposed Australia-Netherlands information centre 1957-1958*

- 1958/3621 Australia/Netherlands medical practitioners - Reciprocal registration (1958-1959)*

- 1959/6294 Dr. Charles J.M.A Van Rooy - Netherlands minister of Social Affairs and Public Health - visit to Australia 1960*

- 1964/503 Dr. G.M.J Veldkamp, Netherlands Minister of Social Affairs and Public Health - Visit to Australia 1963-1964*

- 1969/456 Mr. B. Roolvink - Netherlands Minister of Social Affairs - visit to Australia 1968-1969*

- 1968/729 Princess Beatrix of the Netherlands - Visit to Australia 1967-1968*

 

- 1972/3762}Prince Bernhard of the Netherlands Visit to Australia 1973

- 1972/3763}

- 1972/3764}

- 1972/3765}

- 1972/3766}

- 1972/3767}

- 1972/3768}

- 1972/3770}

- 1972/3777}

 

Personal Papers Prime Minister Chifley

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Prime Minister's Department. CA 12.

Het departement heeft 428 series gevormd. Daarvan zijn de onderstaande series (op grond van trefwoordselectie) nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- A461 Correspondence files, multiple number series (third system) 190 1-1950

- A462 Correspondence files, multiple number series, fourth system 1900-1956

- A463 Correspondence files,annual single number series with 'G' infix 1903-

- A1209 Correspondence files, annual single number series (classified) 1944-

- A9600 Nominal index cards for A8425, Universal migration case files, annual single number series with block allocations and 'F' (Overseas Post) prefix 1967-1992

 

Personal Papers Prime Minister Chifley (CA 12):

- M1455 Correspondence to and from the Prime Minister and his parliamentary office 1945-1949

- M1457 Correspondence of Joseph Benedict Chifley als Prime Minister and Treasurer relating to Portfolio matters 1929-1949

- M1458 General correspondence from various political organisations and representative groups 1945-1949

 

Harold Edward Holt. CP 27

Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A461 Correspondence files, multiple number series (third system) 1901-1950

Seriebeschrijving algemeen*

- 749/1/28 Overseas Visits of Officers - Mr. R.H. Wheeler (Dept of Immigration)*

- A349/3/5 Migration - Foreign countries - Europe - General*

- P349/3/5 Immigration restrictions - Dutch 1935-1950*

 

A462 Correspondence files, multiple number series, fourth system 1900-1956

Seriebeschrijving algemeen*

- 663/4 Immigration representation by churches 1951-1956*

- 663/25 Immigration - Report on Overseas visit of Minister for Immigration (July 1952 )*

- 664/2/2 Immigration of Dutch subjects - general representations 1951-1956*

- 831/12 Immigration Sunday. Letter to Churchleaders 1950-1954*

 

A463 Correspondence files, annual single number series with 'G'

infix 1903-

Seriebeschrijving algemeen*

- 1957/6351 Proposed Australia-Netherlands information centre 1957-1958*

- 1958/3621 Australia/Netherlands medical practitioners - Reciprocal registration (1958-1959)*

- 1959/6294 Dr. Charles J.M.A Van Rooy - Netherlands minister of Social Affairs and Public Health - visit to Australia 1960*

- 1964/503 Dr. G.M.J Veldkamp, Netherlands Minister of Social Affairs and Public Health - Visit to Australia 1963-1964*

- 1969/456 Mr. B. Roolvink - Netherlands Minister of Social Affairs - visit to Australia 1968-1969*

- 1968/729 Princess Beatrix of the Netherlands - Visit to Australia 1967-1968*

 

- 1972/3762}Prince Bernhard of the Netherlands Visit to Australia 1973

- 1972/3763}

- 1972/3764}

- 1972/3765}

- 1972/3766}

- 1972/3767}

- 1972/3768}

- 1972/3770}

- 1972/3777}

 

Personal Papers Prime Minister Chifley

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Prime Minister's Department. CA 12.
Inventaristekst

De omvang van de serie, het aantal dossiers, de openbaarheidsbepalingen en het aantal hits op trefwoorden betreffen de periode van onderzoek 2003 en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. Naarmate de ontsluiting van dit soort dossiers vordert, zullen deze kerngetallen veranderen.

