Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Tweede Kamer van de Staten-Generaal

Naam archiefvormer Tweede Kamer van de Staten-Generaal
Periode van bestaan 1815-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

T.K.; TK

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Tweede Kamer is een hoog college van staat en vormt samen met de Eerste Kamer de Staten-Generaal. Het zittingsjaar van de beide kamers loopt van de derde dinsdag in september tot het begin van het zomerreces. De plenaire vergadering vormt het hoogste besluitvormende orgaan van de Tweede Kamer. Het aantal leden tijdens de onderzoeksperiode bedroeg 100 tot 1956, vanaf dat jaar 150. Zij worden gekozen via het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Vanaf 1925 bestonden er vaste commissies (vaak afgekort als VC). Vanaf 1953 werd besloten per departement een vaste commissie in te stellen. Daarnaast bestonden er commissies ad hoc.

 

Kamerleden konden uit hoofde van hun maatschappelijke positie als Kroonlid benoemd worden in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn wetgeving en controle van het regeringsbeleid.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur
Toon

Verberg

Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van ... [1814/15 - …]

's-Gravenhage, 1847-....

 

Drees, W., Het Nederlandse parlement, vroeger en nu (Naarden 1975).

Duynstee, F.J.F.M. (red.), Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 (Assen 1977-..., .. dl.).

 

Visscher, G., 'De Staten-Generaal' in: Compendium voor politiek en samenleving in Nederland (A0600 1-112).

 

Visscher, G., Parlementaire invloed op wetgeving. Inventarisatie en analyse van de invloed van de beide Kamers der Staten-Generaal op de wetgevende activiteiten van de kabinetten-Marijnen tot en met -Lubbers I ('s-Gravenhage 1994).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1945-1980:

 

Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid 1953-1967

Vaste Commissie Landbouw 1948-1953

Vaste Commissie Economische Zaken 1953-

 

Registers op de Handelingen der Staten Generaal 1945-1967: onderwerp 'emigratie': zie onder Tabblad Scans

Periode archief

1945-1980

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

316 m., 8279 inv. nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, (1849)1945-1980(1994) (Winschoten 2001) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.02.28

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De handelingen van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) over de periode 1815-1995 zijn digitaal beschikbaar via Staten-Generaal Digitaal.

 

Zie tabblad Scans voor verwijzingen in de registers op de Handelingen t.a.v. het trefwoord 'emigratie'.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1951 Wet lening Holambra, Stb.no. 282
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1954 Handelsovereenkomst Nederland-Argentinië (verwijzing naar 1949) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1948 Arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk (extern)
Inhoud overig

Tweede Kamer (algemeen)

Ter inzage gelegde stukken behorende bij de Kamerstukken 1945-1990:

 

- 01923-5/6 Goedkeuring van het verdrag tot regeling van de rechten en verplichtingen van Nederland en Frankrijk t.a.v. wederzijdse onderdanen die zich in een der beide landen begeven om daar arbeid te verrichten (Arbeidsovereenkomst) 1948-1951(inv.nrs. 1753, 1757, 5494)

 

- 02114-1 Emigratieovereenkomst Nederland-Australië 1951 (inv.nr. 1776)

- 04113-1 Nota's tussen Nederland en Australië betreffende gesteunde migratie 1955 (inv.nr. 2035)*

 

- 02560-5 Wijziging van de wet tot het brengen van verlichting in geldelijke moeilijkheden van een in Brazilië gevestigde kolonie van Nederlandse landbouwers 1951-1952 (inv.nr. 1845)

- 03794-2; 05236-1 Handels- en betalingsovereenkomst tussen Nederland en Argentinië 1954; 1957 (inv.nrs. 1990, 2157, 5499)

- 09811-1 Notawisseling tussen Nederland en Chili betreffende uitvoering van de migratieovereenkomst 1968 (inv.nr. 2905)

 

- 02438 Verslag van de Nederlandse delegatie naar de Emigratie Conferentie te Brussel 1951 [oprichtingsconferentie Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME), later Intergovernmental Committee for European Migration, ICEM)] (inv.nr. 1835)*

