Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

Naam archiefvormer Stichting Nederlands Emigratie Fonds
Periode van bestaan (1933) 1958-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Nederlands Emigratie Fonds, NEF

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De geschiedenis van de Stichting Nederlands Emigratie Fonds gaat terug tot 1933 toen de Stichting Emigratiefonds in het leven werd geroepen door R.A. Verwey, directeur van de dienst voor de Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (als vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken), een vertegenwoordiger van E.P. de Monchy, koopman te Rotterdam en H.N.A. Swart als vertegenwoordiger van de Stichting Landverhuizing Nederland. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door de Stichting Landverhuizing Nederland. Het vermogen van de Stichting kwam grotendeels voort uit een renteloos voorschot van de Nederlandse Staat (hfl. 21.625,-).

 

In 1952 stelde de Algemene Rekenkamer voor de Stichting te liquideren, aangezien ook de Stichting Landverhuizing Nederland bij het van kracht worden van de Wet op de organen voor de Emigratie (1952) zou worden geliquideerd en het resterende saldo te gunste te laten komen van het Rijk. Het voorstel werd aangehouden tot juli 1958. Toen werd besloten een nieuwe stichting op te richten, genaamd Nederlands Emigratie Fonds, dat de beschikking zou krijgen over het liquidatiesaldo van de gelijktijdig op te heffen Stichting Emigratie Fonds. De Stichting (en het secretariaat ) was tot 1960 gevestigd te Den Haag (Commissariaat voor de Emigratie); na 1960 te Amsterdam (secretariaat bij de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging).

 

Het bestuur van de Stichting Nederlands Emigratiefonds diende uit ten minste drie en ten hoogste tien leden te bestaan, aangewezen door de minister van Sociale Zaken, op voordracht van de voorzitters van de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur. De zittingstermijn was (na het eerste jaar) vijf jaar, waarna de leden herbenoembaar waren. De voorzitter werd aangewezen door de minister van Sociale Zaken.

 

Het eerste bestuur bestond uit 10 leden, t.w. de Commissaris voor de Emigratie (B.W. Haveman); de voorzitter van de Raad voor de Emigratie (J.E. de Quay); de voorzitters van de Algemene Emigratie Centrale, de Katholieke Centrale Emigratiestichting; de Christelijke Emigratie Centrale; het Nederlandse Vrouwen Comité, de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging, de Commissarissen der Koningin van Friesland en Overijssel en de president-directeur van de Holland-Amerika-Lijn (W.H. de Monchy).

 

Het Nederlands Emigratie Fonds kreeg onder meer donaties van diverse provinciale besturen.

 

voorzitters:

1958-1967 B.W. Haveman

1967- ? J. Klaasesz

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Stichting Emigratie Fonds (1933) had als doel de uitvoering van speciale werkzaamheden van Stichting Landverhuizing Nederland (SLN) financieel mogelijk te maken. In concreto werden er oriëntatie- en dienstreizen van de directeur van de SLN naar Frans-Marokko (1930) en Australië en Nieuw-Zeeland (1939) van betaald.

 

Het doel van de Stichting Nederlands Emigratie Fonds (1952) was:

- het ontwikkelen, coördineren, stimuleren en ondersteunen van landelijke, regionale, plaatselijke of andere activiteiten van emigrantenverenigingen of -organisaties, personen of instellingen die in Nederland of in de landen van ontvangst culturele en/of andere belangen van emigranten behartigen

- het financieel mogelijk maken van de uitvoering van speciale projecten en de bevordering van wetenschappelijke, publicistische en andere initiatieven, welke emigratie dienen en die niet uit openbare middelen betaald kunnen worden

- de instelling van een legpenning (Olivier van Noort-medaille), die als blijk van waardering wordt toegekend aan degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de emigratie.

 

In praktijk heeft de Stichting tot 1967 studiebeurzen toegekend ten behoeve van Nederlandse jongeren in emigratielanden; (mobiele) bibliotheken gefinancierd in Brazilië en Zuid-Afrika; financieel bijgedragen aan een dissertatie over groepsmigraties; aan de aanschaf van materiaal voor Nederlandse verenigingen in emigratielanden (t.b.v. St. Nicolaasvieringen; klederdrachtkostuums, diaseries). De Olivier van Noortmedaille werd (tot 1967) 14 maal toegekend.

Voorloper

Stichting Emigratiefonds

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Jaarverslagen van de Stichting NEF werden gepubliceerd in het Jaarboek Emigratie van de Organen van de Emigratie.

Doorgenomen archieven / series

Sociale Zaken, Directie Emigratie, (bestuurs- en voorzittersarchief) Nederlands Emigratie Fonds

Periode archief

1933-1991

Vindplaats

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Werkgelegenheid, Den Haag.