 

 

A461 Correspondence files, multiple number series (third system) 1901-1950

Omvang serie: 145,98 m., Aantal dossiers: 12513, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit een groot aantal algemene beleidsdossiers over een breed scala van onderwerpen. Er zijn ca. 240 dossiers betreffende immigratie, voor een groot deel ook ten aanzien van immigratie in de jaren '20 en '30. De beleidsdossiers over de naoorlogse immigratie behandelen, naast het algemene Australische immigratiebeleid en het beleid ten aanzien van bepaalde landen ook meer specifieke zaken zoals de gezondheid van migrantenkinderen (naar aanleiding van het overlijden van 12 kinderen); opvang en nazorg voor migranten; scholing en werkgelegenheid voor migranten; immigratiebeperkingen; overzeese bezoeken van Australische immigratieambtenaren; immigratiefilms en immigratiepropaganda, de rol van de diverse Australische staten en van non-governmental organisations zoals het Leger des Heils. Daarnaast bevat de serie ook dossiers inzake conferenties over migratie, zoals de International Labour Organisation (ILO) preliminary migration Conference (Genève 1950).

 

749/1/28 Overseas Visits of Officers - Mr. R.H. Wheeler (Dept of Immigration)

Verslag van de reis van Wheeler. Het dossier bevat geen Neerlandica.

 

A349/3/5 Migration - Foreign countries - Europe - General

Het dossier bevat geen Neerlandica.

 

P349/3/5 Immigration restrictions - Dutch 1935-1950

Het grootste gedeelte van het dossier betreft de periode 1935-1939.

Het dossier bevat enerzijds verzoeken van particulieren om informatie of aanvragen voor permanente toelating in Australië gericht aan de Prime Minister. Daarnaast bevat het dossier krantenknipsels; correspondentie (met deelstaatregeringen en belangenorganisaties) en interne memoranda over de onderhandelingen met de Nederlandse regering (via de Stichting Landverhuizing Nederland) om een overeenkomst te formuleren betreffende emigratie van Nederlanders naar Australië ('overeenkomst van 1939'). Tevens bevat het dossier correspondentie over initiatieven van de Australische Katholieke kerk en de Salvation Army om Nederlanders naar Australië te laten emigreren. (Vgl. A446 1962/65283). Het naoorlogse gedeelte bevat feitelijk alleen doorverwijzingsbriefjes van persoonlijke verzoeken tot emigratie naar Australië (op naam) naar het Department of Immigration.

 

 

A462 Correspondence files, multiple number series, fourth system 1900-1956

Omvang serie: 49,14 m., Aantal dossiers: 3321, Openbaarheid: merendeel 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit een groot aantal algemene beleidsdossiers over een breed scala van onderwerpen. Er zijn ca. 30 dossiers betreffende immigratie, voor het grootste deel over de periode 1950-1956. De dossiers behandelen kwesties als nazorg; conferenties van de Commonwealth and States Migration Officers; conferenties van de Commonwealth and State Ministers of Immigration; conferenties van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten over immigratie vanuit West-Europa; overzeese bezoeken van de minister van Immigration Holt (1952), contacten met kerken inzake immigratie (Immigratie zondagen).

 

663/4 Immigration representation by churches 1951-1956

Openbaar

Het dossier bevat voornamelijk correspondentie tussen de Australische afdeling van de Raad van Kerken en het Prime Minister's Department over de vraag van opname van vluchtelingen in Australië in de periode 1951-1956. Er zijn geen aanwijzingen voor contact met Nederlandse kerken. Geen emigratiekwesties.

 

663/25 Immigration - Report on Overseas visit of Minister for Immigration (July 1952 )

Openbaar

Verslag aan Prime Minister Menzies van de reis van Harold Holt, minister van immigratie, naar Europa (ca. 100 p.). Pagina 45-50 manuscript inzake bezoek aan Nederland.

Het verslag is op digitale kopie beschikbaar.

 

664/2/2 Immigration of Dutch subjects - general representations 1951-1956

Openbaar

Het dossier bevat o.m. verzoeken van particulieren (grotendeels van Nederlandse nationaliteit) om naar Australië te mogen emigreren; om gezinsleden over te mogen laten komen; om te informeren naar werkgelegenheid of accommodatie; om de Nederlandse regering te laten verzoeken het restrictieve deviezenuitvoerbeleid te verruimen. De verzoeken zijn gericht aan de Prime Minister persoonlijk (of aan de Australische regering). Ze komen in een aantal gevallen voort uit eerdere afwijzingen (op medische gronden: TBC) of het niet kunnen voldoen aan door Australië gestelde eisen (accommodatie). Het dossier bevat tevens het antwoord en/of de doorverwijzing naar de behandelende instanties.