- 04767-1 administratief akkoord tussen Nederland en ICEM 1956-1957 (inv.nr. 2100)

- 04960-1 administratief akkoord tussen Nederland en ICEM 1957 (inv.nr. 2138)

- 06160-1 administratief akkoord tussen Nederland en ICEM 1959-1960 (inv.nr. 2306)

- 06517 Verslag van het ICEM 1961 (inv.nr. 2357)

- 07014 Overeenkomst tussen Nederland en het ICEM 1962 (inv.nr. 2450)*

 

Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid

- Stukken houdende reacties van burgers en instellingen op het

wetsontwerp Arbeidsongeschiktheidsverzekering en op andere

wetsontwerpen 1954-1967 (inv.nr. 6127)*

 

Vaste Commissie Landbouw

- Stukken betreffende de instelling van de commissie, 1948 (inv.nr. 5876)*

- Ingekomen en minuten van uitgegane brieven 1948-1952 (inv.nr. 5877)*

- Ingekomen en minuten van uitgegane brieven 1952-1972 (inv.nr. 5878)*

 

Vaste Commissie Economische Zaken

- Stukken betreffende de commissievergaderingen en de daarbij gebruikte correspondentie 1955; 1957-1962 (inv.nr. 5522)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het veld [bestemmingslanden] is gebaseerd op het archief van de Tweede Kamer en op het register op de Handelingen der Staten-Generaal.

 

Het veld [verwijzing naar wetgeving] is uitsluitend gebaseerd op het archief van de Tweede Kamer. Uitgangspunt is dat alle wetgeving betreffende emigratie via het register op de Handelingen der Staten-Generaal en Staten-Generaal Digitaal is terug te vinden.

Titel Dossierbeschrijving Tweede Kamer van de Staten-Generaal
Inventaristekst

Tweede Kamer (algemeen)

inv.nr. 2035 Nota's tussen Nederland en Australië betreffende gesteunde migratie 1955

Het dossier bevat een exemplaar van de gedrukte Handelingen en kopieën van de nota's, gewisseld tussen de Nederlandse en Australische autoriteiten t.b.v. van Nederlandse emigranten die onder het Netherlands-Australian Migration Agreement en het NGAS-schema emigreren.

 

inv.nr. 1835 Verslag van de Nederlandse delegatie naar de Emigratie Conferentie te Brussel 1951

Het dossier bevat een kopie van het verslag, opgesteld door de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman van de oprichtingsconferentie van het Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME), later Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM). Tevens inliggend een kopie van het algemene conferentieverslag.

 

inv.nr. 2450 Overeenkomst tussen Nederland en het ICEM 1962

Het dossier bevat een exemplaar van de gedrukte handelingen en een kopie van de afspraken tussen Nederland en het ICEM over 1962. De bijdragen van de diverse partijen (land van vertrek, land van ontvangst, emigrant, ICEM) aan de overtochtkosten worden per bestemmingsland gespecificeerd.

 

 

Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid

inv.nr. 6127 Stukken houdende reacties van burgers en instellingen op het

wetsontwerp Arbeidsongeschiktheidsverzekering en op andere

wetsontwerpen, 1954-1967

Omvang: 0,1 m.

Het dossier bevat enkele marginale aanwijzingen dat emigratie een onderwerp was dat binnen de Vaste Commissie werd besproken (brieven d.d. 01-08-1963; 02-07-1964; 26-10-1964). Bijbehorende stukken zijn echter niet aangetroffen. Het dossier bevat evenmin stukken betreffende de voorbereiding van de wijziging van de Wet op de organen voor de Emigratie (v.a. 1967 Emigratiewet) of andere emigratieregelingen.