Na bewerking zal het worden overgebracht naar het Nationaal Archief, Den Haag (voorzien in 2009).

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

3 dozen; 12 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nog niet toegekend ten tijde van het onderzoek

Kenmerk toegang

(Concept-) Inventaris van het archief van de Directie Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1945-1994 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het betreft hier vermoedelijk een vermenging van het bestuursarchief van de eerste voorzitter van het Nederlands Emigratiefonds B.W. Haveman en dossiers van het Commissariaat van de Emigratie betreffende de correspondentie met en over het Nederlands Emigratie Fonds. Het archief vormt fysiek een onderdeel van het archief van de Directie van de Emigratie en heeft na bewerking door de Centrale Archiefselectie Dienst te Winschoten de inv.nrs. 327-338 gekregen (oktober 2008).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Naast het hier beschreven 'bestuursarchief' heeft het Nationaal Archief in 2006 een ander deel van het archief van de Stichting Nederlands Emigratie Fonds in bewaring gekregen. Dit archief zal toegangsnummer 2.15.158 krijgen. In maart 2008 was het nog niet voor onderzoek toegankelijk. Het is niet bekend of er samenvoeging van de bescheiden plaats zal vinden.

Seriële bescheiden

- Notulen bestuur en jaarverslagen Nederlands Emigratie Fonds, 1958-1967 (1985-1991) (inv.nr. 331-332, 338)

- Financiële jaarrapporten 1958-1972 (inv.nr. 330)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Sociale Zaken, Directie Emigratie

- kopie acte van oprichting Stichting Emigratiefonds (28-03-1933) te Den Haag (inv.nr. 327)

 

- Acte van oprichting Stichting Nederlands Emigratie Fonds (10-11-1958) (inv.nr. 327)

 

- Correspondentie en ambtelijke notities van het Emigratiecommissariaat betreffende de liquidatie van de Stichting Emigratie Fonds en de oprichting van de Stichting Nederlands Emigratiefonds 1933, 1952-1970 (inv.nr. 327)

 

Correspondentie betreffende:

- ter beschikkingstelling van Nederlandse boeken t.b.v. bibliotheken in diverse emigratielanden 1963-1973 (inv.nr. 337)

- uitreiking Olivier van Noortmedailles en bijbehorende oorkonden, foto's (inv.nr. 333-336)

- studiebeurzen t.b.v. Nederlandse emigranten / financiering dissertaties betreffende emigratie 1959-1973 (inv.nr. 328-329)

 

Originele (niet ondertekende) oorkonden, behorend bij de Olivier van Noortmedaille (t/m 1977) (inv.nrs. 333-336?)

 

- Overige activiteiten Stichting NEF (volksdanskostuums, klederdrachtpoppen; St Nicolaasfeest; reis Max Tailleur naar Australië) 1963-1973 (inv.nr. 329)

Opmerkingen

De stichting bestaat nog.

Het bestuursarchief is onderzocht vóór bewerking door de CAS. De bijbehorende inv.nrs. zijn op basis van de conceptinventaris toegevoegd en kunnen dus afwijkend zijn van de beschrijving van de inhoud door de CAS.

Algemeen

Naam, varianten

Nederlands Emigratie Fonds, NEF

Organisatie en inrichting

De geschiedenis van de Stichting Nederlands Emigratie Fonds gaat terug tot 1933 toen de Stichting Emigratiefonds in het leven werd geroepen door R.A. Verwey, directeur van de dienst voor de Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (als vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken), een vertegenwoordiger van E.P. de Monchy, koopman te Rotterdam en H.N.A. Swart als vertegenwoordiger van de Stichting Landverhuizing Nederland. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door de Stichting Landverhuizing Nederland. Het vermogen van de Stichting kwam grotendeels voort uit een renteloos voorschot van de Nederlandse Staat (hfl. 21.625,-).

 

In 1952 stelde de Algemene Rekenkamer voor de Stichting te liquideren, aangezien ook de Stichting Landverhuizing Nederland bij het van kracht worden van de Wet op de organen voor de Emigratie (1952) zou worden geliquideerd en het resterende saldo te gunste te laten komen van het Rijk. Het voorstel werd aangehouden tot juli 1958. Toen werd besloten een nieuwe stichting op te richten, genaamd Nederlands Emigratie Fonds, dat de beschikking zou krijgen over het liquidatiesaldo van de gelijktijdig op te heffen Stichting Emigratie Fonds. De Stichting (en het secretariaat ) was tot 1960 gevestigd te Den Haag (Commissariaat voor de Emigratie); na 1960 te Amsterdam (secretariaat bij de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging).

