Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Provinciaal Bestuur, Noord-Holland

Naam archiefvormer Provinciaal Bestuur, Noord-Holland
Periode van bestaan 1849 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie:

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg; Noord-Brabant; Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Griffie:

De 4e afdeling van de griffie in Noord-Holland was belast met emigratieaangelegenheden.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland:

1945-1954 J.E. baron de Vos van Steenwijk

1954-1964 M.J. Prinsen

1964-1976 F.J. Kranenburg

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

Literatuur
Toon

Verberg

Algemeen

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Noord-Holland

Jaarboekjes van de provincie Noord-Holland (1940-1989).

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

 

b) nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

Commissaris der Koningin Noord-Holland

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Noord-Hollands Archief, Haarlem, locatie Kleine Houtweg 18

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 430 inv.nrs.

b) 249 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Inventaris archieven Provinciaal Bestuur Noord-Holland, archief Provinciale Griffie, Archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten [met historische en archivistische inleiding; digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventaris archieven Provinciaal Bestuur Noord-Holland, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989 [met historische en archivistische inleiding, Pdf-versie]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

 

b) Gedeponeerde archieven van de Stichting Noord-Holland Noord en de Rijkscommissie van advies voor werkverruiming in Noord-Holland vormen een onderdeel van het archief. Daarnaast omvat het archief zeven commissiearchieven.

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventarissen

Seriële bescheiden

nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

 

- Verslagen van vergaderingen van Provinciale Staten, met bijlagen 1946-1967 (inv.nrs. 1-55)*

 

- Korte verslagen van vergaderingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 1956-1990 (incompleet, 1943-1955 ontbreken) (inv.nrs. 283-294)*

Statistische gegevens

nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

- Statistische gegevens Noord-Holland - Nederland m.b.t. emigratie 1948-1952 (inliggend in inv.nr. 180)*

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

geen

 

 

nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

- Emigratie en immigratie en de invloed daarvan op de werkgelegenheid 1952-1956 (inv.nr. 180)*

 

- Rijkscommissie van advies voor verruiming van werkgelegenheid in Noord-Holland 1943-1950, notulen van de vergaderingen van de Rijkscommissie van advies voor werkverruiming in Noord-Holland, 1935-1950 (inv.nr. 198)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Noord-Holland
Inventaristekst

nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

 

- inv.nrs. 1-55 Verslagen van vergaderingen van Provinciale Staten, met bijlagen 1946-1967

Er is geen algemeen trefwoordenregister aangetroffen. Doorgenomen zijn de registers op de notulen van de jaren 1950-1951; 1953-1955 (inv.nrs. 8-9; 15-19, 208). Tijdens de begrotingsbesprekingen 1953 (zitting 13-01-1953) en 1955 (zitting 25-01-1955) werd gevraagd wat de provincie deed ter stimulering van emigratie c.q. of de provincie niet meer zou moeten doen ter stimulering van emigratie. Op grond hiervan werd inv.nr. 180 samengesteld.

 

- inv.nrs. 283-294 Korte verslagen van vergaderingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 1956-1990

Verslagen over de periode 1943-1955 ontbreken.

- inv.nr. 286 Verslag van de vergadering van 10-06-1959: besluit om Provinciale Staten te adviseren het Nederlands Emigratiefonds (NEF) een jaarlijkse bijdrage van hfl. 250,- te geven.

Eveneens doorgenomen: inv.nr. 283. Dit bevat geen verwijzingen naar emigratie.

 

 

nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

- inv.nr. 180 Emigratie en immigratie en de invloed daarvan op de werkgelegenheid 1952-1956.

Het dossier is samengesteld door de 4e afdeling van de Provinciale Griffie Noord-Holland, naar aanleiding van vragen in de Provinciale Staten van 13-1-1953 of er een provinciale taak lag voor Noord-Holland om emigratie te stimuleren.

Het bevat:

 

- statistische gegevens:

Door de provinciale planologische dienst samengestelde handgeschreven tabellen 1948-1952 op basis van gegevens van het CBS (statistiek van de buitenlandse migratie) en de Stichting Landverhuizing Nederland van:

- immigratie en emigratie naar geslacht per jaar (Noord-Holland en Nederland)

- immigratie en emigratie naar geslacht en land van bestemming, (Noord-Holland en Nederland)

- emigratie van Nederlanders naar godsdienst en leeftijd (Noord-Holland en Nederland)

- immigratie en emigratie van Nederlanders per economisch-geografisch gebied

- immigratie en emigratie van Nederlanders per beroep (Noord-Holland en Nederland)

- emigratie van Nederlanders naar kerkelijke gezindte en land van bestemming (Noord-Holland en Nederland).