 

 

Vaste Commissie Landbouw

inv.nr. 5876 Stukken betreffende de instelling van de commissie, 1948

De omslag bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

 

inv.nr. 5877 Ingekomen en minuten van uitgegane brieven, 1948-1952

De omslag bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

 

inv.nr. 5878 Ingekomen en minuten van uitgegane brieven, 1952-1972

De omslag bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

 


Vaste Commissie Economische Zaken

inv.nr. 5522 Stukken betreffende de commissievergaderingen en de daarbij gebruikte correspondentie, 1955, 1957-1962

De omslag bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

T.K.; TK

Organisatie en inrichting

De Tweede Kamer is een hoog college van staat en vormt samen met de Eerste Kamer de Staten-Generaal. Het zittingsjaar van de beide kamers loopt van de derde dinsdag in september tot het begin van het zomerreces. De plenaire vergadering vormt het hoogste besluitvormende orgaan van de Tweede Kamer. Het aantal leden tijdens de onderzoeksperiode bedroeg 100 tot 1956, vanaf dat jaar 150. Zij worden gekozen via het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Vanaf 1925 bestonden er vaste commissies (vaak afgekort als VC). Vanaf 1953 werd besloten per departement een vaste commissie in te stellen. Daarnaast bestonden er commissies ad hoc.

 

Kamerleden konden uit hoofde van hun maatschappelijke positie als Kroonlid benoemd worden in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten

De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn wetgeving en controle van het regeringsbeleid.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur

Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van ... [1814/15 - …]

's-Gravenhage, 1847-....

 

Drees, W., Het Nederlandse parlement, vroeger en nu (Naarden 1975).

Duynstee, F.J.F.M. (red.), Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 (Assen 1977-..., .. dl.).

 

Visscher, G., 'De Staten-Generaal' in: Compendium voor politiek en samenleving in Nederland (A0600 1-112).

 

Visscher, G., Parlementaire invloed op wetgeving. Inventarisatie en analyse van de invloed van de beide Kamers der Staten-Generaal op de wetgevende activiteiten van de kabinetten-Marijnen tot en met -Lubbers I ('s-Gravenhage 1994).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1945-1980:

 

Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid 1953-1967

Vaste Commissie Landbouw 1948-1953

Vaste Commissie Economische Zaken 1953-

 

Registers op de Handelingen der Staten Generaal 1945-1967: onderwerp 'emigratie': zie onder Tabblad Scans

Periode archief

1945-1980

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

316 m., 8279 inv. nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, (1849)1945-1980(1994) (Winschoten 2001) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.02.28

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De handelingen van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) over de periode 1815-1995 zijn digitaal beschikbaar via Staten-Generaal Digitaal.

 

Zie tabblad Scans voor verwijzingen in de registers op de Handelingen t.a.v. het trefwoord 'emigratie'.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1951 Wet lening Holambra, Stb.no. 282
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1954 Handelsovereenkomst Nederland-Argentinië (verwijzing naar 1949) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1948 Arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk (extern)
Inhoud overig

Tweede Kamer (algemeen)

Ter inzage gelegde stukken behorende bij de Kamerstukken 1945-1990:

 

- 01923-5/6 Goedkeuring van het verdrag tot regeling van de rechten en verplichtingen van Nederland en Frankrijk t.a.v. wederzijdse onderdanen die zich in een der beide landen begeven om daar arbeid te verrichten (Arbeidsovereenkomst) 1948-1951(inv.nrs. 1753, 1757, 5494)

 

- 02114-1 Emigratieovereenkomst Nederland-Australië 1951 (inv.nr. 1776)

- 04113-1 Nota's tussen Nederland en Australië betreffende gesteunde migratie 1955 (inv.nr. 2035)*

 

- 02560-5 Wijziging van de wet tot het brengen van verlichting in geldelijke moeilijkheden van een in Brazilië gevestigde kolonie van Nederlandse landbouwers 1951-1952 (inv.nr. 1845)

- 03794-2; 05236-1 Handels- en betalingsovereenkomst tussen Nederland en Argentinië 1954; 1957 (inv.nrs. 1990, 2157, 5499)

- 09811-1 Notawisseling tussen Nederland en Chili betreffende uitvoering van de migratieovereenkomst 1968 (inv.nr. 2905)

 

- 02438 Verslag van de Nederlandse delegatie naar de Emigratie Conferentie te Brussel 1951 [oprichtingsconferentie Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME), later Intergovernmental Committee for European Migration, ICEM)] (inv.nr. 1835)*

- 04767-1 administratief akkoord tussen Nederland en ICEM 1956-1957 (inv.nr. 2100)