 

Het bestuur van de Stichting Nederlands Emigratiefonds diende uit ten minste drie en ten hoogste tien leden te bestaan, aangewezen door de minister van Sociale Zaken, op voordracht van de voorzitters van de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur. De zittingstermijn was (na het eerste jaar) vijf jaar, waarna de leden herbenoembaar waren. De voorzitter werd aangewezen door de minister van Sociale Zaken.

 

Het eerste bestuur bestond uit 10 leden, t.w. de Commissaris voor de Emigratie (B.W. Haveman); de voorzitter van de Raad voor de Emigratie (J.E. de Quay); de voorzitters van de Algemene Emigratie Centrale, de Katholieke Centrale Emigratiestichting; de Christelijke Emigratie Centrale; het Nederlandse Vrouwen Comité, de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging, de Commissarissen der Koningin van Friesland en Overijssel en de president-directeur van de Holland-Amerika-Lijn (W.H. de Monchy).

 

Het Nederlands Emigratie Fonds kreeg onder meer donaties van diverse provinciale besturen.

 

voorzitters:

1958-1967 B.W. Haveman

1967- ? J. Klaasesz

Taak, activiteiten

De Stichting Emigratie Fonds (1933) had als doel de uitvoering van speciale werkzaamheden van Stichting Landverhuizing Nederland (SLN) financieel mogelijk te maken. In concreto werden er oriëntatie- en dienstreizen van de directeur van de SLN naar Frans-Marokko (1930) en Australië en Nieuw-Zeeland (1939) van betaald.

 

Het doel van de Stichting Nederlands Emigratie Fonds (1952) was:

- het ontwikkelen, coördineren, stimuleren en ondersteunen van landelijke, regionale, plaatselijke of andere activiteiten van emigrantenverenigingen of -organisaties, personen of instellingen die in Nederland of in de landen van ontvangst culturele en/of andere belangen van emigranten behartigen

- het financieel mogelijk maken van de uitvoering van speciale projecten en de bevordering van wetenschappelijke, publicistische en andere initiatieven, welke emigratie dienen en die niet uit openbare middelen betaald kunnen worden

- de instelling van een legpenning (Olivier van Noort-medaille), die als blijk van waardering wordt toegekend aan degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de emigratie.

 

In praktijk heeft de Stichting tot 1967 studiebeurzen toegekend ten behoeve van Nederlandse jongeren in emigratielanden; (mobiele) bibliotheken gefinancierd in Brazilië en Zuid-Afrika; financieel bijgedragen aan een dissertatie over groepsmigraties; aan de aanschaf van materiaal voor Nederlandse verenigingen in emigratielanden (t.b.v. St. Nicolaasvieringen; klederdrachtkostuums, diaseries). De Olivier van Noortmedaille werd (tot 1967) 14 maal toegekend.

Voorloper

Stichting Emigratiefonds

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Jaarverslagen van de Stichting NEF werden gepubliceerd in het Jaarboek Emigratie van de Organen van de Emigratie.

Doorgenomen archieven / series

Sociale Zaken, Directie Emigratie, (bestuurs- en voorzittersarchief) Nederlands Emigratie Fonds

Periode archief

1933-1991

Vindplaats

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Werkgelegenheid, Den Haag.

Na bewerking zal het worden overgebracht naar het Nationaal Archief, Den Haag (voorzien in 2009).

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

3 dozen; 12 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nog niet toegekend ten tijde van het onderzoek

Kenmerk toegang

(Concept-) Inventaris van het archief van de Directie Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1945-1994 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het betreft hier vermoedelijk een vermenging van het bestuursarchief van de eerste voorzitter van het Nederlands Emigratiefonds B.W. Haveman en dossiers van het Commissariaat van de Emigratie betreffende de correspondentie met en over het Nederlands Emigratie Fonds. Het archief vormt fysiek een onderdeel van het archief van de Directie van de Emigratie en heeft na bewerking door de Centrale Archiefselectie Dienst te Winschoten de inv.nrs. 327-338 gekregen (oktober 2008).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Naast het hier beschreven 'bestuursarchief' heeft het Nationaal Archief in 2006 een ander deel van het archief van de Stichting Nederlands Emigratie Fonds in bewaring gekregen. Dit archief zal toegangsnummer 2.15.158 krijgen. In maart 2008 was het nog niet voor onderzoek toegankelijk. Het is niet bekend of er samenvoeging van de bescheiden plaats zal vinden.