 

- een verslag van een rede van de minister van Landbouw S.Mansholt, 11-12-1952 te Bergen betreffende emigratie en landbouw

- correspondentie met de Griffies van Zeeland en Limburg over toezending van stukken en vergaderverslagen (gedrukt) van Provinciale Staten / Gedeputeerde Staten Zeeland en Limburg (1952) betreffende het verlenen van provinciaal subsidie ten behoeve van cursussen van aspirant-emigranten

- diverse documentatie, o.m. gedrukte teksten van de Wet op de organen voor de emigratie 1952; de tweede emigratienota; exemplaren van het weekblad 'Wereldpost' (tevens periodiek van de Algemene Emigratie Centrale) van 05-02-1953. Hierin lijsten van personen betrokken bij voorlichting/aanmelding per provincie, per plaats en per organisatie die hij of zij vertegenwoordigt. Genoemde organisaties zijn: Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond; Bureau voor de Emigratie van Gerepatrieerden uit Indonesië; Centraal Sociaal Werkgevers Verbond; Hervormde Emigratie Commissie; Koninklijk Nederlands Landbouw Comité; Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond; Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen; Nederlands Verbond van Vakverenigingen; NVV-Vrouwenbond; Nederlandse Zuid-Afrikaanse Vereniging; Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid.

 

- inv.nr. 198 Rijkscommissie van advies voor verruiming van werkgelegenheid in Noord-Holland 1943-1950, notulen van de vergaderingen van de Rijkscommissie van advies voor werkverruiming in Noord-Holland, 1935-1950

Het dossier bevat geen archivalia m.b.t. emigratieaangelegenheden.

Algemeen

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie:

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg; Noord-Brabant; Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Griffie:

De 4e afdeling van de griffie in Noord-Holland was belast met emigratieaangelegenheden.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland:

1945-1954 J.E. baron de Vos van Steenwijk

1954-1964 M.J. Prinsen

1964-1976 F.J. Kranenburg

Taak, activiteiten

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

Literatuur

Algemeen

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Noord-Holland

Jaarboekjes van de provincie Noord-Holland (1940-1989).

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

 

b) nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

Commissaris der Koningin Noord-Holland

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Noord-Hollands Archief, Haarlem, locatie Kleine Houtweg 18

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 430 inv.nrs.

b) 249 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Inventaris archieven Provinciaal Bestuur Noord-Holland, archief Provinciale Griffie, Archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten [met historische en archivistische inleiding; digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventaris archieven Provinciaal Bestuur Noord-Holland, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989 [met historische en archivistische inleiding, Pdf-versie]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

 

b) Gedeponeerde archieven van de Stichting Noord-Holland Noord en de Rijkscommissie van advies voor werkverruiming in Noord-Holland vormen een onderdeel van het archief. Daarnaast omvat het archief zeven commissiearchieven.

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventarissen

Seriële bescheiden

nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

 

- Verslagen van vergaderingen van Provinciale Staten, met bijlagen 1946-1967 (inv.nrs. 1-55)*

 

- Korte verslagen van vergaderingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 1956-1990 (incompleet, 1943-1955 ontbreken) (inv.nrs. 283-294)*

Statistische gegevens

nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

- Statistische gegevens Noord-Holland - Nederland m.b.t. emigratie 1948-1952 (inliggend in inv.nr. 180)*

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

geen

 

 

nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

- Emigratie en immigratie en de invloed daarvan op de werkgelegenheid 1952-1956 (inv.nr. 180)*

 

- Rijkscommissie van advies voor verruiming van werkgelegenheid in Noord-Holland 1943-1950, notulen van de vergaderingen van de Rijkscommissie van advies voor werkverruiming in Noord-Holland, 1935-1950 (inv.nr. 198)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

 

b) nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

Commissaris der Koningin Noord-Holland

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Noord-Hollands Archief, Haarlem, locatie Kleine Houtweg 18

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 430 inv.nrs.

b) 249 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Inventaris archieven Provinciaal Bestuur Noord-Holland, archief Provinciale Griffie, Archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten [met historische en archivistische inleiding; digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventaris archieven Provinciaal Bestuur Noord-Holland, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989 [met historische en archivistische inleiding, Pdf-versie]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

 

b) Gedeponeerde archieven van de Stichting Noord-Holland Noord en de Rijkscommissie van advies voor werkverruiming in Noord-Holland vormen een onderdeel van het archief. Daarnaast omvat het archief zeven commissiearchieven.