- 04960-1 administratief akkoord tussen Nederland en ICEM 1957 (inv.nr. 2138)

- 06160-1 administratief akkoord tussen Nederland en ICEM 1959-1960 (inv.nr. 2306)

- 06517 Verslag van het ICEM 1961 (inv.nr. 2357)

- 07014 Overeenkomst tussen Nederland en het ICEM 1962 (inv.nr. 2450)*

 

Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid

- Stukken houdende reacties van burgers en instellingen op het

wetsontwerp Arbeidsongeschiktheidsverzekering en op andere

wetsontwerpen 1954-1967 (inv.nr. 6127)*

 

Vaste Commissie Landbouw

- Stukken betreffende de instelling van de commissie, 1948 (inv.nr. 5876)*

- Ingekomen en minuten van uitgegane brieven 1948-1952 (inv.nr. 5877)*

- Ingekomen en minuten van uitgegane brieven 1952-1972 (inv.nr. 5878)*

 

Vaste Commissie Economische Zaken

- Stukken betreffende de commissievergaderingen en de daarbij gebruikte correspondentie 1955; 1957-1962 (inv.nr. 5522)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het veld [bestemmingslanden] is gebaseerd op het archief van de Tweede Kamer en op het register op de Handelingen der Staten-Generaal.

 

Het veld [verwijzing naar wetgeving] is uitsluitend gebaseerd op het archief van de Tweede Kamer. Uitgangspunt is dat alle wetgeving betreffende emigratie via het register op de Handelingen der Staten-Generaal en Staten-Generaal Digitaal is terug te vinden.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1945-1980:

 

Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid 1953-1967

Vaste Commissie Landbouw 1948-1953

Vaste Commissie Economische Zaken 1953-

 

Registers op de Handelingen der Staten Generaal 1945-1967: onderwerp 'emigratie': zie onder Tabblad Scans

Periode archief

1945-1980

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

316 m., 8279 inv. nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, (1849)1945-1980(1994) (Winschoten 2001) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.02.28

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De handelingen van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) over de periode 1815-1995 zijn digitaal beschikbaar via Staten-Generaal Digitaal.

 

Zie tabblad Scans voor verwijzingen in de registers op de Handelingen t.a.v. het trefwoord 'emigratie'.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1951 Wet lening Holambra, Stb.no. 282
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1954 Handelsovereenkomst Nederland-Argentinië (verwijzing naar 1949) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1948 Arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk (extern)
Inhoud overig

Tweede Kamer (algemeen)

Ter inzage gelegde stukken behorende bij de Kamerstukken 1945-1990:

 

- 01923-5/6 Goedkeuring van het verdrag tot regeling van de rechten en verplichtingen van Nederland en Frankrijk t.a.v. wederzijdse onderdanen die zich in een der beide landen begeven om daar arbeid te verrichten (Arbeidsovereenkomst) 1948-1951(inv.nrs. 1753, 1757, 5494)

 

- 02114-1 Emigratieovereenkomst Nederland-Australië 1951 (inv.nr. 1776)

- 04113-1 Nota's tussen Nederland en Australië betreffende gesteunde migratie 1955 (inv.nr. 2035)*

 

- 02560-5 Wijziging van de wet tot het brengen van verlichting in geldelijke moeilijkheden van een in Brazilië gevestigde kolonie van Nederlandse landbouwers 1951-1952 (inv.nr. 1845)

- 03794-2; 05236-1 Handels- en betalingsovereenkomst tussen Nederland en Argentinië 1954; 1957 (inv.nrs. 1990, 2157, 5499)

- 09811-1 Notawisseling tussen Nederland en Chili betreffende uitvoering van de migratieovereenkomst 1968 (inv.nr. 2905)

 

- 02438 Verslag van de Nederlandse delegatie naar de Emigratie Conferentie te Brussel 1951 [oprichtingsconferentie Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME), later Intergovernmental Committee for European Migration, ICEM)] (inv.nr. 1835)*

- 04767-1 administratief akkoord tussen Nederland en ICEM 1956-1957 (inv.nr. 2100)