 

831/12 Immigration Sunday. Letter to Churchleaders 1950-1954

Openbaar

Het dossier bevat het verzoek van het Department of Immigration aan het Prime Minister's Department tot instelling van een Immigration Sunday. In januari 1950 werd aangenomen dat elk jaar op de zondag die het dichtst bij Australia Day (26 januari) lag, speciale aandacht zou worden besteed aan migratie en aan het ideaal van 'goodwill and fellowship' ten opzichte van immigranten en dat de samenwerking met alle kerken zou worden gezocht om dit doel te bereiken. Het dossier bevat de uitnodiging hiertoe aan alle kerkleiders en de antwoorden van de meeste kerkleiders. Dit dossier bevat geen verwijzingen naar Nederlandse kerken/emigranten. Vergelijk de archieven van de Hervormde Emigratie Commissie, waarin verwijzingen naar de 'Emigratiezondagen' zijn te vinden (dossiers Australië).

 

A463 Correspondence files,annual single number series with 'G' infix 1903-

Omvang serie: 542,81 m., Aantal dossiers: 18244, Openbaarheid: merendeel 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit een groot aantal algemene beleidsdossiers over een breed scala van onderwerpen. Er zijn ca. 36 dossiers betreffende immigratie, voor het grootste deel over de periode 1950-1975. Ze betreffen het Australische immigratiebeleid uit deze periode, de immigratiewetgeving, de immigratiepolitiek van andere landen (Canada, New Zealand) en overzeese bezoeken van diverse ministers van het Department of Immigration. Verder bevat de serie diverse dossiers over bezoeken gebracht door leden van het Nederlandse Koninklijk Huis en ministers van Sociale Zaken.

 

1957/6351 Proposed Australia-Netherlands information centre 1957-1958

Openbaar

Beleidsdossier met correspondentie tussen het Prime Minister's Department, Department of Immigration, Trade en External Affairs over het voorstel van de Nederlandse commissaris voor de emigratie B.W. Haveman om een Australisch-Nederlands information centre op te richten, gefinancierd door beide landen. Op het Prime Ministers' departement na zijn alle betrokken departementen hiertegen. Het dossier bevat interne beleidsnotities, bezwaren e.d.

 

1958/3621 Australia/Netherlands medical practitioners -Reciprocal registration (1958-1959)

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie betreffende een verzoek van de Nederlandse regering om - binnen het migratie framework tussen Australië en Nederland - diploma's van artsen wederzijds te erkennen, zodat een aantal Nederlandse artsen hun beroep in de Territories uit zouden kunnnen oefenen. Het dossier bevat m.n. de correspondentie tussen het Prime Ministers Department en de (Medical Boards van de) deelstaatregeringen, op verzoek van het Department of Health.

 

1959/6294 Dr. Charles J.M.A Van Rooy - Netherlands minister for Social Affairs and Public Health - visit to Australia 1960

Openbaar

Het dossier betreft de voorbereiding van het officiële bezoek van Van Rooij aan Australië (dat gepland werd voor maart, maar dat uiteindelijk in november 1960 zou plaatsvinden). Het dossier bevat m.n. diverse concept-programma's, het definitieve programma en de correspondentie met de diverse departementen die Van Rooij zullen ontvangen. Van Rooij wilde de gelegenheid hebben om Nederlandse emigranten te ontmoeten, emigrantenaccommodatie te zien, etc. Omvang ca. 2 cm.

 

1964/503 Dr. G.M.J Veldkamp, Netherlands Minister of Social Affairs and Public Health - Visit to Australia 1963-1964

Openbaar

Het dossier bevat de voorbereidingen voor het bezoek van Minister van Sociale Zaken G.M.J. Veldkamp in 1964. Het dossier bevat correspondentie, het programma etc.

Vgl. Department of Immigration, CA 51 A446 1970/95123 Visit - Netherlands minister for social services - Doctor Veldkamp - March 1964 en CA 51 A6980 S250478 Visit Veldkamp part 2.

 

1969/456 Mr. B. Roolvink - Netherlands Minister for Social Affairs - visit to Australia 1968-1969

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie en notities inzake de voorbereiding van het bezoek van minister van Sociale Zaken B. Roolvink in 1969. Naast het programma bevat het dossier ook een overzicht van eerdere bezoeken van Nederlandse ministers aan Australië.

 

1968/729 Princess Beatrix of the Netherlands - Visit to Australia 1967-1968

Openbaar

Het dossier is zeer dun en betreft een particulier initiatief van een lid van het Holland-Australia committee, om de Australische regering te bewegen prinses Beatrix uit te nodigen voor een bezoek aan Australië. Het initiatief wordt niet overgenomen, het bezoek vindt niet plaats.

 

 

Personal Papers Prime Minister Chifley

M1455, M1457, M1458

Openbaar

Deze drie series bevatten elk een aantal dossiers met persoonlijke correspondentie van Chifley over immigratie, de Immigration Planning Council en correspondentie met Labour Unions en ex-servicemen. Sommige dossiers zijn beschikbaar in digitale kopie.