Seriële bescheiden

- Notulen bestuur en jaarverslagen Nederlands Emigratie Fonds, 1958-1967 (1985-1991) (inv.nr. 331-332, 338)

- Financiële jaarrapporten 1958-1972 (inv.nr. 330)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Sociale Zaken, Directie Emigratie

- kopie acte van oprichting Stichting Emigratiefonds (28-03-1933) te Den Haag (inv.nr. 327)

 

- Acte van oprichting Stichting Nederlands Emigratie Fonds (10-11-1958) (inv.nr. 327)

 

- Correspondentie en ambtelijke notities van het Emigratiecommissariaat betreffende de liquidatie van de Stichting Emigratie Fonds en de oprichting van de Stichting Nederlands Emigratiefonds 1933, 1952-1970 (inv.nr. 327)

 

Correspondentie betreffende:

- ter beschikkingstelling van Nederlandse boeken t.b.v. bibliotheken in diverse emigratielanden 1963-1973 (inv.nr. 337)

- uitreiking Olivier van Noortmedailles en bijbehorende oorkonden, foto's (inv.nr. 333-336)

- studiebeurzen t.b.v. Nederlandse emigranten / financiering dissertaties betreffende emigratie 1959-1973 (inv.nr. 328-329)

 

Originele (niet ondertekende) oorkonden, behorend bij de Olivier van Noortmedaille (t/m 1977) (inv.nrs. 333-336?)

 

- Overige activiteiten Stichting NEF (volksdanskostuums, klederdrachtpoppen; St Nicolaasfeest; reis Max Tailleur naar Australië) 1963-1973 (inv.nr. 329)

Opmerkingen

De stichting bestaat nog.

Het bestuursarchief is onderzocht vóór bewerking door de CAS. De bijbehorende inv.nrs. zijn op basis van de conceptinventaris toegevoegd en kunnen dus afwijkend zijn van de beschrijving van de inhoud door de CAS.


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Sociale Zaken, Directie Emigratie, (bestuurs- en voorzittersarchief) Nederlands Emigratie Fonds

Periode archief

1933-1991

Vindplaats

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Werkgelegenheid, Den Haag.

Na bewerking zal het worden overgebracht naar het Nationaal Archief, Den Haag (voorzien in 2009).

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

3 dozen; 12 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nog niet toegekend ten tijde van het onderzoek

Kenmerk toegang

(Concept-) Inventaris van het archief van de Directie Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1945-1994 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het betreft hier vermoedelijk een vermenging van het bestuursarchief van de eerste voorzitter van het Nederlands Emigratiefonds B.W. Haveman en dossiers van het Commissariaat van de Emigratie betreffende de correspondentie met en over het Nederlands Emigratie Fonds. Het archief vormt fysiek een onderdeel van het archief van de Directie van de Emigratie en heeft na bewerking door de Centrale Archiefselectie Dienst te Winschoten de inv.nrs. 327-338 gekregen (oktober 2008).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Naast het hier beschreven 'bestuursarchief' heeft het Nationaal Archief in 2006 een ander deel van het archief van de Stichting Nederlands Emigratie Fonds in bewaring gekregen. Dit archief zal toegangsnummer 2.15.158 krijgen. In maart 2008 was het nog niet voor onderzoek toegankelijk. Het is niet bekend of er samenvoeging van de bescheiden plaats zal vinden.

Seriële bescheiden

- Notulen bestuur en jaarverslagen Nederlands Emigratie Fonds, 1958-1967 (1985-1991) (inv.nr. 331-332, 338)

- Financiële jaarrapporten 1958-1972 (inv.nr. 330)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Sociale Zaken, Directie Emigratie

- kopie acte van oprichting Stichting Emigratiefonds (28-03-1933) te Den Haag (inv.nr. 327)

 

- Acte van oprichting Stichting Nederlands Emigratie Fonds (10-11-1958) (inv.nr. 327)

 

- Correspondentie en ambtelijke notities van het Emigratiecommissariaat betreffende de liquidatie van de Stichting Emigratie Fonds en de oprichting van de Stichting Nederlands Emigratiefonds 1933, 1952-1970 (inv.nr. 327)

 

Correspondentie betreffende:

- ter beschikkingstelling van Nederlandse boeken t.b.v. bibliotheken in diverse emigratielanden 1963-1973 (inv.nr. 337)

- uitreiking Olivier van Noortmedailles en bijbehorende oorkonden, foto's (inv.nr. 333-336)

- studiebeurzen t.b.v. Nederlandse emigranten / financiering dissertaties betreffende emigratie 1959-1973 (inv.nr. 328-329)

 

Originele (niet ondertekende) oorkonden, behorend bij de Olivier van Noortmedaille (t/m 1977) (inv.nrs. 333-336?)

 

- Overige activiteiten Stichting NEF (volksdanskostuums, klederdrachtpoppen; St Nicolaasfeest; reis Max Tailleur naar Australië) 1963-1973 (inv.nr. 329)

Opmerkingen

De stichting bestaat nog.

Het bestuursarchief is onderzocht vóór bewerking door de CAS. De bijbehorende inv.nrs. zijn op basis van de conceptinventaris toegevoegd en kunnen dus afwijkend zijn van de beschrijving van de inhoud door de CAS.


Analyse archivalia