- 04960-1 administratief akkoord tussen Nederland en ICEM 1957 (inv.nr. 2138)

- 06160-1 administratief akkoord tussen Nederland en ICEM 1959-1960 (inv.nr. 2306)

- 06517 Verslag van het ICEM 1961 (inv.nr. 2357)

- 07014 Overeenkomst tussen Nederland en het ICEM 1962 (inv.nr. 2450)*

 

Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid

- Stukken houdende reacties van burgers en instellingen op het

wetsontwerp Arbeidsongeschiktheidsverzekering en op andere

wetsontwerpen 1954-1967 (inv.nr. 6127)*

 

Vaste Commissie Landbouw

- Stukken betreffende de instelling van de commissie, 1948 (inv.nr. 5876)*

- Ingekomen en minuten van uitgegane brieven 1948-1952 (inv.nr. 5877)*

- Ingekomen en minuten van uitgegane brieven 1952-1972 (inv.nr. 5878)*

 

Vaste Commissie Economische Zaken

- Stukken betreffende de commissievergaderingen en de daarbij gebruikte correspondentie 1955; 1957-1962 (inv.nr. 5522)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het veld [bestemmingslanden] is gebaseerd op het archief van de Tweede Kamer en op het register op de Handelingen der Staten-Generaal.

 

Het veld [verwijzing naar wetgeving] is uitsluitend gebaseerd op het archief van de Tweede Kamer. Uitgangspunt is dat alle wetgeving betreffende emigratie via het register op de Handelingen der Staten-Generaal en Staten-Generaal Digitaal is terug te vinden.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Tweede Kamer van de Staten-Generaal
Inventaristekst

Tweede Kamer (algemeen)

inv.nr. 2035 Nota's tussen Nederland en Australië betreffende gesteunde migratie 1955

Het dossier bevat een exemplaar van de gedrukte Handelingen en kopieën van de nota's, gewisseld tussen de Nederlandse en Australische autoriteiten t.b.v. van Nederlandse emigranten die onder het Netherlands-Australian Migration Agreement en het NGAS-schema emigreren.

 

inv.nr. 1835 Verslag van de Nederlandse delegatie naar de Emigratie Conferentie te Brussel 1951

Het dossier bevat een kopie van het verslag, opgesteld door de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman van de oprichtingsconferentie van het Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME), later Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM). Tevens inliggend een kopie van het algemene conferentieverslag.

 

inv.nr. 2450 Overeenkomst tussen Nederland en het ICEM 1962

Het dossier bevat een exemplaar van de gedrukte handelingen en een kopie van de afspraken tussen Nederland en het ICEM over 1962. De bijdragen van de diverse partijen (land van vertrek, land van ontvangst, emigrant, ICEM) aan de overtochtkosten worden per bestemmingsland gespecificeerd.

 

 

Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid

inv.nr. 6127 Stukken houdende reacties van burgers en instellingen op het

wetsontwerp Arbeidsongeschiktheidsverzekering en op andere

wetsontwerpen, 1954-1967

Omvang: 0,1 m.

Het dossier bevat enkele marginale aanwijzingen dat emigratie een onderwerp was dat binnen de Vaste Commissie werd besproken (brieven d.d. 01-08-1963; 02-07-1964; 26-10-1964). Bijbehorende stukken zijn echter niet aangetroffen. Het dossier bevat evenmin stukken betreffende de voorbereiding van de wijziging van de Wet op de organen voor de Emigratie (v.a. 1967 Emigratiewet) of andere emigratieregelingen.

 

 

Vaste Commissie Landbouw

inv.nr. 5876 Stukken betreffende de instelling van de commissie, 1948

De omslag bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

 

inv.nr. 5877 Ingekomen en minuten van uitgegane brieven, 1948-1952

De omslag bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

 

inv.nr. 5878 Ingekomen en minuten van uitgegane brieven, 1952-1972

De omslag bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

 


Vaste Commissie Economische Zaken

inv.nr. 5522 Stukken betreffende de commissievergaderingen en de daarbij gebruikte correspondentie, 1955, 1957-1962

De omslag bevat geen stukken m.b.t. emigratie.


Scans