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventarissen

Seriële bescheiden

nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

 

- Verslagen van vergaderingen van Provinciale Staten, met bijlagen 1946-1967 (inv.nrs. 1-55)*

 

- Korte verslagen van vergaderingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 1956-1990 (incompleet, 1943-1955 ontbreken) (inv.nrs. 283-294)*

Statistische gegevens

nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

- Statistische gegevens Noord-Holland - Nederland m.b.t. emigratie 1948-1952 (inliggend in inv.nr. 180)*

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

geen

 

 

nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

- Emigratie en immigratie en de invloed daarvan op de werkgelegenheid 1952-1956 (inv.nr. 180)*

 

- Rijkscommissie van advies voor verruiming van werkgelegenheid in Noord-Holland 1943-1950, notulen van de vergaderingen van de Rijkscommissie van advies voor werkverruiming in Noord-Holland, 1935-1950 (inv.nr. 198)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Noord-Holland
Inventaristekst

nr. 594 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, archieven van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1943-1989

 

- inv.nrs. 1-55 Verslagen van vergaderingen van Provinciale Staten, met bijlagen 1946-1967

Er is geen algemeen trefwoordenregister aangetroffen. Doorgenomen zijn de registers op de notulen van de jaren 1950-1951; 1953-1955 (inv.nrs. 8-9; 15-19, 208). Tijdens de begrotingsbesprekingen 1953 (zitting 13-01-1953) en 1955 (zitting 25-01-1955) werd gevraagd wat de provincie deed ter stimulering van emigratie c.q. of de provincie niet meer zou moeten doen ter stimulering van emigratie. Op grond hiervan werd inv.nr. 180 samengesteld.

 

- inv.nrs. 283-294 Korte verslagen van vergaderingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 1956-1990

Verslagen over de periode 1943-1955 ontbreken.

- inv.nr. 286 Verslag van de vergadering van 10-06-1959: besluit om Provinciale Staten te adviseren het Nederlands Emigratiefonds (NEF) een jaarlijkse bijdrage van hfl. 250,- te geven.

Eveneens doorgenomen: inv.nr. 283. Dit bevat geen verwijzingen naar emigratie.

 

 

nr. 641 Provinciaal Bestuur, archief Provinciale Griffie, 'Economie, landbouw en arbeid en bijbehorende commissies' (1935) 1943-1989

 

- inv.nr. 180 Emigratie en immigratie en de invloed daarvan op de werkgelegenheid 1952-1956.

Het dossier is samengesteld door de 4e afdeling van de Provinciale Griffie Noord-Holland, naar aanleiding van vragen in de Provinciale Staten van 13-1-1953 of er een provinciale taak lag voor Noord-Holland om emigratie te stimuleren.

Het bevat:

 

- statistische gegevens:

Door de provinciale planologische dienst samengestelde handgeschreven tabellen 1948-1952 op basis van gegevens van het CBS (statistiek van de buitenlandse migratie) en de Stichting Landverhuizing Nederland van:

- immigratie en emigratie naar geslacht per jaar (Noord-Holland en Nederland)

- immigratie en emigratie naar geslacht en land van bestemming, (Noord-Holland en Nederland)

- emigratie van Nederlanders naar godsdienst en leeftijd (Noord-Holland en Nederland)

- immigratie en emigratie van Nederlanders per economisch-geografisch gebied

- immigratie en emigratie van Nederlanders per beroep (Noord-Holland en Nederland)

- emigratie van Nederlanders naar kerkelijke gezindte en land van bestemming (Noord-Holland en Nederland).

 

- een verslag van een rede van de minister van Landbouw S.Mansholt, 11-12-1952 te Bergen betreffende emigratie en landbouw

- correspondentie met de Griffies van Zeeland en Limburg over toezending van stukken en vergaderverslagen (gedrukt) van Provinciale Staten / Gedeputeerde Staten Zeeland en Limburg (1952) betreffende het verlenen van provinciaal subsidie ten behoeve van cursussen van aspirant-emigranten

- diverse documentatie, o.m. gedrukte teksten van de Wet op de organen voor de emigratie 1952; de tweede emigratienota; exemplaren van het weekblad 'Wereldpost' (tevens periodiek van de Algemene Emigratie Centrale) van 05-02-1953. Hierin lijsten van personen betrokken bij voorlichting/aanmelding per provincie, per plaats en per organisatie die hij of zij vertegenwoordigt. Genoemde organisaties zijn: Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond; Bureau voor de Emigratie van Gerepatrieerden uit Indonesië; Centraal Sociaal Werkgevers Verbond; Hervormde Emigratie Commissie; Koninklijk Nederlands Landbouw Comité; Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond; Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen; Nederlands Verbond van Vakverenigingen; NVV-Vrouwenbond; Nederlandse Zuid-Afrikaanse Vereniging; Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid.

 

- inv.nr. 198 Rijkscommissie van advies voor verruiming van werkgelegenheid in Noord-Holland 1943-1950, notulen van de vergaderingen van de Rijkscommissie van advies voor werkverruiming in Noord-Holland, 1935-1950

Het dossier bevat geen archivalia m.b.t. emigratieaangelegenheden.